Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

VINCRISTINE TEVA 1 MG/ML 1X1ML/1MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21153

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 21153
Kód EAN: 8711218420000
Kód SÚKL: 11420
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Akutní leukémie. Hodgkinova choroba, nehodgkinské lymfomy, rhabdomyosarkom, neuroblastom, Wilmsův tumor, vždy v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky.

Příbalový leták

1Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls114692/2010
a přílohy k sp. zn. sukls167023/2008, sukls167021/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Vincristine Teva 1mg/ml, injekční roztok
Vincristini sulfas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1. Co je přípravek Vincristine Teva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vincristine Teva užívat
3. Jak se přípravek Vincristine Teva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Vincristine Teva uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK VINCRISTINE TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léková skupina
Vinkristin sulfát patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antimitotická cytostatika. Tyto léčivé
přípravky brání růstu rakovinných buněk.
Použití
Přípravek Vincristine Teva se obvykle užívá společně s jinými léčivými přípravky k léčbě:
- akutní lymfatické leukémie, což je rychle rostoucí rakovina, při které vzniká v lidském těle velké
množství nezralých bílých krvinek;
- Hodgkinovy choroby, rakoviny lymfatického cévního systému;
- non-Hodgkin lymfomu, rakoviny lymfatických uzlin, která nepatří k typu Hodgkinovy choroby;
- rakoviny plic (malých buněk);
- rabdomyosarkomu, což je určitá forma rakoviny svalů;
- Ewingova sarkomu, což je určitá forma rakoviny kostí;
- hematomů (vnitřní krvácení) se sníženým počtem destiček (idiopatická trombocytopenická
purpura);
- rakoviny dřeně nadledvinek (část nadledvinek)
- primárního neuroektodermálního tumoru, což je rakovina určité části nervového systému;
- Wilmsova tumoru, což je typ rakoviny ledvin;
- rakoviny prsu, která se může dále rozšiřovat do organizmu;
- vícečetného myelomu, což je rakovina buněk imunitního systému;
- retinoblastomu, což je určitý typ rakoviny oka.
22. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VINCRISTINE
TEVA UŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Vincristine Teva a sdělte svému lékaři jestliže:
jste přecitlivělý/á (alergický/á) na vinkristin sulfát nebo na kteroukoli složku tohoto roztoku
na injekci (viz Co přípravek Vincristine Teva obsahuje),
trpíte poruchou nervů a svalů nazývanou Charcot-Marie-Tooth syndrom,
máte závažnou poruchu jaterních funkcí,
trpíte na zácpu nebo hrozí zablokování střeva (ileus), zvláště pak u dětí,
se podrobujete radioterapii jater.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Vincristine Teva je zapotřebí
Přípravek Vincristine Teva by se měl podávat pouze pod přísným dohledem lékaře se zkušenostmi
v oblasti léčby cytostatiky (léčivé přípravky k léčbě rakoviny).
Přípravek Vincristine Teva se musí podávat výhradně intravenózně (tzn. do žíly) a ne žádným jiným
způsobem podání, neboť jiný způsob podání může být smrtelný.
V případě podávání přípravku Vincristine Teva je nutné předcházet kontaktu s očima. Jestliže se
vinkristin do očí dostane, vypláchněte je okamžitě velkým množstvím vody a při přetrvávajícím
podráždění očí se obraťte na lékaře.
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vás týká některé z níže uvedených upozornění, nebo se týkala
někdy v minulosti:
jestliže trpíte poruchami nervového systému;
jestliže trpíte poruchou jaterních funkcí, viz též Dávkování a způsob podání;
jestliže užíváte jakékoli léky, které mohou nepříznivě ovlivňovat nervovou soustavou; Váš
lékař Vás musí proto v průběhu léčby pečlivě sledovat;
jestliže se v důsledku léčby objeví zácpa; aby se vzniku zácpy zabránilo, provede Váš lékař
opatření jako je úprava jídelníčku, nebo doporučí léky zlepšující funkci střev (laxativa, zvláště
pak laktulóza);
jestliže trpíte srdečním onemocněním jako je ischemická choroba srdeční (problémy se
srdcem a krevním oběhem);
jestliže se u Vás objeví infekce; v takovém případě je nutno informovat lékaře;
pokud jste v reprodukčním věku; v průběhu léčby a po dobu 6 měsíců po ukončení léčby
byste se Vy i Váš partner měli chránit a zabránit těhotenství.
Interakce s dalšími léčivými přípravky
Upozornění: následující informace se mohou také týkat léků, které právě užíváte nebo které jste
užíval/a v několika předchozích týdnech nebo je máte v úmyslu začít užívat v nejbližší době po
ukončení léčby přípravkem Vincristine Teva.
Léky uváděné v tomto bodě můžete znát pod jiným názvem často obchodním. V tomto bodě se však
obchodní název neuvádí, uvádí se pouze název léčivé látky nebo název skupiny léčivých látek.
Zkontrolujte si vždy pečlivě obal přípravku nebo příbalovou informaci, abyste zjistili, jakou léčivou
látku Vámi užívaný lék vlastně obsahuje.
Interakce znamená vzájemné působení léčivých přípravků a/nebo jejich nežádoucí účinky při
současném užívání.
Interakce se může objevit, pokud užíváte tento léčivý přípravek současně s:
určitými léky, které inhibují jaterní enzymy, jako je například ritonavir (užívaný k léčbě
HIV), nelfinavir (užívaný k léčbě HIV), ketokonazol (užívaný k léčbě plísňových
onemocnění), itrakonazol (užívaný k léčbě plísňových onemocnění), erytromycin (užívaný
k léčbě infekcí) a nefazodon (užívaný k léčbě deprese); souběžné podání s vinkristinem může
vést k rychlému výskytu popřípadě zvýšené závažnosti svalových onemocnění;
3 určitými léky, potlačujícími protein, který se nazývá p-glykoprotein, jako je např. nifedipin
(užívaný k léčbě vysokého tlaku): množství vinkristinu v krvi se může zvýšit, což může vést
k většímu výskytu nežádoucích účinků;
určitými léky užívanými k léčbě epilepsie jako je např (fos)fenytoin; vinkristin může snižovat
hladinu fenytoinu v krvi;
určitými léky užívanými k léčbě rakoviny a dalšími léčivými přípravky k inhibici kostní
dřeně jako je doxorubicin (zvláště pak v kombinaci s prednisonem); účinek, nežádoucí účinky
a inhibiční účinky na kostní dřeň se mohou zesilovat;
určitými léky, které mohou mít nepříznivý vliv na nervový systém, jako je isoniazid
(užívaný k léčbě tuberkulózy), L-asparagináza (užívaný k léčbě rakoviny krve) a cyklosporin
A užívaný k potlačení imunitního systému); tyto přípravky mohou zesilovat nepříznivé
působení vinkristinu na nervový systém;
vakcíny (při vakcinaci); vinkristin potlačuje imunitní systém organizmu a může mít vliv na
jeho schopnost reagovat na vakcínu;
digoxin (užívaný ke snížení srdeční funkce a srdečních arytmií); vinkristin může účinek
digoxinu snižovat;
mitomycin C (užívaný k léčbě některých forem rakoviny); souběžné podání může vyvolat
dýchací potíže;
radioterapie (léčba nemocí pomocí ozáření); radioléčba může zesilovat nežádoucí účinky
vinkristinu na nervový systém;
cyklosporin, takrolimus; při souběžném užití nemusí být Váš imunitní systém schopen
chránit organizmus před nemocemi (imunosuprese) s nebezpečím růstu některých buněk
(lymfoproliferace);
GM-CSF a G-CSF (léky používané ke stimulaci růstu krvinek po chemoterapii): při souběžném
užívání mohou způsobovat onemocnění nervů (neuropatie);
daktinomycin; u pacientů s rakovinou ledvin (Wilmsův tumor) bylo hlášeno závažné postižení
jater;
bleomycin; tato kombinace může vyvolat stav ovlivňující při změnách teplot nebo stresu přívod
krve do prstů rukou i nohou, nosu a uší (Raynaudův syndrom).
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte tyto či jiné léčivé přípravky, nebo pokud jste je
užíval/a v minulosti, včetně volně prodejných léků.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Léčba přípravkem Vincristine Teva se během těhotenství nedoporučuje.
V průběhu léčby a šest měsíců po jejím ukončení musejí muži i ženy dodržovat antikoncepční
opatření.
V případě zjištění těhotenství, nebo pokud zamýšlíte otěhotnět, poraďte se se svým lékařem.
O užívání vinkristinu a jeho možných škodlivých účincích na těhotné ženy není k dispozici
dostatek adekvátních informací. V pokusech na zvířatech se však tento léčivý přípravek jevil
jako škodlivý.
Než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Kojení
V průběhu léčby přípravkem Vincristine Teva nekojte.
Než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Plodnost
Přípravek Vincristine Teva může vyvolat neplodnost, která může být nevratná. Proto se
pacientům mužského pohlaví doporučuje, aby se nepokoušeli ani během léčby nebo po dobu
až šest měsíců po jejím ukončení zplodit dítě a aby se informovali o možnosti uchování
spermií (banka spermií) ještě před zahájením léčby.
4Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání přípravku Vincristine Teva může někdy vést k nežádoucím účinkům na nervovou
soustavu, které se projevují třeba snížením reflexů, svalovou slabostí a zrakovými poruchami
(viz Možné nežádoucí účinky). Jestliže se u Vás jakýkoli nežádoucí účinek objeví, neřiďte
vozidlo nebo neobsluhujte stroje vyžadující Vaši pozornost.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK VINCRISTINE TEVA UŽÍVÁ
Při užívání přípravku Vincristine Teva je třeba pečlivě dodržovat doporučení Vašeho lékaře. Pokud si
nejste něčím jist/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Poraďte se se svým lékařem, jestliže zjistíte, že na Vás přípravek Vincristine Teva působí příliš silně nebo
není dostatečně účinný.
Přípravek Vincristine Teva se podává výhradně do žíly (tzn. intravenózně).
Obvyklé dávkování je následující:
Dospělí
Obvyklá dávka u dospělých je 1,4 mg na m2 tělesného povrchu (velikosti těla) (maximálně
2 mg) jednou týdně.
Děti
U dětí je obvyklá dávka 1,5-2,0 mg na m2 tělesného povrchu jednou týdně.
Pro děti s hmotností do 10 kg je počáteční dávka 0,05 mg na kg tělesné hmotnosti jednou
týdně.
Pacienti se zhoršenou funkcí jater
Jestliže máte zhoršenou funkci jater, lékař Vám dávkování v případě potřeby upraví.
Způsob podání
Přípravek Vincristine Teva se podává injekčně formou infuze nebo pomalé injekce přes hadičku jako
postupná infuze do žíly (intravenózně). Vinkristin se musí podávat pouze pod přísným dohledem
lékaře se zkušenostmi v léčení cytostatiky.
Jestliže jste dostal více přípravku Vincristine Teva než jste měl/a
Pokud se domníváte, že jste dostal/a více přípravku Vincristin Teva, obraťte se okamžitě na svého
lékaře nebo lékárníka. Jestliže jste dostal/a více přípravku Vincristin Teva , mohou být popsané
nežádoucí účinky silnější nebo se závažnějšími projevy.
Účinná léčba předávkování vinkristinem není zatím známa. V případě předávkování přijme Váš lékař
podpůrná opatření a bude Vás pečlivě sledovat.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste vynechal/a dávku přípravku Vincristine Teva
O užívání tohoto léku rozhodne Váš lékař. Pokud se budete domnívat, že jste jednu dávku vynechal/a,
obraťte se prosím okamžitě na svého lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Vincristine Teva nežádoucí účinky, které se však
nemusí vyskytnout u každého.
Objevit se mohou následující nežádoucí účinky v přibližné frekvenci výskytu:
Velmi časté (u více než 1 z 10 pacientů)
Časté (u více než 1 ze 100, avšak méně než u 1 z 10 pacientů)
5Méně časté (u více než 1 z 1000, avšak méně než u 1 ze 100 pacientů)
Vzácné (u více než 1 z 10 000, avšak méně než u 1 z 1000 pacientů)
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 pacientů), a to včetně náhodných hlášení
Poruchy imunitního systému
Vzácné
Reakce z přecitlivělosti s výrazným poklesem krevního tlaku, bledost, neklid, slabý a rychlý
tep, vlhká kůže a snížené vědomí (anafylaxe), vyrážka a akumulace tekutin.
Poruchy krve a lymfatického systému
Časté
Přechodné zvýšení počtu krevních destiček; vyskytovat se mohou bolesti hlavy, závratě,
mravenčení v prstech rukou nebo nohou, modře zbarvený nos, modřiny nebo krvácení dásní.
Méně časté
Snížená funkce kostní dřeně, poruchy krve jako anémie (můžete pociťovat slabost, únavu
popř. celkovou nevolnost), nedostatek bílých krvinek (což je spojeno se zvýšeným nebezpečím
infekcí) a nedostatek krevních destiček (což se může projevovat tvorbou modřin a sklonem ke
krvácení).
Poruchy nervového systému
Časté
Periferní neuropatie, která zahrnuje poškození periferního nervového systému (PNS),
nervových vláken, které vedou nervový vzruch z mozku a míchy do vnějších nervových
zakončení a zpět. Toto nervové poškození může ovlivnit pohyblivost, vnímání a tělesné
funkce; mohou se objevit smyslové poruchy, lechtivost, svědění nebo brnění bez zjevné
příčiny, nervové bolesti (mimo jiné v oblasti čelisti nebo varlat), vyskytují se pohybové
problémy, ztráta reflexů (hlubokých šlach), slabost nebo ochrnutí svalů chodidla (spadání
chodidla), svalová slabost, problémy s koordinací (například nejistá jako opilecká chůze) a
ochrnutí. Postižení kraniálního nervu (mozkového nervu), které může souviset s paralýzou
některých svalů. Svalová slabost v oblasti hrtanu, chrapot, obrna hlasivek. Slabost vnějších
očních svalů, spadání očních víček (ptóza), zdvojené vidění, poruchy očních nervů, poruchy
nervů okolo očí, (přechodná) slepota.
Méně časté
Záchvaty/křeče, často se zvýšeným krevním tlakem. Hlášeny byly případy křečí u dětí, po
nichž následovalo koma. Změny vědomí a duševní změny jako deprese, vzrušení, nespavost,
zmatenost, těžké mentální postižení s poruchou kontroly chování a jednání (psychózy),
pozorování neexistujících objektů (halucinace).
Není známo
Onemocnění bílé hmoty mozkové (leukoencefalopathie). Symptomy zahrnují mentální
poruchy a křeče.
Srdeční poruchy
Méně časté
U některých pacientů léčených vinkristinem v kombinaci s jinými přípravky určenými k léčbě
rakoviny, kteří byli předtím ozařováni v oblasti srdce, se objevovaly poruchy cév srdce a
srdeční záchvaty.
Vzácné
Zvýšení nebo snížení krevního tlaku.
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté
Náhle se objevující krátký dech a dušnost kvůli křečovitému stažení svalů dýchacích cest
(bronchospasmus), zvláště pak při současném užití léku s mitomycinem C.
6Gastrointestinální poruchy
Časté
Zácpa, bolesti břicha, křeče v oblasti břicha vyvolané křečovitým stažením střev a žlučových
cest (orgány a cesty (žlučovody, žlučník a související struktury) účastnící se tvorby a přenosu
žluči (kolikové bolesti břicha), nevolnost, zvracení.
Méně časté
Ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, průjem, zhoršená činnost střevního traktu kvůli
paralýze (paralytický ileus, u kterého střeva přestanou fungovat a ztratí peristaltiku (pohyb
střev). Zvláště u malých dětí.
Vzácné
Zánět sliznic úst, odumírání výstelky tenkého střeva a/nebo výskyt poškození střevní stěny.
Velmi vzácné
Zánět slinivky břišní (pankreatitida).
Poruchy jater a žlučových cest
Vzácné
Poruchy funkce jater v důsledku uzávěru jaterní žíly, a to zvláště u dětí.
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Velmi časté
Vypadávání vlasů (vratné po vysazení léčby vinkristinem).
Poruchy ucha a labyrintu
Méně časté
Hluchota.
Poruchy ledvin a močových cest
Starší pacienti, kteří také užívají léčivé přípravky snižující potřebu močit (urinární retence), musí
přerušit léčbu tímto přípravkem záhy po podání vinkristinu.
Méně časté
Problémy s močením (bolestivost, časté močení nebo neschopnost močit). Přítomnost
vysokých hladin některých látek určených k vyloučení z organizmu (kyselina močová) v krvi
(hyperurikémie).
Vzácné
Nedostatečné uvolňování antidiuretického hormonu (ADH) vedoucí k nízkému krevnímu tlaku,
dehydrataci, abnormální hladině sloučenin obsahujících dusík (což se může projevit pocitem
sucha v ústech, zmateností, únavou), retenci tekutin, což může vést k edému a nedostatku
sodíku (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)).
Velmi vzácné
Inkontinence (neudržitelnost moče).
Poruchy reprodukčního systému a prsu
Nevratná neplodnost je častější u mužů než u žen.
Časté
Úbytek semene, bolest nervu varlat.
Méně časté
Přerušení menstruace.
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
Rakovina související s léčbou. U některých pacientů léčených vinkristinem v kombinaci s jinými
přípravky určených k léčbě rakoviny se po léčbě objevil jiný druh rakoviny.
Časté
Podráždění v místě vpichu injekce
Méně časté
7Bolest a zánět žil a podkožních pojivových tkání během podání do žíly, horečka.
Vzácné
Bolest hlavy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK VINCRISTINE TEVA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě 2-8 °C.
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek Vincristine Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za nápisem
EXP. Datum expirace znamená poslední den uvedeného měsíce.
Přípravek Vincristine Teva nepoužívejte, pokud zjistíte, že není čirý a bezbarvý nebo slabě nažloutlý.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Vincristine Teva obsahuje
Léčivou látkou je vincristini sulfas, 1 mg na ml injekčního roztoku.
Pomocnými látkami jsou mannitol, kyselina sírová a/nebo roztok hydroxidu sodného a voda na injekci.
Jak přípravek Vincristine Teva vypadá a co obsahuje toto balení
Injekční roztok .
Přípravek Vincristine Teva je čirý bezbarvý nebo nažloutlý roztok bez částic s výjimkou bublin.
Velikosti balení:
Jedna 1ml lahvička obsahuje 1 mg vincristini sulfas.
Jedna 2ml lahvička obsahuje 2 mg vincristini sulfas.
Jedna 5ml lahvička obsahuje 5 mg vincristini sulfas.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, P.O. Box 552
2003 RN Haarlem, Nizozemsko
8Tento přípravek je registrován v členských zemích Evropského společenství pod těmito názvy:
Bulharsko Tevacristin solution for Injection 1 mg/ml
Německo Vincristinsulfat-TEVA 1 mg / ml Injektionslösung
Španělsko Vincristina Teva 1mg/ml solución para inyección EFG
Francie VINCRISTINE TEVA 1 mg/ml, solution injectable
Itálie Vincristina Teva Italia
Litva Vincristine Teva 1 mg/ml injekcinis tirpalas
Lotyšsko Vincristine Teva
Nizozemsko Vincristinesulfaat Pharmachemie 1 mg/ml
Polsko Vincristine Teva
Slovensko Vincristin-Teva
Velká Británie Vincristine sulphate, solution for injection 1 mg/ml
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.10.2010

Recenze

Recenze produktu VINCRISTINE TEVA 1 MG/ML 1X1ML/1MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu VINCRISTINE TEVA 1 MG/ML 1X1ML/1MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám