Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FERRING A/S, VANLOSE
Kód výrobku: 19821
Kód EAN:
Kód SÚKL: 97614
Držitel rozhodnutí: FERRING A/S, VANLOSE
Zomacton je určen pro dlouhodobou léčbu dětí: a) S poruchou růstu v důsledku neodpovídajícího výdeje růstového hormonu. b) U dívek s Turnerovým syndromem. U dospělých je určen k léčbě nedostatku růstového hormonu: a) Při nedostatku zjištěném již v dětství. V tomto případě by měl být pacient znovu vyšetřen a deficit růstového hormonu by měl být potvrzen dvěma různými dynamickými stimulačními testy. b) Při nedostatku růstového hormonu vzniklého v dospělosti při známém hypotalamo-hypofyzárním onemocnění, kde je prokázán deficit dalšího, s onemocněním souvisejícího hormonu, kromě prolaktinu. Deficit by měl být prokázán dvěma různými dynamickými stimulačními testy, které by měly být prováděny až po zahájení adekvátní substituce v ostatních deficitních osách.

Příbalový leták

1/7
sp.zn.: sukls84186/2011
a k sp.zn.: sukls155501/2012PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ZOMACTON 4 mg
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
(Somatropinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Zomacton 4 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zomacton 4 mg používat
3. Jak se přípravek Zomacton 4 mg používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Zomacton 4 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace1. Co je Zomacton 4 mg a k čemu se používá
Zomacton 4 mg obsahuje léčivou látku somatropin, který je znám jako lidský růstový hormon a který
se získává z geneticky upravených kmenů Escherichia coli.

Zomacton 4 mg je určen k dlouhodobé léčbě dětí:
a) s poruchou růstu v důsledku neodpovídajícího výdeje růstového hormonu
b) u dívek s Turnerovým syndromem.

U dospělých je určen k léčbě nedostatku růstového hormonu:
a) při nedostatku zjištěném již v dětství. V tomto případě by měl být pacient znovu vyšetřen a deficit
růstového hormonu by měl být potvrzen dvěma různými dynamickými stimulačními testy.

b) při nedostatku růstového hormonu vzniklého v dospělosti při známém hypotalamo-hypofyzárním
onemocnění, kde je prokázán deficit dalšího, s onemocněním souvisejícího hormonu, kromě
prolaktinu. Deficit by měl být prokázán dvěma různými dynamickými stimulačními testy, které by
měly být prováděny až po zahájení adekvátní substituce v ostatních deficitních osách.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zomacton 4 mg používat

Nepoužívejte Zomacton 4 mg:
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
- u dětí s uzavřenými epifýzami (to znamená, že růst kostí byl dokončen)
2/7
- jestliže máte zhoršující se problémy mozku (poranění mozku)
- jestliže jest měl(a) závažnou operaci srdce nebo břicha
- jestliže jste léčen(a) pro vícenásobné poranění po vážné nehodě
- jestliže jste měl(a) závažné problémy s dýcháním
- u novorozenců a nedonošených dětí, protože rozpouštědlo obsahuje benzylalkohol.
- u dětí s chronickým onemocněním ledvin při transplantaci ledvin
- jestliže máte aktivní nádor (rakovinu), přípravek Zomacton nepoužívejte a oznamte to svému
lékaři. Nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby přípravkem Zomacton musí být Vaše
protinádorová léčba ukončena.

Upozornění a opatření
Léčba přípravkem Zomacton 4 mg může probíhat pouze pod dohledem kvalifikovaného lékaře se
zkušenostmi v léčbě pacientů s nedostatkem růstového hormonu
- Zomacton 4 mg se nesmí podávat novorozencům a nedonošeným dětem. Může způsobit toxické a
alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let věku, protože rozpouštědlo obsahuje benzylalkohol.
- Přípravkem Zomacton by neměli být léčení pacienti se syndromem Prader - Williho, s výjimkou
případů, kdy je u nich také prokázán nedostatek růstového hormonu.
- Jestliže se ve Vaší rodině vyskytuje cukrovka (diabtes mellitus) bude Vám lékař pravidelně
kontrolovat hladinu cukru v krvi. Jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus), Vaše léčba si vyžádá
důslednou kontrolu glukózy v krvi a lékař Vám možná bude muset upravit dávku inzulínu tak, aby
byla zachována optimální hladina cukru v krvi (glykémie)
- Jestliže je nedostatek růstového hormonu způsoben nitrolebním (mozkovým) postižením, bude
Vás lékař velmi často vyšetřovat vzhledem k možnému vývoji tohoto postižení.
- Při léčbě růstovým hormonem se může objevit dosud skrytá hypofunkce (snížená činnost) štítné
žlázy. Nedostatečná léčba této hypofunkce může vést k tomu, že současná léčba růstovým
hormonem je neúspěšná. Proto je nutné během léčby kontrolovat funkci štítné žlázy.
- Jestliže jste dříve měl(a) zhoubné onemocnění, budete pravidelně sledován(a), zda-li nedošlo
k návratu zhoubného onemocnění.
- V případě silné nebo opakující se bolesti hlavy, poruchy vidění, pocitu na zvracení a /nebo
zvracení během léčby přípravkem Zomacton 4 mg se doporučuje ihned kontaktovat lékaře.
- U pacientů s endokrinními (hormonálními ) poruchami existuje větší pravděpodobnost potíží
s kyčlemi. Pokud vznikne kulhání nebo bolest v kyčli či v koleni, požádejte o radu svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Zomacton 4 mg
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.
U nemocných, které je nutno léčit glukokortikoidy (hormony kůry nadledvin), by měla být jejich
dávka co nejnižší, aby se zabránilo oslabení účinku přípravku Zomacton 4mg.
Vysoké dávky androgenů, estrogenů a anabolik (pohlavní hormony a látky z nich odvozené) mohou
urychlit zrání kostní tkáně a způsobit tak předčasné uzavření růstových štěrbin, čímž se zabrání
dosažení uspokojivé tělesné výšky.
Růstový hormon může způsobit snížení účinku inzulínu a tím se může projevit dosud skrytě
probíhající cukrovka (diabetes mellitus). Lékař by měl u nemocných užívajících růstový hormon
sledovat hladinu cukru v krvi (glykémii).

Těhotenství a kojení
Nejsou k dispozici žádné klinické zkušenosti s podáváním přípravku Zomacton 4 mg u těhotných žen.
Rovněž není známo, jestli se somatropin vylučuje do mateřského mléka. Zomacton 4 mg se nemá
používat během těhotenství a obvykle se nepodává během kojení.
3/7


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zomacton 4 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Zomacton 4 mg obsahuje benzylalkohol
Zomacton 4 mg obsahuje benzylalkohol jako pomocnou látku. Může způsobit toxickou reakci a
anafylaktickou reakci u kojenců a dětí do 3 let věku. Přípravek Zomacton 4 mg se nesmí podávat
novorozencům a nedonošeným dětem.
Roztok obsahuje benzylalkohol 9 mg/ml.


3. Jak se přípravek Zomacton 4 mg používá
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se podává podkožně běžnou injekční stříkačkou,
bezjehlovým aplikátorem ZomaJet 2 Vision nebo jehlovým aplikátorem Ferring Pen.
Dávkování stanoví lékař vždy individuálně.
Dávkování u dětí:
Obvykle se doporučuje dávka 0,17 - 0,23 mg/kg tělesné hmotnosti (těl.hm.) za týden. Tato dávka se
užívá rozděleně v 6-7 dílčích denních podkožních injekcích s odpovídajícími denními dávkami 0,02 -
0,03 mg/kg těl. hm. Celková týdenní dávka by neměla překročit 0,27 mg/kg těl.hm., tj. každodenní
injekční aplikaci do 0,04 mg/kg hmotnosti.
Při léčbě Turnerova syndromu se obvykle podává dávka 0,33 mg/kg těl. hm. týdně, rozdělená do 6 - 7
denních podkožních injekcí.
Léčba poruch růstu růstovým hormonem je dlouhodobá a měla by trvat tak dlouho, jak je nutné, za
častých kontrol rychlosti růstu.
Dávkování u dospělých:
Počáteční dávka by měla být co nejnižší. Doporučovaná počáteční dávka je 0,042 mg/kg/týden. Tuto
dávku je možné postupně zvyšovat, neměla by však být překročena dávka 0,084 mg/kg/týden.
Vodítkem pro stanovení optimální dávky by měl být případný výskyt nežádoucích účinků a hladina
IGF-1 v krevním séru (růstový faktor podobný inzulínu). Pacient by měl užívat nejnižší účinnou
dávku, která se obvykle snižuje s věkem.

Způsob použití:
Roztok může být připraven ve dvou různých koncentracích podle toho, jaké množství rozpouštědla se
použije pro jeho přípravu.
- Pro použití aplikátorem ZomaJet 2 Vision, Ferring Pen nebo pro běžné injekční stříkačky použijte
1,3 ml rozpouštědla, čímž dostanete roztok o koncentraci 3,3 mg/ml
- Pro použití pouze běžnou injekční stříkačkou použijte 3,2 ml rozpouštědla, čímž získáte roztok o
koncentraci 1,3 mg/ml

Prášek se smí míchat pouze s přiloženým rozpouštědlem.
4/7

1a. nasaďte jehlu na kalibrovanou injekční stříkačku
1b.odstraňte uzávěr lahvičky s léčivou látkou označené " Zomacton 4mg" a otřete pryžovou zátku
lahvičky vatou namočenou v dezinfekčním roztoku

2. Odlomte opatrně krček ampule s rozpouštědlem. Pomalu odeberte injekční stříkačkou požadované
množství rozpouštědla. Podle toho, jaké množství rozpouštědla použijete, můžete připravit dvě různé
koncentrace. Váš lékař Vám sdělí, jakou koncentraci máte použít. Nasátím 1,3 ml rozpouštědla se
získá koncentrace 3,3 mg/ml
- Pro použití aplikátorem ZomaJet 2 Vision, Ferring Pen nebo pro běžné injekční stříkačky použijte
1,3 ml rozpouštědla, čímž dostanete roztok o koncentraci 3,3 mg/ml
- Pro použití pouze běžnou injekční stříkačkou použijte 3,2 ml rozpouštědla, čímž získáte roztok o
koncentraci 1,3 mg/ml


3. Propíchněte jehlou gumovou zátku lahvičky s léčivou látkou a přidávejte rozpouštědlo opatrně do
lahvičky tak, že ho necháte stékat po vnitřní stěně. Tím se zabrání zpěnění roztoku.


4. Rozpouštějte léčivou látku v rozpouštědle opatrným kýváním lahvičkou tak, aby vznikl čirý roztok a
zamezilo se tvorbě pěny. Netřepejte! Lze používat jen čiré roztoky.
Pokud je po zamíchání roztok kalný nebo obsahuje částečky hmoty, nesmí být použit.
Lahvičku se zbylým roztokem uložte do ledničky.
V případě, že se obsah zakalí po ochlazení, může se lahvička nechat ohřát na pokojovou teplotu.
Pokud zůstává kalný, vyhoďte nádobku i s jejím obsahem.
Aplikace:
Požadovaná dávka přípravku Zomacton 4mg se podává bezjehlovým aplikátorem ZomaJet 2 Vision,
jehlovým aplikátorem Ferring Pen nebo běžnou injekční stříkačkou (koncentrace roztoku 3,3 mg/ml).
Přesný návod k použití aplikátoru je uveden v brožuře, která je k němu přiložena.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Zomacton 4 mg, než jste měl(a)
Dávka růstového hormonu stanovená lékařem by neměla být překročena. Akutní předávkování může
vést ke zvýšení glykémie s jejím následným poklesem, které se může projevit slabostí, pocením až
mdlobou. Pokud taková situace nastane, je třeba ihned požít několik kostek cukru a poradit se s
lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Zomacton 4 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v předepsaném
režimu dávkování. Pokud zapomenete aplikovat Zomacton 4 mg informujte o tom svého lékaře.
5/7


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zomacton 4 mg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Podkožní injekce růstového hormonu může v ojedinělých případech způsobit úbytek nebo přírůstek
tukové tkáně v místě vpichu. Velmi vzácně se může objevit v místě vpichu bolestivost nebo svědící
zarudnutí pokožky. Doporučuje se měnit místo vpichu.

Velmi časté nežádoucí účinky (nežádoucí účinek se vyskytuje častěji než u 1 z 10 pacientů )
Pouze dospělí:
otok v důsledku zadržování tekutin, zejména rukou a nohou (edém)
mírné zvýšení krevního cukru (hyperglykemie)
bolest kloubů (artralgie)
bolest svalů (myalgie)
bolest hlavy
necitlivost, mravenčení nebo pálení kůže (parestézie)

Časté nežádoucí účinky (méně často než u 1 z 10, ale častěji než u 1 ze 100):
Děti a dospělí:
hypotyreóza
imunitní reakce na růstový hormon, která může být zjištěna při vyšetření krve (tvorba
protilátek)
zvýšení svalového napětí (hypertonie),

Pouze děti:
bolest hlavy
otok v důsledku zadržování tekutin, zejména v rukou a nohou (edém, periferní edém)
reakce v místě podání injekce
slabost (astenie)
porucha glukózové tolerance
bolest kloubů (artralgie)
bolest svalů (myalgie)

Pouze dospělí:
ztuhlost/tuhost v dolních končetinách a/nebo pažích
obtíže při usínání nebo/a potíže při udržení spánku (nespavost)

Méně časté nežádoucí účinky (méně často než u 1 ze 100, ale častěji než u 1 z 1000)

Děti a dospělí:
anémie
zrychlení srdeční frekvence (tachykardie)
závrať (vertigo)
dvojité vidění (diplopie)
edém papily
zvracení, bolest břicha, nadýmání, pocit na zvracení (nevolnost)
slabost
atrofie v místě vpichu, krvácení v místě vpichu, zatvrdnutí/hypertrofie v místě vpichu
nízká koncentrace krevního cukru (hypoglykémie)
zvýšená koncentrace fosfátů v krvi (hyperfosfatémie)
svalová atrofie
6/7
bolest kostí
syndrom karpálního tunelu (porucha citlivosti rukou způsobená stlačením nervu v oblasti
zápěstí)
maligní nádor, nádor
spavost (somnolence)
bezděčné pohyby očí (nystagmus)
poruchy osobnosti
močová inkontinence, hematurie (přítomnost krve v moči), polyurie (časté a vydatné močení),
abnormality moče
reakce v místě vpichu (včetně lipodystrofie (porucha rozložení tuku v těle), atrofie (ztenčení)
kůže, exfoliativní dermatitida, kopřivka, hirsutismus (nadměrné ochlupení), hypertrofie
(zbytnění) kůže)

Pouze děti:
Ztuhlost/tuhost dolních končetin a paží

Pouze dospělí:
Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Vzácné nežádoucí účinky (méně často než u 1 z 1000):
Děti a dospělí:
průjem
abnormální hodnoty při vyšetření funkce ledvin
diabetes mellitus typu II
mravenčení nebo necitlivost v určitých oblastech těla (neuropatie),
tvorba tekutiny v okolí mozku (projevuje se jako opakovaná nebo silná bolest hlavy,
rozmazané vidění a pocit na zvracení a/nebo zvracení),

Pouze děti:
vysoký krevní tlak (hypertenze)
obtíže při usínání nebo/a udržení spánku (nespavost),
necitlivost, mravenčení nebo pálení kůže (parestézie)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně časté než u 1 z 10 000):
Děti a dospělí:
leukémie (zdá se, že výskyt není častější než u dětí v normální/obecné populaci)

Děti
abnormální zvětšení prsů (gynekomastie)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.7/7
5. Jak přípravek Zomacton 4 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
Uchovávejte v chladničce (2°C 8°C).
Lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
Naředěný roztok přípravku je možno přechovávat chráněný před světlem v chladničce (2°C 8°C) po
dobu 14 dnů. Injekční lahvičky uchovávejte ve vzpřímené poloze.
Přípravek Zomacton 4mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP
{zkratka používaná pro dobu použitelnosti}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Zomacton 4 mg, pokud si všimnete, že po zamíchání je roztok kalný nebo
obsahuje částečky hmoty.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zomacton 4 mg obsahuje
- Léčivou látkou je somatropinum 4 mg
- Celkové množství v lahvičce zahrnuje přebytek, aby bylo možné odebrat předepsané množství.
- Pomocnými látkami jsou:
- Prášek: Mannitol
- Rozpouštědlo: chlorid sodný, benzylalkohol, voda na injekci

Zomacton obsahuje méně než 1mmol chloridu sodného ( 23 mg) v jedné dávcce, takže je prakticky
bez sodíku.

Jak přípravek Zomacton 4 mg vypadá a co obsahuje toto balení
1 lahvička s práškem a 1 ampule rozpouštědla
5 lahviček s práškem a 5 ampulí rozpouštědla
10 lahviček s práškem a 10 ampulí rozpouštědla

Aplikátor ZomaJet 2 Vision nebo aplikátor Ferring Pen není součástí balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Ferring GmbH,
Wittland 11,
D - 24 109 Kiel, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
13.11.2013

Recenze

Recenze produktu ZOMACTON 4 MG 1X4.32MG Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ZOMACTON 4 MG 1X4.32MG Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze