Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na vlasy » Léky na padání a růst vlasů

REVALID 120 tobolek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 23499

Chcete krásný účes? Uzdravte své vlasy s lékem Revalid tobolky.

Více informací

Běžná cena: 719 Kč
509
Ušetříte: 29 % (210 Kč)

Skladem více než 5 kusů

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace REVALID 120 tobolek

Chcete krásný účes? Uzdravte své vlasy s lékem Revalid tobolky.

sp.zn. sukls44496/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Revalid

tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 1 měsíce nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Revalid a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revalid užívat
 3. Jak se Revalid užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Revalid uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Revalid a k čemu se používá

Revalid obsahuje aminokyseliny, vitaminy a stopové prvky, které jsou přirozenými složkami potravy. Léčivé látky v Revalidu podporují tvorbu keratinu, který je základní stavební látkou vlasů a nehtů. Revalid má příznivý vliv na růst a posílení vlasů a zpevnění nehtů.

Revalid se užívá při těchto příznacích:

 • vypadávání vlasů na základě různých příčin: plošná ztráta vlasů (difuzní alopecie), zánětlivé onemocnění kštice s tvorbou šupin (seborrhoická alopecie), ztráta vlasů v důsledku některých onemocnění nebo hormonálních vlivů, v těhotenství a po porodu, po užívání některých léků.
 • ztráta vlasů nebo poruchy růstu vlasů neznámého původu
 • narušení struktury vlasů (roztřepené, křehké vlasy, vlasy bez lesku)
 • poruchy růstu nehtů
 • Po ztrátě vlasů v ohraničených oblastech u osob bez patrného místního nebo celkového onemocnění (ložisková alopecie) a ztrátě vlasů mužského typu (androgenní alopecie) je účinek Revalidu omezen na posílení zbylých vlasů.

Revalid je určen pro dospělé a děti od 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revalid užívat

Postižení vlasů je často zhoršováno nevyváženou výživou. Proto má být strava pokud možno dobře vyvážená a pestrá.

Neužívejte Revalid

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  Upozornění a opatření

Před užitím Revalidu se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

 • V případě užití tobolek Revalid mezi dvěma jídly nebo nalačno se může objevit nauzea nebo lehké gastrointestinální obtíže. Je proto nutné dodržovat doporučený postup (uvedený v bodu 3) a Revalid užívat během jídla nebo po jídle
 • Při vyšším dávkování 6 tobolek denně se ojediněle mohou objevit lehké gastrointestinální obtíže. V tomto případě se doporučuje snížit dávku na 3 tobolky denně.
 • jestliže užíváte 6 tobolek denně, mohou se u Vás objevit lehké zažívací obtíže. V tomto případě se doporučuje snížit dávku na 3 tobolky denně.

Informace pro pacienty s celiakií (nesnášenlivost lepku): jedna tobolka Revalidu obsahuje 1 mg lepku.

Děti

Přípravek nemají užívat děti do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem s používáním přípravku v tomto věkovém období.

Další léčivé přípravky a Revalid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při onemocnění vyžadujícím podávání sulfonamidů (účinek sulfonamidů může být vlivem Revalidu snížen).
 • Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při užívání dopaminergních látek (např. levodopa). Revalid může ovlivnit absorpci a metabolizmus léčivých přípravků obsahujících levodopu, co může mít za následek snížení efektivity léčby levodopou.

Revalid s jídlem a pitím

Revalid užívejte během jídla nebo po jídle a zapijte jej dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Revalid mohou těhotné a kojící ženy užívat jen na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Revalid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Dospělí a děti od 12 let:

Obvyklá dávka Revalidu pro dospělé a děti od 12 let je jedna tobolka třikrát denně během jídla nebo po jídle. Přípravek zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

I když se příznivý účinek dostavuje nejpozději do konce prvého měsíce léčby, celková doba užívání Revalidu by měla trvat 3 měsíce. Bez porady s lékařem neužívejte Revalid déle než 3 měsíce. V závislosti na závažnosti potíží můžete po dobu prvého měsíce léčby Revalidem užívat vyšší dávku 2 tobolky třikrát denně. Ve druhém a třetím měsíci léčby pokračujte nižší dávkou jedna tobolka třikrát denně.

Děti do 12 let:

Revalid není doporučován pro děti do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem, které se týkají bezpečnosti a účinnosti.

Jestliže jste užil(a) více Revalidu, než jste měl(a)

Dosud nebyly hlášeny žádné případy předávkování Revalidem. Pokud jste si vzal (a) více tobolek Revalidu, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Revalid

Pokud jste zapomněl(a) užít Revalid, vezměte zapomenutou dávku co nejdříve, pokud již není čas na další dávku. Poté můžete v užívání pokračovat podle doporučeného dávkovacího schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) Revalid užívat

Léčba Revalidem je dlouhodobá. Pokud přestanete Revalid užívat, požadované účinky se nemusí dostavit. Před ukončením léčby se poraďte se svým lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby Revalidem se mohou objevit lehké zažívací obtíže, které spolu s pocitem na zvracení a bolestí břicha patří k nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkům. Tyto obtíže obvykle vymizí po úpravě dávkování (viz bod Upozornění a opatření).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Revalid uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Revalid obsahuje:

Jedna tobolka obsahuje methioninum racemicum 100,0 mg, cystinum 50,0 mg, calcii pantothenas 50,0 mg, thiamini hydrochloridum 1,5 mg, pyridoxini hydrochloridum 10,0 mg, acidum aminobenzoicum 20,0 mg, milii seminis extractum aquosum siccum 50,0 mg, tritici germinis extractum 50,0 mg, faex medicinalis siccata 50,0 mg, cupri et feri et zinci aminoacidi comlexus: ferrum 2,0 mg, zincum 2,0 mg, cuprum 0,5 mg.

Pomocné látky: koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycin, rýžové proteiny, kyselina asparagová (pomocné látky přítomné v komplexu aminokyselin s mědí, zinkem, železem). Tobolka: želatina, chinolinová žluť (E104), indigokarmín (E 132)

Jak Revalid vypadá a co obsahuje toto balení

30, 120, 270 tobolek v blistru PVC/PE/PVdC-AL (3, 12, 27 blistrů po 10 tobolkách)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Ewopharma International, s. r. o. Hlavná 13 831 01 Bratislava Slovenská republika

Výrobce

Ewopharma, spol. s r. o. Areál společnosti Movianto Česká republika Podolí 78e 664 03 Podolí Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 8. 2017

Informace o produktu

Výrobce: EWOPHARMA,spol. s.r.o
Značka: REVALID
Kód výrobku: 23499
Kód EAN: 8594054500026
Kód SÚKL: 17035
Držitel rozhodnutí: EWOPHARMA,spol. s.r.o

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je vyvinutý k obnovení vlasů a nehtů pomocí esenciálních látek.

Revalid lze užívat 

 • Při vypadávání vlasů.
 • Při narušené struktuře vlasů (roztřepené, křehké vlasy, vlasy bez lesku).
 • Při poruchách růstu nehtů.
 • Po ztrátě vlasů v ohraničených oblastech u osob bez patrného místního nebo celkového onemocnění (alopecia areata) a ztrátě vlasů mužského typu (androgenní alopecie) je účinek Revalidu omezen na posílení zbylých vlasů.

Způsob užívání

Dospělí a děti od 12 let užívají 3x denně jednu tobolku, a to během jídla nebo po jídle zapít dostatečným množstvím vody. Terapie by měla trvat 3 měsíce - účinek je zřejmý po 3-4 týdnech užívání. 

Doplňující informace

Revalid je určen pro dospělé, mladistvé pacienty a pro děti od 12 let. Přípravek je vhodné užívat také u případů soborrhoei, lupů a svědění pokožky hlavy.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (36)

Recenze REVALID 120 tobolek

Recenze od 36 uživatelů s celkovým hodnocením 84 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Každý jsme jiný a na každého působí něco jiného, jen nechápu ty palce dolů u KLADNÝCH recenzí. Tento produkt jsem si vybrala již po druhé během dvou let. Po dlouhodobé nemoci, kdy jsem měla velkou ztrátu vlasů, mě po měsíci vlasy přestaly postupně padat, začali růst vlasy nové a po dalším měsíci, jsou pevnější a lesklejší a snad i rychleji rostou. To, že někomu dělají zle od žaludku, musíte dodržovat pravidla užívání. Kapsle jím 3krát denně, problém mě to nedělá a vždy po jídle. Nikdy za celé ty měsíce užívání mě zle nebylo. Jsem spokojená, užívá i otec po rakovině a také spokojenost. A cena za málo peněz málo muziky. Užívala jsem i dražší výrobky a nepomohly, užívala jsem i ty levné a už vůbec nezabraly. Doporučuji i šampon!

konec padání vlasů
rychlý růst nových vlasů
zlepšení kvality vlasů
rychlý růst nehtů, konec třepení
90 %

Pomáhá,zastavil rychle padání vlasů,doporučuji ostatním
žádná nevýhoda
100 %

Funguje, po prodělání neštovic v dospělosti velký úbytek a prořídnutí vlasů. Již po dvou týdnech vlasy přestaly padat a po měsíci, začaly růst nové. Po padání ani památky. Skvělou zkušenost má i můj otec po prodělání chemoterapie a vypadání všech vlasů mu začali při užívání Revalidu růst rychle vlasy nové a pevnější
cena v kamenných lékárnách
100 %

40 %

vlasy mi padajú naďalej

užívam ho už mesiac a výsledok sa zatiaľ nedostavil
80 %

100 %

S Revalidem jsem moc spokojená,protože opravdu pomáhá. Zastavil mi padání vlasů do 3 měsíců. Teď je po půl roce užívám preventivně a tuto kůru hodlám alespoň jednou ročně opakovat. Rychle po něm rostou nové vlasy.

Tabletky opravdu pomáhají, vypadávání vlasů se zastaví do 3 měsíců. Navíc po nich rostou rychleji nové vlasy.
100 %

mám ho vyzkoušený a jsem s ním spokojený

mám ho vyzkoušený
60 %

Výsledek užívání revalidu se projeví až tak za dva měsíce, proto dávám zatím jen 60 %.

Díky akční ceně vyšlo zboží velmi výhodně.
100 %

Diskuze (1)

Diskuze REVALID 120 tobolek

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Revalid pomáhá!!

(0) 28/09/2007

Tyto vitamíny jsem dostala dárkem a pravidelně používala 3tobolky denně. Vždy jsem měla lámavé nehty a slabé. Teď po 3měsících mám neuvěřitelně pevné nehty. Opravdu tento výrobek funguje. Doporučuji. Jitka

Vstoupit do diskuze

Příbalový leták

Příbalový leták REVALID 120 tobolek

Příbalovou informaci k produktu REVALID 120 tobolek zobrazíte nebo stáhnete zde: REVALID 120 tobolek.pdf

Další balení

Zkušenosti uživatelů

90 % 23/02/2014

v době, kdy jsem používala, mi vypadávání vlasů ustoupilo na přijatelnou mez

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám