Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na oči » Léčivé přípravky na zvhlčení očí, umělé slzy

OFTAGEL 1X10GM/25MG Oční gel - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16114
Pro léčbu suchého zánětu spojivky a rohovky a příznaků syndromu suchého oka.

Více informací

116

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Pro léčbu suchého zánětu spojivky a rohovky a příznaků syndromu suchého oka.

Informace o produktu

Výrobce: URSAPHARM S.R.O.
Značka: OFTAGEL
Kód výrobku: 16114
Kód EAN: 6419716950495
Kód SÚKL: 59511
Držitel rozhodnutí: URSAPHARM S.R.O.
Oftagel se používá pro léčbu suchého zánětu spojivky a rohovky a příznaků syndromu suchého oka. Důležitou vlastností očního gelu používaného na zmírnění těžkostí spojených se syndromem suchého oka je udržovat neporušenost slzného filmu, který chrání oko a dobré kluzké vlastnosti. Pro dosažení těchto vlastností obsahuje oční gel Oftagel karbomer, nový vysokomolekulární polymer. Karbomer zvyšuje viskozitu očních kapek a prodlužuje dobu kontaktu s okem, čímž se snižuje oční podráždění.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls102210/2017 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

OFTAGEL 2,5 mg/g oční gel 

  

carbomerum 974P 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je OFTAGEL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OFTAGEL používat 

3. 

Jak se OFTAGEL používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek OFTAGEL uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace  

 

 
1. 

Co je OFTAGEL a k čemu se používá 

 
OFTAGEL se používá pro léčbu suchého zánětu spojivky a rohovky a příznaků syndromu suchého oka, 
který je způsoben nedostatečnou tvorbou slz, což má za následek poruchu omývání povrchu oka slzami. 
Nejčastějšími příznaky syndromu suchého oka jsou pálení očí, bolestivost, podráždění, pocit cizího tělíska 
nebo písku, tlak, únava očí, pocit přilnutí víček k oku, světloplachost. 
 
Důležitou vlastností očního gelu používaného na zmírnění těžkostí spojených se syndromem suchého oka je 
udržovat neporušenost slzného filmu, který chrání oko, a dobré kluzké vlastnosti. Pro dosažení těchto 
vlastností obsahuje oční gel OFTAGEL jako léčivou látku karbomer, vysokomolekulární polymer. Karbomer 
zvyšuje viskozitu očních kapek a prodlužuje dobu kontaktu s okem, čímž se snižuje oční podráždění.    
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OFTAGEL používat 

 
Nepoužívejte OFTAGEL 

Jestliže jste alergický(á) na karbomer nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku OFTAGEL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Při léčbě očním gelem OFTAGEL se nesmí používat měkké kontaktní čočky. 

Tvrdé kontaktní čočky před aplikací přípravku vyjměte a než si je opět nasadíte, vyčkejte nejméně 15 
minut po aplikaci přípravku. 

Dojde-li během léčby tímto přípravkem k podráždění, bolestivosti v oku, zarudnutí oka a ke změnám 
vidění nebo se Váš stav zhorší, navštivte svého lékaře. 

 

 
Děti a dospívající 
Bezpečnost a účinnost očního gelu Oftagel u dětí a dospívajících při dávkování doporučeném u dospělých 
byla prokázána na základě klinických zkušeností, ale nejsou k dispozici žádné údaje z klinických hodnocení. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek OFTAGEL 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat.  
Pokud je místně do oka podáváno více přípravků, musí být podávány odděleně a odstupem alespoň 15 minut. 
Oftagel musí být podán jako poslední. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Bezpečnost přípravku Oftagel nebyla u těhotných a kojících žen sledována. O používání tohoto přípravku se 
poraďte s lékařem.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po aplikaci se může objevit rozmazané vidění. Před tím, než začnete řídit, vyčkejte, dokud se zraková ostrost 
neupraví k normálu. 
 
Přípravek OFTAGEL obsahuje benzalkonium-chlorid 
Oční gel Oftagel obsahuje benzalkonium-chlorid, který může změnit zabarvení měkkých kontaktních čoček. 
Zabraňte proto kontaktu očního gelu s měkkými kontaktními čočkami. Benzalkonium-chlorid může 
způsobovat podráždění očí. 
 
 
3. 

Jak se OFTAGEL používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
Přípravek je určen k očnímu podání.  
Doporučená dávka pro dospělé, dospívající i děti je 1 kapka přípravku OFTAGEL, oční gel 1 až 4krát denně 
do postiženého oka dle závažnosti obtíží. Přípravek se aplikuje do spojivkového vaku. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Bezpečnost a účinnost očního gelu Oftagel u dětí a dospívajících při dávkování doporučeném u dospělých 
byla prokázána na základě klinických zkušeností, ale nejsou k dispozici žádné údaje z klinických hodnocení. 
 
Před aplikací gelu: 

Umyjte si ruce. 

Vyberte si nejvhodnější polohu pro aplikaci gelu (můžete sedět, ležet na zádech, stát nebo sedět před 
zrcadlem). 

 
Aplikace gelu: 

1.  Otevřete lahvičku. Ničím se nedotýkejte kapátka na konci lahvičky, kapátko nesmí přijít do styku ani 

s povrchem oka, abyste zabránili kontaminaci očního gelu a poranění oka.  

 

 

2. Zakloňte hlavu a držte lahvičku nad 
okem.  

 

 

 

 

3. Stáhněte spodní víčko dolů a podívejte 
se nahoru. Jemně zmáčkněte lahvičku, 
dokud Vám kapka nespadne do oka 
(resp. spojivkového vaku mezi 
odtaženým očním víčkem a okem).                                

 

 

4. Po aplikaci uvolněte spodní víčko a 
několikrát zamrkejte, aby se gel 
rovnoměrně rozprostřel po povrchu oka.  
Zavřete lahvičku. 

 

 
Délka léčby:  
Léčba syndromu suchého oka je zpravidla dlouhodobá, je zapotřebí v pravidelných intervalech navštěvovat 
očního lékaře.  
Jestliže pociťujete bolest v oku, změny vidění, přetrvávající zčervenání či zarudnutí nebo podráždění oka, 
anebo pokud obtíže, pro které jste přípravek začal(a) používat, přetrvávají déle než 5 dní nebo se dokonce 
zhoršují, přerušte používání přípravku a navštivte lékaře.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku OFTAGEL než jste měl(a) 
Nejsou známy žádné nežádoucí účinky způsobené předávkováním. Při náhodném požití přípravku dítětem se 
poraďte s Vaším lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít OFTAGEL 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávku si aplikujte podle potřeby 
nebo v obvyklém čase dle doporučení Vašeho lékárníka nebo lékaře.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
Stejně jako u ostatních očních kapek se může po aplikaci očního gelu OFTAGEL objevit mírné píchání v oku 
a pocit podráždění oka. Krátce po aplikaci se může objevit rozmazané vidění, dokud se gel rovnoměrně 
nerozprostře po povrchu oka.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  

 

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek OFTAGEL uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Po prvním otevření lahvičky je přípravek použitelný 28 dní. 
 
Lahvičku do krabičky ukládejte dnem vzhůru, aplikace gelu je pak snadnější.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Oftagel obsahuje 
 

Léčivou látkou je carbomerum 974 P. Jeden g gelu obsahuje carbomerum 974 P 2,5 mg  (1 g = 40 
kapek). 

Dalšími pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, sorbitol, monohydrát lysinu, trihydrát 
natrium-acetátu, polyvinylalkohol, voda na injekci. 

 
Jak Oftagel vypadá a co obsahuje toto balení 
OFTAGEL je bezbarvý až slabě nažloutlý čirý až mírně opalescentní viskózní gel v plastové průhledné 
lahvičce s kapátkem a šroubovacím uzávěrem. Jedna lahvička obsahuje 10 g gelu. Přípravek je dostupný ve 
velikostech balení 1 x 10 g a 3 x 10 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, FINSKO 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 5. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu OFTAGEL 1X10GM/25MG Oční gel

Diskuze

Diskuze k produktu OFTAGEL 1X10GM/25MG Oční gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám