Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na teplotu, horečku » Léky na teplotu u dětí

NUROFEN suspenze pro děti 100 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 65034

Ke snížení horečky, k tlumení mírných až středně těžkých bolestí hlavy, zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace NUROFEN suspenze pro děti 100 ml

Ke snížení horečky, k tlumení mírných až středně těžkých bolestí hlavy, zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním.

sp. zn. sukls327413/2018

                                             SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

NUROFEN PRO DĚTI JAHODA

perorální suspenze

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: ibuprofenum 100 mg/5 ml.
Pomocná látka se známým účinkem: 5 ml perorální suspense obsahuje 1,625 ml roztoku maltitolu (E965) a 7,96 mg sodíku, což odpovídá přibližně 0,346 mmol sodíku.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální suspenze.
Téměř bílá sirupovitá suspenze s jahodovou příchutí.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Přípravek Nurofen pro děti Jahoda se užívá:

▪ jako antipyretikum ke snížení horečky (včetně postvakcinační horečky);
▪ jako analgetikum ke tlumení mírných až středně silných bolestí (bolest hlavy, bolest v krku, bolest uší, zubů a bolest při distorzi nebo zhmoždění).
Vzhledem k lékové formě je přípravek určen především k léčbě dětí a kojenců od 3 měsíců.

4.2. Dávkování a způsob podání

Výskyt nežádoucích účinků lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou k potlačení příznaků onemocnění (viz bod 4.4).

Dávkování:

Pouze ke krátkodobému použití.

Horečnaté a bolestivé stavy:
Dávkování je závislé na věku a hmotnosti dítěte. U kojenců a dětí od 3 měsíců do 12 let je obvyklá denní dávka 20 – 30 mg/kg, která se podává rozděleně do 3 – 4 dílčích dávek, s intervalem dávkování 6 – 8 hodin.
Doporučené dávkování podle věku dítěte:
Věk
Jednotlivá dávka
Četnost podání
3 – 12 měsíců 2,5 ml suspenze (50 mg ibuprofenu) 3x denně
1 – 2 roky 2,5 ml suspenze (50 mg ibuprofenu) 3-4x denně
3 – 7 let 5 ml suspenze (100 mg ibuprofenu) 3-4x denně
8 – 12 let 5 – 10 ml suspenze (100 – 200 mg ibuprofenu) 3-4x denně
Orientační příklad dávkování podle hmotnosti dítěte:
(v tabulce jsou vypočítány denní dávky s použitím spodní hranice doporučeného množství ibuprofenu
20 mg/kg/den):
Hmotnost (kg) Dávka ibuprofenu/den (mg) Množství suspense /den (ml)
5 100 5
6 120 6
8 160 8
10 200 10
12 240 12
14 280 14
16 320 16
18 360 18
20 400 20
30 max 500 max 25 ml
U dětí s hmotností nižší než 30 kg se nedoporučuje překročit dávku 25 ml (500 mg ibuprofenu)
denně.
Přípravek není určen pro děti s hmotností nižší než 5 kg.

U kojenců ve věku 3 – 5 měsíců je třeba vyhledat lékaře okamžitě při zhoršení symptomů
onemocnění nebo do 24 hodin pokud symptomy přetrvávají.
Pokud je u dětí od 6 měsíců a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny
nebo pokud se zhorší symptomy onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.
Postvakcinační horečka (3 - 6 měsíců):
Přípravek se podává v dávce 2,5 ml suspenze (tj. 50 mg ibuprofenu). V případě potřeby je možno tuto
dávku zopakovat po 6 hodinách. Nemělo by se podávat více než 2 x 50 mg ibuprofenu denně.
Pro děti starší 6 měsíců je dávkování totožné, jako pro horečnaté a bolestivé stavy (viz tabulka
doporučené dávkování).

Způsob podání:

K perorálnímu podání.
Přípravek se užívá nezávisle na jídle. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, je vhodné užívat
přípravek během jídla.
Přípravek je dodáván s dávkovací lžičkou nebo dávkovací stříkačkou pro perorální podání. Návod
k použití viz bod 6.6.

4.3. Kontraindikace
▪ hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1;
▪ přecitlivělost na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID –
non-steroid anti-inflammatory drugs) projevující se jako astma, urtikaria nebo rinitida;
▪ aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed / hemoragie (dvě nebo více epizod
prokázané ulcerace nebo krvácení);3/11
▪ anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě NSAID;
▪ závažné srdeční selhání;
▪ závažná porucha funkce jater nebo ledvin;
▪ třetí trimestr těhotenství (viz též bod 4.6).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu
nutnou ke zlepšení příznaků (viz Gastrointestinální a Kardiovaskulární reakce níže)
Jiné NSAID
Přípravek se nemá podávat společně s jinými NSAID včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2
(viz bod 4.5).

Kardiovaskulární a cerebrovaskulární reakce

Zahájení léčby u pacientů s anamnézou hypertenze a/nebo srdečního selhání je třeba konzultovat
s lékařem, protože v souvislosti s léčbou NSAID byly hlášeny případy retence tekutin, hypertenze a
edémů.
Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání ibuprofenu, obzvláště ve
vysokých dávkách (2 400 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika
arteriálních trombotických příhod (např. infarktu myokardu nebo iktů). Epidemiologické studie
nepoukazují na zvýšené riziko infarktu myokardu při podávání nízkých dávek ibuprofenu (tj. do
1 200 mg denně).

Renální reakce

U dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin (viz bod 4.3 a 4.8).
Gastrointestinální reakce
V souvislosti s používáním neselektivních NSAID se mohou vyskytnout případy gastrointestinálního
krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být i fatální. Mohou vzniknout bez závislosti na délce
podávání a bez předchozích varovných příznaků či předchozí anamnézy závažných
gastrointestinálních příhod.
Riziko vzniku gastrointestinálního krvácení, ulcerace či perforace se zvyšuje:
▪ se stoupající dávkou;
▪ u pacientů s anamnézou vředové choroby, a to především v tom případě, pokud byla vředová
choroba komplikována krvácením nebo perforací;
▪ u starších pacientů;
▪ u pacientů, kteří užívají látky zvyšující riziko vzniku vředové choroby nebo krvácení, jako jsou
perorální kortikosteroidy, antikoagulacia (např.warfarin), selektivní inhibitory vychytávání
serotoninu nebo destičkové inhibitory (kyselina acetylsalicylová).
U pacientů s anamnézou vředové choroby a u starších pacientů by měla být léčba zahájena co
nejnižší možnou dávkou. U těchto pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou terapii nízkými
dávkami kyseliny acetylsalicylové nebo jiných látek zvyšujících gastrointestinální riziko by mělo být
zváženo podání protektivní terapie (např. misoprostolem nebo inhibitory protonové pumpy).
Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby
včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení),
především na počátku léčby.
Zvláštní pozornost je doporučována u pacientů užívajících konkomitantní léčbu, která by mohla
zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. perorálně podávané kortikosteroidy, antikoagulacia jako
warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5).
Pokud se u pacienta léčeného NSAID objeví gastrointestinální vřed, krvácení či perforace, musí být
léčba ukončena.

Kožní reakce

Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě NSAID hlášené závažné kožní reakce, z nich některé byly fatální,
včetně exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod
4.8). Nejvyšší riziko vzniku těchto reakcí je na začátku léčby, většina z nich se objevila v průběhu
prvního měsíce terapie.
Nurofen pro děti jahoda by měl být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky, mukózních lézí
a/nebo jiných příznaků hypersensitivity.
Ve výjimečných případech mohou být plané neštovice na počátku závažných infekčních oněmocnění
kůže a měkkých tkání.
V současnosti nelze vyloučit, že NSAID mohou přispět ke zhoršení těchto infekcí. Proto se
nedoporučuje používat ibuprofen v případě onemocnění planými neštovicemi.
Zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů:
▪ se systémovým onemocněním lupus erythematodes (SLE) a se smíšenou chorobou pojivové
tkáně vzhledem ke zvýšenému riziku aseptické meningitidy (viz bod 4.8);
▪ s gastrointestinálním onemocněním a chronickými zánětlivými střevními chorobami (ulcerózní
kolitida, Crohnova choroba), protože by mohlo dojít k exacerbaci těchto chorob;
▪ s průduškovým astmatem; u pacientů s bronchiálním astmatem nebo alergickým
onemocněním nebo s anamnézou těchto onemocnění může dojít k bronchospazmu;
▪ s poruchou krevní srážlivosti;
▪ s dysfunkcí jater.
Rodiče dětí dostávajících ibuprofen je třeba informovat o následujících skutečnostech:
▪ doporučené denní dávky se nesmí překračovat;
▪ přípravek není určen pro děti mladší než 3 měsíce.
Přípravek obsahuje maltitolový sirup. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy
by tento přípravek neměli užívat.

Starší pacienti
U starších pacientů je zvýšený výskyt nežádoucích reakcí na NSAID , zejména gastrointestinálního
krvácení a perforací, které mohou být fatální.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ibuprofen se nemá používat v kombinaci s:
▪ kyselinou acetylsalycilovou: existuje zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4.4);
výjimkou jsou situace, kdy jsou nízké dávky kyseliny acetylsalycilové nepřevyšující 75 mg denně
předepsány lékařem;
▪ preklinické údaje poukazují na to, že ibuprofen při současném podávání s nízkou dávkou
kyseliny acetylsalicylové může kompetitivně inhibovat její vliv na agregaci krevních destiček.
Ačkoliv panuje určitá nejistota týkající se extrapolace těchto údajů na klinickou situaci, nelze
vyloučit možnost, že pravidelné a dlouhodobé užívání ibuprofenu může snížit kardioprotektivní5/11
účinek nízké dávky kyseliny acetylsalicylové. Při občasném užití ibuprofenu není klinicky
významný vliv pravděpodobný (viz bod 5.1);
▪ jinými NSAID včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2: užívání dvou nebo více NSAID
může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků včetně vzniku peptického vředu a/nebo krvácení
(viz bod 4.4).
Ibuprofen musí být podáván s opatrností v kombinaci s:
▪ antikoagulancii: při současném užívání ibuprofenu s perorálními antikoagulancii (warfarin) se
zvyšuje jejich účinnost a dochází ke zvýšenému riziku krvácení (viz bod 4.4);
▪ antihypertensivy (ACE inhibitory a antagonisty angiotensinu II) a diuretiky: NSAID mohou
účinky těchto léčiv snižovat; diuretika mohou zvyšovat nefrotoxicitu NSAID; současné podání
kalium-šetřících diuretik může vést k hyperkalemii; rodičům je proto třeba doporučit, aby dbali
na dostatečný přísun tekutin;
▪ kortikosteroidy/glukokortikoidy: při současném podávání existuje zvýšené riziko
gastrointestinálních ulcerací nebo krvácení (viz bod 4.4);
▪ probenecidem a sulfapyrazonem: ibuprofen snižuje jejich urikosurický účinek;
▪ antiagregačními látkami a selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI): při
současném podávání existuje zvýšené riziko výskytu gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.4);
▪ srdečními glykosidy (např. digoxin): NSAIDs mohou exacerbovat srdeční selhání, redukovat
glomerulární filtraci a zvyšovat hladiny glykosidů v plasmě;
▪ lithiem: ibuprofen zvyšuje plazmatickou hladinu lithia;
▪ fenytoinem: ibuprofen zvyšuje plazmatickou hladinu fenytoinu;
▪ methotrexátem: ibuprofen snižuje clearence methotrexátu;
▪ cyklosporinem: zvýšení rizika nefrotoxicity;
▪ mifepristonem: NSAID se nemají podávat 8 – 12 dnů po podání mifepristonu, protože NSAID
mohou snižovat účinek mifepristonu;
▪ takrolimem: může dojít ke zvýšení rizika nefrotoxicity při souběžném podávání s NSAID;
▪ zidovudinem: při souběžném podávání je zvýšené riziko hematologické toxicity; existují důkazy
o zvýšeném vzniku hemartros a hematomů u HIV pozitivních hemofiliků užívajících
kombinovanou terapii s ibuprofenem a zidovudinem;
▪ chinolonovými antibiotiky: studie na zvířatech indikují, že NSAID mohou v souvislosti
s chinolonovými antibiotiky zvyšovat riziko křečí; u pacientů užívajících NSAID a chinolony
může být zvýšené riziko vzniku křečí.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj.
Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních malformací po užívání
inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních
malformací se zvýšilo z méně než 1 % na přibližně 1,5 %. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou
a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení
pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence
různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům
v průběhu organogenetické periody.
V průběhu prvního a druhého trimestru gravidity nesmí být ibuprofen podán, pokud to není zcela
nezbytné.
Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat
plod:
▪ kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální hypertense);
▪ riziku renální dysfunkce, která může progredovat v renální selhání s oligohydroanmionem;
matku a novorozence na konci těhotenství:
▪ potenciálnímu prodloužení krvácení;
▪ riziku inhibice děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení porodu.
Proto je ibuprofen kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.

Kojení

Ibuprofen a jeho metabolity přecházejí v nízkých koncentracích do mateřského mléka. Vzhledem
k tomu, že škodlivé účinky na kojence nebyly pozorovány, není obecně třeba kojení přerušit, pokud je
přípravek užit krátkodobě v dávce doporučené pro zmírnění bolesti a horečky. Bezpečnost při
opakovaném užívání nebyla stanovena.

Fertilita

Existují důkazy o tom že léky, které inhibují cyklooxygenázu/syntézu prostaglandinů ovlivňují ovulaci
a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je reverzibilní a odezní po ukončení
terapie.
Pokud je ibuprofen podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru
těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Při krátkodobém užívání a doporučeném dávkování nemá přípravek žádný nebo má zanedbatelný vliv
na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky
Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Mohou se objevit peptické vředy,
perforace nebo gastrointestinální krvácení, někdy fatální, zejména u starších osob (viz bod 4.4). Po
léčbě byly pozorovány také nauzea, zvracení, průjem, flatulence, zácpa, dyspepsie, abdominální
bolesti, meléna, hematemeza, ulcerózní stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnovy choroby (viz.
bod 4.4). Méně často byla pozorována gastritida.
V souvislosti s léčbou NSAIDs byly také hlášeny otoky, hypertenze a srdeční selhání.

Hypersenzitivní reakce, které mohou pozůstávat z:

a) nespecifických alergických reakcí a anafylaxe;
b) reaktivity ze strany respiračního traktu, např. astma, bronchospasmus, dyspnoe;
c) různých kožních reakcí, např. různé typy vyrážek, pruritus, urtikárie, purpura, angioedem,
erythema multiforme a zřídkavěji exfoliativní a bulózní dermatitida (včetně toxické epidermální
nekrolýzy a Stevens-Johnsonova syndromu).
Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání ibuprofenu, obzvláště ve
vysokých dávkách (2400 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika
arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů) (viz bod 4.4).
Následující přehled zahrnuje ty nežádoucí účinky, které byly pozorovány u ibuprofenu při krátkodobé
léčbě mírných až středně silných bolestí a horečky. Při léčbě jiných potíží nebo při dlouhodobé léčbě
se mohou vyskytnout i další nežádoucí účinky (viz také bod 4.4).7/11

Nežádoucí účinky, které mohou souviset s ibuprofenem, jsou uvedeny níže podle tříd orgánových
systémů a frekvence.

Frekvence výskytu jsou:
velmi časté (≥ 1/10)
časté (≥ 1/100 až  1/10)
méně časté (≥ 1/1 000 až  1/100)
vzácné (≥ 1/10 000 až  1/1 000)
velmi vzácné ( 1/10 000)
není známo (z dostupných údajů nelze určit).
V rámci každé skupiny frekvence jsou nežádoucí účinky uváděny v klesajícím pořadí závažnosti.
Třída orgánových systémů
Poruchy krve a
lymfatického systému

velmi vzácné
(<1/10 000)
poruchy krvetvorby (anémie, leukopenie, trombocytopenie,
pancytopenie, agranulocytóza) 1
Poruchy imunitního
systému

méně časté
(>1/1 000;
<1/100)
hypersenzitivní reakce spojené s urtikárií a pruritem
velmi vzácné
(<1/10 000)
závažné hypersenzitivní reakce; příznaky mohou být
otok obličeje, jazyka, hrtanu a hltanu, tachykardie,
hypotenze, anafylaxe, angioedém nebo závažný šok
Poruchy nervového
systému
méně časté
(>1/1 000;
<1/100)
bolest hlavy,
velmi vzácné
(<1/10 000)
aseptická meningitida2
Srdeční poruchy není známo* srdeční selhání a otoky
Cévní poruchy není známo* hypertenze,
Respirační, hrudní a
mediastinální poruchy
velmi vzácné
(<1/10 000)
astma, dyspnoe
není známo* bronchospasmus
Gastrointestinální poruchy méně časté
(>1/1 000;
<1/100)
bolest břicha, nauzea a dyspepsie
vzácné
(>1/10 000;
<1/1 000)
průjem, flatulence, zácpa, zvracení
velmi vzácné
(<1/10 000)
gastrointestinální vředy, perforace nebo krvácení;
meléna, hematemeza, ulcerózní stomatitida gastritida
není známo* exacerbace ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby (viz
bod 4.4)
Poruchy jater a žlučových
cest

velmi vzácné
(<1/10 000)
dysfunkce jater3
Poruchy kůže a podkožní
tkáně

méně časté
(>1/1 000;
<1/100)
různé kožní vyrážky8/11
velmi vzácné
(<1/10 000)
závažné formy kožních reakcí, jako jsou erythema
multiforme a bulózní reakce, včetně Stevens-
Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy;
Poruchy ledvin a
močových cest

velmi vzácné
(<1/10 000)
akutní selhání ledvin4
Infekce a infestace velmi vzácné
(<1/10 000)
exacerbace zánětů souvisejících s infekcí (např. vznik
nekrotizující fascitidy); ve výjimečných případech se
závažné kožní infekce a komplikace v oblasti měkkých
tkání mohou objevit během infekce planými
neštovicemi
* z dostupných údajů nelze určit

Popis vybraných nežádoucích reakcí

1 Prvními příznaky jsou: horečka, bolest v krku, povrchové vřídky v ústech, příznaky připomínající
chřipku, těžká únava, krvácení z nosu a do kůže a tvorba modřin.
2 Mechanismus patogeneze léky vyvolané aseptické meningitidy není úplně znám. Avšak dostupná
data ohledně aseptické meningitidy související s NSAIDs poukazují na imunitní reakci (z důvodu
časového vztahu s užíváním léčiva a vymizením příznaků po jeho vysazení). Jednotlivé případy
příznaků aseptické meningitidy (jako je ztuhlá šíje, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, horečka nebo
porucha orientace) byly pozorovány v průběhu léčby ibuprofenem u pacientů se stávajícími
autoimunitními poruchami (jako např. systémový lupus erythematosus nebo smíšená choroba
pojivové tkáně).
3 Zejména při dlouhodobé léčbě.
4 Zejména při dlouhodobé léčbě byly pozorovány snížení vylučování moči, zvýšená koncentrace
močoviny v plazmě, otoky a papilární nekrózy.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky:
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování
U dětí může požití dávky nad 400 mg/kg vyvolat příznaky. U dospělých je na dávce závislá odpověď
méně zřetelná.
Poločas při předávkování je 1,5 – 3 hodiny.
Příznaky předávkování
U většiny pacientů, kteří požili klinicky významné množství NSAIDs, se zaznamená nauzea, vomitus,
bolesti břicha nebo vzácněji průjem. Může se objevit také tinitus a gastrointestinální krvácení.
V závažnějších případech předávkování se toxicita projevuje poruchami CNS projevující se jako bolest
hlavy, závratě, ospalost, ojediněle excitace, dezorientace, koma či křeče.9/11
Při těžkém předávkování se může objevit metabolická acidóza a prodloužení protrombinového času
pravděpodobně kvůli interferenci s účinky cirkulujících faktorů srážení krve. Může se vyskytnout též
akutní selhání ledvin a poškození jater. U astmatiků může dojít k exacerbaci astmatu.

Léčba předávkování

Žádné speciální antidotum neexistuje. Pacienty je nutné léčit symptomaticky. Zahajte podpůrnou
léčbu podle potřeby a zajistěte průchodnost dýchacích cest a monitorování srdeční činnosti a
životních funkcí, dokud stav pacienta nebude stabilizován. Do 1 hodiny po požití potenciálně
toxického množství, zvažte perorální podání aktivního uhlí. V případě častých nebo delších křečí je
potřeba tyto léčit intravenózně podávaným diazepamem nebo lorazepamem. V případě astmatu
podejte bronchodilatancia.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, deriváty kyseliny
propionové
ATC kód: M01AE01
Ibuprofen je nesteroidní protizánětlivá látka (NSAIDs), jejíž účinek, založený na inhibici syntézy
prostaglandinu, byl prokázán na běžných experimentálních modelech zánětu u zvířat. U člověka
ibuprofen zmírňuje bolest, otoky a horečky způsobené zánětem. Navíc ibuprofen reverzibilně
inhibuje agregaci destiček.
Klinická účinnost ibuprofenu byla prokázána při léčbě mírných až středně silných bolestí, například
bolesti při růstu zubů, bolestí zubů, hlavy, uší, bolestí v krku, pooperační bolesti, bolesti při zranění
měkkých tkání a také horečky, včetně pyrexie po imunizaci, a při léčbě bolesti a horečky při rýmě a
chřipce.
Nurofen pro děti jahoda obsahuje ibuprofen, který snižuje horečku u dětí po dobu až 8 hodin.
Experimentální údaje naznačují, že ibuprofen při současném podání s nízkou dávkou kyseliny
acetylsalicylové inhibuje její účinek na agregaci destiček. V jedné studii, kdy byla jednotlivá dávka
ibuprofenu podána 8 hodin před podáním kyseliny acetylsalicylové s rychlým uvolňováním (81 mg)
nebo 30 minut po jejím podání, došlo ke snížení účinku ASA na tvorbu tromboxanu nebo došlo
k agregaci trombocytů. Avšak omezenost těchto údajů a neurčitost extrapolace podmínek „ex vivo“
do klinické praxe znamená, že nelze zaujmout jednoznačné stanovisko pro pravidelné užívání
ibuprofenu a není pravděpodobný ani klinicky významný účinek při jeho příležitostném užití.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Ibuprofen se po perorálním podání rychle absorbuje ze zažívacího traktu. Maximální plazmatické
koncentrace je dosaženo za 1 – 2 hodiny po podání. Ibuprofen se reverzibilně váže na plazmatické
proteiny. Biologický poločas vylučování je přibližně 2 hodiny. Ibuprofen je rychle metabolizován
v játrech na dva inaktivní metabolity. Je vylučován ledvinami především ve formě metabolitů nebo
jejich konjugátů.
5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Toxicita ibuprofenu v experimentech na zvířecích modelech se projevovala lézemi a ulcerací
gastrointestinálního traktu. Ibuprofen nevykázal mutagenní potenciál in vitro a nebyl shledán jako10/11
karcinogenní pro potkany a myši. V experimentálních studiích bylo prokázáno, že ibuprofen prochází
placentární bariérou, neexistují však žádné důkazy o jeho teratogenním působení.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek
monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, chlorid sodný, sodná sůl sacharinu,
domifenium-bromid, polysorbát 80, roztok maltitolu (E 965), xanthanová klovatina, jahodové aroma,
glycerol, čištěná voda

6.2. Inkompatibility
Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti
3 roky.
Po prvním otevření 6 měsíců.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a obsah balení
Hnědá PET lahvička s dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem s kroužkem originality a PE
vložkou, odměrná lžička na 2,5 a 5 ml nebo kalibrovaná stříkačka pro perorální podání, krabička.
Velikost balení: 100 ml, 150 ml, 200 ml

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Před použitím protřepat.
Použití dávkovací stříkačky
Dávkovací stříkačku je potřeba zatlačit pevně do hrdla lahvičky. Obsah lahvičky pečlivě protřepat.
K naplnění dávkovací stříkačky je potřeba otočit lahvičku dnem vzhůru a vytahováním pístu
natáhnout do stříkačky požadované množství suspenze podle značení na stříkačce.
Lahvičku je potřeba otočit opět hrdlem vzhůru a dávkovací stříkačku vyjmout z hrdla lahvičky.
Konec dávkovací stříkačky se vloží dítěti do úst a jemným tlakem na píst se suspenze vpraví do úst.
Po použití je potřeba opět lahvičku pečlivě uzavřít a dávkovací stříkačku omýt teplou vodou a nechat
vyschnout.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.11/11
103-105 Bath Road,
SL1 3UH, Slough
Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

29/148/06-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. 4. 2006
Datum posledního prodložení registrace: 5. 4. 2017

10. DATUM REVIZE TEXTU

9. 5. 2018

Informace o produktu

Výrobce: BCM LTD., NOTTINGHAM
Značka: NUROFEN
Produktová řada: NUROFEN pro děti
Kód výrobku: 65034
Kód EAN: 5000158066748
Kód SÚKL: 0101113
Držitel rozhodnutí: BCM LTD., NOTTINGHAM

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Nurofen pro děti Jahoda se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále k tlumení mírných až středně těžkých bolestí, jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (17)

Recenze NUROFEN suspenze pro děti 100 ml

Recenze od 17 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

opravdu funguje, je to sice hnusna chemie, ale kdyz je nejhur, vzdy zarucene zvedne z postele nase deti, je to fakt silena vec. takze kdyz vam nezabiraji homeopatika a veci rádoby "přírodního rázu", jdete do toho...

100 %

60 %

100 %

funguje

100 %

100 %

100 %

100 %

oblíbený

100 %

100 %

Diskuze (3)

Diskuze NUROFEN suspenze pro děti 100 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Doporučuji

(0) 08/04/2014

Nurofen sirup mohu doporučit, pomohl nám při horečkách i při zánětu středního ucha, kdy ouško dost bolelo...Synovi se po podání sirupu rychle uleví a většinou se může aspoň pořádně prospat. Dávkovačka je super a chuť je také dobrá ;)

Vstoupit do diskuze

- NUROFEN SIRUP JAHODA

(0) 13/03/2014

Ta chuť mě dostala a jak to děti při teplotě zblajzly to taky...dávkovač je super, naberete přesně...Nurofen u nás v lékárničce nesmí chybět,rychle zabírá...

Vstoupit do diskuze

- nejoblíbenější

(0) 25/10/2012

mezi dětmi snad nejoblíbenější lék. a mezi maminkami asi také. a to především díky vychytané dávkovačce. přesně naberete požadované množství a poté aplikujete do úst dítěte. vše je snadné, přesné a bez kapání vedle

Vstoupit do diskuze

Příbalový leták

Příbalový leták NUROFEN suspenze pro děti 100 ml

Příbalovou informaci k produktu NUROFEN suspenze pro děti 100 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: NUROFEN suspenze pro děti 100 ml.

Další balení

Zkušenosti uživatelů

Linda

100 % 17/06/2019

opravdu funguje, je to sice hnusna chemie, ale kdyz je nejhur, vzdy zarucene zvedne z postele nase deti, je to fakt silena vec. takze kdyz vam nezabiraji homeopatika a veci rádoby "přírodního rázu", jdete do toho...

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám