Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest

AULIN GEL 1X30GM/900MG Gel - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13664
AULIN gel je určen k místní léčbě bolestivých projevů při poúrazových stavech, jako je podvrtnutí nebo zánět šlach.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - AULIN GEL 1X30GM/900MG Gel

AULIN gel je určen k místní léčbě bolestivých projevů při poúrazových stavech, jako je podvrtnutí nebo zánět šlach.
1/3
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls131927/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
AULIN gel
(nimesulidum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek AULIN gel musíte
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek AULIN gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AULIN gel používat
3. Jak se přípravek AULIN gel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek AULIN gel uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK AULIN GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Váš léčivý přípravek se jmenuje Aulin gel. Přípravek obsahuje léčivou látku zvanou nimesulid, který
patří do skupiny látek s protizánětlivými a bolest tišícími účinky (NSAID).
Aulin gel je určen k úlevě od bolesti a otoků při:
poranění měkkých tkání (jako je podvrtnutí, vymknutí, naražení, úraz provázený výronem),
u poranění šlach zvaných akutní poúrazový zánět šlach.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AULIN
GEL POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek AULIN gel
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku (vyjmenovány v bodě 6),
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aspirin či jiné nesteroidní protizánětlivé léky
(NSAID),
v místě, kde máte poraněnou kůži, otevřenou ránu či hnisavé projevy na kůži,
jestliže jste mladší 12 let.
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, nepoužívejte přípravek Aulin gel. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Aulin gel používat.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AULIN gel je zapotřebí
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat:
jestliže máte astma,
jestliže máte vážné potíže s játry, ledvinami nebo srdcem,
jestliže trpíte krvácením do žaludku nebo máte žaludeční vřed,
2/3
jestliže máte poruchu srážlivosti krve,
jestliže jste těhotná nebo kojíte.
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, nebo pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Aulin gel používat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Při zevním použití přípravku AULIN gel nejsou známá ani očekávaná žádná ovlivnění s jinými
celkově podávanými léčivými přípravky. Neaplikujte na kůži spolu s jinými lokálně (místně)
používanými přípravky.
Těhotenství a kojení
Přípravek AULIN gel není určen k používání v době těhotenství a kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Důležité informace o některých složkách přípravku AULIN gel
Váš léčivý přípravek obsahuje methylparaben (E 218) a propylparaben (E 216). Tyto látky mohou
způsobit alergické reakce, které se mohou objevit ihned nebo v průběhu několika dnů.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK AULIN GEL POUŽÍVÁ
Přípravek používejte vždy dle pokynů této příbalové informace, svého lékárníka nebo lékaře. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jaké množství přípravku použít
Množství použitého gelu závisí na velikosti bolestivého či oteklého místa.
Obvyklé množství je 3 g gelu (což odpovídá 6 7 cm vytlačeného pruhu gelu).
Aplikujte gel 2 3× denně.
Používejte gel po dobu 7 14 dnů. Pokud při léčbě poranění nedojde k ústupu obtíží do 7 dnů,
poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Pokud si nejste jistý(á), jaké množství přípravku použít, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Používání přípravku
Vmasírujte gel do bolestivé a oteklé oblasti. Po použití přípravku si umyjte ruce.
Přípravek není určen pro vnitřní užití. Při náhodném požití přípravku okamžitě kontaktujte
lékaře nebo se obraťte na nejbližší zdravotnickou pohotovostní službu.
Neaplikujte gel na poraněnou kůži, máte-li řeznou ránu, odřeninu nebo infekční onemocnění
kůže.
Přípravek by se neměl dostat do očí. V případě náhodného kontaktu je třeba oči vypláchnout
čistou vodou.
Neaplikujte jiné krémy nebo masti na již ošetřenou kůži, mohlo by to ovlivnit účinnost vašeho
léčivého přípravku.
Nevystavujte ošetřenou kůži přímému slunečnímu záření nebo záření v soláriích. Vaše kůže je
více než obvykle náchylná ke spálení.
Nepřekrývejte ošetřenou kůži vzduchotěsnými nebo vodotěsnými obvazy.
Jestliže jste užil(a) více přípravku AULIN gel než jste měl(a)
Předávkování je při podání vstřebáním přes kůži velmi nepravděpodobné.
Pokud omylem dojde k požití přípravku AULIN gel, neprodleně kontaktujte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek AULIN gel
Pokud zapomenete použít gel v daný čas, aplikujte ho v malém množství hned, jak si vzpomenete. Pak
pokračujte v zavedeném dávkování. Nezvyšujte množství gelu, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
3/3
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AULIN gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné.
Přestaňte přípravek používat a kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás projeví alergická
reakce.
Příznakem alergické reakce může být otok tváře, rtů, jazyka či hrdla nebo potíže s dýcháním.
Přestaňte přípravek používat, pokud se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích
účinků:
Svědění, zčervenání kůže nebo vyrážka na kůži (tyto nežádoucí účinky jsou časté)
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK AULIN GEL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek AULIN gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na tubě a krabičce
za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Po použití vždy tubu ihned uzavřete.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek AULIN gel obsahuje
Léčivou látkou je nimesulidum. Jeden gram gelu obsahuje 30 mg nimesulidu.
Pomocnými látkami jsou čištěná voda, diethylenglykol-monoethylether, glyceromakrogol-
oktanodekanoát, karbomery, dihydrát dinatrium-edetátu, trolamin, methylparaben (E 218) a
propylparaben (E 216).
Jak přípravek AULIN gel vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek AULIN gel je perleťový (opalescentní) světle žlutý gel dostupný v tubách s obsahem 15 g,
30 g, 50 g a 100 g.
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDICOM International s.r.o., Brno, Česká republika
Výrobce:
MEDICOM International s.r.o., Brno, Česká republika ve spolupráci s Helsinn Birex Pharmaceuticals
Limited
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
11.8.2010

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Značka: AULIN
Kód výrobku: 13664
Kód EAN: 8594044140072
Kód SÚKL: 66044
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
MEDICOM International s.r.o., Brno, Česká republika

Složení
1 g gelu obsahuje:
Léčivá látka: nimesulidum 30 mg
Pomocné látky: diethylenglykol-monoethylether, glyceromakrogol-oktanodekanoát, karbomer , dihydrát dinatrium-edetátu, trolamin, methylparaben, propylparaben, čištěná voda.

Indikační skupina
Nesteroidní antirevmatikum, antiflogistikum, analgetikum k zevnímu použití.

Co je AULIN gel ?
Léčivou látkou přípravku AULIN gel je nimesulid, který patří do skupiny látek s protizánětlivými a bolest tišícími účinky.

Kdy se používá AULIN gel?
AULIN gel je určen k místní léčbě bolestivých projevů při poúrazových stavech, jako je podvrtnutí nebo zánět šlach.

Kdy se AULIN gel nesmí používat?
AULIN gel se nesmí používat při přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.
AULIN gel dále nesmí používat pacienti, u kterých se po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných přípravků s protizánětlivým účinkem vyskytla přecitlivělost, projevující se alergickou rýmou, vyrážkou nebo dýchacími obtížemi. Přípravek nesmí být používán v průběhu těhotenství, kojení a u dětí mladších 12 let. Nesmí se nanášet na poraněnou kůži, do otevřených ran, hnisavých projevů a na stejné místo s jinými přípravky k zevnímu použití.

Má AULIN gel nežádoucí účinky?
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen. V ojedinělých případech bylo popsáno podráždění kůže v místě aplikace, které se projevilo svěděním nebo zarudnutím. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku poraďte s lékařem.

Může se AULIN gel vzájemně ovlivňovat s jinými léčivými přípravky?
Při zevním použití přípravku AULIN gel nejsou známá ani očekávaná žádná ovlivnění s jinými léčivými přípravky.

Jak používat AULIN gel?
Přípravek používejte vždy dle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Dospělí:
AULIN gel se nanese v tenké vrstvě na postižené místo 2-3 krát denně a vmasíruje se až do kompletního vstřebání, obvykle v množství 3 g, což odpovídá asi 6-7 cm vytlačeného pruhu gelu. Délka léčby je 7-15 dnů.
Děti mladší 12 let:
AULIN gel není určen k podávání dětem mladším 12 let.

Upozornění
Pokud při poranění nedojde k ústupu obtíží do 3 dnů, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 15 dnů.
AULIN gel by se neměl aplikovat na kožní rány a otevřená poranění.
AULIN gel by se neměl dostat do očí nebo na sliznice. V případě náhodného kontaktu je třeba místo neprodleně opláchnout vodou.
Přípravek nesmí být užíván vnitřně. Po aplikaci gelu by se měly umýt ruce.
Přípravek by neměl být aplikován pod okluzivní obvazy.
Pacienti s krvácením do zažívacího traktu, aktivní vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku nebo s podezřením na ni, vážnou poruchou funkce ledvin nebo jater, vážnými poruchami srážlivosti krve nebo vážným/nekontrolovaným srdečním selháním by měli být léčeni s opatrností.
Pacienti se známou přecitlivělostí na jiné léky proti zánětu, bolesti a horečce by měli být léčeni se zvláštní opatrností. Možnost rozvoje přecitlivělosti během léčby nemůže být vyloučena.
Pacienti by neměli vystavovat ošetřená místa přímému slunečnímu záření ani působení solária, aby se snížilo riziko vzniku fotosenzitivity (reakce kůže na sluneční záření).

AULIN gel obsahuje methylparaben a propylparaben – může způsobit těžké alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).
Případy předávkování nejsou známy a vzhledem k místnímu podávání jsou nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku (např. dítětem) okamžitě kontaktujte lékaře nebo se obraťte na nejbližší zdravotnickou pohotovostní službu.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Varování
Aulin gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
Tuba o obsahu 30 g, 50 g nebo 100 g.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu AULIN GEL 1X30GM/900MG Gel

Diskuze

Diskuze k produktu AULIN GEL 1X30GM/900MG Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám