LEVOPRONT Sirup 120 ml

Léčivý přípravek

Skladem Dnes odešleme, zítra u vás.

142 Kč

Přidat do oblíbených Potřebuji poradit

Přidejte ještě

LEVOPRONT Sirup 120 ml

Přípravek patří mezi antitusika, což jsou látky tlumící kašel. Užívá k symptomatické léčbě (léčba příznaků) suchého dráždivého neproduktivního kašle (bez tvorby hlenu).Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 2 let.

Léková forma

Čirá slámově žlutá tekutina s třešňovou chutí a vůní.

Léčivá látka a její množství

 • Léčivou látkou je levodropropizinum, 10 ml sirupu obsahuje 60 mg levodropropizinu.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou sacharóza, methylparaben, propylparaben, kyselina citronová, hydroxid sodný, třešňové aroma, čištěná voda.

Jak užívat

Dospělí a děti starší 12 let věku

 • 10 ml (což odpovídá 60 mg levodropropizinu) 3krát denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin.

Děti starší 2 let

 • 10 - 20 kg tělesné hmotnosti - 3krát denně 3 ml sirupu s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin.
 •  20 - 30 kg tělesné hmotnosti - 3krát denně 5 ml sirupu s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin.

Přípravek Levopront sirup s jídlem a pitím

Přípravek užívejte mezi jídly a zapijte dostatečným množstvím vody.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, neužívejte přípravek Levopront sirup.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Levopront sirup nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředit se a koordinaci pohybů.

Na co si dát pozor

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 120 ml.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
71293
Kód EAN:
8024825000153
Kód SÚKL:
ATC skupina:
Levodropropizin
Cesta podání:
Perorální podání

Oznámit nežádoucí účinky

LEVOPRONT Sirup 120 ml

Příbalovou informaci k produktu LEVOPRONT Sirup 120 ml stáhnete ve formátu pdf zde: LEVOPRONT Sirup 120 ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC LEVOPRONT Sirup 120 ml

Příbalová informace: informace pro pacienta

Levopront sirup

Levodropropizinum Sirup k vnitřnímu užití

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Levopront sirup a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levopront sirup užívat
 3. Jak se přípravek Levopront sirup užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Levopront sirup uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Levopront sirup a k čemu se používá

Přípravek Levopront sirup patří mezi antitusika, což jsou látky tlumící kašel. Léčivá látka obsažená v přípravku - levodropropizin - mírní kašel bez ovlivnění centra kašle.

Přípravek Levopront sirup se užívá k symptomatické léčbě (léčba příznaků) suchého dráždivého neproduktivního kašle (bez tvorby hlenu). Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dnů. Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 2 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levopront sirup užívat

Neužívejte přípravek Levopront sirup:

 • jestliže jste alergický(á) na levodropropizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • při produktivním kašli (kašel s hlenem).
 • při zhoršené funkci sliznic (Kartagenerův syndrom, ciliární dyskinesie).
 • při těžkých poruchách jater.
 • v průběhu těhotenství.
 • v době kojení.
 • přípravek nesmí užívat děti do 2 let.

Upozornění a opatření

 • Při vážném poškození funkce ledvin lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.
 • Velké opatrnosti je dále zapotřebí při podávání levodropropizinu starším pacientům, kteří mají obecně změněnou citlivost k různým druhům léčiv.

Další léčivé přípravky a přípravek Levopront sirup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Klinické studie neprokázaly žádnou interakci (vzájemné působení) s léky užívanými k léčbě onemocnění dýchacích cest, jako jsou beta-2-agonisté, metylxantiny a jejich deriváty, kortikosteroidy, antibiotika, mukoregulátory a antihistaminika (léky k léčbě astmatu, zánětu, bakteriální infekce, produktivního kašle a alergií). Zvýšené opatrnosti je však třeba dbát při současném užívání benzodiazepinů (léky k léčbě epilepsie a psychických poruch) - může dojít k zesílení tlumivého účinku. O vhodnosti současného užívání přípravku Levopront sirup s jinými léky se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Levopront sirup s jídlem a pitím

Přípravek užívejte mezi jídly a zapijte dostatečným množstvím vody.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, neužívejte přípravek Levopront sirup.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Levopront sirup nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředit se a koordinaci pohybů.

Přípravek Levopront sirup obsahuje:

 • parabeny, které mohou způsobit alergické reakce,
 • sacharózu - pokud Vám řekl Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte jej, než začnete tento přípravek užívat. 10 ml přípravku obsahuje 4 g sacharózy. To by měli vzít v úvahu pacienti trpící cukrovkou.

3. Jak se přípravek Levopront sirup užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, je doporučeno toto dávkování:

Dospělí a děti starší 12 let věku

 • 10 ml (což odpovídá 60 mg levodropropizinu) 3krát denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin.

Děti starší 2 let

 • 10 - 20 kg tělesné hmotnosti - 3krát denně 3 ml sirupu s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin
 •  20 - 30 kg tělesné hmotnosti - 3krát denně 5 ml sirupu s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin.

Při otevírání lahvičky silně zatlačte na uzávěr a zároveň s ním otáčejte proti směru hodinových ručiček.

Levopront sirup je možné naředit polovinou sklenice vody. Přípravek užívejte mezi jídly a zapijte dostatečným množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Levopront sirup, než jste měl(a)

Vyhledejte svého lékaře, který může případně udělat následující opatření: výplach žaludku, užití aktivního uhlí, nitrožilní přívod tekutin, event. může být zapotřebí udržování nebo podporování životně důležitých funkcí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levopront sirup

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud jste si vzali menší dávku, můžete chybějící množství užít tentýž den. Dbejte ale na předepsaný časový odstup. Příští dávku užijte v původně stanoveném čase.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Na základě odhadu počtu pacientů vystavených účinkům levodropropizinu podle prodaných balení přípravku a na základě počtu spontánních hlášení lze říci, že u méně než jednoho pacienta z 500 000 se objevil nežádoucí účinek.

Velmi vzácně (výskyt < 1/10 000) se mohou objevit následující nežádoucí účinky

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 •  Kopřivka, zarudnutí kůže, vyrážka, svědění, otok podkoží, kožní reakce. Byl hlášen jeden případ epidermolýzy (odlučování zevní vrstvy kůže epidermis s tvorbou puchýřů) s fatálním koncem.

Gastrointestinální poruchy

 • Bolesti žaludku a břišní oblasti, nevolnost, zvracení, průjem. Byly hlášeny dva případy zánětu jazyka a aftové stomatitidy (zánět sliznice dutiny ústní).
 • Cholestatická hepatitida (forma žloutenky) a hypoglykemické kóma (bezvědomí v důsledku nízké hladiny cukru v krvi) byly hlášeny u starší ženy, která současně užívala perorální hypoglykemika (léky na snížení hladiny cukru v krvi).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

 •  Alergické a anafylaktoidní (podobná alergické) reakce, celková malátnost. Byly hlášeny jednotlivé případy otoku postihujícího celé tělo, náhlé krátké mdloby a celkové tělesné slabosti.

Poruchy nervového systému

 • Točení hlavy, závratě, třes, mravenčení. Byl hlášen jeden případ křečí a jeden případ malého epileptického záchvatu.

Srdeční poruchy

 • Bušení srdce, zvýšená tepová frekvence, nízký krevní tlak. Byl hlášen jeden případ poruchy srdečního rytmu.

Psychiatrické poruchy

 • Podrážděnost, ospalost, odosobnění.

Respirační a hrudní poruchy

 • Dušnost, kašel, otok respiračního traktu.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

 • Celková tělesná slabost a slabost dolních končetin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Levopront sirup uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce a platí i pro přípravek po prvním otevření. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Levopront sirup obsahuje

 • Léčivou látkou je levodropropizinum, 10 ml sirupu obsahuje 60 mg levodropropizinu.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou sacharóza, methylparaben, propylparaben, kyselina citronová, hydroxid sodný, třešňové aroma, čištěná voda.

Jak přípravek Levopront sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: čirá slámově žlutá tekutina s třešňovou chutí a vůní. Velikost balení: 60, 120 a 200 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Dompé Farmaceutici s.p.a. Via San Martino 12 20122 Milano Itálie

Výrobce: Dompé farmaceutici S.p.A. Via Campo di Pile 67100 L´Aquila Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26.2.2015.

sp.zn.sukls39320/2015

LEVOPRONT Sirup 120 ml

100 %
účinnost i v malých dávkách

Tento sirup je u nás nový..ale nezklamal, kupuji ho na suchý dráždivý kašel...jako jeden z mála opravdu zabírá!!!

100 %

LEVOPRONT Sirup 120 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Lékárna.cz
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více