Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký na kašel

NEO-BRONCHOL 20X15MG Pastilky rozp. v ústech

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15852

100 % 1 recenze

Úleva při kašli.

Více informací

142

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Úleva při kašli.

Informace o produktu

Výrobce: Divapharma Gmbh, Berlin
Značka: NEO-BRONCHOL
Kód výrobku: 15852
Kód EAN: 4008617165019
Kód SÚKL: 85949
Držitel rozhodnutí: Divapharma Gmbh, Berlin

Pokud trpíte akutním a chronickým onemocněním dýchacích cest, při kterém se vám nedaří vykašlávat hleny hromadící se ve vašich průduškách, pomůže vám Neo-bronchol. Účinná látka hlen rozpouští a podporuje jeho vykašlávání.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

 

1/5 

sp.zn.sukls91036/2016 
 
 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

NEO-BRONCHOL  

15 mg 

pastilky  

ambroxoli hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 4 – 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je NEO-BRONCHOL a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEO-BRONCHOL užívat 
3.  Jak se NEO-BRONCHOL užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak NEO-BRONCHOL uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
1.  Co je NEO-BRONCHOL a k čemu se používá 

 

NEO-BRONCHOL je lék snižující viskozitu hlenu při onemocněních dýchacího ústrojí 
doprovázených tvorbou vazkého průduškového hlenu, jeho ztíženým transportem a vykašláváním. 
Přípravek usnadňuje vykašlávání. 
 
NEO-BRONCHOL  se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění průdušek a plic 
doprovázených vlhkým kašlem (např. zánět průdušek, průdušnice, hrtanu). Bez porady s lékařem se 
přípravek NEO-BRONCHOL užívá k léčbě akutních onemocnění, u chronických onemocnění je 
možné přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.  
Přípravek NEO-BRONCHOL mohou užívat děti od 6 let, dospívající a dospělí. 
Pokud se do 4 – 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEO-BRONCHOL užívat 
 
Neužívejte NEO-BRONCHOL  
Jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
NEO-BRONCHOL nesmí být kvůli vysoké koncentraci léčivé látky užíván dětmi do 6 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku NEO-BRONCHOL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

 

 

2/5 

  V souvislosti s podáním ambroxol-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných 

kožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, 
hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), přestaňte přípravek NEO-BRONCHOL používat a 
ihned kontaktujte svého lékaře. 

 

  Jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo vážným onemocněním jater, musíte NEO-

BRONCHOL užívat pouze na doporučení lékaře. 

 

  Při porušené bronchomotorice a velkém množství hlenu (např. při vzácném maligním 

ciliárním syndromu) musí být NEO-BRONCHOL užíván pod dohledem lékaře z důvodu 
možného hromadění hlenu v dýchacích cestách. 

 

  Pokud trpíte akutní vředovou chorobou žaludku či dvanácterníku, je třeba se o užívání 

přípravku NEO-BRONCHOL poradit s lékařem. 

 

  Jestliže máte horečku déle jak 3 dny, nebo pokud vykašláváte hlen s příměsí krve či hnisu, je 

nutné se poradit s lékařem. 

 
Děti 
NEO-BRONCHOL nesmí být kvůli vysoké koncentraci léčivé látky užíván dětmi do 6 let. Pro malé 
děti jsou k dispozici jiné lékové formy, jako sirup a kapky, které obsahují nižší koncentraci léčivé 
látky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek NEO-BRONCHOL 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
(a) 
Při současném užívání přípravku NEO-BRONCHOL a léků užívaných k tlumení kašle (antitusika) 
může díky potlačení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržování hlenu v dýchacích cestách. 
Současně se proto tyto léky mohou užívat jen na radu lékaře. 
 
Přípravek NEO-BRONCHOL s jídlem a pitím 
 
Účinek přípravku Neo-bronchol na uvolňování a vykašlávání hlenu podpoříte zvýšenou konzumací 
tekutin.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Během těhotenství a kojení může být NEO-BRONCHOL užíván pouze po poradě s lékařem. Zejména 
v prvním trimestru a u kojících matek se užívání přípravku NEO-BRONCHOL nedoporučuje. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Nejsou důkazy, že by přípravek ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
NEO-BRONCHOL obsahuje sorbitol 
 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 

 

 

 

3/5 

Informace pro diabetiky: 1 pastilka obsahuje 922,2 mg sušiny ze 70% roztoku sorbitolu 
nekrystalizujícího (což odpovídá přibližně 0,08 sacharidových jednotek).  
 
3.  Jak se NEO-BRONCHOL užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem  
Doporučená dávka přípravku je: 
 
 
Děti od 6-ti do 12-ti let: 
Užívá se 1 pastilka 2-3krát denně. 
 
Dospělí a dospívající nad 12 let: 
První 2-3 dny se užívají 2 pastilky 3krát denně v dalších dnech se užívají 2 pastilky 2krát denně 
 
Dospělí: 
V případě potřeby je pro zvýšení účinnosti možné v prvních dnech užívat 4 pastilky 2krát denně 
 
Pastilky se rozpouštějí v ústech. 
 
Jestliže se příznaky vašeho onemocnění zhorší, anebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit se 
svým lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku NEO-BRONCHOL, než jste měl(a) 
 
Do současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě 
zpráv o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými 
nežádoucími účinky přípravku NEO-BRONCHOL v doporučených dávkách a mohou vyžadovat léčbu 
příznaků. 
Kontaktujte svého lékaře.  
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NEO-BRONCHOL 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (mohou postihovat až 1 osobu z 10) 

  Nevolnost 

  snížení citlivosti v ústech a jícnu 

  poruchy chuti 

Méně časté (mohou postihovat až 1 osobu ze 100) 

  zvracení, průjem, trávící obtíže, bolest břicha 

  sucho v ústech 

  horečka 

 

 

 

 

4/5 

Vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 1000) 

  Reakce z přecitlivělosti 

  Vyrážka, kopřivka 

 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) 

  Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), 

angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a 
svědění. 

  Závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova 

syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy). 

  Sucho v hrdle 

 
Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte NEO-BRONCHOL užívat. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5.  Jak NEO-BRONCHOL uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistrovém obalu 
za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni  uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25

 

°C. Přípravek uchovávejte v původním obalu, aby byl 

chráněn před vlhkostí a světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.  Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co NEO-BRONCHOL obsahuje: 

  Léčivá látka je: ambroxoli hydrochloridum (15 mg v jedné pastilce). 

  Pomocné látky jsou: arabská klovatina, nekrystalizující sorbitol 70%, složený sorbitolový 

roztok, silice máty peprné, blahovičníková silice, sodná sůl sacharinu, lehký tekutý parafin. 

 
Jak NEO-BRONCHOL vypadá a co obsahuje toto balení 
Světle hnědé kulaté pastilky s vůní po peprmintu. 
 
Balení obsahuje 20 pastilek v PVC/Al blistrech. 
 
 

 

 

 

5/5 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Divapharma GmbH 
122 74 Berlin 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.6.2016 
 

Recenze (1)

Recenze produktu NEO-BRONCHOL 20X15MG Pastilky rozp. v ústech

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

doporučení lékárnice

učinek- je okamži úleva
není chutné pro děti

Diskuze

Diskuze k produktu NEO-BRONCHOL 20X15MG Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 29/07/2011

doporučení lékárnice

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám