Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na žíly a cévy » Léky na nemoci cév

TEBOKAN 40 MG 100X40MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15097

80 % 1 recenze

U poruch mozkové výkonnosti spojených se snížením duševní kapacity.

Více informací

282
Běžná cena: 318 Kč, Ušetříte: 11 % (36 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

U poruch mozkové výkonnosti spojených se snížením duševní kapacity.

Informace o produktu

Výrobce: DR.WILLMAR SCHWABE GMBH & CO., KARLSRUHE
Značka: TEARS NATURALE
Kód výrobku: 15097
Kód EAN: 9006396111635
Kód SÚKL: 13491
Držitel rozhodnutí: DR.WILLMAR SCHWABE GMBH & CO., KARLSRUHE

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

1/4 

sp.zn.sukls135930/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

TEBOKAN 40 mg 

Potahované tablety 

 

Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (EGb 761) 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 8 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit     

s lékařem.   

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci

1. 

Co je TEBOKAN 40 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TEBOKAN 40 mg užívat   

3. 

Jak se TEBOKAN 40 mg užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak TEBOKAN 40 mg uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

CO JE TEBOKAN 40 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
TEBOKAN 40 mg obsahuje speciální extrakt EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba), 
standardizovaný na 24% flavonových glykosidů a 6% terpenových laktonů (ginkgolidy A, B, C, J a 
bilobalid), který má účinek vazodilatační (cévy rozšiřující) v tepenné oblasti a reologický (zlepšuje 
průtokové vlastnosti krve). Snížením kapilární propustnosti (permeability) působí lehce protiedémově 
(proti otokům). Podporuje žilní tonus (napětí), zlepšuje využití glukózy v buňkách a snižuje tvorbu a 
přítomnost nežádoucích produktů vznikajících při metabolismu (tzv. volných kyslíkových radikálů). 
Přípravek zvyšuje syntézu a uvolňování substance nazývající se acetylcholin, jejíž množství je ve stáří 
sníženo.  

Bez porady s lékařem se přípravek užívá  
- při poruchách duševní výkonnosti s příznaky: poruchy paměti, poruchy koncentrace, emoční labilita 
hlavně u starších osob. 
 
Po poradě s lékařem se dále přípravek užívá   
- při syndromu demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, 
smíšené formy demence). 
- při poruchách prokrvení končetin a mikrocirkulace jako je obstrukční choroba periferních tepen ve 
stadiu I.-II. podle Fontaina (claudicatio intermittens), Raynaudův syndrom apod.,  
- při senzorických poruchách na základě cévní  insuficience (nedostatečnosti): závratích, ušních 
šelestech (tinitus), snížení sluchu u starších osob. 
 

 

 

2/4 

 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TEBOKAN 40 mg 
UŽÍVAT  

 
Neužívejte TEBOKAN 40 mg 
-  jestliže jste alergický(á) na extrakty z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) nebo na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  při patologických (chorobných) krvácivých stavech. 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím Tebokanu 40 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. 
 
TEBOKAN 40 mg není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku.  
 
 
Děti a dospívající 
Vzhledem k tomu, že nejsou dostupné dostatečné výsledky týkající se aplikace tohoto přípravku u dětí, 
neměl by být podáván dětem mladším 12 let.  
 
Další léčivé přípravky a Tebokan 40 mg
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Nelze vyloučit interakci s léky, které snižují srážení krve. Je třeba opatrnosti při případném současném 
podávání léčiv s obdobnými účinky (např. léčivy působícími rozšíření cév či zrychlení srdeční činnosti 
apod.) 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Užívání přípravku Tebokan 40 mg se v době těhotenství a kojení nedoporučuje.  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tebokan 40 mg nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.    
TEBOKAN 40 mg potahované tablety obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, 
že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

JAK SE TEBOKAN 40 mg UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je následující: 
Při poruchách duševní výkonnosti: 
Obvyklá dávka přípravku je 1 potahovaná tableta (odpovídá 40 mg extraktu z Ginkgo biloba
podávána 3 x denně. Potahované tablety se užívají ráno, v poledne a večer nerozkousané, zapíjejí se 
tekutinou. Užívání Tebokanu 40 mg není závislé na jídle. Doba léčby závisí na závažnosti příznaků a 
měla by trvat nejméně 8 týdnů. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 8 týdnů, vyhledejte 
lékaře. Bez porady s lékařem se Tebokan 40 mg nesmí užívat déle než 3 měsíce, neboť po této době je 
třeba přehodnocení léčby. 
 
Při syndromu demence /typy viz výše/: 

 

 

3/4 

1 - 2 potahované tablety 3 x denně. Délka podávání musí být úměrná tíži postižení, minimální doba 
léčby by měla být nejméně 8 týdnů (chronické onemocnění), po tříměsíční terapii je třeba posoudit 
prospěšnost pokračování v léčbě.  
 
Při poruchách prokrvení končetin, mikrocirkulace (oběh tekutiny na úrovni jednotlivých tkání) a při 
senzorických (smyslových) poruchách: 
Podávat 1 potahovanou tabletu 3 x denně až 2 potahované tablety 2 x denně. 
Obstrukční choroba periferních tepen: podávat minimálně po dobu 6 týdnů, teprve pak dojde 
k prodloužení úseku, který nemocný dokáže ujít s úlevou od bolesti. Při léčbě vertiga (závrať) a tinitu 
(ušní šelest) však kůra delší než 6-8 týdnů nepřináší další terapeutický prospěch. 
 
Jestliže jste užil(a) více Tebokanu 40 mg, než jste měl(a) 
Předávkování nebylo dosud zaznamenáno. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít TEBOKAN 40 mg 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání 
tak, jak Vám předepsal lékař nebo je napsané v této příbalové informaci.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat TEBOKAN 40 mg  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nejsou žádné ověřené údaje týkající se frekvence nežádoucích účinků pozorovaných při léčbě 
přípravky obsahujícími Ginkgo biloba, jelikož tyto nežádoucí účinky jsou známy z jednotlivých 
hlášení pacientů, lékařů nebo lékárníků. Podle těchto hlášení se mohou při léčbě Tebokanem 40 mg 
vyskytnout následující vedlejší příznaky: bolest hlavy, krvácení z jednotlivých orgánů, mírné 
gastrointestinální potíže, kožní alergické reakce (zčervenání, otok, svědění). 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 

4/4 

5. 

JAK TEBOKAN 40 mg UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte při teplotě do 30° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co TEBOKAN 40 mg obsahuje 
 
Léčivou látkou je Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 – 67 : 1) extrahovaný acetonem 
60% (m/m) v množství 40 mg v 1 potahované tabletě obsahující 8,8-10,8 mg flavonových glykosidů a 
2,16-2,64 mg terpenolaktonů (ginkgolidy A, B, C, J a bilobalid).  
Pomocnými látkami jsou: sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa 
monohydrát laktózy, makrogol 1500, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, 
dimetikonová emulze SE 2, mastek, oxid titaničitý E 171, žlutý oxid železitý E 172.  

 

Jak TEBOKAN 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
 
TEBOKAN 40 mg je žlutá, hladká, kulatá potahovaná tableta. TEBOKAN 40 mg je dostupný v balení 
po 20, 50, 100 (50+50), 100, 150 a 200 tabletách. Blistr Al/PVC, krabička. Na trhu nemusí být 
všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG 
Willmar-Schwabe-Str. 4 
D-76227 Karlsruhe 
Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Čestmírova 1 
CZ- 140 00 Praha 4 
Tel: +420241740447 
E-mail: info@schwabe.cz 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  14.9.2015 
 

Recenze (1)

Recenze produktu TEBOKAN 40 MG 100X40MG Potahované tablety

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Diskuze

Diskuze k produktu TEBOKAN 40 MG 100X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Lenka T.

80 % 05/06/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám