Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na spánek

KNEIPP Kozlík 90x500 mg potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48824

94 % 3 recenze

Tradiční rostlinný léčivý přípravek. Zklidňuje a uvolňuje.

Více informací

284

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek. Zklidňuje a uvolňuje.

Informace o produktu

Výrobce: KNEIPP
Značka: KNEIPP
Kód výrobku: 48824
Kód EAN: 4008233027883
Kód SÚKL: 79582
Držitel rozhodnutí: KNEIPP

Přípravek se užívá při pocitu neklidu a podrážděnosti, léčí poruchy usínání a spánku. Přípravek se nesmí podávat dětem do 12 let. Kozlík Kneipp je lék k vnitřnímu užití. Slouží ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu a k podpoře spánku. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Vlastnosti

  • Čistě přírodní složení.
  • Léčí lehké poruchy usínání a spánku.
  • Při přechodných stavech neklidu a podrážděnosti.
  • Přípravek je dobře snášen.
  • Podle zkušeností ani při dlouhodobém užívání nevede ke vzniku návyku a závislosti.
  • Vedlejší účinky nejsou známy.

Aktivní látky

1 tableta 500 mg Valeriane radix pulverata. Není návykový. Nevykazuje nežádoucí vedlejší účinky.

Nezapomeňte si přečíst příbalový leták a případné nežádoucí účinky konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčivý přípravek je dostupný v lékárnách bez lékařského předpisu.

Balení: 90 tablet.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

sp.zn. sukls107677/2010 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

KOZLÍK KNEIPP 

500 mg 

potahované tablety 

Valerianae radix pulverata  

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje.
 
 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  

 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému  lékaři nebo  
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

 

Pokud se  do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.      Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá 
2.      Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp užívat 
3.      Jak se Kozlík Kneipp užívá 
4.      Možné nežádoucí účinky 
5.      Jak Kozlík Kneipp uchovávat 
6.      Obsah balení a další informace 
 
 
1.      Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá 
Kozlík Kneipp je tradičním rostlinným léčivým přípravkem k uklidnění obsahující práškovaný kořen 
kozlíku lékařského. 
 
Kozlík Kneipp se tradičně používá:
 

  ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu;  
  k podpoře spánku. 

 
Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající ve věku od 12 let. 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 
 
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2.      Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp užívat 
 
Neužívejte Kozlík Kneipp: 

2/4 

-     jestliže jste alergický(á) na kořen kozlíku lékařského nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku  (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Kozlík Kneipp se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Děti a dospívající 
Používání Kozlíku Kneipp u dětí do 12 let se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a Kozlík Kneipp 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Užívání přípravku Kozlík Kneipp v kombinaci s jinými syntetickými uklidňujícími přípravky 
(sedativy) se nedoporučuje, jelikož nelze vyloučit interakce s těmito léčivými přípravky. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Neužívejte Kozlík Kneipp během těhotenství a kojení, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje 
o jeho bezpečném užití v tomto období. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může způsobit ospalost. Pokud je Vaše pozornost přípravkem ovlivněna, nesmíte po dobu 
2 hodin od užití přípravku Kozlík Kneipp řídit vozidlo a obsluhovat stroje. 
 
 
3.      Jak se přípravek Kozlík Kneipp užívá 
Vždy užívejte Kozlík Kneipp přesně v souladu   s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Dospělí a  dospívající ve věku od 12 let:
 
Ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu 
užívají se 1-2 potahované tablety až 3krát denně. 
K podpoře spánku 
užívají se 1-2 potahované tablety 

1

/

2

 hodiny až 1 hodinu před ulehnutím ke spánku. 

 
Neužívejte více než 8 potahovaných tablet denně. 
 
Potahované tablety polykejte nerozžvýkané, s dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe se sklenkou 
pitné vody). Nepolykejte potahované tablety vleže. 
 
Délka užívání
 
K dosažení žádoucího účinku se doporučuje přípravek užívat pravidelně po dobu 2-4 týdnů. Pokud se 
do 2 týdnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem. 
  
Délka užívání tohoto léčivého přípravku není zásadně omezena. Pokud však u Vás během léčby tímto 
přípravkem obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se se svým lékařem.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Kozlík Kneipp, než jste měl(a) 
V případě, že jste jednorázově užil(a) o 2-3 jednotlivé dávky léčivého přípravku více, než jste měl(a), 
zpravidla to nemá žádné nepříznivé následky. V takovém případě pokračujte s užíváním tak, jak je 
uvedeno v bodě 3. 
V případě, že jste užil(a) výrazně vyšší dávky, může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků. 
Informujte prosím svého lékaře. Ten může případně rozhodnout o dalších nutných opatřeních. 

3/4 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kozlík Kneipp 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání 
přípravku dle původního dávkovacího schématu (viz bod 3). 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Po užívání přípravků z kořene kozlíku lékařského se mohou vyskytovat zažívací potíže (např. 
nevolnost, křeče v břiše). Četnost výskytu není známa. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.      Jak Kozlík Kneipp uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí!  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti  uvedené  na krabičce za Použitelné do:   
a na blistru za EXP.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6.      Obsah balení adalší informace 
 
Co přípravek Kozlík Kneipp obsahuje 
 
Léčivou látkou je Valerianae radix pulverata 500 mg v 1 potahované tabletě 

Pomocnými látkami jsou: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, šelak, 
mastek, arabská klovatina usušená rozprášením, částečné vyšší nasycené acylglyceroly. 

 
 
 
 
Jak Kozlík Kneipp vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Hnědé až hnědozelené skvrnité kulaté bikonvexní filmem potahované tablety 
Kozlík Kneipp je dostupný v baleních s 90 potahovanými tabletami. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
Kneipp GmbH 
Winterhäuser Str. 85 

4/4 

D-97084 Würzburg 
Německo 
 
 
Výrobce 
 
Kneipp GmbH 
Johannes Gutenberg Strasse 8 
D-97199 Ochsenfurt 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.1.2015. 

Recenze (3)

Recenze produktu KNEIPP Kozlík 90x500 mg potahované tablety

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

dobrá cena za kvalitu a množství,zlepšuje kvalitu spánku,doporučuji

výborné pro lidi s poruchami spánku
80 %

Diskuze

Diskuze k produktu KNEIPP Kozlík 90x500 mg potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Miroslava

100 % 05/11/2011

dobrá cena za kvalitu a množství,zlepšuje kvalitu spánku,doporučuji

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám