Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest

GOOL 30SÁČ Prášek pro roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 41646
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Značka: GOOL
Kód výrobku: 41646
Kód EAN: 8594044141147
Kód SÚKL: 14209
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Co je přípravek Gool a k čemu se používá Přípravek Gool je určen k léčbě příznaků osteoartrózy kolene nebo kyčle mírného až středního stupně. Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolesti a funkční omezení 0kloubů.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Stránka 1 z 4 

 

sp.zn. sukls126654/2010 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

GOOL 

prášek pro perorální roztok (roztok k vnitřnímu užití) 

glucosamini sulfas 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek GOOL a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GOOL užívat 
3.  Jak se přípravek GOOL užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek GOOL uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 

1. 

Co je přípravek Gool a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku je glukosamin, který je běžně přítomen v organismu. Z něj jsou tvořeny další 
sloučeniny, které se nachází v kloubní chrupavce a v synoviální tekutině (tekutina obklopující klouby) 
a které jsou potřebné pro jejich výživu. Ovlivňuje navíc enzymy, které poškozují chrupavku. 
 
Přípravek je určen k léčbě příznaků osteoartrózy kolene nebo kyčle mírného až středního stupně.  
Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolesti a funkční omezení kloubů.  
Typickým příznakem je námahová bolest, která vzniká při chůzi, a tzv. startovací bolest (ranní a po 
klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí), v klidu se obtíže zmenšují. U osteoartrózy kyčle může 
bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže 
se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod. Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, 
pacient kulhá.  
 
Jestliže je charakter bolesti odlišný od typických příznaků uvedených výše, vyhledejte svého lékaře. 
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, vyhledejte svého lékaře. 
 
Při výskytu klidových bolestí kloubů, postižení dalších kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, zvýšené 
teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gool užívat 

 
Neužívejte přípravek Gool: 

Stránka 2 z 4 

 

-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  jste alergický(á) na korýše, neboť léčivá látka je získávána z korýšů. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Gool se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  jestliže trpíte cukrovkou (diabetes mellitus). Během zahajovací fáze léčby mohou být nutné 

opakované kontroly hladiny krevního cukru. 

-  jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Gool by neměli užívat děti a dospívající do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Gool 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
-  Současná léčba přípravky obsahujícími tetracyklin (antibiotikum) může mít za následek zvýšení 

hladiny tetracyklinu. 

-  Při současném podávání penicilinu nebo chloramfenikolu (antibiotika) se může snížit jejich 

vstřebávání. 

-  Současná léčba  warfarinem  (lékem  používaným  k  ředění  krve)  nebo  podobným  typem  přípravků 

používaných proti srážení krve může vést ke zvýšení účinku těchto přípravků.  
 

Přípravek Gool s jídlem 
Vypijte rozpuštěný přípravek během jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Gool obsahuje sorbitol a aspartam. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
Aspartam je zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. 
 
 
3.   Jak se přípravek Gool užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je jeden sáček denně. 
Obsah sáčku rozpusťte ve sklenici vody (přibližně 250 ml) a vypijte během jídla. 
Délka léčby se pohybuje mezi 4 – 12 týdny, v případě potřeby se může prodloužit. 
 
Glukosamin není určen k léčbě akutní bolesti. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Gool, než jste měl(a) 
Nejsou známy žádné případy náhodného nebo záměrného předávkování.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gool 

Stránka 3 z 4 

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále dle 
doporučeného podávání. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Byly zaznamenány následující nežádoucí účinky, které byly obvykle přechodné a méně závažné: 
 
Časté (mohou se projevovat až u 1 z 10 jedinců):  
nevolnost, zácpa, pálení žáhy, průjem, trávící obtíže, bolesti břicha 
 
Méně časté (mohou se projevovat až u 1 ze 100 jedinců):  
svědění, zčervenání kůže 
 
Vzácné (mohou se projevovat až u 1 z 1 000 jedinců):  
bolesti hlavy, závratě, únava 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  

Jak přípravek Gool uchovávat 

 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Gool obsahuje 
-  Léčivou látkou je glucosamini sulfas et natrii chloridum 1 884,0 mg, což odpovídá glucosamini 

sulfas 1 500,0 mg, což odpovídá glucosaminum 1 178,0 mg v jednom sáčku. 

-  Pomocnými látkami jsou sorbitol (E420), aspartam (E951), kyselina citronová a makrogol 6000. 
 
Jak přípravek Gool vypadá a co obsahuje toto balení 

Stránka 4 z 4 

 

Přípravek je ve formě bílého až nažloutlého prášku baleného do zatavených sáčků. 
Velikost balení: 6, 20, 30 nebo 60 sáčků. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika  
 
Výrobce 
Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.9.2014. 

 

Recenze

Recenze produktu GOOL 30SÁČ Prášek pro roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GOOL 30SÁČ Prášek pro roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Štítky

Léky na bolest

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám