Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 11535
Kód EAN: 8590335500518
Kód SÚKL: 99589
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Zofran se používá k léčbě nevolnosti a zvracení způsobených protinádorovou léčbou (chemoterapií a radioterapií). Rovněž se používá k prevenci a léčbě pooperační nevolnosti a zvracení. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 3 roky.

Příbalový leták

1/4
sp.zn. sukls68162/2013, sukls68190/2013


Příbalová informace: informace pro uživatele

Zofran 4 mg
Zofran 8 mg
potahované tablety
Ondansetronum (Ondansetroni hydrochloridum dihydricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Zofran a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zofran užívat
3. Jak se přípravek Zofran užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Zofran uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Zofran a k čemu se užívá

Přípravek Zofran patří do skupiny léčiv nazývaných antiemetika. Používá se k:
léčbě nevolnosti (pocitu na zvracení) a zvracení, které se vyskytují při léčbě nádorových
onemocnění (chemoterapii a radioterapii)
předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení po operaci v celkové anestezii.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zofran užívat

Neužívejte přípravek Zofran
jestliže užíváte apomorfin (lék užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby)
jestliže jste alergický/á na ondansetron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Jestliže se domníváte, že se Vás toto týká, nezačínejte užívat přípravek Zofran předtím, než se poradíte
se svým lékařem.

Zvláštní opatření při užití přípravku Zofran je zapotřebí
Než začnete přípravek Zofran užívat, Váš lékař potřebuje vědět:
jestli jste alergický/á na léčivé přípravky podobné přípravku Zofran, jako jsou přípravky
obsahující granisetron nebo palonosetron
jestli trpíte nebo jste dříve trpěl/a srdečními obtížemi, jako je nepravidelná srdeční činnost
(arytmie)
jestli trpíte onemocněním jater, Váš lékař Vám může snížit dávku přípravku Zofran
jestli trpíte obtížemi se střevy
Pokud se Vás týkají některé uvedené body, poraďte se s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Zofran
2/4
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat. Toto se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu.
Pokud užíváte léky obsahující následující léčivé látky, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi:
karbamazepin nebo fenytoin (užívané k léčbě epilepsie)
rifampicin (užívaný k léčbě infekčních nemocí jako je tuberkulóza (TBC))
tramadol (užívaný k léčbě bolesti)

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Užívání přípravku Zofran během těhotenství se nedoporučuje.
Pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete, sdělte to svému lékaři.
Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Zofran, sdělte to svému lékaři.

Kojení se v průběhu léčby přípravkem Zofran nedoporučuje. Látky obsažené v přípravku mohou
proniknout do mateřského mléka a ovlivnit Vaše dítě. Poraďte se o tom se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zofran neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla nebo schopnost obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Zofran
Přípravek Zofran tablety obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Zofran užívá

Vždy užívejte Zofran přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Léčba nevolnosti a zvracení navozených chemoterapií a radioterapií
V den léčby:
Obvyklá dávka přípravku Zofran je 8 mg jednu až dvě hodiny před léčbou a dalších 8 mg po dvanácti
hodinách.
Následující dny:
Dospělí:
Obvyklá dávka pro dospělé je 8 mg dvakrát denně po dobu až pět dní po léčbě.
Děti:
Odpovídající dávku přípravku Zofran pro Vaše dítě určí vždy lékař. Obvyklá dávka je do 8 mg denně
po dobu až pět dnů po léčbě.

Pooperační nevolnost a zvracení
Dospělí:
Dospělí užívají obvykle 16 mg jednu hodinu před anestezií.
Děti:
Užívání přípravku Zofran ve formě tablet není pro léčbu pooperační nevolnosti u dětí doporučeno.

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.
Pokud i nadále pociťujete nevolnost, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Jestliže jste užil/a více přípravku Zofran, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Zofran než jste měl/a, není pravděpodobné, že by se u Vás vyskytly
závažnější problémy. Pokud si ale nejste jistý/á nebo se necítíte dobře:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Zofran
Užijte zapomenutou dávku ihned, jakmile si vzpomenete a další dávku v obvyklém čase.
3/4
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.

Nepřestávejte užívat přípravek Zofran bez porady s lékařem
Užívejte přípravek Zofran tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Nepřestávejte přípravek užívat bez
porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Závažné alergické reakce (reakce přecitlivělosti): Vyskytují se vzácně u pacientů užívajících
přípravek Zofran. Příznaky zahrnují:
vyrážka s pupínky a svěděním (kopřivka)
otoky, někdy obličeje nebo úst (angioedém), které mohou způsobit obtíže s dýcháním
mdloba
Pokud se u vás objeví některý z těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře. Přestaňte
přípravek Zofran užívat.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů:
bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů
pocit tepla nebo zrudnutí
zácpa

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů:
záchvaty (křeče)
vůlí neovladatelné pohyby nebo křeče
nepravidelná nebo zpomalená srdeční činnost
bolest na hrudi
nízký krevní tlak
škytavka

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
zvýšení množství látek (enzymů) tvořených v játrech

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů
závažné alergické reakce
poruchy srdečního rytmu (někdy mohou způsobit náhlou ztrátu vědomí)
závratě
přechodné poruchy zraku nebo rozmazané vidění

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů
přechodná slepota

4/4
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek Zofran uchovávat

Přípravek Zofran uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Zofran nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistrech, krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek Zofran uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zofran obsahuje

Léčivou látkou je ondansetronum. Jedna tableta obsahuje 4 mg nebo 8 mg ondansetronu.
Pomocnými látkami jsou: laktosa, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob,
magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Zofran vypadá a co obsahuje toto balení

Zofran 4 mg jsou žluté, oválné, bikonvexní, filmem potažené tablety označené GX ET3.

Zofran 8 mg jsou žluté, oválné, bikonvexní, filmem potažené tablety označené GX ET5.

Velikost balení
Zofran 4 mg tablety: jedno balení obsahuje 10 potahovaných tablet.
Zofran 8 mg tablety: jedno balení obsahuje 10 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobci
Glaxo Wellcome Operations, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ, Velká Británie.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko.
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Burgos, Španělsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 22.4.2013.


Vysvětlení cizojazyčných údajů uvedených na blistru:
B.N. číslo šarže
EXP použitelné do

Recenze

Recenze produktu ZOFRAN 8 MG 10X8MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOFRAN 8 MG 10X8MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze