Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě

MILGAMMA 5000 Obalené tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11834
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MAUERMANN- ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG, PÖCKI
Značka: MILGAMMA
Kód výrobku: 11834
Kód EAN:
Kód SÚKL: 42480
Držitel rozhodnutí: MAUERMANN- ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OHG, PÖCKI
Přípravek se používá jako podpůrná léčba při onemocněních postihujících periferní nervový systém (např. zánětlivá onemocnění periferních nervů a kořenů, onemocnění v rámci diabetes mellitus, následky chronického alkoholismu, obrna lícního nervu, postižení trojklanného nervu, kořenové syndromy, pásový opar apod.). Dále se používá u stavů se zvýšenou potřebou vitamínů skupiny B.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls130102/2010 

 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Milgamma 

50 mg / 250 

obalené tablety 

benfotiaminum, cyanocobalaminum 

 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud  se  do  4  týdnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit  s 

 

lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Milgamma a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Milgamma užívat  

3. 

Jak se Milgamma užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Milgamma uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Milgamma a k čemu se používá 

Milgamma je přípravek obsahující kombinaci vitamínů skupiny B (B1 ve formě benfotiaminu a B12). 
Vitamíny skupiny B obsažené v přípravku jsou nezbytné pro metabolismus nervových buněk. 
Vitamín B1 je v přípravku obsažen ve formě benfotiaminu, který je, proti klasické formě vitamínu B1, 
rozpustný  v  tucích.  Tím  se  podstatně  lépe  vstřebává,  v  organismu  je  lépe  dostupný  a  je  i  lépe 
využíván.  Na  rozdíl  od  thiaminu  nevyvolává  zácpu  ani  nepříjemný  tělesný  pach  a  je  odolnější  vůči 
odbourávání. 
Přípravek Milgamma je určen pro dospělé. 
 
Přípravek  se  používá  jako  podpůrná  léčba  při  onemocněních  postihujících  periferní  nervový  systém 
(např.  zánětlivá  onemocnění  periferních  nervů  a  kořenů,  onemocnění  v  rámci  diabetes  mellitus, 
následky  chronického  alkoholismu,  obrna  lícního  nervu,  postižení  trojklanného  nervu,  kořenové 
syndromy, pásový opar apod.). Dále se používá u stavů se zvýšenou potřebou vitamínů skupiny B.    

 

Tento  léčivý  přípravek  užívejte,  pouze  pokud  je  Vám  známo,  že  trpíte  některým  z výše  uvedených 
onemocnění či stavů a léčbu tímto přípravkem Vám výslovně doporučil lékař.  
 
Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Milgamma užívat 

Neužívejte přípravek Milgamma 

jestliže jste alergický(á) na benfotiamin/ thiamin nebo kyanokobalamin nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 

2/4 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Milgamma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud  trpíte  psoriázou  (lupénkou),  můžete  začít  užívat  přípravek  Milgamma  pouze  po  poradě  s 
lékařem, protože vitamín B12 může zhoršit kožní projevy. 
Pokud  trpíte  nádorovým  onemocněním,  vždy  se  o  užívání  přípravku  Milgamma  poraďte  se  svým 
lékařem, neboť přípravek Milgamma není vhodné u nádorových onemocnění podávat. 
 
Děti a dospívající 
Nejsou  žádné  zkušenosti  s užíváním  přípravku  Milgamma  u  dětí  a  dospívajících  (do  18  let  věku). 
Proto se přípravek Milgamma nemá podávat dětem a dospívajícím. 
 
Další léčivé přípravky a Milgamma 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Tento přípravek lze užívat v těhotenství i během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Milgamma nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek  Milgamma  obsahuje  azobarviva  azorubin  (E  122)  a  Ponceau  4R  (E  124),  které  mohou 
způsobit alergické reakce.  
Přípravek dále obsahuje panenský ricinový olej, který může způsobit podráždění žaludku a průjem. 
Milgamma obsahuje cukry sacharózu, laktózu a glukózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se Milgamma užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka je 1 obalená tableta 3krát denně.  
V lehčích případech nebo v rekonvalescenci stačí 1-2 obalené tablety denně.  
Obalené tabletyse polykají celé, nerozkousané, a zapíjejí se trochou tekutiny. 
 
Použití u dětí  
Bezpečnost  a  účinnost  přípravku  Milgamma  u  dětí  nebyla  dosud stanovena.  Nejsou  dostupné  žádné 
údaje. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Milgamma, než jste měl(a) 
Pokud vy (nebo někdo jiný) náhodou užijete vyšší než doporučenou dávku přípravku Milgamma, nebo 
si  myslíte,  že  dítě  mohlo  spolknout  tabletu,  vyhledejte  svého  lékaře,  nebo  nejbližší  nemocnici 
s pohotovostní službou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Milgamma 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
Užijte další dávku jako obvykle. Snažte se užívat přípravek Milgamma každý den ve stejnou dobu. To 
Vám pomůže lépe si zapamatovat užívání přípravku a užívat přípravek pravidelně. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Milgamma 

 

3/4 

Pokud přerušíte léčbu, hrozí, že léčba nebude dostatečně účinná.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V jednotlivých případech může dojít k výraznému pocení, ke zrychlení srdeční frekvence, k výskytu 
akné  nebo  ke  svědění  kůže  až  k  vyrážce.  Případný  výskyt  nežádoucích  účinků  nebo  jiných 
neobvyklých reakcí sdělte lékaři.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Milgamma uchovávat 

 
Přípravek  uchovávejte  při  teplotě  do  25ºC,  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 
 
Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Milgamma obsahuje 

Léčivými  látkami  jsou  benfotiaminum  (vitamin  B1)  a  cyanocobalaminum  (vitamin  B12).  1 

obalená tableta obsahuje benfotiaminum 50 mg a cyanocobalaminum 250 μg  

Dalšími  složkami  jsou  monohydrát  laktózy,  sacharóza,  kukuřičný  škrob,  želatina, 

mikrokrystalická celulóza, mastek, kyselina stearová 95%, dextrin, usušená tekutá glukóza, uhličitan 
vápenatý,  šelak,  panenský  ricinový  olej,  oxid  titaničitý  (E171),  chinolinová  žluť  (E  104),  azorubin 
(E 122), ponceau 4R (E 124), bílý vosk, karnaubský vosk.  
 
Jak Milgamma vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Milgamma je fialovočervená kulatá lesklá tableta čočkovitého tvaru. Tablety jsou baleny do 
bílých neprůhledných PVC/PVDC/Al blistrů. 
 
Balení: 
20, 50 a 100 obalených tablet,  
klinická balení s 500, 1000 a 5000 obalených tablet 

 

4/4 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Wörwag Pharma GmbH & Co., KG 
Calwer Strasse 7 
71034 Böblingen, Německo 
 
Výrobce:  
Mauermann Arzneimittel KG 
Heinrich-Knote-Str. 2 
82343 Pöcking, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.4.2015. 
 

Recenze

Recenze produktu MILGAMMA 5000 Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MILGAMMA 5000 Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Štítky

Trápí mě

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám