Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii

ALERID 4X10MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24402

80 % 1 recenze

Alerid se užívá v léčbě sezónní i celoroční alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění kůže a kopřivky.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Alerid se užívá v léčbě sezónní i celoroční alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění kůže a kopřivky.

Informace o produktu

Výrobce: S&D PHARMA CZ
Značka: ALERID
Kód výrobku: 24402
Kód EAN: 8901117011410
Kód SÚKL: 15604
Doplněk názvu: 10MG TBL FLM 4
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: S&D PHARMA CZ
Alerid se užívá k léčení projevů alergických onemocnění, jako jsou: - sezónní alergická rýma (senná rýma, pylová rýma s kýcháním, řídkou sekrecí z nosu, svěděním v nose, s ucpaným nosem); - alergický zánět očních spojivek, se svěděním spojivek a slzením; - svědění a kopřivka; - a na doporučení lékaře také k léčbě chronické kopřivky a celoroční alergické rýmy. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let věku. Bez doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí a děti nad 12 let věku.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ALERID

sp.zn. sukls114523/2016 

 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

Alerid 10 mg potahované tablety  

cetirizini- dihydrochloridum  

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje 
pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte. v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci.:  
1. Co je Alerid a k čemu se používá  
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alerid užívat  
3. Jak se Alerid užívá  
4. Možné nežádoucí účinky  
5. Jak Alerid uchovávat  
6. Obsah balení a další informace  
 
Co je Alerid a k čemu se používá 
 
 
Léčivou látkou přípravku Alerid je cetirizin-dihydrochlorid. Alerid je přípravek používaný k léčbě alergií..  
Alerid se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke  
 

- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,  
- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie). 
 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 

 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alerid užívat.  
 
Neužívejte Alerid  
- jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
  ( uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu .  
 
- jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 
ml/min).  
 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Alerid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Alerid je zapotřebí:  

  Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete 

užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.  

  Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením 

léčby poradit se svým lékařem.  

 
Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Alerid 
několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.  
 
Další léčivé přípravky a Alerid 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)  
nebo které možná budete užívat.  
Vzájemné ovlivnění s jinými léčivými přípravky není známo. 
 
Přípravek Alerid s jídlem, pitím a alkoholem
 
Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizin-dihydrochloridu.  
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizin-
dihydrochloridem užívaným v doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné 
vzájemné působení. Přesto se doporučuje vyhnout se současnému požívání alkoholu při léčbě přípravkem 
Alerid.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Alerid nemá být podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky 
na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a pouze po poradě s lékařem.  
Neužívejte Alerid během kojení bez předchozí porady s lékařem, protože cetirizin-dihydrochlorid se 
vylučuje do mateřského mléka.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání 
přípravku Alerid v doporučených dávkách.  
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost nebo 
obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék a v případě ovlivnění pozornosti tyto činnosti 
nevykonávejte.  
 
Alerid, 
obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se 
se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat

.  

 
3. Jak se Alerid užívá
 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí a dospívající starší než 12 let: 
10 mg (1 tableta) jednou denně.  
 
Děti ve věku od 6 do 12 let: 
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.  
 

 

Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin  
Pacienti se středně závažnou poruchou funkce ledvin užívají 5 mg (1/2 tablety) jednou denně.  
 
Délka léčby 
 
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží.  
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 1 týden. 
 
Pokud vnímáte účinek přípravku Alerid jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým 
lékařem.  
 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Alerid, než jste měl(a) 
 
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Alerid, než jste měl(a), informujte prosím svého 
lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.  
Předávkování se může projevit příznaky, jako je zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, 
malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a 
zadržování moči.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Alerid 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  
 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte 
přestat užívat Alerid a ihned se poradit s lékařem: 
 
- alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje otok 

obličeje a hrdla).  

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.  
 
Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10) 
- ospalost,  
- závrať, bolest hlavy,  
- zánět hltanu, rýma (u dětí),  
- nevolnost, sucho v ústech,  
- únava.  
 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu ze 100) 
- průjem, 
- agitovanost/rozrušení,  
- parestezie (zvláštní pocity na kůži),  
- bolesti břicha, 
- svědění, vyrážka,  
- astenie (nadměrná únava), malátnost.  
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 1000)  
- alergická reakce (reakce přecitlivělosti),  

- deprese, halucinace, agresivita, zmatenost, nespavost,  
- křeče,  
- tachykardie (zrychlená srdeční činnost),  
- abnormální funkce jater,  
- kopřivka,  
- otok,  
- zvýšení tělesné hmotnosti.  
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10000) 
- trombocytopenie (snížená hladina krevních destiček),  
- tiky,  
- synkopa (náhlé mdloby), dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové 
stahy), třes, dysgeuzie (změněná chuť),  
- neostré/rozmazané vidění, porucha zaostřování, okulogyrní krize (mimovolní pohyby oční bulvy),   
- angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), lokalizované kožní erupce 
(výsevy), 
- pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení,  
anafylaktický šok (závažná, rychle nastupující alergická reakce). 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
- amnézie (ztráta paměti), porucha paměti.  
 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak Alerid uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 

C. 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 

Co Alerid obsahuje: 
- léčivou látkou je cetirizini-dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini-
dihydrochloridum 10 mg . 
- dalšími složkami jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, 
magnesium-stearát, mastek, granulovaná mikrokrystalická celulosa ( AVICEL PH 102). 
- Potahová soustava Opadry II 31F58914 bílá 
složení: hypromelosa 2910, monohydrát laktosy, oxid titaničitý, makrogol 4000, dihydrát citrátu sodného, 
čištěná voda.  

 

Jak Alerid vypadá a co obsahuje toto balení: 
Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně, na druhé s vyraženým A. Balení 
se 4, 10, 20, 50 a 100 potahovanými tabletami. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Cipla UK Ltd., The Old Post House,  
Heath Road, Weybridge, 
Surrey  KT13 8TS,  
Velká Británie 
 
 
 
Výrobce: 
S&D Pharma CZ, spol. s r.o. 
Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika 
Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos a.s.), Česká republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  14.6.2016 
 

Recenze (1)

Recenze produktu ALERID 4X10MG Potahované tablety

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Diskuze

Diskuze k produktu ALERID 4X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Petr V.

80 % 11/01/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám