Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

AGAPURIN 5X5ML/100MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18753

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 18753
Kód EAN: 8584005350107
Kód SÚKL: 53200
Doplněk názvu: 20MG/ML INJ SOL 5X5ML
Cesta podání: IVN
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá v následujících indikacích: Periferní arteriální a arteriovenózní poruchy krevního zásobení na arteriosklerotickém, diabetickém a zánětlivém podkladu (ateroskleróza s claudicatio intermittens, diabetické angiopatie, endangitis obliterans), dystrofické poruchy (posttrombotický syndrom, ulcus cruris, gangréna, omrzliny) a angioneuropatie (parestézie, akrocyanóza, morbus Raynaud). Chronická cerebrovaskulární onemocnění. Poruchy krevního zásobení očí (akutní a chronická nedostatečnost prokrvení sítnice a cévnatky). Akutní funkční poruchy vnitřního ucha.

Příbalový leták

AGAPURIN

1/4 

sp.zn. sukls156940/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

AGAPURIN 

20 mg/ml injekční roztok 

pentoxifyllinum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek AGAPURIN a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AGAPURIN užívat 

3. 

Jak se přípravek AGAPURIN užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek AGAPURIN uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek AGAPURIN a k čemu se používá 

 
Přípravek Agapurin obsahuje léčivou látku pentoxifylin.  
Pentoxifylin patří mezi tzv. vazodilatancia, léčiva rozšiřující cévy. Rozšířením cév pentoxifylin 
zvyšuje průtok krve, dále  zlepšuje mikrocirkulaci působením na červené krvinky, tlumí shlukování 
krevních destiček a zabraňuje aktivaci bílých krvinek (neutrofilů). 
Pentoxifylin zlepšuje zásobování tkání kyslíkem a umožňuje lepší využití v okrajových, nedostatečně 
prokrvených částech těla. 
 
Tento přípravek se používá při léčbě následujících onemocnění: 

-  poruchy krevního zásobení periferních cév arteriosklerotického, diabetického a zánětlivého 

původu; 

-  dystrofické poruchy (změny na dolních končetinách při cévní nedostatečnosti - vředy, gangréna, 

omrzliny); 

-  angioneuropatie (rozšíření nebo zúžení průsvitu cév – např. pocit brnění, modrofialové zbarvení 

kůže);  

-  chronické poruchy prokrvení mozku; 
-  poruchy krevního zásobení očí (akutní a chronická nedostatečnost prokrvení sítnice a cévnatky);  
-  akutní funkční poruchy vnitřního ucha.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AGAPURIN užívat 

 
Nepoužívejte přípravek AGAPURIN 

jestliže jste alergický(á) na pentoxifylin, metylxantiny, nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), 

pokud trpíte intenzivním krvácením do sítnice oka, 

pokud jste nedávno prodělali mozkové nebo jiné klinicky významné krvácení. 

 

 

2/4 

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku AGAPURIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže je u Vás zvýšené riziko poklesu krevního tlaku, 

jestliže trpíte krvácivostí, zvýšeným sklonem ke krvácení, 

jestliže současně užíváte léky proti srážení krve, 

jestliže jste nedávno prodělal/a chirurgický zákrok, 

jestliže trpíte těžkou formou ischemické choroby srdeční (zvl. akutní infarkt myokardu) či 
cerebrovaskulárním onemocněním (onemocnění týkající se mozkových cév), 

jestliže u Vás bylo diagnostikováno těžké poškození jater nebo ledvin, 

jestliže současně užíváte antibiotika s obsahem ciprofloxacinu, určená k léčbě některých 
bakteriálních infekcí, 

jestliže současně užíváte theofylin. 

 
 
Vyšší dávky přípravku AGAPURIN zesilují účinek inzulinu a léků používaných k léčbě cukrovky, což 
může vyvolat snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemii), proto jsou doporučovány častější kontroly 
glykémie a případná úprava antidiabetické léčby. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek AGAPURIN  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
AGAPURING zesiluje účinky léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku a jiných léků 
rozšiřujících cévy. Vyšší dávky pentoxifylinu zesilují účinek inzulinu a léků používaných k léčbě 
cukrovky. Zvýšený výskyt krvácivých komplikací se může projevit u pacientů současně léčených léky 
snižujícími krevní srážlivost. Při současném užívání s theofylinem (užívá se při léčbě astmatu) může u 
některých pacientů dojít ke zvýšení sérové hladiny theofylinu. Při současném užívání přípravku 
AGAPURIN a ciprofloxacinu (antibiotikum) může dojít ke zvýšení hladiny pentoxifylinu v krvi, a tím 
ke zvýšení četnosti a intenzity nežádoucích účinků. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek se nedoporučuje podávat během těhotenství ani kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by přípravek AGAPURIN měl vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek AGAPURIN používá 

 
Máte-li jakékoli otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře, který Vám přípravek 
AGAPURIN podává.  
Tento přípravek Vám bude podáván intravenózně (do žíly) jako injekce nebo infuze. Bude Vám podán 
Vaším lékařem.  
Dávkování stanovuje vždy lékař. 
 
Následující informace jsou určené pro zdravotnické pracovníky: 
 
Injekční podání: 
50-100 mg v 5 ml chloridu sodného se aplikuje pomalu v průběhu několika minut. 
 
Podání v infúzi: 
100 mg v 250-500 ml chloridu sodného se aplikuje během 90-180 minut. 
Doporučená denní dávka je 400 mg/den. U těžkých forem ICHDK 1 200 mg/den. 
 
Použití u dětí a dospívajících 

 

3/4 

AGAPURIN se nedoporučuje používat u dětí a dospívajících. Pokud zdravotní stav dítěte nebo 
dospívajícího vyžaduje užívání přípravku, je třeba, aby lékař zvážil poměr rizika a prospěchu z léčby. 
 
Použití u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin 
U pacientů se sníženou funkcí jater a ledvin je třeba dávku redukovat. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku AGAPURIN je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku AGAPURIN, než jste měl(a) 
Úvodními příznaky předávkování může být nevolnost, závratě, poruchy srdečního rytmu, nízký krevní 
tlak, dále pak porucha vědomí a křeče. Léčba se řídí vzniklými příznaky. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při léčení přípravkem AGAPURIN se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky (seřazeno dle četnosti 
výskytu): 
 
Časté (může postihnout až 1 z 10 lidí): 
-  zažívací potíže (nevolnost, zvracení, nadýmání, bolesti břicha, průjem) jsou závislé na dávce a po 

ukončení léčby obvykle ustoupí. 
 

Méně časté (může postihnout až 1 ze 100 lidí): 
-  točení hlavy, bolesti hlavy, 
-  rozmazané vidění, 
-  návaly - pocity horka a návalu krve do hlavy provázené zarudnutím v horní polovině těla a 

pocením.  
 

Vzácné (může postihnout až 1 z 1000 lidí): 
-  pokles hladiny cukru v krvi, 
-  zrychlený srdeční tep, bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, bolest na hrudi, 
-  nízký krevní tlak, 
-  neklid, poruchy spánku, halucinace, 
-  městnání žluči (může se projevit svěděním, světlou stolicí nebo tmavou močí), 
-  kožní alergické reakce, 
-  zčervenání, svědění, kopřivka, zvýšené pocení, 
-  zvýšení sérových hladin jaterních enzymů, 
-  těžké alergické reakce (otok vznikající na různých místech těla, zúžení průdušek vedoucí 

k potížím s dechem, anafylaktický šok). V takovém případě je nutné okamžitě ukončit aplikaci a 
zahájit příslušnou léčbu. 

 
Velmi vzácné (může postihnout až 1 z 10 000 lidí): 
-  krvácení (např. do kůže a sliznic, žaludku, střeva). Pokud se objeví krvácení sítnice v oku, je nutné 

léčbu okamžitě ukončit, 

-  krevní poruchy (je vhodné pravidelně kontrolovat krevní obraz). 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  snížený počet bílých krvinek v krvi (může mít za následek zvýšenou náchylnost k infekcím); 
-  zácpa; 
-  nadměrné slinění; 
-  vyrážka. 

 

 

4/4 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
 
5. 

Jak přípravek AGAPURIN uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Ampuli uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku ampule za 
„EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek AGAPURIN obsahuje 
-  Léčivou látkou je Pentoxifyllinum 20 mg v 1 ml injekčního roztoku. 
-  Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný k úpravě pH a voda na injekci. 
 
Jak přípravek AGAPURIN vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok prakticky prostý částic. 
Balení obsahuje 5 ampulí po 5 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce: 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.12.2015.  
 

Recenze

Recenze produktu AGAPURIN 5X5ML/100MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu AGAPURIN 5X5ML/100MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám