Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na chřipku a nachlazení Léky na kašel Léky na vlhký kašel

GUAJACURAN 200 mg 30 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15808
86 %

Lék vhodný k usnadnění vykašlávání při zahlenění a k úlevě napětí kosterního svalstva.

Více informací

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

159 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

GUAJACURAN 200 mg 30 tablet

Přípravek se používá k usnadnění vykašlávání při zahlenění a k úlevě napětí kosterního svalstva, včetně zvýšeného napětí šíjových svalů. Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let. U dětí od 6 do 12 let se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.

Léková forma

Světle zelená obalená tableta o průměru 11,2 mm.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je guaifenesinum. Jedna obalená tableta obsahuje guaifenesinum 200 mg.

GUAJACURAN 200 mg 30 tablet

Jak užívat

Dospělí a dospívající od 12 let

Užívají 3 - 5krát denně 1 tabletu, ve výjimečných případech 2 tablety.Maximální denní dávka je 2 400 mg (12 tablet)

Dětem ve věku 6-12 let

Podává se 2-3 krát denně 1 tableta.

Na co si dát pozor

Nepodávejte tento přípravek dětem do 6 let.

Upozornění a opatření

Dětem od 6 do 12 let se přípravek podává pouze na doporučení lékaře, zejména pokud trpí chronickým kašlem, mají astma a/nebo akutní astmatický záchvat.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 30 tablet.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: GUAJACURAN
Kód výrobku: 15808
Kód EAN: 8594739024892
Kód SÚKL: 0094234
ATC skupina: Guaifenesin
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

GUAJACURAN 200 mg 30 tablet

Příbalovou informaci k produktu GUAJACURAN 200 mg 30 tablet stáhnete ve formátu doc zde: GUAJACURAN 200 mg 30 tablet.doc

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC GUAJACURAN 200 mg 30 tablet

1 sp.zn. sukls16429/2009

Příbalová informace

informace pro pacienta Guajacuran 200 mg obalené tablety guaifenesinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 •  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Stejně posupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Guajacuran a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran užívat

3. Jak se přípravek Guajacuran užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Guajacuran uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Guajacuran a k čemu se používá Léčivou látkou přípravku Guajacuran je guaifenesin.

Přípravek Guajacuran se používá k usnadnění vykašlávání při zahlenění a k úlevě napětí kosterního svalstva, včetně zvýšeného napětí šíjových svalů. Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let. U dětí od 6 do 12 let se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran užívat

Neužívejte přípravek Guajacuran 

 • Jestliže jste alergický(á) na guaifenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Při myasthenia gravis a myastenickém syndromu (nervosvalové onemocnění charakterizované nadměrnou svalovou slabostí a unavitelností).
 • Pokud jste těhotná.
 • Nepodávejte tento přípravek dětem do 6 let.

Upozornění a opatření

Dětem od 6 do 12 let se přípravek podává pouze na doporučení lékaře, zejména pokud trpí chronickým kašlem, mají astma a/nebo akutní astmatický záchvat.

Další léčivé přípravky a přípravek Guajacuran

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinek přípravku Guajacuran je zvyšován působením lithia (užívá se k léčbě některých duševních onemocnění) a hořčíkuPřípravek Guajacuran zvyšuje účinek paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové užívaných obvykle k léčbě bolesti; zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, přípravků užívaných ke zklidnění (sedativa) a celkových anestetik (způsobující znecitlivění). Zvyšuje i účinek myorelaxancií (léky uvolňující svalové napětí). Přípravek Guajacuran se nemá užívat současně s látkami, které tlumí vykašlávání.

Přípravek Guajacuran s jídlem, pitím a alkoholem

Po dobu léčby přípravkem Guajacuran se nedoporučuje pít alkoholické nápoje, protože alkohol zvyšuje tlumivé účinky přípravku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek se nesmí užívat v těhotenství. Není známo, zda se guaifenesin vylučuje do mateřského mléka. Proto se guaifenesin nemá užívat v období kojení. Lékař rozhodne, zda můžete přípravek Guajacuran užívat, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Guajacuran může ve vyšších dávkách nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.).

Přípravek Guajacuran obsahuje laktózu, sacharózu a sodík.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Guajacuran užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající od 12 let

 • Obvykle užívají 3 - 5krát denně 1 tabletu, ve výjimečných případech 2 tablety.
 • Maximální denní dávka je 2 400 mg (12 tablet).

Dětem ve věku 6-12 let

 • Podává se 2-3 krát denně 1 tableta.

Nepodávejte tento přípravek dětem do 6 let.

Jestliže se Vaše obtíže nezlepší během 3 dnů nebo dojde ke zhoršení Vašeho stavu, obraťte se na svého lékaře. Pokud Vaše obtíže přetrvávají déle než 7 dní nebo se znovu objeví, přípravek dále neužívejte a poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Guajacuran, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Guajacuran

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů)

 • Závrať.
 • Ospalost.
 • Bolest hlavy.
 • Pocit na zvracení.
 • Zvracení.
 • Průjem. 
 • Lehká svalová slabost
 • Únava.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů)

 • Lehké kožní projevy.
 • Přechodné snížení shlukování krevních destiček.

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

 • Ledvinové kameny.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Guajacuran uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Guajacuran obsahuje

 • Léčivou látkou je guaifenesinum.
 • Jedna obalená tableta obsahuje guaifenesinum 200 mg.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sacharóza, mastek, sodná sůl karboxymethylškrobu, želatina, aluminium-tristearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol, oxid titaničitý, sodná sůl karmelózy, smaragdová zeleň, směs bílého a karnaubského vosku, arabská klovatina.

Jak přípravek Guajacuran vypadá a co obsahuje toto balení

Světle zelená obalená tableta o průměru 11,2 mm.

Velikost balení 30 a 50 obalených tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 10. 2020

Recenze (21)

GUAJACURAN 200 mg 30 tablet

Recenze od 21 uživatelů s celkovým hodnocením 86 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

Uvolňuje kosterní svalstvo a má mírné sedativní účinky.

100 %

Pomáhá při nespavosti

80 %

Dobrý pro zklidnění a odstranění nervozity a obav.

Nezpůsobí útlum ani není návykový.
100 %

Pomáhá pro uklidnění
Nevím
90 %

Podporuje zklidnění při nervovém vypětí.

100 %

pomáhá

100 %

100 %

L

80 %

70 %

zatím pomáhá

popužívám ho na uvolnění svalů(bolesti zad apod.)
nevím

Diskuze (13)

GUAJACURAN 200 mg 30 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

kristin - Guajacuran

(1) 07/10/2019

Dobrý den, chci se zeptat, zda je tento lék možné kombinovat s léky na astma jako je např. Ventolin, Berodual, Symbicort. Děkuji

Vstoupit do diskuze

Jojo - Kombinace léků

(1) 26/08/2019

Dobrý den, můžu lék užívat s dalšími léky jako je ibuprofen nebo paralen? Konkrétně na bolesti zad, Děkuji.

Vstoupit do diskuze

Money - Alkohol

(1) 10/07/2019

Dobrý den muže se na lék pít alkohol? Chci si ho dat před letem Dekuju

Vstoupit do diskuze

Lulu - Antidepresiva

(1) 27/06/2019

Mohu kombinovat Velaxin, Prosulpin a Guajacuran? Nebude to už moc?

Vstoupit do diskuze

Slunce - Kombinace s lékem Duphaston

(1) 01/04/2019

Dobrý den, mohu, prosím, kombinovat s lékem Duphaston, který užívám 11. - 25. den cyklu? Děkuji

Vstoupit do diskuze

- doping

(1) 18/09/2011

jedná se o lék, který je na seznamu dopingu (hledal ale nenašel), nebo ho jako vrcholový sportovec můžu užívat..

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka