Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na teplotu, horečku

PANADOL 30X500MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13862
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PANADOL 30X500MG Potahované tablety

Strana 1 (celkem 4)
Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace spzn.sukls225294/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Panadol
Potahované tablety
(paracetamolum)

Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Panadol musíte
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší v případě horečky do 3 dnů a
v případě bolesti do 5 dnů musíte se poradit se s lékařem. Dětem nepodávejte
přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo
pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co jsou potahované tablety Panadol a k čemu se používají
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol užívat
3. Jak se Panadol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Panadol uchovávat
6. Další informace


1. Co jsou potahované tablety Panadol a k čemu se používají
Panadol obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící bolest a horečku. Panadol
nedráždí žaludek, nevyvolává krvácení, mohou jej užít i nemocní se žaludečními a
dvanáctníkovými vředy a nemocní, kteří nesnášejí kyselinu acetylsalicylovou.
Panadol tablety mají tvar tobolky a jsou potahované.
Panadol tablety jsou určeny k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů
a bolestech při menstruaci. Panadol též přináší úlevu od nepříjemných příznaků
chřipky a nachlazení jako jsou bolesti svalů a kloubů, bolesti v krku a snižuje
horečku.
Pouze po poradě s lékařem se přípravek může užívat k potlačení bolesti u některých
revmatických onemocnění např. artróze (degenerativní kloubní onemocnění) a při
neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu).
Je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol užívat

Neužívejte přípravek Panadol
Strana 2 (celkem 4)
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol nebo na některou další
složku přípravku,
- při závažném snížení funkce jater,
- při akutní žloutence,
- při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí
- u pacientů s postižením jater,
- u pacientů se sníženou funkcí ledvin, neboť je u nich nezbytné, aby užívali
nižší dávky paracetamolu,
- při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy.

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním
přípravku Panadol s lékařem.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním
alkoholu nebo užíváte současně jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek Panadol vhodný pro děti
mladší než 6 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Panadol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou
navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích,
které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné
bez lékařského předpisu.
Současné dlouhodobé užívání Panadolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších
nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin.
Současné užívání Panadolu s některými přípravky užívanými k léčbě nespavosti nebo
epilepsie nebo s některými antibiotiky nebo současné užívání Panadolu a pití
alkoholických nápojů může způsobit poškození jater.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete Panadol užívat jestliže:
- užíváte současně jiné léky s obsahem paracetamolu
- užíváte warfarin nebo jiné léky k prevenci srážení krve
- užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení
- užíváte cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu.

Užívání přípravku Panadol s jídlem a pitím
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu
významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu,
poraďte se před zahájením léčby s lékařem.
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke
sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než
začnete užívat jakýkoli lék.
Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné
přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Strana 3 (celkem 4)
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Panadol nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Panadol užívá
Dospělí (včetně starších osob) a mladiství od 15 let: 1-2 tablety dle potřeby až 4x
denně. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s
tělesnou hmotností nad 60 kg. Jednotlivé dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách.
Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin.
Tuto dávku neužívejte déle než 5 dní. Při dlouhodobém užívání by dávka za 24 hodin
neměla překročit 2,5 g paracetamolu (tj 5 tablet Panadolu).
Mladiství 12-15 let: 1 tabletu v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Nejvyšší
jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin.
Děti 6-12 let: 250 500 mg paracetamolu (1/2 až 1 tabletu). Jednotlivá dávka je 1/2
tablety pro děti o hmotnosti 21-32 kg , 1 tableta pro děti s hmotností od 33 kg.
Jednotlivé dávky podávejte v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin.
Maximální denní dávka při hmotnosti 21- 24 kg je 1,25g ( 2 tablety), maximální
denní dávka při hmotnosti 25- 32 kg je 1,5g ( 3 tablety), při hmotnosti 33-40 kg je
maximální denní dávka 2g (4 tablety).
Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Nepřekračujte doporučené
dávkování.

Upozornění: Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného
poškození jater.
Pokud nedojde do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo se
naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se
o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte bez porady s lékařem nejdéle 7 dnů, u dětí
3 dny.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)
Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na
zvracení, zvracením a bledostí nebo náhodného požití přípravku dítětem kontaktujte
ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Předložte jim požité balení a
tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek používaný v doporučených dávkách je obvykle dobře snášen, ale mohou se
vyskytnout kožní vyrážky, nucení na zvracení, vzácně zúžení průdušek, poruchy
jaterních funkcí a krvetvorby.
Strana 4 (celkem 4)
Jestliže se u Vás objeví následující obtíže, přestaňte tento léčivý přípravek užívat a
okamžitě informujte svého lékaře:
Alergické reakce, které mohou být závažné, včetně kožní vyrážky, svědění, někdy
s otokem úst nebo tváře, nebo dušnost
Kožní vyrážka nebo odlupování kůže nebo vřídky v ústech
Problémy s dýcháním. Pravděpodobnost výskytu tohoto nežádoucího účinku je
vyšší, jestliže jste problémy s dýcháním měl/a již dříve po užití jiných léků na bolest
(např. ibuprofen nebo aspirin)
Neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení.

Tyto účinky se budou pravděpodobně vyskytovat jen vzácně.


5. Jak Panadol uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Panadol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Panadol obsahuje
- Léčivá látka: paracetamolum 500 mg v 1 tabletě
- Pomocné látky jsou: kukuřičný škrob, kalium-sorbát, mastek, kyselina stearová,
povidon 25, předbobtnalý škrob, hypromelosa, triacetin.

Jak Panadol vypadá a co obsahuje toto balení
Panadol jsou bílé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně
vyraženo PANADOL.
Velikost balení 8, 10, 12, 24, 30 tbl: blistr Al / bílý neprůhledný PVC, krabička
Velikost balení 16 tbl: blistr Al / bílý neprůhledný PVC, rozkládací PVC pouzdro

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS,Velká Británie

Výrobcem přípravku je GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Co.
Waterford, Irsko
nebo
S.C. EUROPHARM S.A. 2 Panselelor St., Brasov, county of Brasov, Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2012

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Značka: PANADOL
Kód výrobku: 13862
Kód EAN:
Kód SÚKL: 14578
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Panadol tablety jsou určeny k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci. Panadol též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky, nachlazení i bolestí v krku a snižuje horečku. Je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu PANADOL 30X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PANADOL 30X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám