Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kosti, klouby, chrupavky

BAYFLEX 1178 MG 30X1178MG Potahované tablety

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 213376
90 %
K úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně.

Více informací

Běžná cena: 334 Kč
199 Kč
Ušetříte: 40 % (135 Kč)

Skladem více než 5 kusů

Pozítří odešleme, u vás v úterý 21. 1.

Pozítří odešleme, u vás v úterý 21. 1.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace BAYFLEX 1178 MG 30X1178MG Potahované tablety

K úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Sp.zn.sukls39494/2016 a sp.zn.sukls176709/2016

Příbalová informace: informace pro

uživatele Bayflex 1178 mg, potahované

tablety

glucosaminum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité

údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
 • Pokud se do 2 - 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové

informaci:

1. Co je přípravek Bayflex 1178 mg a k čemu se

používá

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bayflex 1178 mg užívat
 2. Jak se přípravek Bayflex 1178 mg užívá
 3. Možné nežádoucí účinky
 4. Jak přípravek Bayflex 1178 mg uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Bayflex 1178 mg a k čemu se

používá

Bayflex 1178 mg patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a antirevmatických látek.

Bayflex 1178 mg se užívá k úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně u dospěl ých.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bayflex 1178 mg

užívat

Před zahájením léčby přípravkem Bayflex 1178 mg se poraďte se svým lékařem: pouze lékař může stanovit diagnózu osteoartrózy a vyloučit přítomnost kloubního onemocnění, pro které je potřeba jiná léčba. Neužívejte přípravek Bayflex 1178

mg

 • jestliže jste alergický(á) na glukosamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste alergický(á) na korýše, protože glukosamin se získává z korýšů.
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět.

Bayflex 1178 mg nesmí užívat děti mladší než 2 roky a nedoporučuje se jeho užívání u dětí a dospívajících do 18 let věku.

Upozornění a opatření

Bayflex 1178 mg není určen pro léčbu akutní bolesti.

Před užitím přípravku Bayflex 1178 mg se poraďte se svým lékařem Zejména se poraďte s lékařem

 • pokud trpíte cukrovkou (diabetes mellitus) nebo máte poruchu glukózové tolerance. Doporučuje se před zahájením léčby zkontrolovat glykémii (hladinu krevního cukru v krvi) a provádět pravidelné kontroly glykémie během léčby.
 • pokud máte zvýšené riziko pro kardiovaskulární onemocnění (např. zvýšený krevní tlak, cukrovka, zvýšená hladina cholesterolu, kouření). Doporučuje se kontrolovat hladiny tuků v krvi před zahájením léčby.
 • pokud máte astma. Užívání glukosaminu může zhoršit příznaky Vašeho astmatu.
 • pokud máte sníženou funkci ledvin nebo jater.

Děti a dospívající

Bayflex 1178 mg nesmí užívat děti mladší než 2 roky a nedoporučuje se jeho užívání u dětí a dospívajících do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a Bayflex 1178 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména je důležité informovat lékaře či lékárníka, pokud užíváte následující léky:

 • antikoagulancia (přípravky zabraňující srážení krve), jako např. warfarin, jejichž účinek může být zesílen ve spojení s glukosaminem.
 • tetracykliny (antibakteriální léky proti infekci)

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Přípravek Bayflex 1178 mg se v těhotenství nemá užívat.

Kojení

Užívání přípravku Bayflex 1178 mg se při kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud pociťujete po užití přípravku Bayflex 1178 mg závratě nebo ospalost, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje. Bayflex 1178 mg obsahuje

sodík

Jedna tableta obsahuje 6,52 mmol (151 mg) sodíku. Toto je nutno zohlednit u pacientů na sodíkové dietě.

3. Jak se přípravek Bayflex 1178 mg

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dos

pělí

Obvyklá dávka pro dospělé je jedna tableta (1178 mg glukosaminu) denně.

Starší

pacienti

Není třeba úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater

Nebyly provedeny žádné studie, proto nelze stanovit doporučené dávkování u těchto skupin pacientů.

Perorální podání. Tablety se polykají a zapíjejí vodou nebo jinou tekutinou s jídlem nebo bez jídla.

K úlevě od příznaků (zejména úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve než po několika týdnech léčby a někdy i po delší době. Pokud nepocítíte úlevu od bolesti po 2-3 měsících, sdělte to prosím Vašemu lékaři, který přehodnotí případné pokračování v léčbě.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bayflex 1178 mg, než jste

měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Bayflex 1178 mg, přestaňte přípravek Bayflex 1178 mg a jakýkoli jiný přípravek obsahující glukosamin užívat a poraďte se se svým lékařem nebo jeďte do nemocnice. Známky a příznaky předávkování glukosaminem mohou zahrnovat bolest hlavy, závrať, zmatenost, bolest kloubů, nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bayflex 1178

mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Bayflex 1178

mg

Poraďte se s lékařem dříve, než ukončíte léčbu, protože může být potřebná úprava léčby Vašich příznaků. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zavolejte ihned rychlou záchrannou službu nebo jeďte do nemocnice a přestaňte přípravek Bayflex 1178 mg užívat, pokud pociťujete příznaky jako je: otok obličeje, jazyka a/nebo hrtanu a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka společně s obtížným dýcháním (angioedém).

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: Časté

(postihují až 1 z 10 pacientů ): bolest hlavy, únava, pocit na zvracení, bolesti břicha, trávicí potíže, průjem, zácpa. Méně časté

(postihují až 1 ze 100 pacientů ): vyrážka, svědění, návaly Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):

zvracení, kopřivka, závratě, otok nohou nebo kotníků, angioedém, zhoršení astmatu, zhoršení hodnot glukosy v krvi u diabetických pacientů.

Byly též hlášeny zvýšené hladiny cholesterolu. Přípravek Bayflex 1178 mg může způsobit zvýšení hladin jaterních enzymů a vzácně žloutenku.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu

léčiv

Šrobárov

a 48

100 41

Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Bayflex 1178 mg

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do: nebo na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další

informace

Co přípravek Bayflex 1178 mg

obsahuje

 • léčivou látkou je glucosaminum. Jedna tableta obsahuje natrii glucosamini sulfatis complexus 1884,60 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 1500 mg, což odpovídá glucosaminum 1178 mg.
 • pomocnými látkami jsou: jádro tablety povidon K30 makrogol 4000 magnesium- stearát

potah tablety hypromelosa oxid titaničitý (E171) mastek propylengl ykol polysorbát 80

Jak přípravek Bayflex 1178 mg vypadá a co obsahuje toto

balení

Bayflex 1178 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Velikost balení: HDPE lahvička s HDPE šroubovacím uzávěrem: 20, 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet Al/PVC/PVDC blistr: 4, 10, 20, 30, 45, 60, 90 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

registraci

Blue Bio Pharmaceuticals Limited 5 th Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower Dublin 2 Irsko

Výro

bce

Nordia Pharmaceutical Company Aps Damvejen 13, Hillerod, 3400, Dánsko

a

Biocodex 7, Avenue Galliéni, 94250 Gentilly Francie

výrobní místo: Biocodex 1 avenue Blaise Pascal 60000 Beauvais Francie

a

Central-Pharma Limited Caxton Road Bedford MK41 0XZ Velká Británie

a

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Tavimin 1500 mg Filmtabletten Belgie: Dolenio 1178mg Filmomhulde tablet Bulharsko: Bonartos 1178 мг филмирани таблетки Kypr: Dolenio Německo: Dolex 1500 mg Filmtabletten Dánsko: Dolenio Estonsko: Dolenio Francie: Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé Řecko: Dolenio Maďarsko: Dolenio 1500 mg filmtabletta Island: Dolenio Irsko: Dolenio 1178 mg Film-coated tablets Litva: Dolenio 1178 mg plėvele dengtos tabletės Lucembursko: Dolenio 1178 mg comprimé pelliculé Lotyšsko: Dolenio 1178 mg apvalkotās tablets Malta: Dolenio Nizozemsko: Dolenio 1500 mg Filmomhulde tablet Polsko: Dolenio Portugalsko: Dolenio Rumunsko: Slideflex 1178 mg, comprimate filmate Švédsko: Dolenio 1178 mg filmdragerade tabletter Slovinsko: Dolenio 1178 mg filmsko obložene tablete Slovenská republika: Dolenio 1178 mg Velká Británie: Dolenio1500 mg Film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.10.2016

Informace o produktu

Výrobce: PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Značka: BAYFLEX
Kód výrobku: 213376
Kód EAN: 5391518660165
Kód SÚKL: 169888
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták BAYFLEX 1178 MG 30X1178MG Potahované tablety

Příbalovou informaci k produktu BAYFLEX 1178 MG 30X1178MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: BAYFLEX 1178 MG 30X1178MG Potahované tablety.pdf

Recenze (2)

Recenze BAYFLEX 1178 MG 30X1178MG Potahované tablety

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

Produkt jseem si vybrala na bolavá kolena. Má se užívat dlouho a tak doufám, že mi pomůže.

100 %

doporučuji všem ostatnim,lek opravdu pomohl.

Diskuze

Diskuze BAYFLEX 1178 MG 30X1178MG Potahované tablety

Zkušenosti uživatelů

80 % 02/08/2017

Produkt jseem si vybrala na bolavá kolena. Má se užívat dlouho a tak doufám, že mi pomůže.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám