Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

HELIXIR Sirup 100 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96463

100 % 1 recenze

Přípravek se užívá při nemocech dýchacích cest z nachlazení, obsahuje účinné látky z listů břečťanu, které pomáhají uvolnit a odkašlat hlen.

Více informací

129

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se užívá při nemocech dýchacích cest z nachlazení, obsahuje účinné látky z listů břečťanu, které pomáhají uvolnit a odkašlat hlen.

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Značka: HELIXIR
Kód výrobku: 96463
Kód EAN: 4030855338719
Kód SÚKL: 23978
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Přípravek Helixir sirup se užívá při nemocech dýchacích cest z nachlazení (při zánětech sliznic se silnou tvorbou hlenu). Přípravek Helixir sirup obsahuje účinné látky z listů břečťanu, které pomáhají uvolnit a odkašlat hlen. Dále se užívá k léčbě potíží při chronických zánětlivých onemocněních průdušek, ale v tomto případě se přípravek užívá pouze po poradě s lékařem. Při déle trvajících obtížích anebo objeví-li se dušnost, horečka anebo vykašlávání krvavého hlenu, vyhledejte, prosím, neprodleně lékaře.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls264117/2011 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

HELIXIR SIRUP 

Hederae helicis folii extractum siccum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu 
s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

-  Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 

poradit s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je HELIXIR SIRUP a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HELIXIR SIRUP užívat  

3. 

Jak se HELIXIR SIRUP užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak  HELIXIR SIRUP uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE HELIXIR SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Přípravek HELIXIR SIRUP je r

ostlinný léčivý přípravek, užívaný jako expektorans (lék usnadňující 

vykašlávání) v případě produktivního kašle u dospělých, dospívajících a dětí starších 2 let. Léčivou látkou 
je suchý extrakt z břečťanového listu. 

 

 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HELIXIR SIRUP 
UŽÍVAT  

 
Neužívejte HELIXIR SIRUP: 
- jestliže jste alergický(á) na 

suchý extrakt z břečťanového listu, na rostliny z čeledi Araliaceae 

(Aralkovité)

 nebo na kteroukoliv další složku přípravku HELIXIR SIRUP (uvedenou v bodě 

6).

  

- u dětí mladších 2 let kvůli možnému riziku zhoršení příznaků onemocnění dýchacích cest.

 

 
Upozornění a opatření 
 

Před užitím přípravku HELIXIR SIRUP se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Pokud se objeví dušnost, horečka, krvavý či hnisavý hlen, je třeba okamžitě vyhledat pomoc lékaře či 
lékárníka.  
 
Pokud trpíte zánětlivým onemocněním žaludku (gastritida) či máte žaludeční vředy, poraďte se před 
zahájením léčby přípravkem HELIXIR SIRUP s Vaším lékařem. 

 

2/4 

 

Pokud užíváte léky k tlumení suchého dráždivého kašle (antitusika), jako je kodein nebo dextromethorfan, 
poraďte se před zahájením léčby přípravkem  HELIXIR SIRUP s lékařem či lékárníkem.  
 
Děti  
Trvalý nebo opakující se kašel u dětí ve věku 2-4 let si před užitím tohoto léčivého přípravku vyžaduje 
lékařskou diagnózu.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek HELIXIR SIRUP  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), 
nebo které možná budete užívat.  
Není známo žádné vzájemné působení přípravku HELIXIR SIRUP a jiných léčivých přípravků. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Vzhledem k nedostatku údajů o jeho bezpečnosti se přípravek HELIXIR SIRUP nedoporučuje užívat 
během těhotenství a v období kojení.  
Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu suchého extraktu břečťanového listu na plodnost.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Nebyly provedeny žádné studie o účincích tohoto léčivého přípravku na schopnost řídit a obsluhovat 
stroje.  
 
Přípravek HELIXIR SIRUP obsahuje fruktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Dětem by se tento přípravek měl 
podávat až po zjištění, že dítě netrpí dosud nepoznanou nesnášenlivostí fruktózy.  

 
3. 

JAK SE HELIXIR SIRUP UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 

Dětem od 2 do 5 let se podává 1 ml sirupu 2x až 3 x denně.  

Dětem od 6 do 11 let se podává 1-2 ml sirupu 2x až 3 x denně. 

Dospělí, dospívající od 12 let a starší pacienti užívají 2 ml sirupu 3 x denně. 

 

Jak a kdy máte užívat přípravek HELIXIR SIRUP? 

Sirup se užívá nezředěný anebo zředěný malým množstvím vody. 

K odměření příslušného množství sirupu použijte, prosím, přiložený dávkovací aplikátor. 

Jak dlouho máte přípravek HELIXIR SIRUP užívat? 
Doba léčby se řídí podle druhu a závažnosti potíží (kašle).  
Bez konzultace s lékařem neužívejte přípravek déle než týden. 
Pokud  se  do  7  dnů  (u  dětí  do  3  dnů)  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem. 
 
Při  déle  trvajících  obtížích  anebo  objeví-li  se  dušnost,  horečka  anebo  vykašlávání  krvavého  či 
hnisavého  hlenu, vyhledejte, prosím, neprodleně lékaře.  
 

Jestliže máte pocit, že účinek HELIXIR SIRUP je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku HELIXIR SIRUP, než jste měl(a): 

 

3/4 

Užijete-li omylem o jednu nebo dvě jednotlivé dávky více než je předepsáno, obvykle to nemívá 
nepříznivé následky. 
Po  užití  podstatně  vyšších  než  předepsaných  množstvích  přípravku  by  se  mohly  vyvinout  tyto 
příznaky: nevolnost, zvracení, průjem, neklid. 
V takovém případě, anebo jestliže přípravek omylem požilo dítě, vyhledejte, prosím, lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít HELIXIR SIRUP: 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku,  ale  pokračujte  v  obvyklém 
dávkování v obvyklých časech.  

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: pocit na zvracení, zvracení, průjem, kopřivka, 
vyrážka, dušnost. Frekvence výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit).  

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
5. 

JAK HELIXIR SIRUP UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „Použitelné do:“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Doba použitelnosti po prvním otevření je 12 měsíců. 
Po  otevření  se  může  objevit  zákal  nebo  usazenina,  ale  tyto  změny  nijak  neovlivní  účinnost 
přípravku. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 

Co HELIXIR SIRUP obsahuje 
Léčivou látkou je Hederae helicis folii extractum siccum (6-7:1) (suchý extrakt z břečťanového 
listu) extrahováno ethanolem 40% m/m - 0,900 g ve 100 ml roztoku. 
Pomocnými látkami jsou: 
maltodextrin,  propylenglykol,  povidon,  fruktóza,  třešňové  aroma,  natrium-benzoát,  kalium-
sorbát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda. 

 

Jak HELIXIR SIRUP vypadá a co obsahuje toto balení 

 

4/4 

Žlutohnědá neprůhledná tekutina slabého aromatického pachu. 

Lahvička  z hnědého  skla  III.  hydrolytické  třídy,  PE  vložka  pro  použití  dávkovacího  aplikátoru,  PE 
pojistný šroubovací uzávěr, PP/LDPE nebo PE/PS dávkovací pístový aplikátor, krabička. 

Velikosti balení: 30 ml, 100 ml nebo 200 ml sirupu  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci 
HEXAL AG, Industriestr.25, 83607 Holzkirchen, Německo 

Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, 

Otto-von-Guericke-Alle 1, 391 79 

Barleben, Německo 

 
Další informace o tomto  přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 8. 2017 

Recenze (1)

Recenze produktu HELIXIR Sirup 100 ml

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Diskuze

Diskuze k produktu HELIXIR Sirup 100 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Erika M.

100 % 10/02/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám