Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

SOLMUCOL 200 40X200MG-SÁČ Granule - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24393
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IBI, spol. s r.o.
Značka: SOLMUCOL
Kód výrobku: 24393
Kód EAN: 7680479090745
Kód SÚKL: 15212
Držitel rozhodnutí: IBI, spol. s r.o.
Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu. Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem od 3 let při onemocněních dýchacích cest jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu, průdušnice a chřipka a dráždivý kašel při nachlazení. Na doporučení lékaře, který určí i dávkování a délku léčby, se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu, průdušnice, průduškového astmatu, bronchiolitidy (zánět průdušinek), mukoviscidózy (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů), rozedmy plic, bronchiektázií (rozšíření průdušek), předoperačních a pooperačních stavů spojených s větší tvorbou vazkého hlenu v dýchacích cestách a při léčbě chronického zánětu hrtanu, akutní i chronické sinusitidy (zánět vedlejších nosních dutin) a otitis media (zánět středního ucha) s výpotkem. Přípravek je vhodný pro dospělé a děti starší než 6 měsíců, ale dětem do 3 let by měl být podáván pouze na doporučení lékaře.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls170393/2012 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

SOLMUCOL 200  

Granule pro perorální roztok 

Acetylcysteinum 

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 

svého lékaře nebo lékárníka. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu  
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

  Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte 

se poradit s lékařem.  

 

Co naleznete v této  příbalové  informaci : 

1. 

Co je přípravek SOLMUCOL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLMUCOL užívat 

3. 

Jak se přípravek SOLMUCOL užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek SOLMUCOL uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1.  CO JE PŘÍPRAVEK SOLMUCOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Léčivá  látka  acetylcystein  rozpouští  všechny  složky,  které  způsobují  vazkost  hlenu.  Tím 
podporuje  vykašlávání a tlumí dráždivý kašel.  
 
Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní   
tvorbou hustého vazkého hlenu. 
 
Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem od 6 let při  
onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu, průdušnice a chřipka 
a  dráždivý kašel při nachlazení. 
 
Na doporučení lékaře, který určí i dávkování a délku léčby, se přípravek užívá u chronických 
zánětů  průdušek,  hrtanu,  průdušnice,  průduškového  astmatu,  bronchiolitidy  (zánět 
průdušinek),  mukoviscidózy  (cystická  fibróza,  vrozená  porucha  zkapalňování  hlenů), 
rozedmy  plic,  bronchiektázií    (rozšíření  průdušek),  předoperačních  a  pooperačních  stavů 
spojených s větší tvorbou vazkého hlenu  v dýchacích cestách a při léčbě chronického zánětu 
hrtanu,  akutní  i  chronické  sinusitidy  (zánět    vedlejších  nosních  dutin)  a  otitis  media  (zánět 
středního ucha) s výpotkem. 
 
Přípravek je vhodný pro dospělé a děti starší než 6 let. 

 

2/4 

 
Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem.  
 

 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

SOLMUCOL UŽÍVAT. 

 
Neužívejte přípravek SOLMUCOL:  

  Jestliže  jste  alergický(á)  na  acetylcystein  nebo  na  kteroukoli  další  složku  přípravku 

SOLMUCOL 

 

Upozornění a opatření:  
Jestliže jste astmatik (asthma bronchiale), nebo máte žaludeční vřed nebo vřed na dvanácterníku, 
před užitím přípravku SOLMUCOL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře.  

 
Děti a dospívající 
Přípravek není určen pro děti do 6 let. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek SOLMUCOL 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval nebo které možná budete užívat. 
Účinky  přípravku  SOLMUCOL  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou 
navzájem ovlivňovat. Při současném užívání přípravku SOLMUCOL  a antitusik (léky tišící 
kašel)  může  kvůli  snížení  kašlacího  reflexu    dojít  k  nebezpečnému  zadržení  vytvořeného 
hlenu v dýchacích cestách.  Pro současné užívání přípravku  SOLMUCOL a antitusik  musí 
být  zvlášť  závažné  důvody  a  antitusika  mohou  být  užívána    současně  s přípravkem  
SOLMUCOL pouze na přímé doporučení lékaře. 
SOLMUCOL  a  přípravky  s  obsahem  antibiotika  tetracyklinu  (neplatí  pro  doxycyklin)  je 
nutno užívat  odděleně s intervalem alespoň 2 hodin. 
Při  současném  užívání  přípravku  SOLMUCOL  a  přípravků  s  nitroglycerinem  může  dojít  k 
zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete 
otěhotnět,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat. 
V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
SOLMUCOL  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat 
stroje. 
 
3.  JAK SE PŘÍPRAVEK SOLMUCOL UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku SOLMUCOL 200  je: 

 

3/4 

  
Dávkování:  
Dospělí a dospívající od 14 let:  3krát denně 1sáček Solmucolu 200 mg.                
Děti mezi 6-14 lety: 2krát denně 1 sáček Solmucolu 200 mg. 
 

 

Způsob podání
Obsah sáčku se rozmíchá  a rozpustí v polovině sklenice vody. 
Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší, nebo se naopak zhoršují, 
nebo se projeví nežádoucí  účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším  užívání 
přípravku s  lékařem. 
Délka léčby u středně těžkých onemocnění je 6 dní, u závažnějších případů dva týdny.  
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní. 
  
U mukoviscidózy (tj. vrozené poruchy zkapalňování hlenů) a u dalších onemocnění, u nichž 
je přípravek SOLMUCOL užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví dávkování a délku 
léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.  
 
U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.  
Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin. 
Účinek SOLMUCOLu se projeví po 1 - 2 dnech užívání. 
 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)  
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  přípravek  SOLMUCOL  nežádoucí  účinky,  které  se 
však nemusí vyskytnout u každého.  
 
Ojediněle  se  může  vyskytnout  pálení  žáhy,  nucení  na  zvracení,  zvracení,  průjem,  zánět 
sliznice  v    ústech,  bolesti  hlavy,  hučení  v  uších.  Zcela  výjimečně  by  se  mohly  projevit 
alergické reakce jako  svědění, kopřivka, kožní vyrážka, dušnost (především u astmatiků se 
zvýšenou  citlivostí  průdušek    na  různá  podráždění),  zrychlení  srdeční  frekvence  a  pokles 
krevního tlaku, případně i krvácení, které  však nemusí být vyvoláno acetylcysteinem.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na 
adresu:  
 

 

4/4 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  JAK  PŘÍPRAVEK SOLMUCOL UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné 
do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek SOLMUCOL obsahuje: 
Složení: 
Léčivá látka: Acetylcysteinum 200 mg v jednom sáčku. 
Pomocné  látky:  xylitol,  dihydrát  sodné  soli  sacharinu,  betakaroten,  pomerančové  aroma, 
koloidní  bezvodý oxid křemičitý  
 
Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení 
Granulát oranžové barvy, pomerančové vůně 

Velikost balení: 20, 30 nebo 40 sáčků 

  

 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
IBSA Slovakia s.r.o., Mýtná 42, 811 01 Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce: 
IBI, spol. s r.o., Myslbekova 25, 169 00 Praha 6, Česká republika. 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
: 4.3.2015 
 
Další  zdroje  informací  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele 
rozhodnutí o registraci na adrese: 
 
IBI, spol. s r.o. 
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1 
Tel.: 00420 221 111 500, fax:00420 222 247 428 
e-mail: ibi@ibi.cz 
 

Recenze

Recenze produktu SOLMUCOL 200 40X200MG-SÁČ Granule

Diskuze

Diskuze k produktu SOLMUCOL 200 40X200MG-SÁČ Granule

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám