Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký kašel

NEO-BRONCHOL 20X15MG Pastilky rozp. v ústech

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15852

100 % 3 recenze

Úleva při kašli.

Více informací

149

Skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 23. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 24. 1. 2019.

Zboží odešleme 23. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 24. 1. 2019.

Doprava jen za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NEO-BRONCHOL 20X15MG Pastilky rozp. v ústech

Úleva při kašli.

1/5

sp.zn.sukls91036/2016

Příbalová informace: Informace pro uživatele

NEO-BRONCHOL

15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 4 - 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je NEO-BRONCHOL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEO-BRONCHOL užívat
 3. Jak se NEO-BRONCHOL užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak NEO-BRONCHOL uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je NEO-BRONCHOL a k čemu se používá

NEO-BRONCHOL je lék snižující viskozitu hlenu při onemocněních dýchacího ústrojí doprovázených tvorbou vazkého průduškového hlenu, jeho ztíženým transportem a vykašláváním. Přípravek usnadňuje vykašlávání.

NEO-BRONCHOL se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění průdušek a plic doprovázených vlhkým kašlem (např. zánět průdušek, průdušnice, hrtanu). Bez porady s lékařem se přípravek NEO-BRONCHOL užívá k léčbě akutních onemocnění, u chronických onemocnění je možné přípravek užívat pouze po poradě s lékařem. Přípravek NEO-BRONCHOL mohou užívat děti od 6 let, dospívající a dospělí. Pokud se do 4 - 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEO-BRONCHOL užívat

Neužívejte NEO-BRONCHOL

Jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). NEO-BRONCHOL nesmí být kvůli vysoké koncentraci léčivé látky užíván dětmi do 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku NEO-BRONCHOL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

2/5

 • V souvislosti s podáním ambroxol-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), přestaňte přípravek NEO-BRONCHOL používat a ihned kontaktujte svého lékaře.
 • Jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo vážným onemocněním jater, musíte NEO- BRONCHOL užívat pouze na doporučení lékaře.
 • Při porušené bronchomotorice a velkém množství hlenu (např. při vzácném maligním ciliárním syndromu) musí být NEO-BRONCHOL užíván pod dohledem lékaře z důvodu možného hromadění hlenu v dýchacích cestách.
 • Pokud trpíte akutní vředovou chorobou žaludku či dvanácterníku, je třeba se o užívání přípravku NEO-BRONCHOL poradit s lékařem.
 • Jestliže máte horečku déle jak 3 dny, nebo pokud vykašláváte hlen s příměsí krve či hnisu, je nutné se poradit s lékařem.

Děti NEO-BRONCHOL nesmí být kvůli vysoké koncentraci léčivé látky užíván dětmi do 6 let. Pro malé děti jsou k dispozici jiné lékové formy, jako sirup a kapky, které obsahují nižší koncentraci léčivé látky.

Další léčivé přípravky a přípravek NEO-BRONCHOL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. (a) Při současném užívání přípravku NEO-BRONCHOL a léků užívaných k tlumení kašle (antitusika) může díky potlačení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržování hlenu v dýchacích cestách. Současně se proto tyto léky mohou užívat jen na radu lékaře.

Přípravek NEO-BRONCHOL s jídlem a pitím

Účinek přípravku Neo-bronchol na uvolňování a vykašlávání hlenu podpoříte zvýšenou konzumací tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Během těhotenství a kojení může být NEO-BRONCHOL užíván pouze po poradě s lékařem. Zejména v prvním trimestru a u kojících matek se užívání přípravku NEO-BRONCHOL nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou důkazy, že by přípravek ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje.

NEO-BRONCHOL obsahuje sorbitol

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3/5

Informace pro diabetiky: 1 pastilka obsahuje 922,2 mg sušiny ze 70% roztoku sorbitolu nekrystalizujícího (což odpovídá přibližně 0,08 sacharidových jednotek).

3. Jak se NEO-BRONCHOL užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem Doporučená dávka přípravku je:

Děti od 6-ti do 12-ti let: Užívá se 1 pastilka 2-3krát denně.

Dospělí a dospívající nad 12 let: První 2-3 dny se užívají 2 pastilky 3krát denně v dalších dnech se užívají 2 pastilky 2krát denně

Dospělí: V případě potřeby je pro zvýšení účinnosti možné v prvních dnech užívat 4 pastilky 2krát denně

Pastilky se rozpouštějí v ústech.

Jestliže se příznaky vašeho onemocnění zhorší, anebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit se svým lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku NEO-BRONCHOL, než jste měl(a)

Do současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými nežádoucími účinky přípravku NEO-BRONCHOL v doporučených dávkách a mohou vyžadovat léčbu příznaků. Kontaktujte svého lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NEO-BRONCHOL

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (mohou postihovat až 1 osobu z 10)

 • Nevolnost
 • snížení citlivosti v ústech a jícnu
 • poruchy chuti Méně časté (mohou postihovat až 1 osobu ze 100)
 • zvracení, průjem, trávící obtíže, bolest břicha
 • sucho v ústech
 • horečka

  4/5

Vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 1000)

 • Reakce z přecitlivělosti
 • Vyrážka, kopřivka

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 • Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění.
 • Závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).
 • Sucho v hrdle

Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte NEO-BRONCHOL užívat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak NEO-BRONCHOL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistrovém obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25

°C. Přípravek uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí a světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co NEO-BRONCHOL obsahuje:

 Léčivá látka je: ambroxoli hydrochloridum (15 mg v jedné pastilce).  Pomocné látky jsou: arabská klovatina, nekrystalizující sorbitol 70%, složený sorbitolový roztok, silice máty peprné, blahovičníková silice, sodná sůl sacharinu, lehký tekutý parafin.

Jak NEO-BRONCHOL vypadá a co obsahuje toto balení

Světle hnědé kulaté pastilky s vůní po peprmintu.

Balení obsahuje 20 pastilek v PVC/Al blistrech.

5/5

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Divapharma GmbH 122 74 Berlin Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.6.2016

Informace o produktu

Výrobce: Divapharma Gmbh, Berlin
Značka: NEO-BRONCHOL
Kód výrobku: 15852
Kód EAN: 4008617165019
Kód SÚKL: 85949
Držitel rozhodnutí: Divapharma Gmbh, Berlin

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Pokud trpíte akutním a chronickým onemocněním dýchacích cest, při kterém se vám nedaří vykašlávat hleny hromadící se ve vašich průduškách, pomůže vám Neo-bronchol. Účinná látka hlen rozpouští a podporuje jeho vykašlávání.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

NEO-BRONCHOL 20X15MG Pastilky rozp. v ústech – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu NEO-BRONCHOL 20X15MG Pastilky rozp. v ústech zobrazíte nebo stáhnete zde: NEO-BRONCHOL 20X15MG Pastilky rozp. v ústech.pdf

Recenze (3)

Recenze produktu NEO-BRONCHOL 20X15MG Pastilky rozp. v ústech

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

účinnost
100 %

doporučení lékárnice

učinek- je okamži úleva
není chutné pro děti
100 %

doporučení lékárnice

učinek- je okamži úleva
není chutné pro děti

Diskuze

Diskuze k produktu NEO-BRONCHOL 20X15MG Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 29/07/2011

doporučení lékárnice

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám