Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký kašel

AMBROBENE 75 mg 20x75 mg Tobolky

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 261670

100 % 2 recenze

Přípravek se používá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - AMBROBENE 75 mg 20x75 mg Tobolky

Přípravek se používá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním.

sp.zn.sukls259727/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ambrobene 75 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

(Ambroxoli hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Ambrobene 75 mg a k čemu se používá
  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambrobene 75 mg užívat 3. Jak se přípravek Ambrobene 75 mg užívá
  2. Možné nežádoucí účinky
  3. Jak přípravek Ambrobene 75 mg uchovávat
  4. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ambrobene 75 mg a k čemu se používá

Ambroxol-hydrochlorid, léčivá látka přípravku Ambrobene 75 mg , patří do skupiny expektorancií a mukolytik, které svým působením usnadňují vykašlávání hlenu z dýchacích cest a zmírňují kašel.

Přípravek Ambrobene 75 mg se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin. Bez porady s lékařem lze přípravek užívat při akutních onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu nebo průdušnice. Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu nebo průdušnice, dále u zánětů nosních dutin, zánětu průdušinek, bronchiektázií (chorobné rozšíření průdušek), průduškového astmatu, zápalu plic, a u cystické fibrózy (onemocnění s poruchou zkapalňování hlenů).

Přípravek Ambrobene 75 mg je určen pro dospívající starší 12 let a dospělé.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambrobene 75 mg užívat

Neužívejte přípravek Ambrobene 75 mg

 • jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku

Ambrobene 75 mg je zapotřebí

 • při porušené bronchomotorice a větším nahromadění hlenu;
 • jestliže máte akutní vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku;
 • při omezené funkci ledvin nebo při těžkém onemocnění jater.

Pokud se na Vás vztahuje některý z výše uvedených stavů, poraďte se o užívání přípravku s lékařem.

V souvislosti s podáváním ambroxol-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambrobene užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Ambrobene 75 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. S přípravkem Ambrobene 75 mg se mohou ovlivňovat následující léky:

 • antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erytromycin, doxycyklin;
 • léky tlumící kašel (antitusika), např. kodein. Tyto léky brání vykašlávání hlenu, který se po podání přípravku Ambrobene 75 mg tvoří ve zvýšené míře, a mohou potlačovat kašlací reflex. Proto je neužívejte současně s přípravkem Ambrobene 75 mg.

Přípravek Ambrobene 75 mg s jídlem a pitím

Tobolky se užívají vcelku po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Účinnost přípravku je podpořena dostatečným přívodem tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. O použití přípravku Ambrobene 75 mg v těhotenství a během kojení rozhodne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ambrobene 75 mg nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Ambrobene 75 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Ambrobene 75 mg přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučené dávkování přípravku u dospívajících od 12 let a dospělých je 1x denně 1 tobolka, nejlépe ráno. Tobolky se užívají vcelku po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Délka léčby přípravkem Ambrobene:

Pokud se Vaše příznaky onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů od zahájení léčby, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem. Obvyklá doba léčby přípravkem Ambrobene 75 mg je 7-10 dní. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 10 dní. Dlouhodobé užívání přípravku Ambrobene 75 mg u chronických onemocnění je možné pouze po poradě s lékařem.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Ambrobene 75 mg, než jste měl (a)

nebo při náhodném požití přípravku dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající balení tobolek, aby lékař věděl, co jste užil (a).

Jestliže jste zapomněl (a) užít pravidelnou dávku přípravku Ambrobene 75 mg, užijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné: Mohou postihovat až 1 osobu z 1 000 Reakce z přecitlivělosti Vyrážka, kopřivka

Vzácně byly hlášeny mírné nežádoucí účinky na horní část trávicího ústrojí (zejména pálení žáhy, nechutenství, příležitostně nevolnost, zvracení), zejména po injekčním podání.

Není známo: Z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění Závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek Ambrobene 75 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistrech za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ambrobene 75 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 75 mg v jedné tobolce.
 • Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karmelosy, hydroxypropylmethylcelulosa, disperze metakrylátového kopolymeru RS 30 %, triethyl-citrát, srážený oxid křemičitý, želatina, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, černý oxid železitý. Jak přípravek Ambrobene 75 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Ambrobene 75 mg

je tvrdá želatinová tobolka s horní částí hnědou, spodní průhlednou, obsahující bílé až světle žluté pelety. Al/PVC blistr, krabička.

Balení obsahuje 10 nebo 20 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm, Německo

Výrobce

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 1. 2017

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Značka: AMBROBENE
Kód výrobku: 261670
Kód EAN: 8592387016351
Kód SÚKL: 192247
Doplněk názvu: 75MG CPS PRO 20
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se používá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním.

Ambrobene 75mg se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

AMBROBENE

AMBROBENE 75 mg 20x75 mg Tobolky – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu AMBROBENE 75 mg 20x75 mg Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: AMBROBENE 75 mg 20x75 mg Tobolky.pdf

Recenze (2)

Recenze produktu AMBROBENE 75 mg 20x75 mg Tobolky

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu AMBROBENE 75 mg 20x75 mg Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 27/04/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám