Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na suchý kašel

ACC 100 NEO 20x100 mg šumivých tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 192553

89 % 17 recenzí

Podporuje vykašlávání a tlumí dráždivý kašel.

Více informací

63
Běžná cena: 84 Kč, Ušetříte: 25 % (21 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 19. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (17)
Diskuze

Podrobné informace

Podporuje vykašlávání a tlumí dráždivý kašel.

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Značka: ACC
Kód výrobku: 192553
Kód EAN: 4030855506187
Kód SÚKL: 162245
Doplněk názvu: 100MG TBL EFF 20
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ACC 100 NEO

sp.zn.sukls70945/2011 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ACC 100 NEO 

šumivé tablety 

acetylcysteinum 

Přečtěte si pozorně tuto  příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4

Pokud se  do 5  dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem.   

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je ACC 100 NEO a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC 100 NEO užívat 

3. 

Jak se ACC 100 NEO užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak ACC 100 NEO uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je ACC 100 NEO a k čemu se používá 

ACC 100 NEO je léčivý přípravek obsahující acetylcystein.. 

Tato léčivá látka rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a 
usnadňuje vykašlávání. 

Přípravek se užívá k léčbě akutních i chronických onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena 
intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem.   

Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými, dospívajícími nebo podáván dětem od 2 
let při akutních onemocněních dýchacích cest provázených tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým 
kašlem, jako je chřipka, akutní zánět průdušek nebo průdušnice. 

Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických onemocnění dýchacích cest, jako je chronický 
zánět průdušek nebo průdušnice, průduškové astma, bronchiolitida (zánět průdušinek), mukoviscidóza 
(cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů), bronchiektázie (rozšíření průdušek), dále při 
léčbě zánětu hrtanu.  

 
Přípravek ACC 100 NEO je určen pro dospělé, dospívající a děti od 2 let. Dětem do 3 let by 
měl být podáván pouze na doporučení lékaře. 

 

Pokud se  do 5 dnů (u dětí do 3 dnů)  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC 100 NEO užívat   

Neužívejte ACC 100 NEO: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  acetylcystein  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

  

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku ACC 100 NEO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Použití  acetylcysteinu,  zejména  na  začátku  léčby,  může  vést  ke  zkapalnění  a  tím  zvětšení  objemu 
průduškového hlenu. Pokud trpíte sníženou schopností vykašlávat, měl by Váš lékař zajistit náležitá 
opatření (drenáž, odsávání). 

Velmi  vzácně  se  v souvislosti  s užíváním  acetylcysteinu  objevily  závažné  kožní  reakce  (Stevensův-
Johnsonův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či 
sliznice od spodních vrstev), Lyellův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem 
puchýřů)).  Objeví-li  se  při  užívání  acetylcysteinu  nově  jakékoli  kožní  nebo  slizniční  změny, 
neodkladně se poraďte s lékařem.  
Opatrnosti je  třeba,  pokud  máte  průduškové    astma  nebo  pokud  trpíte  nebo  jste  v minulosti  trpěl(a) 
žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.  
Při nesnášenlivosti histaminu je třeba opatrnosti a léčba acetylcysteinem má být co nejkratší.  
Dlouhodobé užívání přípravku  může  vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, 
rýmu a svědění. 
 

Další léčivé přípravky a ACC 100 NEO 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Při  současném  užívání  ACC  100  NEO  a  antitusik  (léky  tlumící  kašel,  např.  dextromethorfan  nebo 
kodein)  může  pro  snížení  kašlacího  reflexu  dojít  k  nebezpečnému  zadržení  vytvořeného  hlenu  v 
dýchacích  cestách.  Pro  současné  užívání  ACC  100  NEO  a  antitusik  proto  musí  být  zvlášť  závažné 
důvody a antitusika mohou být užívána současně s ACC 100 NEO pouze na přímé doporučení lékaře. 

 

Při současném užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, 
cefalosporinů)  se  musí  přípravek  ACC  100  NEO  užívat  s  odstupem  nejméně  2  hodin.  Je  vhodné 
zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, 
thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef). 
 
Při  současném  užívání  přípravku  ACC  100  NEO  a  přípravků  s  nitroglycerinem  může  dojít  k 
zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček. 

O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) ACC 100 NEO a jiných léků se poraďte s lékařem. 
 
Přípravek ACC 100 NEO s  jídlem a pitím  

Šumivé  tablety  se  užívají  po  jídle,  rozpuštěné  ve  vodě.  Účinek  acetylcysteinu  na  hlen  se  zesiluje 
zvýšením příjmu tekutin. 
  
Těhotenství , kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 

V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen na doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy. 
 
Přípravek ACC 100 NEO obsahuje sodík a laktózu 
Tento přípravek obsahuje přibližně 96 mg sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na 
dietě s nízkým obsahem sodíku.  
Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se 
se svým lékařem, než začnete  tento léčivý přípravek užívat.  
 
3. 

Jak se ACC 100 NEO užívá  

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, užívá se ACC 100 NEO obvykle v následujících dávkách: 
Dospělí  a  dospívající  od  14  let:  2-3krát  denně  2  šumivé  tablety,  což  odpovídá  400  -  600  mg 
acetylcysteinu denně.  
 
Použití u dětí  a dospívajících 

Děti mezi 6-14 lety: 2krát denně 2 šumivé tablety nebo 3krát denně 1 šumivou tabletu, což odpovídá 
300 - 400 mg acetylcysteinu denně.Děti mezi 2-5 lety: 2-3krát denně 1 šumivou tabletu, což odpovídá 
200 - 300 mg acetylcysteinu denně.Délka léčby u středně těžkých onemocnění je 6 dní, u závažnějších 
případů dva týdny.

 

 

U mukoviscidózy a dalších onemocnění, u nichž je ACC 100 NEO užíván pouze na doporučení lékaře, 
stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění. U 
chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců. 

Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší, nebo se naopak zhoršují, poraďte 
se  o  dalším  užívání  přípravku  s  lékařem.  V  žádném  případě  však  bez  porady  s  lékařem  neužívejte 
přípravek déle než 14 dní. 

Způsob podání: 

Šumivé  tablety  se  užívají  po  jídle,  rozpuštěné  ve  vodě.  Podle  věku  nemocného  se  použije  různé 
množství vody:  

děti 2-3 roky: 50-70 ml; děti 3-5 let: 70-100 ml; děti nad 5 let, dospívající a dospělí: 100-120 ml.  

Roztok se užívá ihned po rozpuštění tablety. Výjimečně je možné roztok vypít nejpozději do 2 hodin 
po rozpuštění tablet, a to i pokud byly tablety rozpuštěny v teplé vodě. Účinek acetylcysteinu na hlen 
se zesiluje zvýšením příjmu tekutin. 
 

Jestliže máte pocit, že účinek ACC 100 NEO je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více ACC 100 NEO, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití šumivých tablet dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC 100 NEO 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:  

Velmi časté:             mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů  
Časté:  

          mohou postihnout až 1 z 10 pacientů  

Méně časté:  

          mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů   

Vzácné:  

          mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů 

Velmi vzácné:             mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů 
Není známo:                z dostupných údajů nelze určit 

 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

  Reakce přecitlivělosti 

  Bolesti hlavy 

  Hučení v uších 

  Zrychlený tep 

  Pokles krevního tlaku 

  Zánět ústní sliznice 

  Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost 

  Kopřivka, vyrážka, otok, svědění 

  Horečka 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 

  Dušnost,  stažení  průdušek  (bronchospazmus)  –  převážně  u  pacientů  s hyperreaktivním 

dýchacím systémem ve spojitosti s průduškovým astmatem 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů): 

  Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok 
  Krvácení 

 

Při podávání acetylcysteinu bylo v různých studiích prokázáno snížené shlukování krevních destiček; 
klinický význam tohoto účinku však není jasný. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
5. 

Jak ACC 100 NEO uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C,  v dobře uzavřené tubě, aby  přípravek byl chráněn před vzdušnou 
vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za Použitelné 
do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Doba použití po prvním otevření tuby: 12 měsíců. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co ACC 100 NEO obsahuje 
 
Léčivá látka: Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 100 mg. 

Pomocné  látky:  kyselina  askorbová,  bezvodá  kyselina  citronová,  hydrogenuhličitan  sodný,  uhličitan 
sodný, sodná sůl sacharinu, mannitol, laktóza, dihydrát natrium-citrátu, ostružinové aroma.  
 

Jak ACC 100 NEO vypadá a co obsahuje toto balení 

Velikost balení: 10, 20, 25, 50 (2x25) a 100 šumivých tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Bílé, ploché, kulaté, hladké tablety, s ostružinovou vůní.  
Roztok: čirý až mírně zakalený roztok bez viditelných částic. 

Připravený roztok je určen k okamžité spotřebě. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Hexal AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, Německo 

Výrobce: 
Salutas Pharma GmbH, Otto-von Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz 
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.8.2016. 
  

Recenze (17)

Recenze produktu ACC 100 NEO 20x100 mg šumivých tablet

Recenze od 17 uživatelů s celkovým hodnocením 89 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

80 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

80 %

100 %

100 %

Bezvadné na odkašlávání, navíc je z toho velmi chutný nápoj.

Diskuze

Diskuze k produktu ACC 100 NEO 20x100 mg šumivých tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Blanka D.

100 % 18/02/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám