Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na celkové tlumení bolesti

BAYFLEX 1178 MG 30X1178MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 213376
K úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně.

Více informací

294
Běžná cena: 334 Kč, Ušetříte: 12 % (40 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

K úlevě od příznaků osteoartrózy kolene mírného až středního stupně.

Informace o produktu

Výrobce: Jemo-pharm A/s, Stege
Kód výrobku: 213376
Kód EAN: 5391518660165
Kód SÚKL: 169888
Držitel rozhodnutí: Jemo-pharm A/s, Stege

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/6 

 

Sp.zn.sukls39494/2016 
a sp.zn.sukls176709/2016 

 

Příbalová informace: informace pro 

uživatele Bayflex 1178 mg, potahované 

tablety glucosaminum 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci 

dříve,  než  začnete  tento  přípravek 

užívat

, 

protože  obsahuje  pro  Vás  důležité 
údaje.
 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého lékaře. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 

-  Pokud se do 2 – 3 měsíců 

nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 

poradit s lékařem. 

 

Co  naleznete  v  této  příbalové 
informaci:
 
1.             Co je přípravek Bayflex 1178 mg a k čemu se 
používá 
2.          Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bayflex 1178 mg 
užívat 
3.          Jak se přípravek Bayflex 1178 mg 
užívá 
4.                  Možné  nežádoucí 
účinky 
5.                  Jak  přípravek  Bayflex  1178  mg 
uchovávat 
6.                  Obsah  balení  a  další 
informace 

 

1.                  Co  je  přípravek Bayflex 1178  mg a  k  čemu  se 
používá
 

 

Bayflex 1178 mg patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a antirevmatických látek. 

 

Bayflex  1178  mg  se  užívá  k  úlevě  od  příznaků  osteoartrózy  kolene  mírného  až  středního 
stupně  u 
dospěl
ých. 

 

2.  Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Bayflex  1178  mg 
užívat
 

 

Před  zahájením  léčby  přípravkem  Bayflex  1178  mg  se  poraďte  se  svým lékařem:  pouze  lékař 
může  stanovit  diagnózu  osteoartrózy  a  vyloučit  přítomnost  kloubního  onemocnění,  pro  které  je 
potřeba jiná léčba. 

2/6 

 

 

Neužívejte přípravek Bayflex 1178 
mg
 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  glukosamin  nebo  na  kteroukoli  další  složku tohoto 
přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže jste alergický(á) na korýše, protože glukosamin se získává z korýšů. 
-  jestliže jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete 
otěhotnět. 
 

Bayflex 1178 mg nesmí užívat děti mladší než 2 roky a nedoporučuje se jeho užívání u dětí a 
dospívajících do 18 let věku. 

 

 

Upozornění a opatření 
Bayflex 1178 mg není určen pro léčbu akutní bolesti. 

 

Před užitím přípravku Bayflex 1178 mg se poraďte se svým lékařem 
Zejména se poraďte s lékařem 

pokud trpíte cukrovkou (diabetes mellitus) nebo máte poruchu glukózové tolerance. 

Doporučuje  se  před  zahájením  léčby  zkontrolovat  glykémii  (hladinu  krevního  cukru  v 
krvi) a provádět pravidelné kontroly glykémie během léčby. 

pokud máte zvýšené riziko pro kardiovaskulární onemocnění (např. zvýšený krevní tlak, 
 

cukrovka, zvýšená hladina cholesterolu, kouření). Doporučuje se kontrolovat hladiny 

tuků v krvi před zahájením léčby. 

-  pokud máte astma. Užívání glukosaminu může zhoršit příznaky Vašeho astmatu. 
-  pokud máte sníženou funkci ledvin nebo jater. 

 

Děti a dospívající 

 

Bayflex 1178 mg nesmí užívat děti mladší než 2 roky a nedoporučuje se jeho užívání u dětí a 

dospívajících do 18 let věku.

 

 

Další léčivé přípravky a Bayflex 1178 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Zejména je důležité informovat lékaře či lékárníka, pokud užíváte následující léky: 

 
-  antikoagulancia (přípravky zabraňující srážení krve), jako např. warfarin, jejichž účinek 

může být zesílen ve spojení s glukosaminem.  

-  tetracykliny (antibakteriální léky proti infekci) 

 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Těhotenství 
Přípravek Bayflex 1178 mg se v těhotenství nemá užívat. 

 

Kojení 
Užívání přípravku Bayflex 1178 mg se při kojení nedoporučuje. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud pociťujete po užití přípravku Bayflex 1178 mg závratě nebo ospalost, nesmíte řídit ani 
obsluhovat stroje. 

3/6 

 

 
Bayflex  1178  mg  obsahuje 
sodík
 
Jedna tableta  obsahuje 6,52 mmol  (151 mg)  sodíku.  Toto je nutno zohlednit u pacientů na 
sodíkové dietě. 

 

3.  Jak  se  přípravek  Bayflex  1178  mg 
užívá
 

 

Vždy užívejte tento přípravek  přesně 

podle pokynů svého lékaře. 

Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Dos
pělí
 
Obvyklá  dávka  pro  dospělé  je  jedna  tableta  (1178  mg  glukosaminu) 
denně. 

 

Starší 
pacienti
 
Není  třeba  úprava 
dávky. 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater 
Nebyly provedeny žádné studie, proto nelze stanovit doporučené dávkování u těchto skupin 
pacientů.  
 
Perorální podání. Tablety se polykají a zapíjejí vodou nebo jinou tekutinou s jídlem nebo bez 
jídla. 

 

K úlevě od příznaků (zejména úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve než po několika týdnech léčby a 
někdy i po delší době. Pokud nepocítíte úlevu od bolesti po 2-3 měsících, sdělte to  prosím 
Vašemu lékaři, který přehodnotí případné pokračování v léčbě. 

 

 

Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Bayflex  1178  mg,  než  jste 
měl(a)
 
Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Bayflex 1178 mg, přestaňte přípravek Bayflex 1178 mg a 
jakýkoli jiný přípravek obsahující glukosamin užívat a poraďte se se svým lékařem nebo jeďte do 
nemocnice. 
Známky  a  příznaky  předávkování  glukosaminem  mohou  zahrnovat  bolest  hlavy,  závrať, 
zmatenost, 
bolest  kloubů,  nevolnost,  zvracení,  průjem  nebo 
zácpu. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bayflex 1178 
mg
 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou 
dávku. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat Bayflex 1178 
mg
 
Poraďte se s lékařem dříve, než ukončíte léčbu, protože může být potřebná úprava léčby Vašich 
příznaků. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 

 

4.                  Možné  nežádoucí 

4/6 

 

účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Zavolejte ihned rychlou záchrannou službu nebo jeďte do nemocnice a přestaňte přípravek 
Bayflex 1178 mg užívat, pokud pociťujete  příznaky  jako  je:  otok  obličeje,  jazyka  a/nebo 
hrtanu  a/nebo  potíže  s polykáním  nebo kopřivka společně s obtížným dýcháním (angioedém). 

 

Byly  hlášeny  následující  nežádoucí 
účinky: 
Časté  (postihují  až  1  z  10  pacientů  ):  bolest  hlavy,  únava,  pocit na zvracení,  bolesti  břicha, 
trávicí  potíže, průjem, zácpa. 
Méně  časté  (postihují  až  1  ze  100  pacientů  ):  vyrážka,  svědění, 
návaly 
Četnost není  známa  (z dostupných  údajů nelze určit):  zvracení,  kopřivka, závratě,  otok 
nohou  nebo kotníků,  angioedém,  zhoršení  astmatu,  zhoršení  hodnot  glukosy  v krvi  u 
diabetických pacientů. 

 

Byly též hlášeny zvýšené hladiny cholesterolu. 

 

Přípravek  Bayflex  1178  mg  může  způsobit  zvýšení  hladin  jaterních  enzymů  a  vzácně 
žloutenku. 

 

Hlášení 

nežádoucích 

účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na 
adresu: 
Státní  ústav  pro  kontrolu 
léčiv
 
Šrobárov
a 48
 
100 

41 

Praha 10 
webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5.                  Jak  přípravek  Bayflex  1178  mg 
uchovávat
 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah 
dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za 
Použitelné do: nebo na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce. 

 

Tento  přípravek  nevyžaduje  žádné  zvláštní  podmínky 
uchovávání. 

 

Nevyhazujte  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

5/6 

 

lékárníka, 
jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

 

6.                  Obsah  balení  a  další 
informace
 

 

Co  přípravek  Bayflex  1178  mg 
obsahuje
 

 

-  léčivou látkou je glucosaminum. Jedna tableta obsahuje natrii glucosamini sulfatis 
complexus 

1884,60 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 1500 mg, což odpovídá glucosaminum 1178 
mg. 

-  pomocnými látkami 

jsou: 

jádro tablety 
povidon K30 
makrogol 
4000 
magnesium-
stearát 

 

potah tablety 
hypromelosa 
oxid titaničitý (E171) 
mastek 
propylengl
ykol 
polysorbát 80 

 

Jak  přípravek  Bayflex  1178  mg  vypadá  a  co  obsahuje  toto 
balení
 
 
Bayflex  1178  mg  jsou  bílé  až  téměř  bílé,  oválné,  bikonvexní  potahované  tablety  s půlicí  rýhou 
na  jedné  straně.  Půlicí  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší  polykání,  nikoliv  její 
rozdělení na stejné dávky. 

 

Velikost 
balení: 
HDPE lahvička s HDPE šroubovacím uzávěrem: 20,  30, 60 nebo 90 potahovaných 
tablet 
Al/PVC/PVDC  blistr:  4,  10,  20,  30,  45,  60,  90  potahovaných 
tablet 

 

Na  trhu  nemusí  být  všechny  velikosti 
balení. 

 

Držitel 

rozhodnutí 

registraci 

 

Blue Bio Pharmaceuticals Limited 
5

th 

Floor, Beaux Lane 

House, Mercer Street 
Lower 

6/6 

 

Dublin 2 
Irsko 

 

Výro
bce
 

 

Nordia Pharmaceutical Company Aps 
Damvejen 
13, 
Hillerod, 
3400, 
Dánsko 

 

 

Biocodex 
7, Avenue Galliéni, 
94250 Gentilly 
Francie 

 

výrobní místo: 
Biocodex 
1 avenue Blaise Pascal 
60000 Beauvais 
Francie 

 

 

Central-Pharma Limited 
Caxton Road 
Bedford 
MK41 
0XZ Velká 
Británie 

 

 

 

 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

 

Rakousko: Tavimin 1500 mg Filmtabletten  
Belgie: Dolenio 1178mg Filmomhulde tablet  
Bulharsko: Bonartos 1178 мг филмирани таблетки 
Kypr: Dolenio 

Německo: Dolex 1500 mg Filmtabletten 

Dánsko: Dolenio 
Estonsko: Dolenio 

Francie: Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé 

Řecko: Dolenio 

Maďarsko: Dolenio 1500 mg filmtabletta 

Island: Dolenio 

Irsko: Dolenio 1178 mg Film-coated tablets 
Litva: Dolenio 1178 mg plėvele dengtos tabletės 
Lucembursko: Dolenio 1178 mg comprimé pelliculé 

7/6 

 

Lotyšsko: Dolenio 1178 mg apvalkotās tablets 
Malta: Dolenio 

Nizozemsko: Dolenio 1500 mg Filmomhulde tablet 
Polsko: Dolenio 

Portugalsko: Dolenio 

Rumunsko: Slideflex 1178 mg, comprimate filmate 

Švédsko: Dolenio 1178 mg filmdragerade tabletter 

Slovinsko: Dolenio 1178 mg filmsko obložene tablete 

Slovenská republika: Dolenio 1178 mg 

Velká Británie: Dolenio1500 mg Film-coated tablets 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.10.2016 

Recenze

Recenze produktu BAYFLEX 1178 MG 30X1178MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu BAYFLEX 1178 MG 30X1178MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám