Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

URO-VAXOM CPS 30X6MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28823

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: OM PORTUGUESA, AMADORA
Kód výrobku: 28823
Kód EAN: 7640107470370
Kód SÚKL: 17805
Držitel rozhodnutí: OM PORTUGUESA, AMADORA
Imunoterapie: - prevence opakujících se infekcí močových cest; - přídatná léčba při léčbě akutních infekcí močových cest.

Příbalový leták

1/4 

 

sp.zn.:  sukls18228/2014 
a sp.zn.:  sukls124990/2014 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 
 
Uro-Vaxom 
6 mg, tvrdé tobolky 
 
Lysatum Escherichiae coli 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Uro-Vaxom a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Uro-Vaxom užívat 
3.  Jak se přípravek Uro-Vaxom užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Uro-Vaxom uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Uro-Vaxom a k čemu se používá 

 
Indikace
 
Prevence opakujících se infekcí močových cest. 
Podpůrná léčba při akutní infekci močových cest. 
 
Charakteristika 
Imunostimulancium 
 
U  zvířat  
je  popisován  ochranný  účinek  proti  experimentálním  infekcím,  stimulace  makrofágů,  B-
lymfocytů a imunokompetentních buněk v Peyerových plátech, stejně jako zvýšení IgA ve střevních 
sekretech.  
U lidí Uro-Vaxom stimuluje T-lymfocyty, indukuje tvorbu endogenního interferonu a zvyšuje hodnotu 
IgA v moči. 
 
Údaje k preklinické bezpečnosti: 
Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických 
studií  bezpečnosti,  toxicity  po  opakovaném  podávání,  genotoxicity,  hodnocení  kancerogenního 
potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.  
 
Farmakokinetika:  Neuvádí  se,  protože  z  důvodu  povahy  léčivých  látek  nebyl  dosud  model  pro  tuto 
studii k dispozici.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Uro-Vaxom užívat 

 
Neužívejte přípravek Uro-Vaxom 

2/4 

 

jestliže jste alergický(á) na lysatum Escherichiae coli nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
Přípravek se nesmí podávat dětem mladším 4 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Uro-Vaxom se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
V případě kožních reakcí, horečky nebo lokálního zduření (edému) ukončete léčbu a informujte svého 
lékaře, protože by se mohlo jednat o alergické reakce. 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte imunosupresivní látky. Tyto léčivé přípravky se používají ke 
snížení  imunitních  reakcí  těla  (například  po  transplantaci  orgánů)  a  pravděpodobně  by  snížily  nebo 
blokovaly účinek léčby přípravkem Uro-Vaxom. 
 
Děti
 
Nebyla provedena studie účinnosti a bezpečnosti přípravku Uro-Vaxom u dětí mladších 4 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Uro-Vaxom
 
Informujte  svého lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte/používáte, které jste  v nedávné 
době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Nejsou  známy  žádné  nežádoucí  účinky  na  embryo/plod.  Údaje  o  podávání  přípravku  Uro-Vaxom 
těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.. 
Přípravek Uro-Vaxom se má v průběhu těhotěnství užívat s opatrností a jen po zvážení všech  přínosů 
a rizik. 

Kojení 
Nebyly provedeny žádné studie u kojících žen. Proto je třeba během kojení postupovat opatrně. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Uro-Vaxom  nebude  mít  vliv  na  Vaši  schopnost  bezpečně  řídit  vozidlo  nebo  obsluhovat 
stroje. 
 
3. 

Jak se přípravek Uro-Vaxom užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
Preventivní léčba: 
1 tobolka denně, nejlépe ráno nalačno po dobu 3 měsíců. 
 
Podpůrná léčba při akutní infekci močových cest: 1 tobolka denně, nejlépe ráno nalačno jako přídatná 
léčba při obvyklé antimikrobiální terapii, až do vymizení příznaků, ale nejméně 10 dní. 
 
Způsob podání 
 
K perorálnímu podání 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Uro-Vaxom, než jste měl(a) 
Nebyl hlášen žádný případ předávkování. 
Při požití většího množství přípravku dítětem se okamžitě poraďte s lékařem. 
 

3/4 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Uro-Vaxom 
Jestliže  jste  si  zapomněl(a)  vzít  jednu  dávku,  měl(a)  byste  další  den  pokračovat  v užívání  léčivého 
přípravku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Uro-Vaxom 
Před přerušením nebo předčasným ukončením léčby se poraďte se svým lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 
Bolest hlavy, nevolnost, průjem, zažívací obtíže 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 
Alergická reakce, bolest břicha, vyrážka, svědění, horečka 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Uro-Vaxom uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnější krabičce a na blistru 
nebo stripu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě 15 -  25 °C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Uro-Vaxom obsahuje 
 
Léčivou látkou je: 

4/4 

 

Lysatum Escherichiae coli cryodesiccatum 60 mg – odpovídá: lysatum Escherichiae coli 6 mg v jedné 
tobolce. 
 
Dalšími složkami /jsou: 
Předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát, propyl-galát (E 310), natrium-hydrogen-glutamát, 
mannitol 
Složení  pouzdra  tobolky:  Želatina,  žlutý  oxid  železitý  (E 172),  červený  oxid  železitý  (E 172),  oxid 
titaničitý (E 171) 
 
 
Jak tobolky přípravku Uro-Vaxom vypadají a co obsahuje toto balení
 
Tobolky přípravku Uro-Vaxom jsou neprůhledné se žlutým tělem a oranžovým víčkem, plněné světle 
béžovým práškem. 
 
30 tvrdých tobolek v balení 
90 tvrdých tobolek v balení 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
OM PHARMA S.A. 
R. da Indústria, 2 - Quinta Grande 
2610-088 Amadora – Lisboa – Portugalsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
25.2.2015 
 
 

Recenze

Recenze produktu URO-VAXOM CPS 30X6MG

Diskuze

Diskuze k produktu URO-VAXOM CPS 30X6MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám