Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na nervový systém Léky na paměť a soustředění

GINGIO 120 mg 60 potahovaných tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 65344

Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění.

Více informací

Skladem zítra

Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 15. 4.

Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 15. 4.

Běžná cena: 729 Kč
589 Kč
Ušetříte: 19 % (140 Kč)

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

GINGIO 120 mg 60 potahovaných tablet

Proč se užívá přípravek Gingio 120? Přípravek Gingio 120 je určen k léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a končetin. Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění; po poradě s lékařem pak k léčbě deprese, závratí, hučení v uších a bolesti hlavy, které vedou ke snížení duševních schopností jedince. Užívání přípravku vede k jejich celkovému zlepšení. Přípravek je určen především pro pacienty, jejichž poruchy jsou vyvolány degenerativními nebo cévními změnami anebo kombinací obou forem. Dále lze na doporučení lékaře přípravek použít při zužování končetinových tepen (při tzv. periferní arteriální okluzívní chorobě periferních artérií), a to ve stadiu I až II podle Fontaina (se střídavými stavy kulhání pro bolest v nohou po ujití určité vzdálenosti). V těchto případech spolu s fyzikální terapií, zejména s tréninkem chůze, přípravek může prodloužit délku trasy, kterou pacient ujde bez bolesti. Po poradě s lékařem je přípravek možno užívat při závratích, hučení v uších, ať již cévního původu nebo vyvolaných změnami ve vyšším věku.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN
Značka: GINGO
Kód výrobku: 65344
Kód EAN: 4030855052417
Kód SÚKL: 13194
ATC skupina: Jinanový list
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

GINGIO 120 mg 60 potahovaných tablet

Příbalovou informaci k produktu GINGIO 120 mg 60 potahovaných tablet stáhnete ve formátu pdf zde: GINGIO 120 mg 60 potahovaných tablet.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC GINGIO 120 mg 60 potahovaných tablet

sp.zn. sukls243190/2010

Příbalová informace: informace pro uživatele

GINGIO 120

120 mg potahované tablety

Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Gingio 120 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio 120 užívat
 3. Jak se přípravek Gingio 120 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Gingio 120 uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek

Gingio 120 a k čemu se používá

Přípravek Gingio 120 je rostlinný léčivý přípravek, jehož léčivou látkou je čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt. Přípravek se užívá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí souvisejících s věkem při mírné demenci, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Gingio 120 užívat

Neužívejte přípravek

Gingio 120:

 • jestliže jste alergický(á) na čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže jste těhotná.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Gingio se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při chorobně zesíleném sklonu ke krvácení (krvácivé stavy) a při současné léčbě přípravky ovlivňujícími krevní srážlivost (jako je např. warfarin nebo dabigatran), se tento léčivý přípravek smí používat pouze po poradě s lékařem.

Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) by mohly zesilovat sklon ke krvácení, musí se jako bezpečnostní opatření tento přípravek vysadit 3 až 4 dny před chirurgickým zákrokem. Pokud užíváte přípravky obsahující Ginkgo biloba, informujte, prosím, včas svého lékaře, aby mohl přijmout další rozhodnutí.

Pokud víte, že trpíte záchvaty křečí (epilepsií), poraďte se předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat, se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek

Gingio 120

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Gingio 120 a účinky jiných souběžně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Předtím než začnete tento lék užívat, poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte:

 • léky ovlivňující krevní srážlivost, např.warfarin, fenprokumon, klopidogrel, dabigatran, kyselinu acetylsalicylovou a další nesteroidní antirevmatika (léky s protizánětlivým, protibolestivým a teplotu snižujícím účinkem),
 • nifedipin (užívaný při léčbě hypertenze, při onemocnění angina pectoris),
 • efavirenz (antivirotikum užívané při léčbě HIV).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující jinan mohou zvyšovat sklon ke krvácení, nesmí se tento léčivý přípravek užívat v těhotenství.

Není známo, zda složky extraktu přestupují do mateřského mléka. Riziko pro novorozence nelze vyloučit. Kvůli nedostatku údajů se nedoporučuje užívat tento přípravek během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

Přípravek Gingio 120 obsahuje monohydrát laktosy a tekutou glukosu usušenou rozprášením.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý

přípravek užívat.

Upozornění pro diabetiky: Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,04 sacharidové jednotky.

3. Jak se přípravek

Gingio 120 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti užívají jednu potahovanou tabletu dvakrát denně nebo dvě potahované tablety jedenkrát denně. Neužívejte více než 2 tablety denně, což odpovídá 240 mg čištěného a kvantifikovaného suchého jinanového extraktu. Pokud se přípravek Gingio užívá dvakrát denně, je nutno jej užívat ráno a večer.

Potahované tablety se polykají nerozkousané spolu s přiměřeným množstvím tekutiny (nejlépe sklenicí vody). Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Užívají se po jídle.

Léčba by měla trvat nejméně 8 týdnů. Pokud po 3 měsících u Vás nedojde ke zlepšení příznaků nebo pokud příznaky zesílí, musí lékař zkontrolovat, zda je pokračování v léčbě nadále odůvodněné. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Gingio 120 déle než 3 měsíce.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Gingio 120, než jste měl(a)

Příznaky předávkování nejsou známy. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Gingio 120

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v dalším dávkování tak, jak Vám to doporučil Váš lékař anebo jak to je uvedeno v příbalové informaci.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů Časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100 Méně časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000 Vzácné: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000 Velmi vzácné: mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10000 Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Velmi časté: bolesti hlavy Časté: točení hlavy, průjem, bolesti břicha, pocit na zvracení, zvracení Není známo: krvácení jednotlivých orgánů (oko, nos, krvácení do mozku a zažívacího traktu), reakce z přecitlivělosti (alergický šok), alergické kožní reakce (zarudnutí kůže, otok kůže, svědění, vyrážka).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek

Gingio 120 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek

Gingio 120 obsahuje

Léčivou látkou je Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum (čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt).Jedna potahovaná tableta obsahuje Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum (35 - 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V 120 mg (odpovídá 26,4 - 32,4 mg flavonových glykosidů a 6,48 - 7,92 mg terpenolaktonů - ginkgolidů, bilobalidu).

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, tekutá glukosa usušená rozprášením, makrogol 4000, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.

Jak přípravek

Gingio 120 vypadá a co obsahuje toto balení

30, 60 a 120 potahovaných tablet. PP/Al blistry, čiré průhledné, krabička. Oválné bikonvexní okrově až okrově hnědé skvrnitě zbarvené tablety s oboustrannou půlicí rýhou 18,7 x 8,2 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo LEK S.A., Domaniewska str. 50C, 02-672, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 6. 2017

Recenze

GINGIO 120 mg 60 potahovaných tablet

Diskuze

GINGIO 120 mg 60 potahovaných tablet

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka