Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

ENDOXAN 200 MG 10X200MG Prášek pro inj. roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32922

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Baxter Czech spol.s r.o.
Kód výrobku: 32922
Kód EAN: 5413760212814
Kód SÚKL: 84229
Držitel rozhodnutí: Baxter Czech spol.s r.o.
Endoxan se používá při kombinované chemoterapii nebo jako monoterapie u Leukémií: Akutních nebo chronických lymfatických a myeloidních leukémií. Maligních lymfomů: Hodgkinovy choroby, non-hodgkinských lymfomů, plazmocytomů. Metastazujících a nemetastazujících solidních tumorů: Nádorů ovarií, testikulárních karcinomů, karcinomů mammy, malobuněčných bronchiálních karcinomů, neuroblastomů, Ewingova sarkomu. Progresivních autoimunitních onemocnění: Např. revmatoidní artritidy, psoriatické artropatie, systémového lupus erythematodes, sklerodermie, systémových vaskulitid (např. s nefrotickým syndromem), určitých typů glomerulonefritid (např. s nefrotickým syndromem), myasthenie gravis, autoimunní hemolytické anémie, chorob charakterizovaných chladovou aglutinací. Imunosupresivní farmakoterapii při transplantacích orgánů.

Příbalový leták

 

 

1/8                                                                                                                                                                                                

sp.zn. sukls74798/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Endoxan 200 mg 
Endoxan 500 mg 

 

 

 

 

 

 

 

 Endoxan 1 g 

 

Prášek pro injekční/infuzní roztok 
Cyclophosphamidum anhydricum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékař nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Viz bod 4. 

 
V této  příbalové  informaci  bude  přípravek  Endoxan  200  mg,  Endoxan  500  mg,  Endoxan  1  g  nazýván 
Endoxan. 
 
Důležité informace o přípravku Endoxan 
Lékař Vám předepsal přípravek 

Endoxan

, protože máte léčitelnou formou nádorového onemocnění.  

Přípravek 

Endoxan 

je lék, který  ničí nádorové buňky, ale zároveň působí i na zdravé buňky. Proto  může 

vyvolat četné nežádoucí účinky. Lékař Vám přípravek 

Endoxan 

předepíše pouze v případě, že onemocnění 

pro Vás představuje větší riziko než  možné nežádoucí účinky. Lékař Vás bude pravidelně sledovat a léčit 
případné nežádoucí účinky tam, kde je to možné. 
 
Přípravek Endoxan:  

Sníží počet Vašich krvinek, takže se můžete cítit unavený(á) a být náchylnější k infekcím.  

Může  poškodit  Vaše  ledviny  a  močový  měchýř.  Může  Vám  být  předepsán  další  přípravek  obsahující 
mesnu,  který  pomůže  předejít  tomuto  poškození.  Pokud  zaznamenáte  krev  v moči,  ihned  informujte 
svého lékaře.  

Stejně  jako  u  jiných  protinádorových  přípravků  Vám  mohou  vypadat  vlasy  (od  zřídnutí  až  po  úplné 
vypadání), ale po ukončení léčby by zase měly začít růst. Zároveň můžete trpět nevolností a zvracením. 
Lékař Vám poradí, co v takovém případě dělat, nebo Vám může podat pomocné léky.  

Muži nebo ženy by neměli během léčby přípravkem Endoxan a nejméně 6 měsíců po jejím ukončení 
počít dítě. Měl(a) byste používat spolehlivé antikoncepční metody. Poraďte se se svým lékařem. 
  

 Co naleznete v této příbalové informaci  

1. Co je přípravek Endoxan a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Endoxan používat 
3. Jak se přípravek Endoxan používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Endoxan uchovávat  

      6. Obsah balení a další informace  
 
1. 

Co je přípravek Endoxan a k čemu se používá 

 
Přípravek Endoxan je cytotoxický, protinádorový léčivý přípravek. Působí tím, že ničí nádorové buňky a této 
léčbě se někdy říká „chemoterapie“. 
 
Přípravek  Endoxan  se  používá  k léčbě  různých  typů  nádorových  onemocnění.  Často  se  podává  současně 
s jinými protinádorovými léky nebo radioterapií (ozařováním). Občas Vám lékař může  přípravek  Endoxan 

 

předepsat  na  jiná  onemocnění,  která  nesouvisejí  s nádory  (některá  autoimunní  onemocnění,  kdy  imunitní 
systém působí proti vlastním tkáním); v takovém případě Vás o tom lékař bude informovat. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Endoxan používat  

 
Přípravek Endoxan Vám nebude podán
 jestliže: 

 

jste  někdy  měl(a)  alergickou  reakci  na  cyklofosfamid.  Alergická  reakce  se  může  projevit  dušností, 
sípáním, vyrážkou, svěděním či otokem obličeje a rtů. 

 

Vaše  kostní  dřeň  nefunguje  správně  (zejména  pokud  jste  již  podstoupil(a)  chemoterapii  nebo 
radioterapii). Budou Vám prováděny krevní testy k ověření funkce kostní dřeně. 

 

máte zánět močových cest, který můžete rozpoznat podle bolesti při močení 

 

v současné době trpíte nějakou infekcí 

 

u Vás předchozí chemoterapie či radioterapie vyvolala problémy s ledvinami či močovým měchýřem. 

 
Informujte lékaře, jestliže: 

podstupujete nebo jste nedávno podstoupil(a) chemoterapii nebo radioterapii 

máte diabetes (cukrovku) 

máte problémy s játry 

máte problémy s ledvinami. Váš lékař krevními testy ověří, jak Vaše játra a ledviny pracují. 

máte problémy se srdcem nebo jste podstoupil(a) radioterapii (ozařování) v oblasti srdce 

Váš celkový zdravotní stav není dobrý nebo jste zesláblý(á) 

jste vyššího věku. 

 

Upozornění a opatření 

Účinky na krev a imunitní systém 

  Krevní buňky se tvoří v kostní dřeni. Tvoří se tři různé typy krevních buněk: 

  červené krvinky, které přenášejí kyslík ve Vašem těle 

  bílé krvinky, které bojují proti infekcím a 

  krevní destičky, které napomáhají srážení krve.  

  Po  podání  přípravku  Endoxan  počet  všech  tří  typů  krevních  buněk  poklesne.  Je  to  nevyhnutelný 

nežádoucí účinek přípravku Endoxan. Krevní buňky poklesnou na nejnižší hladinu asi za 5–10 dní po 
zahájení léčby přípravkem Endoxan a hladina zůstane nízká několik dní po ukončení léčebného cyklu. 
U většiny lidí se krevní obraz vrátí k normálu během 21-28 dnů. Pokud jste v minulosti podstoupil(a) 
hodně chemoterapií, návrat krevního obrazu k normálu může trvat déle. 

  Kvůli nízkému  počtu  krvinek  budete  náchylnější  k infekcím.  Snažte  se  předcházet  kontaktu  s lidmi 

trpícími kašlem, nachlazením a jinými infekcemi. 

Lékař  bude  kontrolovat  před  zahájením  i  během  léčby  přípravkem  Endoxan,  zda  je  počet  červených 
krvinek, bílých krvinek a krevních destiček ve Vaší krvi dostatečný.  

 
Účinky na dásně 
Je důležité, abyste pečoval(a) o své dásně, jelikož se mohou vytvořit vřídky a infekce v dutině ústí. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem. 
 
Účinky na močový měchýř 

Přípravek  Endoxan  může  poškodit  výstelku  močového  měchýře,  což  způsobí  krvácení  do  moči.  Váš 
lékař si toto možné poškození uvědomuje, a pokud je to potřeba, podá Vám přípravek obsahující mesnu, 
který Váš močový měchýř ochrání.  

Přípravek obsahující mesnu Vám může být podán krátkodobou injekcí.  

Více informací o přípravku obsahujícím mesnu naleznete v příbalové informaci k injekcím obsahujícím 
mesnu. 

U  většiny  lidí,  kteří  dostávají  Endoxan  současně  s přípravkem  obsahujícím  mesnu,  se  nevyskytnou 
problémy  s močovým  měchýřem,  ale  Váš  lékař  pravděpodobně  otestuje  Vaši  moč  na  přítomnost  krve 
pomocí testovacího proužku nebo pod mikroskopem.  

Pokud zaznamenáte krev v moči, informujte ihned svého lékaře.  

 

 
Další léčivé přípravky a přípavek Endoxan 
 
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat.  
Zejména  ho  informujte  o  následujících  lécích  či  léčbách,  jelikož  nemusí  správně  účinkovat  současně 
s přípravkem Endoxan: 
-  lék  používaný  k léčbě  dny  nazývaný  alopurinol,  jelikož  může  zvýšit  nežádoucí  účinky  přípravku 

Endoxan 

-  lék na uvolnění svalů během operačních výkonů nazývaný suxamethonium, jelikož se může zesílit jeho 

účinek 

-  pentostatin nebo léky nazývané antracykliny, které se používají k léčbě nádorů 
-  jestliže podstupujete radioterapii, protože veškeré kožní problémy  se  mohou zhoršit a může se objevit 

vyrážka připomínající těžké spáleniny od slunce. 

 
Těhotenství a kojení a plodnost 
Po  dobu,  kdy  Vám  je  podáván  přípravek  Endoxan,  byste  neměla  otěhotnět.  Může  to  poškodit  Vaše 
nenarozené dítě. Sdělte Vašemu lékaři, pokud jste nebo můžete být těhotná nebo o těhotenství usilujete. 

  Muži nebo ženy se nemají  pokoušet mít dítě během  léčby a po dobu nejméně 6 měsíců po ukončení 

léčby. Proto používejte účinnou antikoncepci. Poraďte se o tom svým lékařem. 

  Promluvte si s lékařem o možnosti zmražení spermatu či vajíček před zahájením léčby. 
 
Během léčby přípravkem Endoxan nekojte. Poraďte se o tom se svým lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Některé nežádoucí účinky přípravku Endoxan mohou ovlivnit schopnost řídit a bezpečně obsluhovat stroje. 
Lékař rozhodne, zda je pro Vás bezpečné provádět tyto činnosti. 
 
Co dělat, pokud jdete k jinému lékaři, nebo musíte nastoupit do nemocnice 
Pokud  z jakéhokoli  důvodu jdete  k jinému  lékaři  nebo  nastupujete  do  nemocnice,  informujte  zdravotnický 
personál  o  všech  lécích,  které  užíváte.  Neužívejte  žádné  jiné  léky,  dokud  nebude  Váš  lékař  vědět,  že  jste 
léčen/a přípravkem Endoxan.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Endoxan používá  

 
Přípravek Endoxan Vám má být podán zkušeným lékařem. 

  Přípravek Endoxan se podává injekcí. 

  Je-li  Endoxan  podáván  injekcí,  obvykle  je  přidán  do  velkého  infuzního  vaku  s roztokem,  ze  kterého 

Vám bude pomalu podáván (infuzí) přímo do žíly. Může to být žíla na paži, na hřbetě ruky nebo velká 
žíly na krku. Podání obvykle trvá několik minut až hodinu v závislosti na dávce.  

  Přípravek Endoxan je často podáván s jinými cytostatiky nebo radioterapií. 
 
Doporučená dávka přípravku 

 

Váš lékař rozhodne, jaké množství přípravku potřebujete a kdy jej budete dostávat. 

 

Množství přípravku Endoxan, které budete dostávat, závisí na: 

 

typu onemocnění, kterým trpíte 

 

konstituci Vaší postavy (výška v poměru k tělesné hmotnosti) 

 

Vašem celkovém zdravotním stavu 

 

na tom, zda současně dostáváte i jiné protinádorové léky nebo podstupujete radioterapii.  

 
Přípravek  Endoxan  je  obvykle  podáván  jako  série  léčebných  cyklů.  Po  každém  léčebném  cyklu  následuje 
pauza (období, kdy není podáván žádný přípravek Endoxan) před dalším léčebným cyklem. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Endoxan, než mělo být 
Není pravděpodobné, že Vám bude podáno více přípravku Endoxan, než mělo být, neboť Vám je podáván 
vyškoleným a odborným personálem. Pokud by  přípravku bylo podáno příliš mnoho, přestali by ho ihned 
podávat.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. U tohoto přípravku byly zaznamenány následující nežádoucí účinky. 
 
Informujte ihned svého lékaře, pokud si všimnete některého z následujících nežádoucích účinků: 

 

samovolné tvorby  modřin, aniž byste se udeřil(a), nebo krvácení z dásní. Může to být příznak snížení 
počtu Vašich krevních destiček.  

 

snížení počtu bílých krvinek, Váš lékař je bude během léčby sledovat. Nevyvolá to žádné příznaky, ale 
budete  náchylnější  k  infekcím.  Pokud  se  domníváte,  že  trpíte  infekcí  (máte  vysokou  horečku,  pocit 
chladu a zimnici, nebo je Vám horko a potíte se, nebo máte projevy infekce, jako kašel nebo pálení při 
močení), budete pravděpodobně potřebovat antibiotika k léčbě infekce, protože Váš počet bílých krvinek 
je nižší než obvykle. 

 

výrazné  bledosti,  letargie  a  únavy.  Může  to  být  známka  snížení  počtu  červených  krvinek  (anemie). 
Obvykle  není  zapotřebí  žádná  léčba,  Váš  organismus  tyto  červené  krvinky  nahradí.  Pokud  trpíte 
závažnou anémii, můžete potřebovat krevní transfuzi.  

 

máte krev v moči, bolest, snížené množství moči. 

 
Další možné nežádoucí účinky mohou být: 
Trávicí soustava 

 

nevolnost  a  zvracení.  Mohou  trvat  až  24  hodin  po  podání  přípravku  Endoxan.  Je  možné,  že  budete 
potřebovat léky na nevolnost a zvracení. Zeptejte se na to svého lékaře. 

 

zánět sliznice dutiny ústní, tvorba vředů 

 

silná bolest břicha a zad (zánět slinivky) 

 
Kůže a podkoží  

 

ztráta  vlasů.  Můžete  zaznamenat  malé  množství  vypadlých  vlasů  při  česání  se  nebo  mytí  hlavy,  nebo 
můžete přijít o většinu, či všechny vlasy. Množství vypadlých vlasů závisí na dávce přípravku Endoxan, 
síle  Vašich  vlasů,  a  na  současném  užívání  jiných  protinádorových  léků.  Pokud  dostáváte  přípravek 
Endoxan  v kombinaci  s jinými  protinádorovými  léky,  ztráta  vlasů  je  pravděpodobnější  než  při  léčbě 
samotným přípravkem Endoxan. 

 

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka), způsobené poruchou jater 

 

bledost  (anemie)  způsobená  snížením  počtu  červených  krvinek.  Váš  lékař  bude  toto  během  léčby 
sledovat. 

 

samovolný vznik modřin, způsobený zpomalením srážení krve 

 

změny zabarvení nehtů a kůže 

 
Močové cesty  

 

pocit pálení či bolest při močení 

 

zjizvení a smrštění močového měchýře (bolest a potřeba častého močení) 

 

rakovina krve (leukemie) 

 

poruchy ledvin, včetně selhání ledvin 

 
Hrudník 

 

dušnost 

 

zánět plic způsobující dušnost, kašel a zvýšenou teplotu 

 

 

zjizvení plic způsobující dušnost 

 
Srdce a krevní oběh 

 

zrychlený tep, srdeční selhání 

 

změny  srdečního  rytmu  a  funkcí  spojené  s  podáním  vysokých  dávek,  které  by  zjistil  Váš  lékař  na 
elektrokardiogramu (EKG) 

 
Pohlavní ústrojí 

 

ztráta spermií (v některých případech trvalá) 

 

silnější menstruační krvácení u žen 

 

vynechání menstruačního cyklu (v některých případech trvalé) 

 
Obecné 

 

slabost 

 

ztráta chuti k jídlu 

 

druhotné nádory (někdy v oblasti močového měchýře) 

 

nadýmání a otoky (zadržování tekutin) 

 

vysoké hladiny krevního cukru (žízeň, únava a podrážděnost) 

 

nízké hladiny krevního cukru (zmatenost, pocení) 

 

zvětšené červené krvinky 
 

Změny mohou být též pozorovány ve výsledcích některých krevních testů: 

 

zvýšené hladiny některých látek, tzv. enzymů 

 

nízké hladiny sodíku ve Vaší krvi 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Endoxan uchovávat 

 
Protože  je  přípravek  Endoxan  podáván  v  nemocnici,  bude  bezpečně  a  správně  uchováván  odborným 
nemocničním personálem. Pokud je potřeba, podmínky uchovávání jsou uvedeny níže: 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za 
“Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do  25

°

C v původním obalu. 

Po rekonstituci: Uchovávejte při teplotě v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před světlem. 

 

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Endoxan obsahuje 
Léčivou látkou je cyklofosfamid. Jedna lahvička obsahuje 200 mg, 500 mg nebo 1 g cyklofosfamidu. 
Žádné další pomocné látky přípravek neobsahuje. 
 

 

Jak přípravek Endoxan vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  Endoxan  je  bílý  krystalický  prášek  dodávaný  v zapertlované  lahvičce  z  bezbarvého  skla,  s 
pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem, plastikovým krytem. 
 
Velikost balení:  
Endoxan 200 mg: 10 lahviček 
Endoxan 500 mg: 1 lahvička 
Endoxan 1 g:        1 lahvička 
 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Baxter  Oncology GmbH 
Kantstrasse 2 
33790 Halle/Westfalen 
Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.5.2016 
 
 
Baxter je ochranná známka Baxter International Inc. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:  
 
Endoxan 200 mg 
Endoxan 500 mg 
Endoxan 1 g 
Prášek pro  injekční/infuzní roztok 
 
 
Indikace 
Přípravek Endoxan je cytotoxický lék k léčbě maligních onemocnění. 
 
Dávkování a podání 
Dávkování 
Dávkování musí být individuální. 
 
Dávky  a  délka  léčby  a/nebo  intervaly  mezi  podáním  léčby  závisí  na  terapeutické  indikaci,  rozvrhu 
kombinované  terapie,  celkovém  zdravotním  stavu  a  orgánových  funkcích  pacienta  a  na  laboratorních 
výsledcích (zejména monitorování krevního obrazu). 
 
Návod na dávkovací režimy používané u většiny indikací je uveden dále v textu. 
Léčba má pokračovat do doby, než je pozorována jednoznačná remise se zlepšením nebo přerušena, pokud je 
rozsah leukopenie nepřijatelný. 
 
Standardní dávky:   

80 – 300 mg/m

2

 denně v jedné i.v. dávce  

 

 

 

 

nebo 300-600 mg/m

2

 v jedné i.v. dávce jednou týdně. 

 
Vysoká dávka: 

 

600 – 1500 mg/m

2

 v jedné i.v. dávce nebo krátké infúzi v intervalu 10 – 20 dnů 

 
Při  jednorázových  dávkách  nad  10  mg/kg  cyklofosfamidu  je  nutno  podávat  mesnu  a  zajistit  dostatečný 
příjem tekutin ke snížení uroteliální toxicity. 
 
Podání 

 

Intravenózní  podání  má  být  prováděno  formou  infuze.  Ke  snížení  pravděpodobnosti  nežádoucích  účinků, 
které jsou zřejmě závislé na rychlosti podávání (např. otok obličeje, bolest hlavy, nosní kongesce, pálení ve 
vlasové části hlavy), má být přípravek Endoxan podáván velmi pomalou injekcí či infuzí. 
 
Kontraindikace 
Přípravek  Endoxan  je  kontraindikován  u  pacientů  se  známou  hypersenzitivitou  na  cyklofosfamid  nebo  na 
kterýkoliv  z jeho  metabolitů,  akutními  infekcemi,  aplazií  kostní  dřeně,  infekcí  močových  cest,  akutní 
uroteliální toxicitou v důsledku cytotoxické chemoterapie nebo radioterapie a obstrukcí močových cest. 
Přípravek  Endoxan nesmí být používán k léčbě nemaligních onemocnění s výjimkou imunosuprese v život 
ohrožujících situacích. 
Přípravek Endoxan je kontraindikován v těhotenství. 
 
Uchovávání a doba použitelnosti 
Uchovávejte při teplotě do 25

°

C v původním obalu. 

Po rekonstituci: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před světlem. 
 
Pokud jsou lahvičky uchovávány při teplotě vyšší, než je doporučená teplota, může dojít k degradaci léčivé 
látky, která se projeví žlutě zbarveným vazkým obsahem lahvičky. Lahvičky s vazkým obsahem nesmí být 
použity. 
 
Doba použitelnosti před otevřením 
3 roky 
 
Doba použitelnosti po rekonstituci 
Chemická a fyzikální stabilita připraveného roztoku (ve vodním roztoku, roztoku chloridu sodného a roztoku 
glukózy) byla prokázána po dobu 48 hodin při teplotě 2 - 8˚C. 
 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použít okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky 
uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla 
být delší než 24 hodin při 2 – 8 ˚C, pokud rekonstituce/ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných 
aseptických podmínek.  
 
Inkompatibility 
Roztoky obsahující benzylalkohol mohou snížit stabilitu cyklofosfamidu. 
 
 
Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním 
 
Přípravek  Endoxan  je  kompatibilní  s následujícími  infuzními  roztoky:  roztok  chloridu  sodného,  roztok 
glukózy, roztok chloridu sodného a glukózy, roztok chloridu sodného a chloridu draselného a roztok chloridu 
draselného a glukózy. 
 
Cyklofosfamid  je  cytotoxická  látka.  Zacházení  s přípravkem  Endoxan  a  jeho  příprava  musí  být  vždy 
v souladu se současnými bezpečnostními opatřeními pro zacházení s cytotoxickými látkami. 
 
K přípravě přípravku se mají použít ochranné rukavice. Je třeba opatrnosti, aby nedošlo k vniknutí přípravku 
do očí.  
 
S přípravkem nesmí manipulovat těhotné a kojící ženy. 
 
Jakmile  jsou  roztok  a  lahvička  připraveny,  musí  být  před  podáním,  stejně  jako  u  jiných  parenterálních 
léčivých přípravků, vizuálně zkontrolovány, zda neobsahují částice či nejsou zbarveny. 
 
Délka infuze má být  též přizpůsobena objemu a typu infuzního ředícího roztoku. 
 

 

K přímému podání podáním má být obsah lahvičky rekonstituován ve fyziologickém roztoku (0,9% chlorid 
sodný) dle následující tabulky: 
 
 
Cyklofosfamid 
(mg/lahvička) 

200 

500 

1000 

Fyziologický roztok 
(0,9% NaCl) (ml) 

10 

25 

50 

 
Jemně  na  lahvičku  poklepte,  aby  se  prášek  nakypřil a  stal se  kompaktní.  Vstříkněte  požadované  množství 
fyziologického  roztoku  a pečlivě  protřepejte,  dokud  se  prášek  zcela  nerozpustí. Výsledný  roztok  bude  mít 
koncentraci 20 mg cyklofosfamidu/ml.  
 
Veškeré nepoužité roztoky, prázdné lahvičky, materiál (injekční stříkačky, jehly atd.) použitý k rekonstituci a 
podání i veškerý odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
 

Recenze

Recenze produktu ENDOXAN 200 MG 10X200MG Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ENDOXAN 200 MG 10X200MG Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám