Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na odvykání kouření

NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2 MG LÉČIVÁ ŽVÝKACÍ GUMA 105X2MG Žvýkačky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101639

Dárkový předmět, samostatně neprodejný.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Značka: NICORETTE
Kód výrobku: 101639
Kód EAN:
Kód SÚKL: 122286
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Přípravek je určen pro léčbu závislosti na tabáku, pro zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a pro zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvyknutí kouření kuřákům motivovaným přestat kouřit. Přípravek také slouží jako podpůrný přípravek při překonávání dočasné abstinenční fáze kouření nebo pro snadnější snížení počtu vykouřených cigaret u kuřáků neschopných či neochotných přestat kouřit. Pokud přestanete kouřit a Vaše tělo již nedostává nikotin absorbovaný z tabáku, můžete pociťovat nepříjemné pocity které se nazývají abstinenční příznaky. Pomocí přípravku Nicorette FreshFruit gum můžete těmto příznakům předejít, případně nepříjemné pocity zmenšit - po určitou dobu budete svému tělu dodávat malá množství nikotinu. Odborná rada a podpora okolí zpravidla zlepšují šanci na úspěch.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls132914/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Nicorette FreshFruit Gum 2 mg 
Nicorette FreshFruit Gum 4 mg 

léčivá žvýkací guma 

 

nicotini resinas 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 6 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Nicorette FreshFruit Gum a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nicorette FreshFruit Gum používat 

3. 

Jak se přípravek Nicorette FreshFruit Gum používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Nicorette FreshFruit Gum uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Nicorette FreshFruit Gum a k čemu se používá 

 
Léčivé žvýkací gumy (žvýkačky) Nicorette FreshFruit Gum patří do skupiny léků používaných k 
odvykání kouření.  
 
Žvýkačky Nicorette FreshFruit Gum jsou určeny k léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po 
kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvykání kouření 
kuřákům motivovaným přestat kouřit.  
 
Žvýkačky Nicorette FreshFruit Gum slouží rovněž jako podpůrný prostředek k překonávání dočasné 
abstinenční fáze kouření nebo ke snadnějšímu snížení počtu vykouřených cigaret u kuřáků 
neschopných nebo neochotných přestat kouřit. 
 
Pokud přestanete kouřit a Vaše tělo již nedostává nikotin vstřebávaný z tabáku, můžete pociťovat 
nepříjemné pocity, které se nazývají abstinenční příznaky. Pomocí Nicorette FreshFruit Gum můžete 
těmto příznakům předejít, případně nepříjemné pocity zmírnit - po určitou dobu budete svému tělu 
žvýkačkami Nicorette FreshFruit Gum dodávat malá množství nikotinu, který je obsažen v čisté formě 
a nepůsobí zdravotní rizika spojovaná s kouřením. 
 
Zdravotní rizika v důsledku kouření jsou způsobena škodlivinami obsaženými v tabáku. 
Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch.  
 
 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nicorette FreshFruit Gum 
používat
 

 
Nepoužívejte Nicorette FreshFruit Gum: 

jestliže jste alergický(á) na nikotin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Nicorette FreshFruit Gum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Žvýkačky Nicorette FreshFruit Gum používejte pouze po poradě s lékařem v těchto případech: 

pokud jste v minulosti prodělal(a) závažnou srdečně-cévní příhodu nebo jste v posledních 
4 týdnech byl(a) léčen(a) v nemocnici z důvodu srdeční nevolnosti (jako jsou např. cévní 
mozková příhoda, srdeční infarkt, arytmie (poruchy srdečního rytmu), nestabilní angina 
pectoris), 

pokud jste podstoupil(a) transplantaci srdečně-cévního bypassu nebo angioplastiku (plastiku 
cév), 

trpíte-li neléčeným vysokým krevním tlakem, 

trpíte-li chorobou jater a/nebo závažnou chorobou ledvin, 

máte-li cukrovku, protože ukončení kouření může znamenat potřebu snížení dávek inzulinu, 

trpíte-li hypertyreózou (nadměrná produkce hormonů štítné žlázy) nebo feochromocytomem 
(typ nádoru nadledvin), 

máte-li žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, 

trpíte-li onemocněním čelistního kloubu. 

 
Osoby s umělým chrupem mohou mít se žvýkáním Nicorette FreshFruit Gum obtíže. Žvýkačka se 
může nalepit na umělý chrup a ve vzácných případech ho může i poškodit. 
 
Přípravek Nicorette FreshFruit Gum nesmí používat děti a dospívající do 18 let bez doporučení lékaře. 
Nejsou k dispozici žádné údaje z kontrolovaných klinických studií, které by podporovaly léčbu 
žvýkačkami Nicorette u dospívajích do 18 let. Žvýkačky Nicorette FreshFruit Gum nejsou určeny 
nekuřákům. 
 
Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby snášeny, mohou vyvolat závažné 
příznaky otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. Žvýkačky proto uchovávejte 
mimo dohled a dosah dětí.
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nicorette FreshFruit Gum 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Dosud nebyly definitivně potvrzeny klinicky relevantní interakce mezi substituční nikotinovou léčbou 
a jinými léky. Nikotin však může potenciálně zvyšovat hemodynamické účinky adenosinu, např. 
přispívat ke zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence a také zesilovat vnímání bolesti (bolesti na 
hrudi u anginy pectoris) vyvolané podáním adenosinu. 
 
Při ukončení kouření může docházet ke zpomalení metabolizmu a následnému zvýšení hladiny léčiv 
metabolizovaných izoenzymem CYP 1A2 v krvi. To má potenciální klinický význam u přípravků 
obsahujícím např. theofylin, takrin, klozapin a ropinirol. 
 
Přípravek Nicorette FreshFruit Gum s jídlem a pitím 
Během žvýkání nic nepijte, nejezte a nekuřte. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

 

 
Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo kojence, a proto byste měla v těhotenství nebo v 
období kojení přestat kouřit, pokud možno bez použití přípravků obsahujících nikotin. Nikotin se 
vylučuje do mateřského mléka v množství, která mohou být škodlivá pro kojence. V období kojení 
žvýkačky Nicorette FreshFruit Gum nepoužívejte. 
 
Nedokážete-li přestat kouřit bez přípravků obsahujících nikotin, používejte přípravky Nicorette pouze 
po poradě s lékařem. Pokud Vám Váš lékař žvýkačky Nicorette FreshFruit Gum doporučil, 
nepoužívejte je během dvou hodin před kojením, ale co nejdříve po kojení. Snížíte tím množství 
nikotinu v mateřském mléce. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Žvýkačky Nicorette FreshFruit Gum neovlivňují schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek

 

Nicorette FreshFruit Gum obsahuje butylhydroxytoluen 

Přípravek Nicorette FreshFruit Gum obsahuje butylhydroxytoluen. Může způsobit místní kožní reakce 
(např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Nicorette FreshFruit Gum používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Během léčby přípravkem Nicorette FreshFruit Gum vynaložte veškeré úsilí na to, abyste přestal(a) 
úplně kouřit. 
 
Přípravek Nicorette FreshFruit Gum používejte tehdy, když se dostaví touha po cigaretě. Zejména 
zpočátku je důležité žvýkat velmi pomalu. Po přibližně 30 minutách se celé množství nikotinu uvolní 
a je vstřebáno sliznicí ústní dutiny. Žvýkejte proto pomalu a s přestávkami! Budete-li se zejména 
v prvních dvou dnech přesně řídit uvedenými pokyny, zvyknete si na určité tempo žvýkání. Tím bude 
zajištěn nejvhodnější přísun nikotinu a současně zamezíte nepříjemným nežádoucím účinkům z příliš 
rychlého žvýkání. 
 
Chuť žvýkačky je pro kuřáky přijatelná, někdy však může trvat 1-2 dny než si na chuť zvyknete. 
 
Obvyklý postup  
1. 

Nejdříve pomalu žvýkejte Nicorette FreshFruit Gum několik vteřin a učiňte přestávku. 

2. 

Po přestávce žvýkejte znovu 10x a pak přesuňte žvýkačku na 1 nebo 2 minuty pod jazyk nebo 
k tvářím. 

3. 

Žvýkejte znovu 10x a pak ponechte žvýkačku opět odpočinout. 

4. 

Žvýkejte takto půl hodiny. 

 
Pokud jste si na chuť žvýkačky zvykli, můžete dle potřeby žvýkání zrychlit. 
 
Děti a dospívající 
Nejsou k dispozici žádné údaje z kontrolovaných klinických studií, které by podporovaly léčbu 
žvýkačkami Nicorette u dospívajích do 18 let. Přípravek Nicorette FreshFruit Gum nesmí používat 
děti a dospívající do 18 let bez doporučení lékaře. 
 
Dospělí (včetně starších osob) 
Počáteční dávku žvýkaček Nicorette FreshFruit Gum volte podle míry Vaší nikotinové závislosti. 
 

 

Používání vhodné síly 8-12 žvýkaček za den by mělo být pro léčbu dostačující. Silně závislí kuřáci 
(Fagerströmův test nikotinové závislosti (FTND)  6 nebo kouření  20 cigaret denně), nebo kterým 
se nepodařilo přestat kouřit po používání žvýkaček Nicorette FreshFruit Gum 2 mg, by měli zahájit 
léčbu s Nicorette FreshFruit Gum 4 mg. V ostatních případech je vhodné zahájit léčbu se žvýkačkami 
Nicorette FreshFruit Gum 2 mg. Denně nepoužívejte více než 24 žvýkaček. 
 
1) Ukončení kouření 
Léčba pomocí žvýkaček Nicorette FreshFruit Gum trvá obvykle nejméně 3 měsíce. V této době 
začněte s postupným snižováním počtu žvýkaček. Denní dávku nikotinu postupně snižujte snižováním 
celkového počtu žvýkaček v závislosti na vnímání potřeby kouřit. Léčbu ukončete poté, když spotřeba 
žvýkaček klesne na 1-2 žvýkačky denně. 
 
2) Snížení počtu cigaret 
Žvýkačky Nicorette FreshFruit Gum používejte mezi jednotlivými epizodami kouření vždy, když se 
dostaví naléhavá potřeba kouřit, abyste co nejvíce prodloužil(a) interval bez kouření, a záměrně tak 
snížil(a) počet vykouřených cigaret za den na nejnižší možnou míru. Pokud nedojde ke snížení počtu 
vykouřených cigaret za den během 6 týdnů od zahájení používání přípravku, vyhledejte odbornou 
pomoc.  
 
Pokus o úplné zanechání kouření by měl být uskutečněn, jakmile se cítíte být připraven(a), ne však 
později než 6 měsíců od zahájení léčby. Pokud se Vám nepodaří definitivně přestat kouřit do 9 měsíců 
od zahájení léčby, vyhledejte odbornou pomoc. 
 
Pravidelné používání žvýkaček Nicorette FreshFruit Gum déle než 12 měsíců se všeobecně 
nedoporučuje. Někteří bývalí kuřáci však mohou pociťovat potřebu delší léčby pomocí žvýkaček 
Nicorette FreshFruit Gum, aby se vyvarovali návratu ke kouření. V případě, že se náhle dostaví touha 
po kouření, mějte po ruce zásobu žvýkaček Nicorette FreshFruit Gum. 
 
Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch. 
 
3) Dočasná abstinence kouření 
Žvýkačky Nicorette FreshFruit Gum se používají v situacích bez možnosti kouřit, například v místech 
se zákazem kouření nebo v případě, kdy si nepřejete kouřit a přitom pociťujete potřebu si zapálit. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nicorette FreshFruit Gum, než jste měl(a)
 
Můžete se předávkovat nikotinem, používáte-li žvýkačky Nicorette FreshFruit Gum a/nebo současně 
kouříte a/nebo současně používáte jiné formy náhradní nikotinové léčby nebo pokud patříte ke 
kuřákům s nízkým stupněm závislosti na nikotinu. 
 
Pokud jste požil(a) více žvýkaček, nebo žvýkačky nedopatřením požilo dítě, poraďte se se svým 
lékařem nebo ihned navštivte lékařskou pohotovost. 
 
K příznakům předávkování, které jsou obdobné jako při náhlé otravě nikotinem, patří nevolnost, 
slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest hlavy, závratě, poruchy sluchu a výrazná slabost. Po 
vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat snížení krevního tlaku, slabý a nepravidelný 
tep, dechové obtíže, vyčerpání, oběhové selhání a celkové křeče. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

 

Přípravek Nicorette FreshFruit Gum může způsobit nežádoucí účinky obdobné účinkům souvisejícím 
s podáním nikotinu jiným způsobem. Nežádoucí účinky jsou zpravidla závislé na výši dávky. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 z 10 léčených nemocných): 

bolesti hlavy, zažívací obtíže, pocit na zvracení, škytavka, bolestivost žvýkacích svalů, 
podráždění ústní sliznice a jícnu. 

 
Časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 a více než u 1 ze 100 léčených nemocných): 

závratě, zvracení. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 100 a více než u 1 z 1000 léčených 
nemocných): 

bušení srdce, zarudnutí kůže, kopřivka. 

 
Vzácné (výskyt méně než u 1 z 1 000 a více než 1 z 10 000 léčených nemocných) 

alergické reakce včetně otoků kůže a sliznic na různých místech, které mohou způsobit život 
ohrožující situace 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených nemocných) včetně 
samostatných hlášení: 

dočasná nepravidelná srdeční činnost. 

 
Některé příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy a poruchy spánku, mohou být projevem abstinence  
a souvisí s nízkým přísunem nikotinu. 
 
Nikotin uvolňovaný ze žvýkačky může někdy na začátku léčby vyvolat slabé podráždění jícnu, zvýšit 
slinění, vyvolat škytavku. 
 
V souvislosti s ukončením kouření mohou vznikat v ústech afty, jejichž souvislost s užitím nikotinu  
je však nejasná. 
 
Žvýkačka se může nalepit na umělý chrup a ve vzácných případech ho může i poškodit. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Nicorette FreshFruit Gum uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Nicorette FreshFruit Gum obsahuje 
 

Léčivou látkou je nicotini resinas 10 mg nebo 20 mg, což odpovídá nikotinum 2 mg nebo 4 mg. 

Dalšími složkami jsou základ žvýkací gumy s antioxidantem (obsahuje butylhydroxytoluen E 
321), xylitol, silice máty peprné, uhličitan sodný, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, lehký 
oxid hořečnatý, mastek, dusík, ovocné aroma v prášku, čištěná voda, polysorbát 80, sukralóza, 
xylitol, hydroxypropylmethylcelulóza, arabská klovatina usušená rozprášením, oxid titaničitý, 
karnaubský vosk hydrogenuhličitan sodný (pouze Nicorette FreshFruit Gum 2 mg), hlinitý lak 
chinolinové žluti (pouze Nicorette FreshFruit Gum 4 mg). 

 
Jak přípravek Nicorette FreshFruit Gum vypadá a co obsahuje toto balení 
Žvýkačky Nicorette FreshFruit Gum jsou umístěny v PVC/Al blistru. 
Jednotlivé blistry jsou uloženy v krabičce. 
 
Velikost balení: 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204 nebo 210 žvýkacích gum. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
McNeil AB 
251 09 Helsingborg 
Švédsko  
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel.: 227 012 111 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.9.2015 

Recenze

Recenze produktu NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2 MG LÉČIVÁ ŽVÝKACÍ GUMA 105X2MG Žvýkačky

Diskuze

Diskuze k produktu NICORETTE FRESHFRUIT GUM 2 MG LÉČIVÁ ŽVÝKACÍ GUMA 105X2MG Žvýkačky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám