Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Léky na nosní alergii

LIVOREACTINE 10 mg 7x 10mg Potahované tablety - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 266703
LivoReactine 10 mg je přípravek proti alergiím. LivoReactine 10 mg se u dospělých a u dětí od 6 let používá ke - zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, - zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LIVOREACTINE 10 mg 7x 10mg Potahované tablety

LivoReactine 10 mg je přípravek proti alergiím. LivoReactine 10 mg se u dospělých a u dětí od 6 let používá ke - zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, - zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LIVOREACTINE 10 mg

potahované tablety

cetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek LivoReactine 10 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek LivoReactine 10 mg a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LivoReactine 10 mg užívat
3. Jak se přípravek LivoReactine 10 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek LivoReactine 10 mg uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LIVOREACTINE 10 MG A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku LivoReactine 10 mg je cetirizin-dihydrochlorid.

LivoReactine 10 mg je přípravek proti alergiím.
LivoReactine 10 mg se u dospělých a u dětí od 6 let používá ke
- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIVOREACTINE 10 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek LivoReactine 10 mg

- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.);
- jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku přípravku LivoReactine 10 mg, na kteroukoli pomocnou látku přípravku LivoReactine 10 mg, na kteroukoli další složku přípravku, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (příbuzné léčivé látky jiných přípravků).

Přípravek LivoReactine 10 mg byste neměli užívat
- jestliže trpíte dědičnou poruchou nesnášenlivosti galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo poruchou vstřebávání glukózy a galaktózy.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku LivoReactine 10 mg je zapotřebí:
- jestliže trpíte poruchou funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař;
- pokud trpíte epilepsií nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval/a, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.

Užívání přípravku LivoReactine 10 mg s jídlem a pitím:
Jídlo výrazně neovlivňuje vstřebávání cetirizinu.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek LivoReactine 10 mg podáván těhotným ženám.
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.

Neužívejte LivoReactine 10 mg během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo při užívání přípravku LivoReactine 10 mg v doporučených dávkách.

Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý/á, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Důležitá informace o některých složkách přípravku LivoReactine 10 mg
LivoReactine 10 mg potahované tablety obsahuje laktózu. Pokud víte od svého lékaře, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, prosím, ještě před užíváním tohoto přípravku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIVOREACTINE 10 MG UŽÍVÁ

Jak a kdy budete užívat LivoReactine 10 mg

Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal/a odlišné pokyny o užívání přípravku LivoReactine 10 mg. Dodržujte prosím tyto pokyny, v opačném případě by přípravek LivoReactine 10 mg nemusel plně účinkovat. Tablety je zapotřebí zapít sklenicí vody.

Dospělí a dospívající od 12 let:
10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti od 6 do 12 let:
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Nemocní se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:
Nemocným se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně. Pokud vnímáte účinek přípravku LivoReactine 10 mg jako příliš slabý nebo příliš silný, poraďte se prosím se svým lékařem.

Délka léčby:
Délku léčby stanoví Váš lékař - bude záviset na typu, průběhu a délce trvání obtíží.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku LivoReactine 10 mg, než jste měl/a
Pokud se domníváte, že jste užil/a vyšší dávku léku LivoReactine 10 mg než jste měl/a, informujte, prosím, svého lékaře. Lékař rozhodne o dalších opatřeních, budou-li zapotřebí.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny tyto nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek LivoReactine 10 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek LivoReactine 10 mg
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek LivoReactine 10 mg nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny tyto nežádoucí účinky. Četnost výskytu nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 nemocného ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 nemocného ze 1000 až u 1 z 100), vzácné (u 1 nemocného z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi vzácné (u méně než 1 nemocného z 10 000).

Poruchy krve a lymfatického systému
velmi vzácné: snížená hladina krevních destiček

Celkové poruchy
časté: únava

Srdeční poruchy
vzácné: zrychlená srdeční činnost

Poruchy oka
velmi vzácné: porucha akomodace, neostré/rozostřené vidění, nekontrolované, mimovolní pohyby očí

Poruchy zažívacího systému
časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem,
méně časté: bolesti břicha

Celkové poruchy a reakce v místě podání
méně časté: astenie (nadměrná únava), nevolnost,
vzácné: edém (otok)

Poruchy imunitního systému
vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti),
velmi vzácné: těžká alergická reakce (reakce přecitlivělosti závažného charakteru)

Poruchy jater a žlučových cest
vzácné: abnormální funkce jater

Vícenásobná vyšetření
vzácné: zvýšení hmotnosti

Poruchy nervového systému
časté: závratě, bolesti hlavy,
méně časté: parestezie (brnění, mravenčení),
vzácné: křeče a poruchy hybnosti,
velmi vzácné: synkopa (krátkodobá ztráta vědomí), třes, poruchy chuti

Psychiatrické poruchy
časté: ospalost,
méně časté: agitovanost/rozrušení,
vzácné: útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,
velmi vzácné: tiky

Poruchy ledvin a močových cest
velmi vzácné: obtíže s močením

Poruchy dýchacího systému
časté: zánět hltanu, rýma

Poruchy kůže a podkožní tkáně
méně časté: svědění, vyrážka,
vzácné: kopřivka,
velmi vzácné: otoky, vyrážka po podání léku.

Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě LivoReactine 10 mg užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.
Pokud si všimnete jakýchkoliv jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK LIVOREACTINE 10 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek LivoReactine 10 mg neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte přípravek LivoReactine 10 mg, pokud si všimnete jakýchkoli známek poškození.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat léčivé přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek LivoReactine 10 mg obsahuje:
Léčivou látku je cetirizin-dihydrochlorid.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium- stearát, potahová soustava Opadry Y-1-7000 bílá.

Jak přípravek LivoReactine 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení:
LivoReactine 10 mg je bílá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou a označením Y-Y.

Balení se 7, 14 a 21 potahovanými tabletami.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil Products Limited
c/o Johnson & Johnson
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire
SL6 3UG, Velká Británie
Tel: 01628 827136
Fax: 01628 821222
E-Mail: smather@cscgb.jnj.com
Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR:
Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel. 227 012 111, www.jnj.cz

Výrobce
AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L
VIA PRAGLIA, 15
10044 PIANEZZA (TO)
Itálie

JANSSEN CILAG
DOMAINE DE MAIGREMONT
27100 VAL DE REUIL
Francie


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
26.10.2012
Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls 227636/2012

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN-CILAG
Značka: REACTINE
Produktová řada: Livoreactine
Kód výrobku: 266703
Kód EAN: 3574661050393
Kód SÚKL: 46340
Držitel rozhodnutí: JANSSEN-CILAG

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

LivoReactine 10 mg je přípravek proti alergiím. LivoReactine 10 mg se u dospělých a u dětí od 6 let používá ke - zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, - zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu LIVOREACTINE 10 mg 7x 10mg Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LIVOREACTINE 10 mg 7x 10mg Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám