Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na suchý kašel

HERBION NA VLHKÝ KAŠEL 7 MG/ML 1X150ML/1050MG+LŽ Sirup

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 261669
Přípravek Herbion na vlhký kašel je rostlinný léčivý přípravek užívaný jako expektorans u vlhkého kašle.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - HERBION NA VLHKÝ KAŠEL 7 MG/ML 1X150ML/1050MG+LŽ Sirup

Přípravek Herbion na vlhký kašel je rostlinný léčivý přípravek užívaný jako expektorans u vlhkého kašle.

Sp.zn.sukls235314/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Herbion na vlhký kašel sirup

Hederae helicis folii extractum siccum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je přípravek Herbion na vlhký kašel a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Herbion na vlhký kašel užívat
 3. Jak se přípravek Herbion na vlhký kašel užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Herbion na vlhký kašel uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Herbion na vlhký kašel a k čemu se používá

Herbion na vlhký kašel obsahuje suchý výtažek z listu břečťanu.

Herbion na vlhký kašel je rostlinný léčivý přípravek užívaný k vykašlávání hlenu při vlhkém kašli.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Herbion na vlhký kašel užívat

Neužívejte přípravek Herbion na vlhký kašel:

 • jestliže jste alergický(á) na výtažek z listu břečťanu, na jiné rostliny z čeledi Araliaceae

(aralkovité) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Tento léčivý přípravek nepodávejte dětem do 2 let věku, protože se mohou zhoršit jejich dechové obtíže.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Herbion na vlhký kašel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Jestliže se objeví dýchací obtíže, horečka, nebo hnisavé hleny musíte to konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.
 • Jestliže se příznaky nezlepší po 7 dnech užívání léčivého přípravku, musíte vyhledat lékaře.
 • Nedoporučuje se, abyste užíval(a) tento léčivý přípravek s jinými léčivými přípravky, které tlumí kašel (antitusika jako je kodein nebo dextromethorfan) bez porady s lékařem.
 • Jestliže máte žaludeční problémy (zánět žaludku, žaludeční vřed), musíte tento léčivý přípravek užívat s opatrností.

Děti

Jestliže mají děti ve věku 2-4 let přetrvávající nebo vracející se kašel, je před zahájením léčby zapotřebí lékařské vyšetření.

Další léčivé přípravky a přípravek Herbion na vlhký kašel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Nebylo hlášeno, že by přípravek Herbion na vlhký kašel ovlivňoval účinek jiných léků.

Přípravek Herbion na vlhký kašel s jídlem a pitím

Přípravek Herbion na vlhký kašel můžete užívat bez ohledu na příjem potravy.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Herbion na vlhký kašel se nedoporučuje během těhotenství a kojení vzhledem k nedostatku údajů o užívání suchého výtažku z listu břečťanu těhotnými a kojícími ženami.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stoje nebyly provedeny. U přípravku Herbion na vlhký kašel nebylo hlášeno ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Herbion na vlhký kašel obsahuje sorbitol (E420) a ethanol

Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.

3. Jak se přípravek Herbion na vlhký kašel užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka pro dospělé, starší pacienty a dospívající ve věku 12 let a starší je 5 až 7,5 ml sirupu dvakrát denně.

Použití u dětí

Obvyklá dávka pro děti od 6 do 11 let věku je 5 ml sirupu dvakrát denně. Obvyklá dávka pro děti od 2 do 5 let věku je 2,5 ml sirupu dvakrát denně.

Použití u dětí do 2 let věku je kontraindikováno.

Sirup užívejte ráno a v časném odpoledni. Můžete ho užívat bez ohledu na příjem potravy.

Při užívání přípravku Herbion na vlhký kašel máte pít větší množství vody nebo jiných teplých bezkofeinových nápojů.

Jestliže příznaky při užívání tohoto přípravku přetrvávají déle než jeden týden, je třeba to konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Herbion na vlhký kašel, než jste měl(a)

Neužívejte vyšší dávky, než je doporučeno. Příjem vyšších než doporučených dávek (více než dvojnásobek denní dávky) může vyvolat nevolnost, zvracení, průjem a neklid. Léčba je symptomatická.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Herbion na vlhký kašel

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost není známa (četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • nevolnost, zvracení, průjem.
 • alergická reakce, která se projeví jako kopřivka, kožní vyrážka a obtížné dýchání (dušnost).

Jestliže se vyskytne alergická reakce, přerušte užívání léčivého přípravku a kontaktujte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Herbion na vlhký kašel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Sirup musí být spotřebován do 3 měsíců po otevření lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Herbion na vlhký kašel obsahuje

 • Léčivou látkou je suchý extrakt z listu břečťanu. 1 ml sirupu obsahuje 7 mg suchého extraktu z listu břečťanu (Hedera helix L., folium) (5-7,5:1). Extrakční rozpouštědlo: ethanol 30 % (m/m).
 • Pomocnými látkami jsou tekutý (nekrystalizující) sorbitol (E420), glycerol (E422), natrium- benzoát (E211), monohydrát kyseliny citronové (E330), meduňkové aroma (obsahuje také ethanol), čištěná voda. Viz bod 2 „Přípravek Herbion na vlhký kašel obsahuje sorbitol (E420) a ethanol“.

Jak přípravek Herbion na vlhký kašel vypadá a co obsahuje toto balení

Sirup má žlutohnědou barvu a charakteristickou vůni a chuť. Může být pozorován jemný sediment. Sirup je dostupný v lahvičkách po 150 ml sirupu v krabičce, odměrná lžička je přiložena.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku Slovinsko Herbion bršljanov sirup Rakousko Herbion Efeu 7 mg/ml Sirup Posko Herbion na mokry kaszel Česká republika Herbion na vlhký kašel Maďarsko Herbion borostyán 7 mg/ml szirup Slovenská republika Herbion brečtanový sirup Lotyšsko Herbion Efeja 7 mg/ml sīrups Litva Herbion 7 mg/ml sirupas Estonsko Herbion Luuderohi siirup 7mg/ml Bulharsko Хербион Бръшлян Rumunsko Herbion iederă 7 mg/ml sirop

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 11. 2017.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: KRKA
Kód výrobku: 261669
Kód EAN: 3838989605940
Kód SÚKL: 181577
Držitel rozhodnutí: KRKA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
1 ml sirupu obsahuje 7 mg Hederae helicis folii extractum siccum (Hedera helix L., folium) (5-7,5:1) extrahováno etanolem 30 % (m/m).

Pomocné látky:
5 ml sirupu (1 odměrná lžička) obsahuje 1 750 mg sorbitolu (E420) a 0,5 mg etanolu (složka citronového aroma).

LÉKOVÁ FORMA
Sirup

Sirup má žlutohnědou barvu a charakteristickou vůni a chuť. Může být pozorován jemný sediment.

KLINICKÉ ÚDAJE

Terapeutické indikace
Přípravek Herbion na vlhký kašel je rostlinný léčivý přípravek užívaný jako expektorans u vlhkého kašle.

Dávkování
Dospělí a dospívající starší 12 let: 5 až 7,5 ml sirupu dvakrát denně (odpovídá 70 až 105 mg suchého extraktu z listu břečťanu denně).
Děti ve věku 6 až 12 let: 5 ml sirupu dvakrát denně (odpovídá 70 mg suchého extraktu z listu břečťanu denně).
Děti ve věku 2 až 5 let: 2,5 ml sirupu dvakrát denně (odpovídá 35 mg suchého extraktu z listu břečťanu denně).
Použití u dětí ve věku do 2 let je kontraindikováno.

Sirup se užívá ráno a včasné odpoledne.
Doporučuje se pití většího množství vody nebo jiné teplé bezkofeinové tekutiny. Lék může být užíván bez ohledu na příjem potravy.

Jestliže symptomy při užívání léčivého přípravku přetrvávají déle než jeden týden, konzultujte to s lékařem nebo lékárníkem.

Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na jinou rostlinu z čeledi Araliaceae (aralkovité) nebo na kteroukoli pomocnou látku.
Děti ve věku do 2 let z důvodu rizika zhoršení respiračních symptomů.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Perzistující nebo rekurentní kašel u dětí ve věku 2 až 4 roky vyžaduje před léčbou lékařskou diagnózu.

Pokud se objeví dyspnoe, horečka nebo purulentní sputum, je třeba konzultovat lékaře nebo lékárníka.

Současné podávání antitusik jako je kodein nebo dextrometorfan se bez rady lékaře nedoporučuje.

U pacientů s gastritidou nebo žaludečním vředem se doporučuje opatrnost.

Přípravek Herbion na vlhký kašel obsahuje sorbitol (E420). Pacienti se vzácnými vrozenými problémy s intolerancí fruktosy nesmí tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství etanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Nebylo hlášeno, že by přípravek Herbion na vlhký kašel ovlivňoval účinek jiných léků. Studie interakcí nebyly provedeny.

Fertilita, těhotenství a kojení
Údaje o vlivu léčivého přípravku na fertilitu a probíhající těhotenství a kojení nejsou k dispozici. Vzhledem k nedostatku dostatečných údajů se použití během těhotenství a kojení nedoporučuje.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stoje nebyly provedeny. U přípravku Herbion na vlhký kašel nebylo hlášeno ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky, které se mohou objevit během léčby přípravkem Herbion na vlhký kašel jsou tříděny do následujících kategorií podle četnosti:

 • velmi časté (≥1/10),
 • časté (≥1/100 až <1/10),
 • méně časté (≥1/1 000 až <1/100),
 • vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000),
 • velmi vzácné (<1/10 000)
 • není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četnosti, jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Četnost nežádoucích účinků vyjmenovaných dle jednotlivých orgánových systémů:

Časté Méně časté
Poruchy imunitního systému alergické reakce (kopřivka, kožní vyrážka, kuperóza, dyspnoe)
Gastrointestinální poruchy nauzea, zvracení, průjem

Jestliže se vyskytnout závažné nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit.

Předávkování
Nesmějí se užívat vyšší než doporučené dávky. Příjem vyšších než doporučených dávek (více než dvojnásobek denní dávky) může vyvolat nauzeu, zvracení, průjem a agitovanost. Léčba je symptomatická.

Případ předávkování byl hlášen u 4-letého dítěte. Po náhodném požití většího množství břečťanového extraktu (odpovídajícímu 1,8 g listů břečťanu, což je přibližně množství 7-10 odměrných lžiček přípravku Herbion na vlhký kašel) se vyskytla agresivita a průjem.

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti nachlazení a kašli, expektorancia, kromě kombinací s antitusiky, ATC kód: R05C

Mechanismus účinku není známý.

Hlavními složkami suchého extraktu z listu břečťanu jsou triterpenické saponiny, převážně hederakosid C a alfa hederin.

Spazmolytický účinek extraktu z listu břečťanu byl prokázán na testech na zvířatech.

Ve studiích s izolovanými plicními epiteliálními buňkami (buněčná linie A549) bylo prokázáno, že alfa hederin inhibuje beta2-adrenergní receptorovou endocytózu, která zvyšuje aktivitu beta2-adrenergních buněk v bronchiálních svalech a plicním epitelu. To vede ke snížení intracelulárních hladin kalcia v bronchiálních svalech, což způsobuje bronchiální relaxaci. Alveolární epiteliální buňky typu II produkují vzhledem ke stimulaci beta2-adrenergních receptorů více surfaktantu, což vede ke snížení viskozity sliznice.

Farmakokinetické vlastnosti
O farmakokinetických vlastnostech extraktu z listu břečťanu nejsou dostupné žádné údaje.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
α-hederin, ß-hederin a δ-hederin izolované z listu břečťanu neprokázaly mutagenní potenciál v Amesově testu při použití kmene TA 98 Salmonella typhimurium, s aktivací nebo bez S9 aktivace.

Extrakt z listu břečťanu nebyl mutagenní v Amesově testu s kmeny TA 97a, TA 98, TA 100, TA 1535 a TA102 S. typhimurium, s metabolickou aktivací nebo bez metabolické aktivace.

Jiné testy genotoxicity, reprodukční toxicity a karcinogenního potenciálu nebyly provedeny.

Seznam pomocných látek
Sorbitol, tekutý (nekrystalizující) (E420)
Glycerol (E422)
Benzoát sodný (E211)
Kyselina citronová (E330)
Meduňkové aroma: propylenglykol (E1520), etanol, citronelová silice, citronová silice, citral, koriandrová silice olej
Čištěná voda

Doba použitelnosti
2 roky

Sirup musí být spotřebován do 3 měsíců po otevření láhve.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Druh obalu a obsah balení

Hnědá skleněná láhev hydrolytické třídy III (Ph. Eur.), plastový uzávěr, odměrná lžička, krabička.

Velikost balení: 150 ml sirupu


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

HERBION NA VLHKÝ KAŠEL 7 MG/ML 1X150ML/1050MG+LŽ Sirup – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu HERBION NA VLHKÝ KAŠEL 7 MG/ML 1X150ML/1050MG+LŽ Sirup zobrazíte nebo stáhnete zde: HERBION NA VLHKÝ KAŠEL 7 MG/ML 1X150ML/1050MG+LŽ Sirup.pdf

Recenze

Recenze produktu HERBION NA VLHKÝ KAŠEL 7 MG/ML 1X150ML/1050MG+LŽ Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu HERBION NA VLHKÝ KAŠEL 7 MG/ML 1X150ML/1050MG+LŽ Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám