Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

VERORAB 1DAV.+0.5ML STŘ Prášek pro inj. suspenzi

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 80046

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Kód výrobku: 80046
Kód EAN: 3660053074969
Kód SÚKL: 107496
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
1. Preexpoziční prevence vztekliny: Preexpoziční vakcinace má být nabídnuta osobám ve zvýšeném riziku nákazy vzteklinou. Očkování je určeno pro děti od 2 měsíců, dospívající a dospělé osoby. Všechny osoby v trvalém riziku, laboratorní personál pracující s viry vztekliny při diagnostice, výzkumu a výrobě, musí podstoupit vakcinaci. Očkování je nezbytné provést u fyzických osob pracujících na pracovištích s vyšším rizikem vzniku vztekliny, jako jsou laboratoře, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny. Očkování se u těchto osob provede ještě před započetím jejich činnosti na uvedeném pracovišti. Je doporučeno sérologické vyšetření každých 6 měsíců. Posilovací dávka má být podána, klesne-li titr protilátek pod předpokládanou ochrannou hranici: 0,5 IU/ml. Očkovány mají být následující kategorie osob, s přihlédnutím k výši rizika nákazy vzteklinou: - veterináři (a jejich pomocníci), hajní, lovci, lesní dělníci, osoby pečující o zvířata, zaměstnanci jatek, osoby odstraňující mrtvá zvířata, vycpávači zvířat; - osoby vystavené riziku vztekliny v endemických oblastech: děti, dospělí a cestovatelé. Sérologický test může být dále prováděn každé 2-3 roky u osob s častým rizikem nákazy. V oblastech s nízkou endemicitou vztekliny by měli veterináři a jejich pomocníci (včetně studentů), osoby pečující o zvířata a hajní, obdržet základní očkování. 2. Postexpoziční prevence vztekliny po potvrzené nebo suspektní expozici Očkování je určeno pro osoby všech věkových skupin (od narození). Vakcinace musí být zahájena ihned po sebemenším riziku kontaminace vzteklinou; musí být provedena ve středisku pro očkování proti vzteklině.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls316718/2017

 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

VERORAB 

Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi 

 

Virus rabiei inactivatum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat (než 
Vám bude vakcína podána), protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

 

• 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

 
Co naleznete v této  příbalové informaci:   
 
1. 

Co je VERORAB a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete VERORAB používat 

3. 

Jak se VERORAB  používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak VERORAB  uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je VERORAB a k čemu se používá 

 
VERORAB je určen k prevenci vztekliny u dětí a dospělých. Může být použit před nebo po expozici, 
jako základní očkování nebo booster (posilovací) dávka. 
  
Preexpoziční prevence vztekliny (preexpoziční očkování) 
Preexpoziční očkování má být nabídnuto osobám ve vysokém riziku nákazy virem vztekliny.  
Všechny  osoby  v  trvalém  riziku,  jako  jsou  osoby  v  laboratořích  pracující  s   viry  vztekliny  při 
diagnostice,  výzkumu  a  výrobě,  mají  být  očkovány.    Imunitní  odpověď  má  být  udržována 
posilovacími dávkami (viz bod Dávkování).  
 
Preexpoziční očkování je rovněž doporučováno u osob ve zvýšeném riziku expozice virem vztekliny, 
jako jsou: 
 
-  veterináři a jejich pomocníci, osoby pečující o zvířata (včetně těch osob, které jsou v kontaktu s 

netopýry), hajní, preparátoři zvěře. 

-  osoby, které jsou v kontaktu se zvířaty s potenciálním výskytem vztekliny (jako např.: pes, kočka, 

skunk, mýval, netopýr). 

-  dospělí a děti žijící nebo cestující do endemických oblastí. 
 
Postexpoziční prevence vztekliny (postexpoziční očkování): 
Postexpoziční očkování má být zahájeno co nejdříve po sebemenším riziku nákazy vzteklinou. Musí 
být  provedeno  ve  specializovaném  středisku  pro  očkování  proti  vzteklině (antirabické  centrum)  pod 
lékařským dohledem. 

 

Postexpoziční  léčba  zahrnuje  místní  nespecifické  ošetření  zranění,  očkování  a  pasivní  imunizaci 
imunoglubulinem  proti  vzteklině  (RIGs).  Léčba  musí  být  upravena  podle  povahy  kontaktu  anebo 
zranění, stavu zvířete a stavu pacientovy imunitní ochrany proti vzteklině (viz bod Dávkování). 
Místní ošetření poranění musí být provedeno v každém případě. 
 
 
2. 

 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete VERORAB používat 

 
Nepoužívejte VERORAB: 
Preexpoziční očkování: 
  
-  jestliže  jste alergický(á) na inaktivovaný virus vztekliny nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže  jste alergický(á) na polymyxin B, streptomycin nebo neomycin. 
-  jestliže se u Vás projevila alergická reakce po předchozím podání vakcíny VERORAB anebo jiné 

vakcíny se stejným složením 

-  jestliže máte horečku nebo akutní onemocnění. V takovém případě má být očkování odloženo. 
 
Postexpoziční očkování: 
Protože prokázaná infekce vzteklinou je vždy smrtelná, nejsou žádné kontraindikace postexpozičního 
očkování. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku VERORAB se poraďte se svým lékařem. 
 

•  Stejně jako ostatní vakcíny, VERORAB nemusí ochránit 100 % očkovaných osob. 

•  VERORAB se nesmí podávat do krevní cévy; ujistěte se, že jehla nepronikla do krevní cévy. 

•  Opatrnosti při podání je zapotřebí, jestliže jste alergický(á) na polymyxin, streptomycin nebo 

neomycin (mohou být ve vakcíně přítomny ve stopovém množství) anebo na jiné antibiotikum 
této skupiny. 

•  Podobně jako u všech injekčně podávaných vakcín je doporučováno mít vždy okamžitě k 

dispozici odpovídající terapii pro případ rozvoje anafylaktické reakce po očkování.  

•  Musí být pravidelně prováděny sérologické testy (stanovení hladin neutralizačních protilátek 

pomocí testu RFFIT - Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test) - viz tabulka 1. 

•  Jestliže je vakcína podána pacientům se známou poruchou imunity (imunodeficitem) kvůli 

onemocnění anebo souběžné léčbě, potlačující funkci imunitního systému (imunosupresivní 
onemocnění nebo imunosupresivní léčba), musí být sérologický test proveden za 2 až 4 týdny 
po očkování. Viz bod Dávkování. 

•  VERORAB se musí podávat s opatrností u pacientů se sníženým počtem krevních destiček 

(trombocytopenie) nebo s poruchami srážlivosti krve, kvůli riziku krvácení, které se může 
objevit po nitrosvalovém podání. 

 
Další léčivé přípravky a VERORAB 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete používat. 
 
Léčba kortikosteroidy a imunosupresivní terapie mohou ovlivnit tvorbu protilátek a vést k selhání 
očkování (viz bod: Upozornění a opatření).   
 
Imunoglobulin proti vzteklině a vakcína proti vzteklině se nesmí mísit v téže injekční stříkačce anebo 
podávat do téhož místa. 
 
VERORAB se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky nebo vakcínami. 
 

 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Jedna studie reprodukční a vývojové toxicity provedená na zvířatech, provedená s jinou inaktivovanou 
vakcínou proti vzteklině připravenou na VERO buňkách, neodhalila žádné škodlivé účinky na fertilitu 
a na prenatální nebo postnatální vývoj plodu. 
 
Klinické zkušenosti s použitím vakcíny u omezeného počtu těhotných žen (inaktivovaný kmen 
WISTAR Rabies PM/WI38 1503-3M) neodhalil žádné specifické malformační nebo fetotoxické 
účinky.  
S ohledem  na  závažnost  onemocnění  v  případě  vysokého  rizika  kontaminace  má  být  provedeno 
očkování v těhotenství v souladu s běžným očkovacím schématem. 
 
Kojení 
VERORAB lze během kojení podávat.  
  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek VERORAB má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
Po očkování byly často hlášeny závratě. Ty mohou dočasně ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla 
a obsluhovat stroje. 

 

 
3. 

Jak se  VERORAB používá  

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem. 
 

Dávkování 
 
Jedna dávka představuje podání 0,5 ml vakcíny intramuskulární injekcí (podání do svalu). 
VERORAB může být podán dětem i dospělým, používá se stejné dávkování. 
 
Preexpoziční očkování 

Pro základní očkování mají být podány tři dávky 0,5 ml vakcíny VERORAB v den 0, 7 a 28. 
Dávka, určená pro den 28 může být podána v den 21. 
 

Doporučují  se  posilovací  dávky  a  pravidelná  sérologická  vyšetření  pro  vyhodnocení  míry 
sérokonverze u dané osoby. Frekvence posilovacích dávek a vyšetření je uvedena v tabulce 1. 

 

Každá posilovací dávka představuje podání jedné dávky 0,5 ml. 

 

Tabulka č. 1: Doporučení pro základní očkování a posilovací dávky podle míry rizika 

 

RIZIKO 

POPIS RIZIKA 

TYPICKÁ 
POPULACE 

PRE-EXPOZIČNÍ 
OČKOVÁNÍ 
 

TRVALÉ 

Trvale přítomný virus 
ve vysokých 
koncentracích. 
Kontaminace: 
aerosoly, kontakt se 
sliznicí, kousnutí 
anebo škrábnutí. 

Pracovníci ve 
výzkumu a 
laboratořích, pracující 
s virem vztekliny 

Základní očkování. 
 
Sérologické vyšetření 
každých 6 měsíců. 
 
Přeočkování, pokud 
hladina protilátek 

 

Zdroje kontaktu 
(nákazy) mohou být 
neznámé.  
 
 

poklesne pod 
ochrannou mez*. 

ČASTÉ 

Expozice viru obvykle 
přechodná (dočasná, 
krátkodobá) 
Kontaminace: 
aerosoly, kontakt se 
sliznicí, kousnutí 
anebo škrábnutí. 
Zdroje kontaktu 
(nákazy) mohou být 
neznámé. 

Pracovníci 
diagnostických 
laboratoří, vyšetřující 
vzteklinu. 
Veterináři, jeskyňáři, 
ošetřovatelé zvířat a 
hajní, pracující v 
endemických 
oblastech. 

Základní očkování 
 
Přeočkování 
(posilovací dávka) po 
1 roce. 
 
Sérologické vyšetření 
každé 2 roky. 
 
Následné 
přeočkování, pokud 
hladina protilátek 
poklesne pod 
ochrannou mez*. 

MÁLO ČASTÉ 

Expozice viru často 
přechodná 
 
Kontaminace: kontakt 
se sliznicí, kousnutí 
anebo škrábnutí. 

Veterináři, 
ošetřovatelé zvířat a 
hajní, pracující 
v oblastech s nízkým 
výskytem vztekliny. 
 
Osoby cestující do 
endemických oblastí. 
 
Studenti veterinárního 
lékařství. 

Základní očkování. 
 
Přeočkování 
(posilovací dávka) po 
1 roce. 
 
Následné přeočkování 
(posilovací dávka) 
každých 5 let. 

 

*  Posilovací  dávka  (přeočkování)  je  nezbytná,  pokud  hladina  neutralizačních  protilátek  je  nižší  než 
ochranná hranice (0,5 IU/ml, měřeno pomocí RFFIT - Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test). 
 
U imunodeficientních pacientů má být sérologické vyšetření provedeno za  2 - 4 týdny po očkování. 
Jestliže  výsledky  vyšetření  prokáží  hladinu  neutralizačních  protilátek  pod  hranicí  0,5  IU/ml,  je 
odůvodněno podání další posilující dávky. 

 

 

Postexpoziční očkování 
Postexpoziční léčba zahrnuje lokální nespecifické ošetření poranění, očkování a pokud je to nezbytné 
tak i pasivní imunizaci imunoglobulinem proti vzteklině. Léčba má být přizpůsobena povaze poranění 
nebo kontaktu se zvířetem (viz tabulka 2), stavu zvířete (viz tabulka 3) a imunitnímu stavu pacienta. 

 

První pomoc: lokální ošetření zranění 
Lokální ošetření všech kousnutí a škrábnutí je velmi důležité a musí být provedeno okamžitě (ihned). 
Jako  první  pomoc  se  doporučuje  okamžité  opláchnutí  a  omytí  po  dobu  nejméně  15  minut  vodou  a 
mýdlem,  detergentem,  jodovou  tinkturou  nebo  jinou  látkou  s  prokázanou  schopností  zničit  virus 
vztekliny.  Pokud  není  mýdlo  nebo  protivirová  látka  dostupná,  rána  má  být  vypláchnuta  velkým 
množstvím vody.  
 
Pokud  je  to  nezbytné,  léčba  může  být  doplněna  o  podání  profylaktické  dávky  vakcíny  proti  tetanu, 
a/nebo  o  antibiotickou  terapii,  aby  se  zabránilo  rozvoji  dalších  infekčních  onemocnění  mimo 
vztekliny. 
 
 

 

Očkování 
Postexpoziční  očkování  musí  být  provedeno  pod  lékařským  dohledem,  v  antirabickém  centru  a  co 
nejdříve po expozici. 
 
Tabulka č. 2: WHO doporučení pro postexpoziční léčbu v závislosti na závažnosti zranění   
 

Kategorie 
závažnosti 
kontaktu 

Typ kontaktu  

Typ expozice 

Doporučená léčba 

Dotek  nebo  krmení  zvířat 
Olíznutí neporušené kůže 

Žádná 

Nevakcinovat, pokud 
mohou být získány 
spolehlivé anamnestické 
údaje  

II 

Kousnutí bez zřetelného 
porušení kůže, malá 
škrábnutí nebo oděrky bez 
krvácení 

Mírná 

Aplikujte okamžitě 
vakcínu  

III 

Jednotlivá nebo mnohočetná 
kousnutí nebo poškrábání 
prostupující kůží 
Olíznutí porušené kůže 
Kontaminace sliznice 
slinami (např. olíznutí) 
Kontakt s netopýry 

Závažná 

Aplikujte okamžitě 
imunoglobulin proti 
vzteklině a vakcínu proti 
vzteklině  

 
Tabulka č. 3: Postup v závislosti na stavu zvířete 
 

Okolnosti 

Postup pro 

Poznámky 

zvíře 

pacienta 

Nedostupné zvíře 
 
Bez ohledu na riziko 
nákazy 

 

Převoz do 
antirabického centra k 
léčbě 

Léčba 

(b)

 má být vždy 

dokončena 

Mrtvé zvíře 
 
Bez ohledu na riziko 
nákazy 

Poslat vzorky 
k odběru mozkové 
tkáně do certifikované 
laboratoře na analýzu 

Převoz do 
antirabického centra k 
léčbě 

Léčba 

(b)

 je přerušena, 

pokud je laboratorní 
analýza negativní, 
v ostatních případech 
dokončena 

Živé zvíře 
 
Nepředpokládané 
riziko nákazy 

Umísit zvíře pod 
veterinární dohled 

(a)

 

Odložení léčby 
vztekliny 

Léčba 

(b)

 je 

přizpůsobena 
výsledkům klinického 
veterinárního 
vyšetření  

Možné riziko nákazy 

Umísit zvíře pod 
veterinární dohled 

(a)

 

Převoz do 
antirabického centra k 
léčbě 

Léčba 

(b)

 je přerušena, 

pokud klinické 
veterinární vyšetření 
vyvrátí prvotní 
podezření,   
v ostatních případech 
dokončena 

a)

 Veterinární dohled většinou zahrnuje 3 certifikáty v den D0, D7 a D14, prokazující absenci příznaků 

vztekliny. V souladu s doporučením WHO je minimální doba pro veterinární dohled  pro psy a kočky 
10 dnů. Jednotlivé země se řídí lokálním doporučením v závislosti na riziku výskytu vztekliny. 
 

b)

 Léčba je doporučena v závislosti na závažnosti zranění: viz tabulka 2. 

 

 
Očkování neimunizovaných osob (osob, které nepodstoupily preexpoziční očkování) 
 

•  režim Essen 

Pět dávek 0,5 ml vakcíny VERORAB  má být podáno v den 0, 3, 7, 14 a 28. 
 
nebo 

•  režim Zagreb (schéma 2 - 1 - 1) 

Čtyři  dávky  0,5  ml  vakcíny  VERORAB:  v  den  0  jedna  dávka  0,5  ml  do  oblasti  pravého  deltového 
svalu  a  jedna  dávka  0,5  ml  do  oblasti  levého  deltového  svalu.  Následně  jedna  dávka  do  oblasti 
deltového svalu v den 7 a v den 21.  
 
Ať už je použit jakýkoliv režim, očkování nesmí být přerušeno, dokud to není umožněno po 
zhodnocení zdravotního stavu zvířete (viz Tabulka 3). 
 
Ať už je použit jakýkoliv režim, imunoglobulin proti vzteklině (RIG) má být podán současně s první 
dávkou vakcíny v den 0 v případě zranění kategorie III (podle WHO klasifikace rizika, viz Tabulka 2). 
Dávkování imunoglobulinů proti vzteklině (RIG) je následující: 

 

•  Lidský imunoglobulin proti vzteklině: ...................20 IU/kg tělesné hmotnosti 

•  Koňský imunoglobulin proti vzteklině: ..................40 IU/kg tělesné hmotnosti 

Pro více informací si prosím přečtěte příbalovou informaci použitého imunoglobulinu proti vzteklině. 
 
Pokud je to možné, vakcína proti vzteklině má být aplikována na opačnou stranu, než imunoglobulin. 
  
U imunodeficientních pacientů má být imunoglobulin proti vzteklině podán současně s vakcínou i v 
případě zranění kategorie II (podle WHO klasifikace rizika, viz tabulka 2). 
 
Očkování plně imunizovaných osob (osob, které mají potvrzení o úplném preexpozičním očkování) 
 
Pokud  bylo  preexpoziční  očkování  provedeno  v  období  kratším  než  5  let  (vakcínou  proti  vzteklině 
připravenou  na  buněčných  kulturách):  dvě  posilovací  dávky  0,5  ml  vakcíny  VERORAB  mají  být 
podány v den 0 a den 3.  

Podání imunoglobulinu proti vzteklině není nezbytné. 

 
Pokud bylo preexpoziční očkování provedeno v období delším než 5 let, nebo není úplné, nebo jsou 
pochybnosti, pacient se nepovažuje za plně chráněného a má být zahájena úplná postexpoziční léčba 
(viz bod Očkování neimunizovaných osob). 
 
Pokud  pacient  trpí  imunodeficitem,  má  být  rovněž  zahájena  úplná  postexpoziční  léčba  (viz  bod 
Očkování neimunizovaných osob).

 

 
Způsob podání

 

Vakcína je podávána injekcí do svalu, malým dětem do přední boční oblasti stehna, starším dětem a 
dospělým do oblasti deltového svalu (rameno). 
 
Pokud je použit režim Zagreb, podává se u dospělých v den 0 jedna dávka do každé oblasti deltového 
svalu (vlevo i vpravo) a následně jedna dávka v den 7 a v den 21. 
 
Nepodávejte do hýžďové oblasti. 
Nepodávejte do cévy (intravaskulárně). 
 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob) jsou: 

-  zvětšení mízních uzlin (adenopatie/lymfadenopatie)  
-  bolest svalů,  
-  horečka (teplota) 
-  malátnost  
-  reakce v místě aplikace: bolest 

 

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit maximálně u 1 z 10 osob): 

-  kožní alergické reakce jako vyrážka, svědění, otok  
-  bolest hlavy, závrať, ospalost  
-  bolest břicha, pocit na zvracení  
-  bolest kloubů  
-  třesavka 
-  reakce v místě aplikace: zčervenání, svědění, zatvrdnutí, krevní podlitina (modřina)  
-  únava (astenie), příznaky podobné chřipce 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit maximálně u 1 ze 100 osob):   

-  kopřivka  
-  alergická reakce s poruchami dýchání (dušnost, otok rtů, tváře a/nebo víček - typ alergické 

reakce, nazývaný rovněž angioedém) 

-  průjem 
-  reakce v místě aplikace: otok 

 

Další možné nežádoucí účinky: 
 

Navíc k seznamu uvedenému výše byly hlášeny následující nežádoucí účinky. Jejich přesná 

incidence nemůže být stanovena, protože pocházejí ze spontánních hlášení:

  

-  závažná alergická reakce (tzv. anafylaktická reakce), reakce podobná sérové nemoci 
-  zánět mozku, křeče 
-  zvracení 
-  u předčasně narozených dětí (v nebo před 28. týdnem těhotenství) se může 2-3 dny po 
očkování prodloužit interval mezi nádechy 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 
5. 

Jak VERORAB uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  štítku  za  Exp.:  a  na 
krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

 
Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem.  
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Vakcína musí podána okamžitě po jejím rozpuštění.  
Nepoužívejte  tento  přípravek,  pokud  si  všimnete  přítomnosti  cizorodých  částic  nebo  změny 
fyzikálního vzhledu. Vakcína po rekonstituci je čirý, bezbarvý roztok. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co VERORAB obsahuje 
Léčivou látkou je 
virus rabiei inactivatum *, kmen WISTAR Rabies PM/WI38 1503-3M …… 2,5 IU** 
*připravený ve Vero buňkách  
** množství měřeno pomocí NIH testu porovnáním s mezinárodním standardem. 
 
Pomocnými látkami jsou  
Prášek*: maltosa, 20% roztok lidského albuminu, základní živná půda Eagle (směs minerálních solí, 
vitaminů, dextrózy a aminokyselin včetně L-fenylalaninu); voda na injekci 
* složení prášku před vysušením hlubokým zmrazením. 
Rozpouštědlo: chlorid sodný, voda na injekci.  
 
Jak VERORAB vypadá a co obsahuje toto balení  
 
VERORAB je prášek a rozpouštědo pro injekční suspenzi (1 dávka prášku v  lahvičce ( 2,5 IU ) a 
0,5 ml rozpouštědla v předplněné injekční stříkačce – balení po 1 dávce,  
nebo 1 dávka prášku v  lahvičce ( 2,5 IU) a 0,5 ml rozpouštědla v ampuli - balení po 5 dávkách). 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
SANOFI PASTEUR 
14 Espace Henry Vallée 
69007 Lyon, Francie 
 
Výrobce 
Sanofi Pasteur, Parc Industriel D’Incarville, 27100

 

Val de Reuil, Francie 

Sanofi Pasteur, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280

 

Marcy L´Etoile, Francie 

SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest Logistic and Distribution Platform, Building DC5, Campona utca. 
1 (Harbor Park), 1225 Budapešť, Maďarsko 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10/2017   
  
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv, www.sukl.cz. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Očkovací schéma musí být přesně dodrženo. 
 

 

 
Návod na rekonstituci vakcíny: 

- Odstraňte víčko z lahvičky s práškem. 
- Vstříkněte rozpouštědlo z předplněné injekční stříkačky nebo ampule do lahvičky s práškem. 

- Jemně protřepejte, aby vznikla homogenní suspenze. Vakcína po rekonstituci je čirý, 
bezbarvý roztok. 

 

- Ihned natáhněte 0,5 ml injekční suspenze a aplikujte. 

 
Veškerý  nepoužitý  léčivý  přípravek  nebo  odpad  musí  být  zlikvidován  v souladu  s místními 
požadavky. 
 

Recenze

Recenze produktu VERORAB 1DAV.+0.5ML STŘ Prášek pro inj. suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu VERORAB 1DAV.+0.5ML STŘ Prášek pro inj. suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám