Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest zad

OLFEN gel 100 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 357526

90 % 2 recenze

Léčivý přípravek Olfen® gel se používá k tlumení bolesti zad, svalů a kloubů, dále k léčení zhmoždění, podvrtnutí a vymknutí kloubů.

Olfen® gel obsahuje léčivou látku diklofenak. Čtěte pečlivé příbalový leták.

Více informací

142

Skladem

Zboží odešleme 20. 8. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 8. 2018.

Zboží odešleme 20. 8. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 8. 2018.

Doprava za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma
 
Podrobné informace
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OLFEN gel 100 g

Léčivý přípravek Olfen® gel se používá k tlumení bolesti zad, svalů a kloubů, dále k léčení zhmoždění, podvrtnutí a vymknutí kloubů.

Olfen® gel obsahuje léčivou látku diklofenak. Čtěte pečlivé příbalový leták.

1/6
sp.zn. sukls53758/2011
a sp.zn. sukls184382/2014


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. Název přípravku

Olfen, gel

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden gram gelu obsahuje diclofenacum natricum 10 mg.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA
Gel
Popis přípravku: Opalizující až slabě zakalený gel, průhledný, bezbarvý až světle nažloutlý gel se zá-
pachem po isopropanolu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1. Terapeutické indikace
Dospívající od 14 let
Tento přípravek je určený ke krátkodobé lokální symptomatické úlevě od bolesti, zánětu a otoku při:
akutních poraněních, jako je podvrtnutí, pohmoždění, tupá poranění (poranění utrpěná při sportu).
Dospělí (od 18 let)
Tento přípravek je určený k lokální symptomatické léčbě bolesti a zánětu u:
poranění měkkých tkání - např. poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů, způsobených
např. podvrtnutím, vymknutím a pohmožděním;
bolest zad (poranění utrpěná při sportu);
lokalizovaných forem revmatizmu měkkých tkání, např. tendovaginitidy (tenisový loket), burzitidy
a periartropatie;
lokalizovaných forem degenerativního revmatizmu, jako např. osteoartrózy periferních kloubů
a kolen.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dospělí a dospívající od 14 let
Dávkování
Olfen gel se aplikuje lokálně na kůži 3-4krát denně na postižené místo a jemně se vtírá. Podle velikosti
bolestivého místa, které má být ošetřené, se aplikuje 2-4 g Olfen gelu (množství odpovídající velikosti
třešně až vlašského ořechu). Toto je dostatečné množství k léčení oblasti 400-800 cm2
. Je nutné omýt
si ruce po aplikaci, pokud nejsou místem k léčení.
Olfen gel může být podáván v kombinaci s ostatními formami Olfenu.
Olfen gel je určen pouze k lokální aplikaci na neporušenou pokožku.
2/6
Délka léčby
Délka léčby závisí na indikaci a dosažené odpovědi pacienta na léčbu.
Dospělí
U poranění měkkých tkání se gel nemá používat déle než 14 dní bez doporučení lékaře.
U bolestivé artrózy (pouze u dospělých nad 18 let) a revmatismu měkkých tkání rozhodne o
délce léčby lékař.
Dospívající od 14 let
U dospívajících od 14 let, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, nebo
pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje vyhledat lékaře.
Pediatrická populace (do 14 let)
Bezpečnost a účinnost přípravku Olfen gel u dětí a dospívajících do 14 let nebyla dosud stanovena (viz
také bod 4.4).
Starší pacienti (nad 65 let)
Mohou být užívány dávky obvyklé pro dospělé.
4.3. Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě
6.1.
Pacienti s anamnézou záchvatu astmatu, urtiky, nebo akutní rhinitidy po podání kyseliny
acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých přípravků
Třetí trimestr těhotenství.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
V případě, že je přípravek Olfen gel aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě nebo
pokud je použit v kombinaci s perorálně užívanými přípravky NSAID, nelze vyloučit možný výskyt
systémových nežádoucích účinků (viz souhrn údajů o přípravku systémových forem diklofenaku).
Olfen gel se má aplikovat pouze na zdravou a intaktní kůži (bez otevřených ran a poranění). Nesmí se
dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Nesmí se užívat perorálně.
Pokud se po aplikaci přípravku objeví kožní vyrážka, je nutné léčbu ukončit.
Olfen gel může být používán s neokluzivní bandáží, ale neměl by být používán s neprodyšným okluzivním
obvazem.
Pacienti by se měli vyvarovat nadměrnému vystavování slunečnímu záření za účelem snížení velmi
vzácného rizika fotosenzitivní reakce.
Pediatrická populace
Přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 14 let.
4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Protože je systémová absorpce při topické aplikaci gelu velmi nízká, jsou interakce velmi nepravděpodobné.
3/6
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Systémová koncentrace diklofenaku je nižší po lokální aplikaci ve srovnání s perorálním podáním. Se
zřetelem na zkušenosti s léčbou NSAID se systémovým účinkem je doporučeno následující:
Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a/nebo embryo / fetální vývoj.
Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů, a kardiálních malformací a gastroschíz
po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních
malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko
zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů
vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a embryo-fetální letality. Navíc byla hlášena zvýšená
incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů
zvířatům v průběhu organogenetické periody.
V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství nesmí být diklofenak podán, pokud to není zcela
nezbytné. Pokud diklofenak užívají ženy, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru
těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.
Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat
plod:
kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr ductus arteriosus a pulmonální hypertense),
renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramniozí,
matku a novorozence na konci těhotenství:
potenciálnímu prodloužení doby krvácení, anti-agregačnímu efektu, který se může vyskytnout
dokonce i při velmi nízkých dávkách,
inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu.
Proto je diklofenak kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.
Kojení
Stejně tak jako jiná NSAID, tak i diklofenak prostupuje do mateřského mléka v malém množství.
Přesto při terapeutických dávkách Olfen gelu není předpokládaný žádný účinek na kojené dítě. Pro
nedostatek kontrolovaných studií u kojících matek může být přípravek používán v průběhu kojení
pouze po poradě s lékařem. Za této okolnosti nesmí být Olfen gel aplikován ani na prsa kojící matky
ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu (viz bod 4.4).
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Olfen gel nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
4.8 Nežádoucí účinky
.
Nežádoucí účinky jsou řazeny sestupně podle systémů z hlediska očekávané frekvence výskytu dle
následujících kriterií: časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až
<1/1000), velmi vzácné (< 1/10000).
Nežádoucí účinky související s lokální aplikací gelu:
Infekce a infestace
Velmi vzácné: pustulózní vyrážka
4/6
Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: hypersenzitivita (včetně kopřivky), angioedém
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté: dermatitis (včetně kontaktní dermatitidy), vyrážka, ekzém, erytém, svědění
Vzácné: bulózní dermatitida
Velmi vzácné: fotosenzitivní reakce
V případě dlouhodobé aplikace na větší plochu nelze vyloučit ani systémové nežádoucí účinky, jejichž
přehled je uveden dále:
Přehled systémových nežádoucích účinků diklofenaku:
Gastrointestinální poruchy
Méně časté: bolest v epigastriu, nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše, dyspepsie, flatulence, nechutenství.
Vzácné: gastrointestinální krvácení, hemateméza, meléna, peptický vřed s nebo bez krvá-
cení nebo perforace, krvavý průjem. Velmi vzácné: onemocnění tlustého střeva jako nespecifická hemoragická
kolitis, exacerbace ulcerózní kolitidy anebo Crohnovy proktokolitidy; aftózní stomatitida,
glossitida, poškození jícnu, zácpa, stavy podobné brániční kýle, poruchy chuti.
Poruchy nervového systému
Méně časté: bolesti hlavy, závratě. Vzácné: ospalost i nespavost. Velmi vzácné: poruchy smyslového
vnímání včetně parestézií, poruchy paměti, dezorientace, nespavosti, dráždivosti, křečí, depresí, úzkosti,
těžkých snů, třesu a psychotických reakcí, aseptická meningitida.
Poruchy oka
Velmi vzácné: porucha vidění (rozmazané vidění, diplopie)
Poruchy ucha a labyrintu
Velmi vzácné: zhoršení sluchu, tinnitu
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté: dermatitis (včetně kontaktní dermatitidy), vyrážka, ekzém, erytém, svědění.
Méně časté: exantémy nebo kožní vyrážky. Vzácné: urtikarie, bulózní dermatitida.
Velmi vzácné: bulózní erupce, ekzém, erytema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův
syndrom (akutní toxická epidermolýza), erytrodermie (exfoliativní dermatitis), ztráta vlasů, fotosensitivita,
purpura včetně alergické.
Poruchy ledvin a močových cest
Vzácné: edémy. Velmi vzácné: akutní selhání ledvin, hematurie, proteinurie, intersticiální nefritida,
nefrotický syndrom, papilární nekróza.
Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté: zvýšení laboratorních hodnot sérové aminotransferázy (SGOT, SGPT). Vzácné: hepatitida
s nebo bez žloutenky. Velmi vzácné: akutní hepatitis.
Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné: trombocytopenie, leukopenie, aplastická nebo hemolytická anemie, agranulocytóza.
5/6
Cévní poruchy
Vzácné: anafylaktické a anafylaktoidní systémové reakce včetně hypotenze. Velmi vzácné: vaskulitida,
pneumonie, hypertenze,.
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Vzácné: astma
Velmi vzácné: pneumonie
Srdeční poruchy
Velmi vzácné: palpitace, bolest na hrudi, městnavé srdeční selhání.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat
ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:
http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
4.9 Předávkování
Předávkování je velmi nepravděpodobné z důvodu nízké systémové absorpce topicky aplikovaného
diklofenaku.
Nicméně pokud omylem dojde k pozření přípravku Olfen gel, dají se očekávat nežádoucí účinky podobné
těm, které se vyskytují po předávkování diklofenaku v tabletách (1 tuba o obsahu 100 g obsahuje
1 g diklofenaku sodného).
V případě náhodného požití přípravku, které vede k významným systémovým nežádoucím účinkům,
by měla být použita obecná terapeutická opatření běžně užívaná k léčbě předávkování nesteroidními
protizánětlivými látkami.
Je třeba zvážit výplach žaludku a použití aktivního uhlí, zejména v krátkém období po požití.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Diklofenak patří do skupiny nesteroidních antirevmatik a vykazuje protizánětlivé a analgetické vlastnosti.
Mechanismus účinku spočívá v inhibici biosyntézy prostaglandinů, které hrají významnou roli
při vzniku zánětu, bolesti a horečky.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Diklofenak je po lokální aplikaci absorbován pokožkou a jeho přítomnost může být prokázána v
plazmě. Do krevního oběhu se absorbuje přibližně 3,3% z místně podané dávky léčivé látky. Metabolity
diklofenaku objevující se po místním podání jsou obdobné metabolitům vznikajícím po orální
aplikaci.
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
V doporučeném dávkování se přípravek projevuje jako bezpečný.
O akutní toxicitě diklofenaku jsou k dispozici omezené údaje. Reprodukční studie u laboratorních
potkanů neprokázaly, při dávkování do 4 mg/kg diklofenaku denně, poškození fertility.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
6/6
Kyselina mléčná, diisopropyl-adipát, isopropylalkohol, disiřičitan sodný, hyetelosa, hyprolosa, čištěná
voda.
6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3 Doba použitelnosti
3 roky
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
6.5 Druh obalu a obsah balení
Hliníková tuba uvnitř lakovaná, krabička.
Velikost balení: 20 g, 50 g, 100 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Žádné zvláštní požadavky.
7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ
Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, Česká republika
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
29/293/91-C
9. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
4.9.1991 / 21.1.2015
10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU
21.1.2015

Informace o produktu

Výrobce: RATIOPHARM CZ S.R.O.
Značka: OLFEN
Produktová řada: Klouby - léky
Kód výrobku: 357526
Kód EAN: 8592387017457
Kód SÚKL: 0186187
Držitel rozhodnutí: RATIOPHARM CZ S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (2)

Recenze produktu OLFEN gel 100 g

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu OLFEN gel 100 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

80 % 17/10/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám