Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Bioderma Phoroderm

Vybíráme z naší nabídky

AGAPURIN 5X5ML/100MG Injekční roztok

AGAPURIN  5X5ML/100MG Injekční roztok

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku AGAPURIN 5X5ML/100MG Injekční roztok

1/4
Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls144861/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
AGAPURIN
injekční roztok
Pentoxifyllinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek AGAPURIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AGAPURIN užívat
3. Jak se přípravek AGAPURIN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek AGAPURIN uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK AGAPURIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pentoxifylin je látka ze skupiny xantinových derivátů, které vyvolávají relaxaci hladkého svalstva
arteriol, a to přímo, nebo prostřednictvím inhibice enzymu fosfodiesterázy s následnou akumulací
cyklického AMP, snižuje tak krevní viskozitu převážně v oblasti mikrocirkulace. Důsledkem toho
dochází ke zlepšení krevního průtoku a nasycení tkání kyslíkem. Inhibuje agregaci a adhezi
trombocytů. Zvyšováním koncentrace ATP v erytrocytech, při současném zvýšení nábojového
potenciálu, tak zlepšuje jejich alasticitu a formovatelnost. Pentoxifylin má pravděpodobně
protizánětlivý a cytoprotektivní účinek, působí inhibičně na tvorbu cytokinů (hlavně na tumor
nekrotizující faktor TNF) a zároveň snižuje aktivaci neutrofilů. Distribuce pentoxifylinu je
rovnoměrná. Je metabolizován v erytrocytech a játrech. Je známo jeho sedm metabolitů. V převážné
míře se vylučuje močí (asi 94%) a v malém množství stolicí (4%) ve formě metabolitů. Je vylučován
do mateřského mléka, zda prochází placentární bariérou není známo. Terapeutická hladina přetrvává 8
až 12 hodin. Většina podané dávky se vyloučí ve formě metabolitu.
Přípravek se používá v následujích indikacích:
Periferní arteriální a arteriovenózní poruchy krevního zásobení na arteriosklerotickém, diabetickém a
zánětlivém podkladu (ateroskleróza s claudicatio intermittens, diabetické angiopatie, endangitis
obliterans), dystrofické poruchy (posttrombotický syndrom, ulcus cruris, gangréna, omrzliny) a
angioneuropatie (parestézie, akrocyanóza, morbus Raynaud). Chronická cerebrovaskulární
onemocnění. Porucha krevního zásobení očí (akutní a chronická nedostatečnost prokrvení sítnice a
cévnatky). Akutní funkční poruchy vnitřního ucha.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AGAPURIN
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek AGAPURIN
- jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku pentoxifylin a jiné metylxantiny, nebo na kteroukoli
další složku přípravku AGAPURIN
2/4
- pokud trpíte intenzivním krvácením do sítnice
- pokud jste nedávno prodělali mozkové krvácení
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AGAPURIN je zapotřebí
- jestliže je u Vás zvýšené riziko poklesu krevního tlaku
- pokud trpíte krvácivostí, zvýšeným sklonem ke krvácení
- pokud se současně léčíte antikoagulační terapií
- jestliže jste nedávno prodělal/a chirurgický zákrok
- když trpíte těžkou formou ICHS (zvl. akutní infarkt myokardu) či cerebrovaskulárním
onemocněním (onemocnění týkající se mozkových cév)
- jestliže bylo u Vás diagnostikováno těžké poškození hepatálních a renálních funkcí
Vyšší dávky pentoxifylinu zesilují účinek inzulinu a antidiabetik, což může vyvolat hypoglykemii,
proto jsou doporučovány častější kontroly glykémie a případná úprava antidiabetické léčby.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pentoxifylin zesiluje účinky antihypertenziv a jiných vazodilatancií. Vyšší dávky pentoxifylinu zesilují
účinek inzulinu a antidiabetik. Zvýšený výskyt krvácivých komplikací se může projevit u pacientů
současně léčených perorálními antikoagulancii, nebo antiagregancii. Při současném užívání
s theofyliny může u některých pacientů dojít ke zvýšení sérové hladiny theofylinu.
Užívání přípravku AGAPURIN s jídlem a pitím
Při aplikaci parenterální formy nedochází k interakci s potravou.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se nedoporučuje podávat během těhotenství a při kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Na základě farmakodynamického profilu a hlášených nežádoucích účinků je pravděpodobnost
ovlivnění pozornosti minimální.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek AGAPURIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
A) i.v. injekční podání:
50-100 mg v 5 ml chloridu sodného, pomalu aplikovat v průběhu několika minut.
B) i.v. infuze:
100 mg v 250-500 ml chloridu sodného během 90-180 minut.
Obvyklá denní dávka je 400 mg/den. U těžkých forem ICHDK 1200 mg/den.
Dávkování u dětí:
U dětí a mladistvých do 18let je málo klinických zkušeností, a proto se nedoporučuje pentoxifylin
podávat. Pokud zdravotní stav dítěte, nebo mladistvého vyžaduje užívání přípravku, je třeba zvážit
poměr rizika a prospěchu z terapie a dodržovat výše uvedené indikace a kontraindikace.
U pacientů se sníženou funkcí jater a ledvin je třeba dávku redukovat.
3/4
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku AGAPURIN je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku AGAPURIN, než jste měl(a)
Úvodními příznaky předávkování může být nauzea, závratě, arytmie, hypotenze, dále pak porucha
vědomí a křeče. Léčba při předávkování je symptomatická.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AGAPURIN
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Frekvenci a dávku přípravku
Agapurin určuje a upravuje Váš lékař v závislosti na Vašem klinickém stavu. Pokud máte jakékoli
dotazy týkající se Vaší léčby, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AGAPURIN
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka. O vysazení léčby rozhoduje Váš lékař.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AGAPURIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Časté gastrointestinální nežádoucí účinky (např. nauzea, zvracení, nadýmání, bolesti břicha, průjem)
jsou závislé na dávce a po ukončení léčby obvykle ustoupí. Méně často se vyskytuje točení hlavy,
bolesti hlavy, rozmazané vidění, návaly. Vzácně se objeví hypoglykémie, tachykardie, palpitace,
arytmie, angina pectoris, hypotenze, cholestáza, kožní alergické reakce, erytém, pruritus, urtikarie,
angioedém, zvýšené pocení, zvýšení sérových hladin jaterních enzymů. Velmi vzácně se může objevit
krvácení (např. do kůže a sliznic, žaludku, střeva). Pokud se objeví krvácení retiny, je nutné léčbu
okamžitě ukončit. Také velmi vzácně se může projevit aplastická anémie nebo trombocytopenie, proto
je vhodné pravidelně kontrolovat krevní obraz. Vzácně došlo do několika minut od aplikace k rozvoji
těžké alergické reakce (angioneurotický edém, bronchospasmus, anafylaktický šok). V takovém
případě je nutné okamžitě ukončit aplikaci a zahájit příslušnou léčbu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK AGAPURIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Ampuli uchovávejte
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek AGAPURIN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku
ampule za Použitelné do: případně EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek AGAPURIN, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
4/4
Co přípravek AGAPURIN obsahuje
- Léčivou látkou je Pentoxifyllinum 20 mg v 1ml injekčního roztoku
- Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný k úpravě pH a voda na injekci.
Jak přípravek AGAPURIN vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok prakticky prostý částic.
Balení obsahuje 5 ampulí po 5 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
Výrobce:
Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
Zentiva k.s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
15.6. 2011
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zkuste chat s lékárníkem

Mgr. Pavla Horáková

a další kvalifikovaní lékárníci

radí zdarma on-line 8 - 22 hodin

každý den i o víkendu

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz