Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Mužské problémy » Prostata

PROSTAMOL UNO 320 mg 60 tobolek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 164922

83 % 17 recenzí

PROSTAMOL UNO zmírňuje potíže s močením způsobené zbytnělou prostatou, jako je např slabý proud moči, nutkání k močení, časté močení přes den, časté močení v noci.

Více informací

436
Běžná cena: 459 Kč, Ušetříte: 5 % (23 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (17)
Diskuze

Podrobné informace

PROSTAMOL UNO zmírňuje potíže s močením způsobené zbytnělou prostatou, jako je např slabý proud moči, nutkání k močení, časté močení přes den, časté močení v noci.

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: PROSTAMOL
Kód výrobku: 164922
Kód EAN: 4013054002346
Kód SÚKL: 59711
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

 
 

sp.zn.sukls39179/2012 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Prostamol UNO 

320 mg, měkké tobolky 

Serenoae extractum (extrakt z plodů Serenoy)  

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Prostamol UNO a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prostamol UNO užívat 

3. 

Jak se přípravek Prostamol UNO užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Prostamol UNO uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Prostamol UNO a k čemu se používá  

 
Přípravek Prostamol UNO obsahuje extrakt z plodů Serenoy (Serenoae extractum). Přípravek 
Prostamol UNO je rostlinné urologikum (přípravek k léčbě potíží s prostatou).  

 
Přípravek Prostamol UNO je určen mužům ke zmírnění obtíží s močením (potíží s vyprazdňováním 
močového měchýře) způsobených nezhoubným (benigním) zbytněním prostaty v I. a II. stádiu 
onemocnění  
 
Klasifikace stádií nezhoubného zbytnění prostaty (benigní hyperplazie prostaty): 

Stádium  Název 

Příznaky 

Stádium 
podráždění 
močového 
měchýře 

-  Časté nucení na moč, provázené vymočením malého množství 

moči (ve dne i v noci) 

-  Časté močení v noci 
-  Opožděné zahájení močení 
-  Slabý proud moči 
-  Při močení dochází k úplnému vyprázdnění močového měchýře. 

II 

Stádium zbytkové 
moči 

-  Obtíže s močením přetrvávají 
-  Močový měchýř se již plně nevyprazdňuje a moč v něm zůstává i 

po vymočení. Pacient pociťuje nedokonalé vyprázdnění. 

III 

Stádium 
dekompenzace 

-  "Paradoxní inkontinence z přetékání" (neustálé odkapávání moči 

způsobené přeplněným močovým měchýřem) 

 

2/4 

-  Úplné zadržení moči (neschopnost vymočit se) 

 
Pokud zpozorujete příznaky stádia III, neprodleně vyhledejte lékaře. Uvedené příznaky jsou spojeny 
s rozvojem  poškození  močových  cest  a  ledvin  způsobeného  nahromaděním  moči  (hydronefrotická 
ledvina, selhání ledviny), které správně rozpozná jedině lékař. 
 
Nezhoubné zbytnění prostaty se může projevovat následovně: 

 

Potřeba močit častěji, zejména v noci 

 

Slabý nebo přerušovaný proud moči 

 

Odkapávání moči 

 

Pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře 

 

Bolest při močení 

 

Poruchy sexuálních funkcí 

 
Většina  těchto  příznaků  je  způsobena  tlakem  zbytnělé  prostaty  na  močovou  trubici  (místo,  kudy 
odtéká moč z močového měchýře). 
 
Přípravek Prostamol UNO zlepšuje obtíže při zbytnění prostaty a  pravděpodobně zabraňuje dalšímu 
zbytňování tkáně prostaty. 
 
Přípravek Prostamol UNO nenarušuje sexuální funkce. 
 
 
2.   

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prostamol 

 

UNO užívat 

 
Neužívejte přípravek Prostamol UNO: 

-  jestliže jste alergický na extrakt z plodů Serenoy (Serenoae extractum) nebo kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Prostamol UNO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek  Prostamol  UNO  pouze  zlepšuje  obtíže,  pokud  trpíte  zbytněním  prostaty.  Nezvrátí  již 
stávající zbytnění. Proto, prosím, pravidelně navštěvujte svého lékaře.  
Lékaře byste měl vyhledat zejména: 

  pokud objevíte krev v moči nebo spermatu 
  pokud trpíte neustálým odkapáváním moči (inkontinence z přeplnění močového měchýře) 
  pokud  pociťujete  bolestivé  nutkání  močit  doprovázené  náhlou  neschopností  vymočit  se 

(akutní retence moči). 

  pokud  pociťujete  bolesti  kostí  nebo  k výše  uvedeným  příznakům  I.  nebo  II.  stádia 

nezhoubného  zbytnění  prostaty  ještě  trpíte  nechutenstvím,  hubnete  nebo  máte  horečku. 
Uvedené  příznaky  mohou  doprovázet  nádorové  onemocnění  prostaty  nebo  močového 
měchýře. 

 
Před zahájením léčby přípravkem Prostamol UNO doporučujeme vyhledat lékaře: 

-  pokud trpíte výše uvedenými obtížemi s močením a zároveň máte infekci močových cest, 

urolitiázu (tvorba nebo přítomnost kamenů v močových cestách) nebo jste-li silný kuřák. U 
kuřáků existuje vyšší riziko nádorového onemocnění močových cest. 

-  pokud se nádor nebo tzv. familiární nádor prostaty objevil u Vašich blízkých příbuzných 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Prostamol UNO 
 

 

3/4 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval 
nebo které možná budete užívat. 
Vzájemné ovlivnění s jinými léčivými přípravky není známo. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek Prostamol UNO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo 
obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Prostamol UNO užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dávkování 
Užívejte  1  tobolku  přípravku  Prostamol  UNO  denně,  a  to  vždy  ve  stejnou  denní  dobu.  Tobolky 
polykejte celé, po jídle a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny.  
 
Délka léčby 
Délka léčby odpovídá povaze, závažnosti a průběhu onemocnění a není časově omezená. Poraďte se o 
tom, prosím, se svým lékařem.  
 

 

Léčba  přípravkem  Prostamol  UNO  je  dlouhodobá  a  pravidelná.  Pro  úspěšnost  léčby  je  důležité 
zejména  pravidelné  každodenní  užívání.  Zlepšení  obtíží  lze  očekávat  přibližně  po  30  dnech.  Může 
trvat až tři měsíce, než se dostaví plný účinek. 
Pokud se Vaše obtíže nezlepší po 4 týdnech užívání tohoto přípravku nebo se zhorší, nebo pokud se 
neupraví do 3 měsíců od zahájení léčby, případně se obtíže znovu objeví, poraďte se s lékařem. 
Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 3 měsíce. 
 
Jestliže jste užil více přípravku Prostamol UNO, než jste měl 
Dosud nejsou známy žádné případy předávkování přípravkem Prostamol UNO. 

 
Jestliže jste zapomněl užít přípravek Prostamol UNO 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou tobolku. 

 
Jestliže jste přestal užívat přípravek Prostamol UNO 

Jestliže přestanete přípravek Prostamol UNO užívat, obtíže se mohou opět objevit. 
 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusejí 
vyskytnout u každého. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) 
- žaludeční a střevní poruchy: žaludeční obtíže  
 

 

4/4 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Prostamol UNO uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Prostamol UNO obsahuje 

  Léčivou  látkou  je  Serenoae  extractum  (extrakt  z  plodů  Serenoy)  (9  –  11:1),  extrahováno 

ethanolem 96 % (V/V). Jedna měkká tobolka obsahuje  Serenoae extractum (extrakt z plodů 
Serenoy) 320 mg. 

-  Pomocnými látkami jsou sukcinylovaná želatina, glycerol 85%, čištěná voda, barvivo oxid 

titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E 172), karmín (E 120)  

 
Jak přípravek Prostamol UNO vypadá a co obsahuje toto balení 
Oválné  dvoubarevné  červeno-černé  měkké  želatinové  tobolky  obsahující  hnědou  až  žlutavě  hnědou 
nebo zelenohnědou (olejovitou) tekutinu. 
 
Tobolky jsou baleny v krabičce s Al/PVC/PVDC blistry. 
 
Velikost balení: 15, 30, 60 nebo 90 měkkých tobolek. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Berlin-Chemie AG (MENARINI GROUP) 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlín,  
Německo 
 
Výrobce: 
Berlin-Chemie AG, 12489 Berlín, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.7.2015 
 
 

Recenze (17)

Recenze produktu PROSTAMOL UNO 320 mg 60 tobolek

Recenze od 17 uživatelů s celkovým hodnocením 83 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

80 %

60 %

Vzhledem k mému věku 60let jsou zřejmě potíže s prostatou u mužů běžné. V říjnu lonského roku jsem navíc prodělal zánět močového měchýře. Prostamol jsem začal používat pro podporu léčby těchto potíží. V současné době potíže odezněly a močení je víc než dobré. Jsem přesvědčen, že Prostamol má na tomto zlepšení velký podíl.

80 %

Je to výborný produkt, pomáhá ř¨při mužských potížích. Doporučuji všem mužům nad padesát let

Mému manželovi pomáhá tento lék dobře.
100 %

100 %

dobré ceny,rychlé jednání,osobní odběr pro mne dostupný

dědovi pomáhá
nic
100 %

výborný doplněk stravy, který je ůčinný

je opravdu účinný
80 %

užívám dlouhodobě a výsledky jsou patrné

100 %

Předepsáno lékařem

Předepsáno lékařem
80 %

používá ho děda a pochvaluje si ho, prý se mu snížily problémy s močením

Nižší cena, pěkné vánoční balení
nevím

Diskuze

Diskuze k produktu PROSTAMOL UNO 320 mg 60 tobolek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Přidejte ještě ...

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

60 % 26/11/2011

nemám nic proti, pouze účinný

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám