Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

XYREM 500 MG/ML 1X180ML Roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43007

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - XYREM 500 MG/ML 1X180ML Roztok

PŘÍLOHA I 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Xyrem 500 mg/ml perorální roztok 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje natrii oxybutyras 500 mg. 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

3. 

LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok 
Perorální roztok je čirý až mírně opalizující. 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 

Terapeutické indikace

Léčba narkolepsie s kataplexií u dospělých pacientů. 

4.2  Dávkování a způsob podání

Léčba má být zahájena a zůstávat pod vedením lékaře se zkušeností s léčbou poruch spánku. 

Dávkování 
Doporučená zahajovací dávka je 4,5 g natrium-oxybutyrátu denně a je rozdělená do dvou 
stejných dávek po 2,25 g. Dávka se má titrovat na účinnou dávku podle účinnosti a 
snášenlivosti (viz bod 4.4) až na maximální dávku 9 g denně, rozdělenou do dvou stejných 
dávek po 4,5 g. Dávka se nastavuje oběma směry o 1,5 g denně (tj. po 0,75 g/dávku). Mezi 
jednotlivými vzestupy dávky se doporučuje interval minimálně 1-2 týdny. Z důvodu možného 
výskytu závažných příznaků při dávce 18 g/den nebo vyšší (viz bod 4.4) nemá být dávka 9 g 
denně překročena. 

Jednotlivá dávka 4,5 g se nemá užívat bez předchozí titrace pacienta na tuto dávku. 

Jestliže se užívá současně natrium-oxybutyrát a valproát (viz bod 4.5), doporučuje se snížení 
dávky natrium-oxybutyrátu o 20 %. Doporučená zahajovací dávka natrium-oxybutyrátu, pokud 
je užíván současně s valproátem, je 3,6 g za noc, podávaná perorálně ve dvou stejných dávkách, 
asi 1,8 g. Pokud je současné užívání nutné, je třeba sledovat odpověď pacienta na léčbu a její 
snášenlivost, a dávku upravit příslušným způsobem (viz bod 4.4).  

Vysazení Xyremu 
Účinky vysazení natrium-oxybutyrátu nebyly v kontrolovaných klinických studiích 
systematicky hodnoceny (viz bod 4.4). 

Pokud pacient přeruší užívání přípravku na déle než 14 po sobě následujících dní, musí být 
znovu zahájena titrace od nejnižší dávky. 

Zvláštní populace 
Starší pacienti 
Starší pacienti musí být při užívání natrium-oxybutyrátu pečlivě monitorováni z hlediska 
zhoršení motorických a/nebo kognitivních funkcí (viz bod 4.4). 

Porucha funkce jater
U všech pacientů s poruchou funkce jater se zahajovací dávka sníží na polovinu a je nutné 
pečlivě monitorovat odpověď na zvyšování dávek přípravku (viz bod 4.4). 

Porucha funkce ledvin 
U všech pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné vzít v úvahu dietní doporučení, aby byl při 
užívání natrium-oxybutyrátu snížen příjem sodíku (viz bod 4.4). 

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost natrium-oxybutyrátu u dětí a dospívajících ve věku 0-18 let nebyla ještě 
stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.  

Způsob podání 
Xyrem se užívá perorálně po ulehnutí do postele a druhá dávka s odstupem 2,5-4 hodin. 
Doporučuje se připravit si obě dávky Xyremu najednou před ulehnutím do postele.  
Balení léčivého přípravku Xyrem obsahuje kalibrovanou odměrnou stříkačku a dvě 90ml 
dávkovací nádobky s dětským bezpečnostním uzávěrem. Každá odměřená dávka Xyremu musí 
být před užitím připravena do dávkovací nádobky a naředěna přidáním 60 ml vody. 
Jelikož jídlo významně snižuje biologickou dostupnost natrium-oxybutyrátu, pacienti mají jíst 
alespoň několik hodin (2-3) před užitím první dávky přípravku Xyrem v čase, kdy chodí spát. 
Pacienti mají vždy dodržet stejnou dobu odstupu užití dávky přípravku od jídla. Dávky 
přípravku mají být užity do 24 hodin po naředění, jinak musí být zlikvidovány. 

4.3 

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
Pacienti se závažnou depresí. 
Pacienti s deficitem sukcinát-semialdehyd dehydrogenázy. 
Pacienti léčení opioidy nebo barbituráty. 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

Xyrem může navodit respirační depresi. 

Respirační deprese a deprese CNS 
Natrium-oxybutyrát může také navodit dechový útlum. U zdravého dobrovolníka byla 
pozorována apnoe a respirační deprese po jednotlivé dávce 4,5 g nalačno (dvojnásobek 
doporučené počáteční dávky). Pacienti mají být dotázáni na případné příznaky útlumu 
centrálního nervového systému (CNS) nebo dechový útlum. Zvláštní opatrnosti je třeba 
u pacientů s poruchou dýchání. Vzhledem k vyššímu riziku spánkové apnoe musí být pacienti 
s BMI ≥ 40 kg/m

2

 při užívání natrium-oxybutyrátu pečlivě monitorováni. 

Přibližně 80% pacientů, kteří užívali natrium-oxybutyrát v klinických studiích, pokračovalo 
v užívání stimulancií CNS. Není známo, zda toto užívání ovlivnilo dýchání v noci. Před 
zvýšením dávky natrium-oxybutyrátu (viz bod 4.2) si musí být předepisující lékař vědom, že až 
u 50 % pacientů s narkolepsií se vyskytuje spánková apnoe. 

Benzodiazepiny  
Vzhledem k možnosti zvýšení rizika útlumu dýchání je třeba se vyhnout současnému 
užívání benzodiazepinů a natrium-oxybutyrátu. 

Alkohol a látky s tlumivým účinkem na CNS 
Současné užití alkoholu či jiného přípravku s tlumivým účinkem na CNS spolu 
s natrium-oxybutyrátem může vést k zesílení tlumivých účinků natrium-oxybutyrátu na 

CNS, stejně jako ke zvýšení rizika útlumu dechu. Proto musí být pacienti upozorněni na 
to, aby nepožívali alkohol spolu s natrium-oxybutyrátem. 

Inhibitory dehydrogenázy kyseliny gama-hydroxymáselné (gamma hydroxybutyrate, 
GHB) 
Opatrnost je nutná u pacientů, kteří jsou současně léčeni valproátem nebo jiným 
inhibitorem GHB dehydrogenázy, protože byly pozorovány farmakokinetické a 
farmakodynamické interakce, pokud je natrium-oxybutyrát podáván spolu s valproátem 
(viz bod 4.5). Pokud je současné podávání nutné, je třeba zvážit úpravu dávkování (viz 
bod 4.2). Vedle toho je nutno pečlivě sledovat odpověď pacienta na léčbu a její 
snášenlivost a dávku upravit příslušným způsobem. 

Topiramát 
Po současném podávání natrium-oxybutyrátu a topiramátu bylo klinicky pozorováno 
kóma a zvýšené plazmatické koncentrace GHB. Pacienti by tudíž měli být varováni před 
současným užíváním topiramátu a natrium-oxybutyrátu (viz bod 4.5). 

Možnost abúzu a závislosti 
Natrium-oxybutyrát, což je sodná sůl gama-hydroxybutyrátu (GHB), je látka s tlumivým 
účinkem na CNS s dobře známým potenciálem pro zneužívání. Před zahájením léčby musí 
lékaři u pacientů vyhodnotit anamnézu zneužívání léků nebo náchylnost k takovému 
zneužívání. Pacienti musí být rutinně monitorováni a v případě podezření na abúzus musí být 
léčba natrium-oxybutyrátem přerušena. 

Existují kazuistiky závislosti po ilegálním užití GHB v častých opakovaných dávkách (18–
250 g denně) převyšujících rozsah terapeutických dávek. I když nemáme jednoznačný důkaz 
o vzniku závislosti u pacientů užívajících natrium-oxybutyrát v terapeutických dávkách, tuto 
možnost nelze vyloučit. 

Pacienti s porfyrií 
Natrium-oxybutyrát je považován za nebezpečný u pacientů s porfyrií, protože se ukázalo, že je 
u zvířat a v in vitro systémech porfyriogenní. 

Neuropsychiatrické příhody 
Během léčby natrium-oxybutyrátem se může u pacientů vyskytnout zmatenost. Pokud k tomu 
dojde, je zapotřebí kompletní vyšetření a podle individuálního stavu učinit příslušná opatření. 
K dalším neuropsychiatrickým příhodám patří anxieta, psychóza, paranoia, halucinace a 
agitovanost. Vznik poruch myšlení včetně myšlenek na páchání násilných činů (vč. 
poškozování ostatních) a/nebo abnormálního chování při léčbě natrium-oxybutyrátem vyžaduje 
pečlivé a okamžité vyšetření. 

Vznik deprese při léčbě natrium-oxybutyrátem vyžaduje pečlivé a okamžité vyšetření. Pacienty 
s anamnézou deprese a/nebo pokusu o sebevraždu je nutné při léčbě natrium-oxybutyrátem 
mimořádně pečlivě sledovat z hlediska možnosti vzniku depresivních symptomů. U těžké 
deprese je použití Xyremu kontraindikováno (viz bod 4.3). 

Pokud se během léčby přípravkem vyskytne inkontinence moče nebo stolice, musí předepisující 
lékař zvážit vyšetření k vyloučení etiologie této poruchy. 

U pacientů léčených natrium-oxybutyrátem byla v klinických studiích popsána náměsíčnost. 
Není jasné, zda některé nebo všechny epizody odpovídaly pravému somnambulismu 
(parasomnie vyskytující se během non-REM spánku) nebo jiné specifické zdravotní poruše. 
U každého pacienta s náměsíčností je nutné myslet na riziko poranění nebo sebepoškození. 
Proto je nutné stavy náměsíčnosti kompletně vyšetřit a zvážit příslušnou intervenci. 

Příjem sodíku 
Pacienti užívající natrium-oxybutyrát budou mít další denní příjem sodíku v rozmezí od 0,82 g 
(při dávce Xyremu 4,5 g denně) do 1,6 g (při dávce 9 g denně). Při léčbě pacientů se srdečním 
selháním, hypertenzí nebo poruchou funkce ledvin by měla být pečlivě zvážena dietní opatření 
ke snížení příjmu sodíku (viz bod 4.2). 

Starší pacienti 
S podáváním přípravku starším pacientům jsou pouze velmi omezené zkušenosti. Ti musí být 
proto pečlivě monitorováni z hlediska potenciálního zhoršení motorických a/nebo kognitivních 
funkcí. 

Pacienti s epilepsií 
U pacientů léčených natrium-oxybutyrátem byly pozorovány záchvaty. U pacientů s epilepsií 
nebyla jeho bezpečnost a účinnost stanovena, proto se podávání přípravku nedoporučuje. 

Rebound efekt a abstinenční syndrom 
Účinky vysazení přípravku nebyly v kontrolovaných klinických studiích systematicky 
hodnoceny. U některých pacientů se může po ukončení léčby vrátit kataplexie ve vyšší 
frekvenci, může to však být i z důvodů normální variability této choroby. I když zkušenosti 
z klinických studií u pacientů s narkolepsií/kataplexií léčených terapeutickými dávkami 
natrium-oxybutyrátu neprokazují jednoznačně abstinenční syndrom, byly ve vzácných 
případech pozorovány po vysazení GHB stavy jako nespavost, bolest hlavy, úzkost, závratě, 
poruchy spánku, somnolence, halucinace a psychotické poruchy. 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné požití alkoholu a natrium-oxybutyrátu může vést k zesílení jeho tlumivých účinků na 
centrální nervový systém (CNS). Pacienty je nutné upozornit, aby nepili v době léčby natrium-
oxybutyrátem alkoholické nápoje.  

Natrium-oxybutyrát se nesmí používat v kombinaci se sedativními hypnotiky nebo jinými 
přípravky, které mají tlumivý účinek na CNS.  

Sedativní hypnotika 
Studie lékových interakcí s natrium-oxybutyrátem (jednotlivá dávka 2,25 g), lorazepamem 
(jednotlivá dávka 2 mg) a zolpidem-tartarátem (jednotlivá dávka 5 mg) u zdravých dospělých 
osob neprokázaly farmakokinetické interakce. Zvýšená ospalost byla pozorována po souběžném 
podání natrium-oxybutyrátu (2,25 g) a lorazepamu (2 mg). Farmakodynamická interakce se 
zolpidemem nebyla hodnocena. Jestliže budou kombinovány vyšší dávky natrium-oxybutyrátu 
až 9 g/d s vyššími dávkami hypnotik (v rámci doporučeného dávkového rozmezí), nelze 
vyloučit farmakodynamické interakce spojené se symptomy útlumu CNS a/nebo útlumu 
dýchání (viz bod 4.3). 

Tramadol 
V jedné studii lékových interakcí s natrium-oxybutyrátem (jednotlivá dávka 2,25 g) a 
tramadolem (jednotlivá dávka 100 mg) u zdravých dospělých nebyla prokázána 
farmakokinetická/farmakodynamická interakce. Jestliže budou kombinovány vyšší dávky 
natrium-oxybutyrátu až 9 g/d s vyššími dávkami opioidů (v rámci doporučeného dávkového 
rozmezí), nelze vyloučit farmakodynamické interakce spojené se symptomy útlumu CNS 
a/nebo útlumu dýchání (viz bod 4.3). 

Antidepresiva 
Studie lékových interakcí u zdravých dospělých neprokázaly žádné interakce mezi natrium-
oxybutyrátem (jednotlivá dávka 2,25 g), antidepresivem protriptylin-hydrochloridem 
(jednotlivá dávka 10 mg) a duloxetinem (60 mg v ustáleném stavu). Žádné další účinky na 
ospalost nebyly pozorovány při porovnání jednotlivé dávky samotného natrium-oxybutyrátu 

(2,25 g) a natrium-oxybutyrátu (2,25 g) v kombinaci s duloxetinem (60 mg v ustáleném stavu). 
Antidepresiva byla použita k léčbě kataplexie. Možný aditivní účinek antidepresiv a natrium-
oxybutyrátu nelze vyloučit. Výskyt nežádoucích účinků se zvýšil při souběžném podávání 
natrium-oxybutyrátu s tricyklickými antidepresivy. 

Modafinil 
V jedné studii lékových interakcí u zdravých dospělých nebyly prokázány farmakokinetické 
interakce mezi natrium-oxybutyrátem (jednotlivá dávka 4,5 g) a modafinilem (jednotlivá dávka 
200 mg). Natrium-oxybutyrát byl podáván současně s látkami stimulujícími CNS přibližně u 80 
% pacientů v klinických studiích při narkolepsii. Není známo, zda bylo ovlivněno dýchání 
v noci. 

Omeprazol 
Současné podávání spolu s omeprazolem nemá žádný klinicky významný účinek na 
farmakokinetiku natrium-oxybutyrátu. Dávku natrium-oxybutyrátu proto není nutno upravovat 
při současném podávání s inhibitory protonové pumpy. 

Ibuprofen 
Studie lékových interakcí u zdravých dospělých neprokázaly žádné farmakokinetické interakce 
mezi natrium-oxybutyrátem a ibuprofenem. 

Diklofenak 
Studie lékových interakcí u zdravých dospělých neprokázaly žádné farmakokinetické interakce 
mezi natrium-oxybutyrátem a diklofenakem. Současné podávání natrium-oxybutyrátu a 
diklofenaku u zdravých dobrovolníků vedlo ke snížení poruch pozornosti způsobených 
podáváním samotného Xyremu při hodnocení psychometrickými testy. 

Inhibitory GHB dehydrogenázy 
Jelikož je natrium-oxybutyrát metabolizován GHB dehydrogenázou, existuje potenciální riziko 
interakce s přípravky stimulujícími nebo inhibujícími tento enzym (např. valproát, fenytoin, 
nebo ethosuximid) (viz bod 4.4). 

Současné podávání natrium-oxybutyrátu (6 g denně) spolu s valproátem (1250 mg denně) vedlo 
ke zvýšení systémové expozice vůči natrium-oxybutyrátu přibližně o 25 % a nevyvolalo žádnou 
významnou změnu C

max

. Nebyl pozorován žádný vliv na farmakokinetiku valproátu. Výsledné 

farmakodynamické účinky, a to včetně zvýšeného narušení kognitivních funkcí a ospalosti, byly 
výraznější při současném podávání obou léků než účinky pozorované při podávání těchto léků 
jednotlivě. Pokud stav pacienta vyžaduje současné podávání obou léků, je třeba monitorovat 
odpověď pacienta na léčbu a její snášenlivost, a pokud je to nutné, je třeba provést úpravu 
dávky (viz bod 4.2). 

Topiramát 
Nelze vyloučit možné farmakodynamické a farmakokinetické interakce, když je natrium-
oxybutyrát užíván současně s topiramátem. Klinicky bylo pozorováno kóma a zvýšené 
plazmatické koncentrace GHB u pacientů, kteří současně užívali natrium-oxybutyrát a 
topiramát (viz bod 4.4).  

Studie in vitro s lidskými jaterními mikrozomy prokázaly, že natrium-oxybutyrát neinhibuje 
významně aktivity lidských izoenzymů (viz bod 5.2). 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství 
Studie na zvířatech neprokázaly teratogenitu, ale ve studiích u potkanů i králíků byla 
pozorována embryoletalita (viz bod 5.3). 

Údaje od omezeného počtu těhotných žen exponovaných v prvním trimestru svědčí o možném 
zvýšení rizika spontánních potratů. Dosud nejsou k dispozici jiná relevantní epidemiologická 
data. Omezené údaje od těhotných pacientek užívajících natrium-oxybutyrát ve druhém a třetím 
trimestru těhotenství nenaznačují možnost vzniku malformací ani fetální/neonatální toxicitu 
natrium-oxybutyrátu. 

Užívání natrium-oxybutyrátu v těhotenství se nedoporučuje.  

Kojení 
Natrium-oxybutyrát a/nebo jeho metabolity se vylučují do mateřského mléka. Byly pozorovány 
změny spánku dětí kojených exponovanými matkami, což může odpovídat účinku natrium-
oxybutyrátu na nervový systém. Natrium-oxybutyrát se nemá užívat během kojení. 

Fertilita 
Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu natrium-oxybutyrátu na fertilitu. Studie u samců a samic 
potkanů neprokázaly při dávkách GHB až 1000 mg/kg/den žádný nežádoucí vliv na fertilitu. 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Natrium-oxybutyrát má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
Po dobu nejméně 6 hodin po požití natrium-oxybutyrátu nesmí pacienti provádět aktivity, které 
vyžadují úplnou duševní bdělost nebo motorickou koordinaci, jako je např. obsluha strojů nebo 
řízení. 
Pokud pacient zahajuje terapii, pak do doby, než bude vědět, zda tento léčivý přípravek nemá 
nějaké přetrvávající účinky následující den, musí být mimořádně opatrný při řízení vozidla, 
ovládání těžkých strojů nebo provádění jiných úkolů, které by mohly být nebezpečné nebo které 
vyžadují úplnou duševní čilost. 

4.8  Nežádoucí účinky 

Souhrnný bezpečnostní profil 
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou závratě, nauzea a bolest hlavy, které se vyskytují 
u 10 %-20 % pacientů. Nejzávažnější nežádoucí účinky jsou sebevražedný pokus, psychózy, 
respirační deprese a konvulze. 

Bezpečnost a účinnost natrium-oxybutyrátu při léčbě příznaků narkolepsie byla stanovena ve 
čtyřech multicentrických, randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných 
paralelních skupinových studiích u pacientů s narkolepsií s kataplexií, s výjimkou jedné studie, 
kde kataplexie nebyla požadována k zařazení. Dvě studie fáze 3 a jedna studie fáze 2 dvojitě 
zaslepených, paralelních, placebem kontrolovaných studií byly provedeny k posouzení indikace 
natrium-oxybutyrátu pro fibromyalgii. Navíc randomizované, dvojitě zaslepené, placebem 
kontrolované, zkřížené studie lékových interakcí s ibuprofenem, diklofenakem a valproátem 
byly provedeny u zdravých subjektů a shrnuty v bodě 4.5. 

K nežádoucím účinkům hlášených z klinických studií byly navíc hlášeny nežádoucí účinky po 
uvedení přípravku na trh. Není vždy možné spolehlivě odhadnout frekvenci jejich výskytu 
u léčené populace. 

Přehled nežádoucích účinků v tabulce 
Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů MedDRA. 

Odhad frekvence: Velmi časté (

≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až 

<1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných 
údajů nelze určit). 
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

Infekce a infestace 
Časté: nazofaryngitida, sinusitida. 

Poruchy imunitního systému 
Méně časté: hypersenzitivita. 

Poruchy metabolismu a výživy 
Časté: anorexie, snížená chuť k jídlu 
Není známo: dehydratace, zvýšená chuť k jídlu. 

Psychiatrické poruchy 
Časté: deprese, kataplexie, anxieta, abnormální sny, stav zmatenosti, dezorientace, noční můry, 
náměsíčnost, poruchy spánku, nespavost, střední insomnie, nervozita  
Méně časté: sebevražedný pokus, psychóza, paranoia, halucinace, abnormální myšlení, 
agitovanost, časná insomnie 
Není známo: sebevražedné představy, vražedné myšlenky, agresivita, euforie, syndrom poruchy 
spánku s nočním jedlictvím, panická ataka, mánie/bipolární porucha, blud, bruxismus, 
podrážděnost a zvýšené libido. 

Poruchy nervového systému 
Velmi časté: závratě, bolest hlavy 
Časté: spánková obrna, somnolence, třes, poruchy rovnováhy, poruchy pozornosti, hypestezie, 
parestezie, sedace, dysgeuzie 
Méně časté: myoklonus, amnézie, syndrom neklidných nohou 
Není známo: konvulze, ztráta vědomí, dyskineze. 

Poruchy oka 
Časté: rozmazané vidění. 

Poruchy ucha a labyrintu 
Časté: vertigo. 
Není známo: tinitus

Srdeční poruchy 
Časté: palpitace.

Cévní poruchy 
Časté: hypertenze. 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Časté: dyspnoe, chrápání, nazální kongesce 
Není známo: respirační deprese, spánková apnoe. 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi časté: nauzea (frekvence je vyšší u žen než u mužů) 
Časté: zvracení, průjem, bolest v horní části břicha 
Méně časté: inkontinence stolice. 
Není známo: sucho v ústech 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Časté: hyperhidróza, vyrážka 
Není známo: urtikarie, angioedém, seborea. 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Časté: artralgie, svalové spasmy, bolest zad. 

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: enuresis nocturna, inkontinence moči 
Není známo: polakisurie, nutkání k močení. 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Časté: astenie, únava, pocit opilosti, periferní otoky. 

Vyšetření 
Časté: zvýšení krevního tlaku, snížení tělesné hmotnosti. 

Poranění, otravy a procedurální komplikace 
Časté: pád. 

Popis vybraných nežádoucích účinků 
U některých pacientů se může po ukončení léčby natrium-oxybutyrátem vrátit kataplexie ve 
vyšší frekvenci, může to však být i z důvodů normální variability této choroby. I když 
zkušenosti z klinických studií s terapeutickými dávkami natrium-oxybutyrátu u pacientů 
s narkolepsií/kataplexií neprokazují jednoznačně abstinenční syndrom, byly pozorovány ve 
vzácných případech po vysazení GHB nežádoucí účinky jako nespavost, bolesti hlavy, úzkost, 
závratě, poruchy spánku, somnolence, halucinace a psychotické poruchy. 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje 
to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické 
pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému 
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. 

4.9  Předávkování

Informace o příznacích a projevech předávkování natrium-oxybutyrátem jsou omezené. Většina 
údajů pochází z ilegálního používání gama-hydroxybutyrátu (GHB), protože natrium-
oxybutyrát je sodná sůl GHB. Příhody související s abstinenčním syndromem byly pozorovány 
u dávek mimo terapeutické rozmezí natrium-oxybutyrátu. 

Příznaky 
U pacientů se vyskytl různý stupeň útlumu vědomí, který může rychle kolísat mezi zmateností, 
agitovaným bojovným stavem s ataxií a kómatem. Může se vyskytnout zvracení (i při 
porušeném vědomí), nadměrné pocení, bolest hlavy a porucha psychomotorických dovedností. 
Popsáno bylo rozmazané vidění. Při vyšších dávkách bylo pozorováno prohloubení kómatu. 
Byly hlášeny myoklonus a tonicko-klonické křeče. Existují hlášení o porušení rychlosti a 
hloubky dýchání a život ohrožujícím útlumu dechu, který vyžaduje intubaci a ventilaci. Byly 
pozorovány Cheyne-Stokesovo dýchání a apnoe. Bezvědomí může být provázeno bradykardií, 
hypotermií a svalovou hypotonií, šlachové reflexy ale zůstávají intaktní. Bradykardie reaguje na 
intravenózní podání atropinu. 

Léčba 
Pokud je podezření i na další požité látky, je třeba zvážit výplach žaludku. Jelikož se zvracení 
může vyskytovat při porušeném vědomí, musí se pacient uložit do příslušné polohy (vleže na 
levém boku) a musí být zajištěna ochrana dýchacích cest intubací. I když u pacientů 
v hlubokém kómatu může chybět dávivý reflex, i pacienti v bezvědomí se mohou bránit 
intubaci a je třeba zvážit rychlou sekvenční indukci (bez použití sedativa). 

Po podání flumazenilu nelze předpokládat zvrat centrálních tlumivých účinků natrium-
oxybutyrátu. Pro doporučení naloxonu v léčbě předávkování GHB není dostatek důkazů. 
Použití hemodialýzy a dalších forem mimotělního odstranění nebylo při předávkování natrium-

10 

oxybutyrátem předmětem klinických studií. Vzhledem k rychlému metabolismu přípravku není 
ale přijetí takových opatření odůvodněné. 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná léčiva nervového systému, ATC kód N07XX04.  

Natrium-oxybutyrát je látka s tlumivým účinkem na centrální nervový systém, která snižuje 
excesivní ospalost v průběhu dne a kataplexii u pacientů s narkolepsií a modifikuje spánkovou 
architekturu redukcí fragmentace nočního spánku. Není znám přesný mechanismus, kterým 
látka účinkuje. Předpokládá se, že vyvolává podporu spánku s pomalými (delta) vlnami a 
konsolidaci nočního spánku. Natrium-oxybutyrát podaný před nočním spánkem zvyšuje spánek 
stadia 3 a 4 a spánkovou latenci, ale snižuje frekvenci nástupu spánkových period REM 
(SOREMP). Na účinku přípravku se mohou podílet i další mechanismy, které dosud nebyly 
objasněny. Více než 80 % pacientů v databázi klinických studií užívalo současně stimulancia. 

Účinnost natrium-oxybutyrátu v léčbě příznaků narkolepsie byla stanovena ve 
4 multicentrických randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích 
s paralelními skupinami (studie 1, 2, 3 a 4) u pacientů s narkolepsií s kataplexií (s výjimkou 
studie 2, u které nebyla kataplexie k zařazení vyžadována). Současné užívání stimulancií bylo 
povoleno ve všech studiích (s výjimkou fáze aktivní léčby u studie 2); antidepresiva byla 
vysazena před nasazením účinné léčby ve všech studiích mimo studii 2. V každé studii byla 
denní dávka rozdělena do 2 stejných dílčích dávek. První dávka byla užita každý večer před 
ulehnutím, druhá dávka o 2,5-4 hodiny později.  

Tabulka 1  Souhrn klinických studií s natrium-oxybutyrátem v léčbě narkolepsie  

Studie 

Primární 

parametry 

účinnosti 

Sekundární parametry 

účinnosti 

Trvání 

Aktivní 

léčba a 

dávka (g/d) 

Studie 1 

EDS (ESS); 

CGIc 

246 

MWT/spánková architektura/

kataplexie/Naps/FOSQ 

8 týdnů 

Xyrem 4,5-9 

Studie 2 

EDS (MWT) 

231 

Spánková architektura/ 

ESS/CGIc/Naps 

8 týdnů 

Xyrem 6–9 

Modafinil  

200-600 mg 

Studie 3 

Kataplexie 

136 

EDS (ESS)/CGIc/Naps 

4 týdny 

Xyrem 3-9 

Studie 4 

Kataplexie 

55 

žádné 

4 týdny 

Xyrem 3-9 

EDS – excesivní denní spavost; ESS – Epworthská spánková škála; MWT – Test udržení 
bdělosti; Naps – počet nechtěných denních usnutí; CGIc – Celkový klinický dojem změny; 
FOSQ – funkční výsledky spánkového dotazníku  

Do studie 1 bylo zařazeno 246 pacientů s narkolepsií. Studie 1 obsahovala periodu titrace 
v trvání 1 týdne. Primárním parametrem účinnosti byly změny v nadměrné denní spavosti 
měřené Epworthskou spánkovou škálou a změna celkové tíže příznaků narkolepsie hodnocená 
zkoušejícím pomocí škály Celkového klinického dojmu změny (CGI-c). 

Tabulka 2  Souhrn výsledků ESS ve studii 1 

Epworthská spánková škála (ESS; rozsah 0-24)

Skupina s dávkou  

Počáteční 

Cílový 

Medián změny od 

Změna proti 

11 

[g/d (n)] 

stav 

parametr 

počátečního stavu 

počátečnímu stavu 

v porovnání s placebem 

(p-hodnota) 

Placebo (60) 

17,3 

16,7 

-0,5 

4,5 (68) 

17,5 

15,7 

-1,0 

0,119 

6 (63) 

17,9 

15,3 

-2,0 

0,001 

9 (55) 

17,9 

13,1 

-2,0 

<0,001 

Tabulka 3  Souhrn výsledků CGI-c ve studii 1 

Celkový klinický dojem změny (CGI-c) 

Skupina s dávkou [g/d (n)] 

Respondéři* 

N (%) 

Změna proti počátečnímu stavu  

v porovnání s placebem  

(p-hodnota) 

Placebo (60) 

13 (21,7) 

4,5 (68) 

32 (47,1) 

0,002 

6 (63) 

30 (47,6) 

<0,001 

9 (55) 

30 (54,4) 

<0,001 

* Data CGI-c byla analyzována s definováním respondérů jako pacientů, kteří vykázali velmi 
výrazné nebo výrazné zlepšení. 

Studie 2 porovnávala účinek perorálně užívaného natrium-oxybutyrátu, modafinilu a natrium-
oxybutyrátu + modafinilu s placebem v léčbě denní ospalosti u narkolepsie. Během 8 týdnů 
trvající dvojitě zaslepené periody užívali pacienti modafinil v jejich obvyklé dávce nebo 
placebo. Natrium-oxybutyrát nebo placebo užívali v dávce 6 g/den první 4 týdny a v dávce 
9 g/den po zbylé 4 týdny. Primárním parametrem účinnosti byla excesivní denní spavost měřená 
objektivní odpovědí v MWT. 

Tabulka 4  Souhrn výsledků MWT ve studii 2 

STUDIE 2 

Skupina s dávkou 

Počáteční 

stav 

Cílový 

parametr 

Průměrná změna 

proti počátečnímu 

stavu 

Cílový parametr 

v porovnání 

s placebem 

Placebo (56) 

9,9 

6,9 

-2,7 

Natrium-oxybutyrát (55) 

11,5 

11,3 

0,16 

<0,001 

Modafinil (63) 

10,5 

9,8 

-0,6 

0,004 

Natrium-oxybutyrát + 

Modafinil (57) 

10,4 

12,7 

2,3 

<0,001 

Do studie 3 bylo zařazeno 136 pacientů s narkolepsií se střední až těžkou kataplexií (medián 21 
kataplektických záchvatů za týden) v počátečním stavu. Primárním parametrem účinnosti byla 
frekvence záchvatů kataplexie. 

12 

Tabulka 5  Souhrn výsledků ve studii 3  

Dávka 

Počet subjektů 

Záchvaty kataplexie 

Studie 3 

Počáteční stav 

Medián 

změny od 

počátečního 

stavu 

Změna proti 

počátečnímu 

stavu v porovnání 

s placebem  

(p-hodnota)

Medián záchvatů/týden

Placebo

33

20,5

-4

-

3,0 g/den

33

20,0

-7

0,5235

6,0 g/den

31 

23,0 

-10 

0,0529 

9,0 g/den

33

23,5

-16

0,0008

Do studie 4 bylo zařazeno 55 pacientů s narkolepsií, kteří užívali natrium-oxybutyrát 
v otevřeném uspořádání po dobu 7-44 měsíců. Pacienti byli randomizováni k pokračování 
v léčbě v jejich obvyklé dávce nebo k podávání placeba. Studie 4 byla uspořádána specificky 
k zhodnocení kontinuální účinnosti natrium-oxybutyrátu po dlouhodobé léčbě. Primárním 
parametrem účinnosti byla frekvence záchvatů kataplexie. 

Tabulka 6  Souhrn výsledků ve studii 4 

Skupina 

Počet 

subjektů

Záchvaty kataplexie 

Studie 4

Počáteční 

stav 

Medián změny 

od počátečního 

stavu 

Změna proti počátečnímu 

stavu v porovnání 

s placebem  

(p-hodnota)

Medián záchvatů/2 týdny

Placebo

29

4,0

21,0

-

Natrium-oxybutyrát

26

1,9

0

p <0,001

Ve studii 4 byla odpověď numericky podobná u pacientů léčených dávkou 6-9 g/den, ale nebyl 
pozorován žádný účinek u dávek nižších než 6 g/den. 

5.2 

Farmakokinetické vlastnosti

Natrium-oxybutyrát se po perorálním podání rychle a téměř úplně absorbuje. Absorpce je 
prodloužena a snížena po velmi tučném jídle. Vylučuje se hlavně metabolismem s poločasem 
0,5–1 hodina. 
Farmakokinetika je nelineární s plochou pod křivkou plazmatických koncentrací (AUC) 
v porovnání s časovou křivkou, která se zvýší 3,8x při zdvojnásobení dávky přípravku ze 4,5 g 
na 9 g. Farmakokinetika se nemění po opakovaných dávkách přípravku. 

Absorpce 
Natrium-oxybutyrát se po perorálním podání rychle absorbuje s absolutní biologickou 
dostupností přibližně 88 %. Průměrné vrcholové plazmatické koncentrace (1. a 2. vrchol) po 
podání denní dávky 9 g rozdělené do dvou stejných dávek podaných v rozmezí 4 hodin, byly 
78, resp. 142 μg/ml. Průměrná doba k dosažení vrcholové plazmatické koncentrace (T

max

) se 

v osmi farmakokinetických studiích pohybovala od 0,5 do 2 hodin. Po perorálním podání látky 
stoupají plazmatické hladiny s její  rostoucí dávkou více než proporcionálně. Jednotlivé dávky 
nad 4,5 g nebyly studovány. Podání natrium-oxybutyrátu bezprostředně po jídle s vysokým 
obsahem tuků vedlo k opožděné absorpci (průměrná T

max

 stoupla z 0,75 hodiny na 2,0 hodiny) a 

13 

ke snížení vrcholové plazmatické hladiny (C

max

) průměrně o 58 % a systémové expozice (AUC) 

o 37 %. 

Distribuce 
Natrium-oxybutyrát je hydrofilní sloučenina se zdánlivým distribučním objemem v průměru 
190–384 ml/kg. Při koncentracích v rozmezí 3–300 μg/ml se méně než 1 % látky váže na 
plazmatické bílkoviny. 

Biotransformace 
Studie na zvířatech ukazují, že metabolismus je hlavním způsobem eliminace látky. Látka se 
metabolizuje na oxid uhličitý a vodu cyklem trikarboxylových kyselin (Krebsův cyklus) a 
sekundárně 

β-oxidací. Cytosolový enzym spojený s NADP

+

, GHB dehydrogenáza, katalyzuje 

primárně přeměnu výchozího substrátu na sukcinát semialdehyd, který je pak biotransformací 
enzymem sukcinit semialdehyd dehydrogenázou přeměněn na kyselinu jantarovou. Ta vstupuje 
do Krebsova cyklu a je metabolizována na oxid uhličitý a vodu. Druhý mitochondriální 
oxidoredukční enzym transhydrogenáza také katalyzuje v přítomnosti α-ketoglutarátu přeměnu 
natrium-oxybutyrátu na sukcinát semialdehyd. Alternativní biotransformací je 

β-oxidace přes 

3,4-dihydroxybutyrát na acetyl-CoA, který se také následně přeměňuje v cyklu kyseliny 
citrónové na oxid uhličitý a vodu. Aktivní metabolit natrium-oxybutyrátu nebyl zjištěn. 

Studie in vitro s lidskými jaterními mikrozomy prokázaly, že natrium-oxybutyrát neinhibuje 
významně až do koncentrace 3 mM (378 

µg/ml) aktivitu lidských izoenzymů CYP1A2, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A. Uvedené hladiny byly výrazně vyšší než 
hladiny dosažené dávkami terapeutickými. 

Eliminace 
Odstranění natrium-oxybutyrátu z organismu probíhá z velké části biotransformací na oxid 
uhličitý, který je pak eliminován dýcháním. Méně než 5 % nezměněného přípravku se vylučuje 
močí do 6–8 hodin po podání. Vylučování stolicí je zanedbatelné. 

Starší pacienti
U omezeného počtu pacientů starších než 65 let nebyl rozdíl ve farmakokinetice natrium-
oxybutyrátu ve srovnání s pacienty mladšími než 65 let. 

Pediatrická populace
Farmakokinetika natrium-oxybutyrátu u pediatrických pacientů do 18 let nebyla studována. 

Porucha funkce ledvin 
Ledviny nehrají významnou úlohu ve vylučování látky, proto nebyla provedena 
farmakokinetická studie u pacientů s poruchou funkce ledvin. Možnost ovlivnění 
farmakokinetiky natrium-oxybutyrátu u pacientů s poruchou funkce ledvin se nepředpokládá. 

Porucha funkce jater 
Natrium-oxybutyrát se výrazně metabolizuje během prvního průchodu játry. Po jednotlivé 
perorální dávce 25 mg/kg byly hodnoty AUC u pacientů s cirhózou dvojnásobné, zdánlivá 
perorální clearance se snížila z 9,1 ml/min/kg u zdravých dospělých osob na 4,5 ml/min/kg 
u pacientů ve třídě A (bez ascitu) a na 4,1 ml/min/kg u pacientů třídy C (s ascitem). Eliminační 
poločas byl u pacientů ve třídě C a třídě A významně delší než u osob v kontrolní skupině 
(průměrný t

1/2

 59 minut u pacientů ve třídě C a 32 minut u pacientů ve třídě A proti 22 minutám 

u osob na placebu). U pacientů s poruchou jaterní funkce má být zahajovací dávka přípravku 
snížena na polovinu a odpověď na zvýšení dávky je třeba pečlivě monitorovat (viz bod 4.2). 

Etnický původ 
Vliv etnického původu na metabolismus natrium-oxybutyrátu nebyl zkoumán. 

14 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Opakované podávání natrium-oxybutyrátu potkanům (90 dnů a 26 týdnů) a psům (52 týdnů) 
nevedlo k žádnému významnému nálezu při biochemickém vyšetření, makroskopické i 
mikroskopické patologii. Klinické příznaky vztahující se k podávání přípravku souvisely se 
sedací, sníženou spotřebou potravy a druhotnými změnami tělesné hmotnosti, nárůstem tělesné 
hmotnosti a hmotnosti orgánů. Expozice psů a potkanů k dosažení NOEL byla nižší (~50%) než 
u lidí. Natrium-oxybutyrát nebyl v in vivo a in vitro testech mutagenní ani klastogenní. 

Gamabutyrolakton (GBL), prekurzor látky GHB, byl testován v dávkách 1,21-1,64krát vyšších 
než dávky terapeutické a byl klasifikován jako nekancerogenní u potkanů a neprůkazně 
kancerogenní u myší (došlo k mírnému zvýšení počtu feochromocytomů). Tento výsledek byl 
vzhledem k vysoké mortalitě skupiny s vysokou dávkou GBL obtížně interpretovatelný. Ve 
studii kancerogenity u potkanů byly také identifikovány nádory bez vztahu k podané látce. 

Látka GHB nevykazovala žádný účinek na páření, obecnou fertilitu nebo parametry spermatu a 
nepůsobila ani embryofetální toxicitu u potkanů exponovaných dávkám do 1000 mg/kg/den 
(1,64x vyšší expozice v porovnání s člověkem stanovená výpočtem pro zvířata, která nejsou 
březí). Během laktace byla také po této vysoké dávce zvýšena u F1 zvířat perinatální mortalita a 
snížena průměrná hmotnost mláďat. Souvislost těchto vývojových defektů s maternální 
toxicitou nemohla být stanovena. U králíků byla pozorována mírná fetotoxicita.  

Lékové diskriminační studie ukázaly, že GHB produkuje specifický diskriminační stimul, který 
je v některých ohledech podobný alkoholu, morfinu a některým GABA agonistům. Studie 
u potkanů, myší a opic, ve kterých si zvířata sama mohla podávat přípravek, vedly 
k rozporuplným výsledkům. U hlodavců však byla jasně prokázána tolerance k GHB i zkřížená 
tolerance mezi GHB a alkoholem a baklofenem. 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

6.1 

Seznam pomocných látek 

Čištěná voda 
Kyselina jablečná (k úpravě pH) 
Hydroxid sodný (k úpravě pH) 

6.2 

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. 

6.3 

Doba použitelnosti

5 let 
Po prvním otevření: 40 dní. 

Po naředění v dávkovacích nádobkách by se měl přípravek použít do 24 hodin. 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 
Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3. 

6.5 

Druh obalu a velikost balení a zvláštní vybavení pro použití

15 

180 ml roztoku v oválné 240 ml PET lahvi jantarově hnědé barvy s plastovou fólií a dětským 
bezpečnostním uzávěrem z HDPE/polypropylenu a s dřevolepenkovou vnitřní vložkou. 

Papírová krabička obsahuje jednu lahev, zatlačovací adaptér lahve sestávající z LDPE vložky, 
ventilu z Silastic Biomedical ETR elastomeur, zpětného ventilu z akrylonitryl butadien 
styrenového terpolymeru a z LDPE trubičky, kalibrovanou odměrku (polypropylenová 
stříkačka) a dvě polypropylenové dávkovací nádobky se dvěma HDPE závitovými dětskými 
bezpečnostními uzávěry. 

6.6  Zvláštní požadavky pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UCB Pharma Ltd  
208 Bath Road 
Slough 
Berkshire 
SL1 3WE 
Velká Británie 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

EU/1/05/312/001 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13. října 2005 
Datum posledního prodloužení registrace: 8. září 2015 

10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách 
Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/ 

16 

PŘÍLOHA II 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 
ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

17 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 

UCB Pharma Ltd 
208 Bath Road 
Slough 
Berkshire SL1 3WE 
Velká Británie 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů 
o přípravku, bod 4.2) 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro 
tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie 
(seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na 
evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ 
POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti 
farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a 
ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP. 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, 
které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a 
aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.  

Další opatření k minimalizaci rizik

Držitel rozhodnutí o registraci zavede edukační program pro Xyrem k zajištění toho, že 
lékaři, u kterých se předpokládá, že budou předepisovat Xyrem, budou seznámeni 
s dávkováním Xyremu a důležitými riziky při jeho užívání. Edukační program obsahuje 
4 následující položky:  

Kontrolní seznam pro zdravotnické pracovníky (např. formulář k zahájení léčby): pro 
připomenutí lékařům kontrolovat kontraindikace, upozornění a opatření v SmPC, se 
zvláštním vyznačením, že Xyrem může navodit respirační depresi a depresi CNS, že 
alkohol může zesilovat depresi CNS a že Xyrem má potenciál k abúzu.  

18 

Často kladené otázky, informační brožura pro pacienta (určena pro předání 
pacientovi): poskytne pacientovi odpovědi na některé otázky, které mohou mít 
pacienti ohledně užívání Xyremu. 

Příručka pacienta (určena pro předání pacientovi): poskytne pacientovi informace 
ohledně užívání Xyremu. 

Kartička pro pacienta (určena pro předání pacientovi): k připomenutí pacientům, 
lékařům a/nebo farmaceutům důležité bezpečnostní informace při užívání Xyremu 

Držitel rozhodnutí o registraci zavede kontrolovaný distribuční program, který zvýší existující 
kontroly pro Xyrem a umožní dosažení zamýšlené populace pacientů s narkolepsií a zároveň 
minimalizuje riziko Xyremu vyřazením těch, kteří by ho chtěli zneužít.   

19 

PŘÍLOHA III 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

20 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

21 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 

Krabička a lahev

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

Xyrem 500 mg/ml perorální roztok 
natrii oxybutyras 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje natrii oxybutyras 500 mg

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

1 lahev se 180 ml perorálního roztoku 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání.  

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

8. 

POUŽITELNOST 

EXP  

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek by měl být spotřebován do 40 dní po prvním otevření. 
Po naředění v dávkovacích nádobkách by se měl přípravek použít do 24 hodin.

22 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

UCB Pharma Ltd 
208 Bath Road 
Slough 
Berkshire 
SL1 3WE 
Velká Británie 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

EU/1/05/312/001 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

č.š.: 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

Xyrem 500 mg/ml (pouze krabička) 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:  
SN:  
NN:  

23 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

24 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Xyrem 500 mg/ml perorální roztok 

natrii oxybutyras 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

− Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
− Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
− Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

− Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.

Co je Xyrem a k čemu se používá 

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xyrem užívat 

3.

Jak se Xyrem užívá 

4.

Možné nežádoucí účinky  

5.

Jak Xyrem uchovávat  

6.

Obsah balení a další informace 

1. Co je Xyrem a k čemu se používá 

Xyrem obsahuje léčivou látku natrium-oxybutyrát. Xyrem účinkuje tak, že upravuje noční 
spánek, i když přesný mechanismus účinku není znám. 

Xyrem se používá k léčbě narkolepsie s kataplexií u dospělých. 

Narkolepsie je spánková porucha, při které se mohou vyskytovat záchvaty spánku během 
normálních hodin bdění a dále kataplexie, spánková obrna, halucinace a špatný spánek. 
Kataplexie je nástup náhlé svalové slabosti nebo ochrnutí bez ztráty vědomí jako odpověď na 
náhlou emoční reakci, jako je zlost, strach, štěstí, smích nebo překvapení. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xyrem užívat 

Neužívejte Xyrem: 

− jestliže jste alergický(á) na natrium-oxybutyrát nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

− jestliže máte nedostatek sukcinát semialdehyd dehydrogenázy (vzácná metabolická 

porucha) 

− jestliže trpíte těžkou depresí 
− jestliže jste léčen(a) opiáty nebo barbituráty. 

Upozornění a opatření 
Před užitím Xyremu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
− jestliže máte dechové nebo plicní problémy (zvláště jste-li obézní), protože Xyrem může 

způsobit dýchací problémy 

− jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) depresi 
− jestliže máte srdeční selhání, hypertenzi (vysoký krevní tlak), problémy s játry nebo 

ledvinami, může být zapotřebí dávku Xyremu upravit 

− jestliže jste v minulosti zneužíval(a) léky 

25 

− jestliže máte epilepsii, protože užívání Xyremu se v tomto případě nedoporučuje 
− jestliže máte porfyrii (málo častá metabolická porucha). 

Pokud se Vás něco z toho týká, oznamte to svému lékaři ještě předtím, než začnete užívat 
Xyrem. 

Pokud při užívání Xyremu zpozorujete, že máte vlhké lůžko a inkontinenci (neudržíte moč nebo 
stolici), jste zmatený(á), máte halucinace, jste náměsíčný(á) nebo máte abnormální myšlení, 
sdělte to ihned svému lékaři. I když tyto nežádoucí účinky jsou málo časté, pokud se vyskytnou, 
jsou obvykle mírné až středně závažné. 

Jestliže jste starší, lékař bude pečlivě sledovat Váš stav a kontrolovat, zda má Xyrem 
požadované účinky. 

Xyrem má dobře známý potenciál pro zneužívání. Případy závislosti se vyskytly po 
nedovoleném užívání natrium-oxybutyrátu. 

Lékař se Vás bude před začátkem užívání Xyremu ptát, zda u Vás někdy došlo ke zneužívání 
léků. Rovněž se Vás bude ptát v průběhu užívání.  

Děti a dospívající 
Nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím. 

Další léčivé přípravky a Xyrem 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Xyrem zvláště nesmí být užíván společně s léky, které navozují spánek a které mají tlumivý 
účinek na centrální nervový systém (pojem centrální nervový systém zahrnuje mozek a míchu). 

Informujte také svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků: 

léky, které zvyšují aktivitu centrálního nervového systému, a antidepresiva 

léky, které mohou být v těle podobně metabolizovány (např. valproát, fenytoin nebo 
ethosuximid, které se používají k léčbě záchvatů) 

topiramát (používaný k léčbě epilepsie) 

Jestliže užíváte valproát, bude třeba upravit Vaši denní dávka Xyremu (viz bod 3), 
protože to může vést k interakcím. 

Xyrem s jídlem, pitím a alkoholem
Při užívání Xyremu nesmíte pít alkohol, protože jeho účinky mohou být zvýšeny. 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Existuje velmi málo žen, které užívaly Xyrem nějakou dobu během svého těhotenství, a několik 
z nich spontánně potratilo. Riziko užívání Xyremu v těhotenství není známo, a proto se užívání 
Xyremu u těhotných žen nebo u žen, které plánují otěhotnět, nedoporučuje.  

Pacientky užívající Xyrem by neměly kojit, protože je známo, že se Xyrem vylučuje do 
mateřského mléka. Změny spánku byly pozorovány u dětí kojených matkami, které užívaly 
tento přípravek. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Xyrem může narušit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a zařízení. Po dobu nejméně 6 hodin 
po požití Xyremu neřiďte dopravní prostředky, neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje ani 

26 

neprovádějte žádné činnosti, které jsou nebezpečné nebo vyžadují duševní bdělost. Když 
začnete poprvé užívat Xyrem, buďte extrémně opatrný(á) při řízení vozidla, obsluze strojů či 
vykonávání jakékoli činnosti, která může být nebezpečná nebo vyžaduje plnou duševní bdělost, 
dokud nebudete vědět, zda nejste následující den ospalý(á).  

Xyrem obsahuje sodík 
Měl(a) byste sledovat množství soli, které přijímáte, protože Xyrem obsahuje sodík (ten se 
nachází v kuchyňské soli). To může ovlivnit Váš zdravotní stav, pokud jste měl(a) v minulosti 
problémy s vysokým krevním tlakem, se srdcem nebo ledvinami. Pokud užíváte dvě dávky 
natrium-oxybutyrátu po 2,25 g každou noc, přijímáte zároveň 0,82 g sodíku. Pokud užíváte dvě 
dávky natrium-oxybutyrátu po 4,5 g každou noc, přijímáte zároveň 1,6 g sodíku. Může být tedy 
třeba snížit množství soli, které přijímáte. 

3. Jak se Xyrem užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená zahajovací dávka je 4,5 g denně, rozdělená do dvou stejných dávek po 2,25 g. 
Lékař Vám může postupně zvyšovat dávku až na 9 g denně, rozdělené do dvou stejných dávek 
po 4,5 g. 

Užívejte Xyrem perorálně (ústy) dvakrát každou noc. První dávku si vezměte po ulehnutí do 
postele a druhou dávku za 2,5–4 hodiny. Možná bude nutné, abyste si nařídil(a) budík, aby bylo 
jisté, že se vzbudíte na druhou dávku. Jídlo snižuje množství Xyremu, které se vstřebá do 
organismu. Proto je nejlepší si vzít Xyrem v určenou dobu dvě až tři hodiny po jídle. Obě 
dávky si připravte před spaním. Obě dávky užijte do 24 hodin po přípravě. 
Pokud užíváte valproát společně s Xyremem, lékař upraví dávku Xyremu. Doporučená 
zahajovací dávka Xyremu, pokud užíváte valproát, je 3,6 g denně, rozdělená do dvou stejných 
dávek po 1,8 g. První dávku si vezměte po ulehnutí do postele a druhou dávku za 2,5–4 hodiny.  

Jestliže máte problém s ledvinami, měl(a) byste zvážit dietní opatření, abyste snížil(a) příjem 
sodíku. 

Jestliže máte problém s játry, zahajovací dávka Vám bude snížena na polovinu. Lékař Vám 
může pak dávku postupně zvyšovat. 

Návod na ředění Xyremu 
V níže uvedených pokynech je vysvětleno, jak se Xyrem připravuje. Přečtěte si prosím tyto 
pokyny pečlivě a postupujte podle nich krok za krokem. 

Pro Vaši informaci, krabička s Xyremem obsahuje 1 lahev s přípravkem, odměrnou stříkačku a 
dvě dávkovací nádobky s dětským bezpečnostním uzávěrem. 

1. 

Odstraňte uzávěr lahve zatlačením a otáčením uzávěru proti směru hodinových ručiček 
(doleva). Po odstranění uzávěru postavte lahev na desku stolu. Hrdlo lahve je pokryto 
těsnící plastovou fólií, která se musí před prvním použitím odstranit. Držte lahev ve 
svislé poloze a zasuňte zatlačovací adaptér lahve do jejího hrdla. To je zapotřebí udělat 
pouze při prvním otevření lahve. Adaptér se pak ponechá v lahvi pro všechna další 
použití. 

2. 

Zasuňte hrot odměrné stříkačky do středu otvoru lahve a pevně ji zatlačte (viz obrázek 1). 

27 

3.

Držte lahev a stříkačku jednou rukou, natáhněte předepsanou dávku druhou rukou 
tažením za píst. POZNÁMKA: Lék nepoteče do stříkačky, pokud nebudete držet lahev 
rovně ve svislé poloze (viz obrázek 2). 

4.

Vyjměte stříkačku ze středu otvoru lahve. Stlačením pístu stříkačky vyprázdněte lék do 
jedné dávkovací nádobky (viz obrázek 3). Zopakujte tento postup pro druhou dávkovací 
nádobku. Poté přidejte do každé dávkovací nádobky 60 ml vody (60 ml jsou asi 
4 polévkové lžíce). 

5. 

Dejte uzávěry na dávkovací nádobky a otočte ve směru hodinových ručiček (doprava), až 
uslyšíte zaklapnutí a uzávěr se zajistí v poloze chránící před otevřením dětmi (viz 
obrázek 4). Stříkačku vypláchněte vodou. 

6. 

Těsně před tím, než půjdete spát, si dejte druhou dávku k posteli. Měl(a) byste si nařídit 
budík, abyste se vzbudil(a) pro druhou dávku nejdříve za 2,5 hodiny a nejpozději za 
4 hodiny po první dávce. Odstraňte uzávěr z první dávkovací nádobky zatlačením na 
dětský bezpečnostní uzávěr a otočte uzávěr proti směru hodinových ručiček (doleva) 
Vsedě na posteli vypijte celou první dávku, poté zavřete víčko na nádobce a lehněte si do 
postele. 

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

28 

7. 

Když se za 2,5 až 4 hodiny probudíte, odstraňte uzávěr z druhé dávkovací nádobky. 
Vsedě na posteli vypijte celou druhou dávku těsně předtím, než si lehnete do postele, a 
budete pokračovat ve spánku. Zavřete víčko na druhé nádobce. 

Pokud máte pocit, že účinek Xyremu je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

Jestliže jste užil(a) více Xyremu, než jste měl(a) 
K příznakům předávkování Xyremu patří neklid, zmatenost, zhoršení pohybů, zhoršení dýchání, 
rozmazané vidění, nadměrné pocení, bolest hlavy, zvracení, snížené vědomí, které vede až ke 
kómatu, a záchvaty. Jestliže užijete více Xyremu, než Vám bylo předepsáno, nebo ho užijete 
omylem, vyhledejte ihned lékařskou pohotovostní službu. Vezměte si s sebou označenou lahev 
s lékem, i když je prázdná. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyrem 
Jestliže jste zapomněl(a) si vzít první dávku, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete, a pak 
pokračujte v užívání léku jako dříve. Pokud si zapomenete vzít druhou dávku, vynechte tuto 
dávku a neužívejte Xyrem až do dalšího večera. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat Xyrem 
Xyrem užívejte tak dlouho, jak jste byl(a) poučen(a) svým lékařem. Jestliže je léčba Xyremem 
zastavena, mohou se vrátit Vaše záchvaty kataplexie a může se vyskytnout nespavost, bolest 
hlavy, úzkost, závratě, problémy se spánkem, spavost, halucinace a abnormální myšlení. 
Pokud přerušíte užívání Xyremu na více než 14 po sobě jdoucích dní, měl(a) byste se poradit 
s lékařem, protože byste měl(a) znovu začít užívat Xyrem ve snížené dávce. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4.

Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné až středně závažné. Pokud se 
některé z nežádoucích účinků vyskytnou, řekněte to ihned svému lékaři. 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): 
Nevolnost, závratě, bolest hlavy. 

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
Poruchy spánku včetně nespavosti, rozmazané vidění, pocit bušení srdce, zvracení, bolest 
břicha, průjem, nechutenství, snížená chuť k jídlu, snížení tělesné hmotnosti, slabost, 
abnormální sny, únava, pocit opilosti, spánková obrna, ospalost, třes, zmatenost či dezorientace, 
noční můry, náměsíčnost, pomočování se v posteli, pocení, deprese, svalové křeče, otoky, pády, 
bolesti kloubů, bolest zad, nadměrná spavost během dne, poruchy rovnováhy, poruchy 
pozornosti, poruchy citlivosti zejména na doteky, abnormální pocity doteku, zklidnění, 
abnormální chuť, úzkost, poruchy usínání v průběhu noci, nervozita, pocit „točení se“ (závrať), 
neschopnost udržet moč, dušnost, chrápání, překrvení nosní sliznice (ucpání nosu), vyrážka, 
zánět vedlejších nosních dutin, zánět nosu a hrdla, zvýšený krevní tlak. 

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
Psychóza (duševní porucha, která se může projevit halucinacemi, nesouvislou řečí, zmateným a 
neklidným chováním), paranoia (nadměrná vztahovačnost), abnormální myšlení, halucinace, 

29 

neklid, sebevražedný pokus, potíže s usínáním, neklid nohou, zapomnětlivost, myoklonus 
(mimovolní svalové stahy), mimovolní odchod stolice, přecitlivělost. 

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): 
Křeče, mělké dýchání nebo nižší frekvence dýchání, kopřivka, myšlenky na sebevraždu, krátké 
přerušení dýchání během spánku, euforie, sucho v ústech, otok obličeje (angioedém), 
dehydratace, prudký záchvat paniky, mánie (nadměrná veselost a zvýšená aktivita) / bipolární 
porucha (střídání nadměrné veselosti a depresivní nálady), blud, bruxismus (skřípání zubů a 
svírání čelistí), časté močení/nutkání k močení (zvýšená potřeba močení), ušní šelest (šum v 
uších, jako je zvonění nebo bzučení), poruchy příjmu potravy spojené se spánkem (noční 
jedlictví) a ztráta vědomí, zvýšená chuť k jídlu, podrážděnost, agresivita, dyskineze (např. 
abnormální, nekontrolované pohyby končetin) a myšlenky na páchání násilných činů (včetně 
poškozování ostatních), lupy a zvýšení sexuální touhy. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím 
národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5.

Jak Xyrem uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi (EXP). Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Přípravek zředěný v dávkovacích nádobkách by měl být spotřebován během 24 hodin. 

Po prvním otevření lahve Xyremu musí být po 40 dnech všechen nespotřebovaný roztok 
zlikvidován.  

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.  

6.

Obsah balení a další informace

Co Xyrem obsahuje 
-

Léčivou látkou je natrii oxybutyras. Jeden ml roztoku obsahuje natrii oxybutyras 500 mg. 

-

Pomocnými látkami jsou čištěná voda, kyselina jablečná a hydroxid sodný. 

Jak Xyrem vypadá a co obsahuje toto balení
Xyrem se dodává jako perorální roztok (roztok k vnitřnímu užití) v plastové lahvi jantarově 
hnědé barvy o objemu 240 ml, která obsahuje 180 ml roztoku a je uzavřena dětským 
bezpečnostním uzávěrem. Při dodání je pod uzávěrem na hrdle lahve plastová fólie. Balení 
obsahuje jednu lahev, zatlačovací adaptér lahve, plastovou odměrnou stříkačku a dvě dávkovací 
nádobky s dětským bezpečnostním uzávěrem.  
Xyrem je čirý až lehce opalizující roztok. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Velká Británie 

30 

Od svého lékaře byste měl(a) obdržet informační balíček o Xyremu, který obsahuje následující: 
Příručku pacienta s informacemi, jak používat tento přípravek, Často kladené otázky, které 
mohou mít pacienti ohledně bezpečnosti přípravku a Kartičku pro pacienta.  

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

België/Belgique/Belgien
UCB Pharma SA/NV 
Tel/Tél: +32 / (0)2 559 92 00 

Lietuva
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221 (Suomija) 

България 
Ю СИ БИ България ЕООД 
Te

л.: + 359 (0) 2 962 30 49 

Luxembourg/Luxemburg
UCB Pharma SA/NV 
Tél/Tel: +32 / (0)2 559 92 00 

Česká republika
UCB s.r.o. 
Tel: + 420 221 773 411 

Magyarország 
UCB Magyarország Kft. 
Tel.: + 36-(1) 391 0060 

Danmark
UCB Nordic A/S 
Tlf: + 45 / 32 46 24 00 

Malta 
Pharmasud Ltd. 
Tel: +356 / 21 37 64 36 

Deutschland
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848 

Nederland
UCB Pharma B.V. 
Tel.: +31 / (0)76-573 11 40 

Eesti 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358  9 2514 4221 (Soome) 

Norge 
UCB Nordic A/S 
Tel: +45 / 32 46 24 00 

Ελλάδα 
UCB Α.Ε.  
Τηλ: +30 / 2109974000 

Österreich 
UCB Pharma GmbH 
Tel: + 43 (0) 1 291 80 00 

España 
UCB Pharma, S.A. 
Tel: + 34 / 91 570 34 44 

Polska 
UCB Pharma Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 22 696 99 20 

France 
UCB Pharma S.A. 
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 66 

Portugal 
UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos) Lda 
Tel: + 351 / 21 302 5300 

Hrvatska 
Medis Adria d.o.o. 
Tel: +385 (0) 1 230 34 46 

România 
UCB Pharma Romania S.R.L. 
Tel: +40 21 300 29 04 

Ireland 
UCB (Pharma) Ireland Ltd. 
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395  

Slovenija
Medis, d.o.o. 
Tel: + 386 1 589 69 00 

Ísland 
Vistor hf. 
Tel: +354 535 7000 

Slovenská republika 
UCB s.r.o., organizačná zložka 
Tel: + 421 (0) 2 5920 2020 

31 

Italia 
UCB Pharma S.p.A. 
Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland 
UCB Pharma Oy Finland 
Puh/ Tel: + 358 9 2514 4221 

Κύπρος 
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd 
Τηλ: + 357 22 34 74 40 

Sverige 
UCB Nordic A/S 
Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija 
UCB Pharma Oy Finland 
Tel: + 358 9 2514 4221(Somija) 

United Kingdom 
UCB Pharma Ltd. 
Tel : +44 / (0)1753 534 655 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována   

Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. 

Informace o produktu

Kód výrobku: 43007
Kód EAN: 8594013101448
Kód SÚKL: 98724

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je Xyrem a k čemu se používá Xyrem účinkuje tím, že upravuje noční spánek, i když přesný mechanizmus účinku není znám. Xyrem se používá k léčbě narkolepsie s kataplexií u dospělých pacientů. Narkolepsie je spánková porucha, při které se mohou vyskytovat záchvaty spánku během normálních hodin bdění a dále kataplexie, spánková obrna, halucinace ä špatný spánek. Kataplexie je nástup náhlé svalové slabosti nebo obrny bez ztráty vědomí, jako odpověď na náhlou emoční reakci, jako je zlost, strach, štěstí, smích nebo překvapení.

Recenze

Recenze produktu XYREM 500 MG/ML 1X180ML Roztok

Diskuze

Diskuze k produktu XYREM 500 MG/ML 1X180ML Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám