Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

TRITAZIDE 2,5 MG/12,5 MG 28 Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97110

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 97110
Kód EAN: 8595187811447
Kód SÚKL: 125098
Tritazide je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak, jehož příčina není známá) u pacientů, u kterých je vhodná léčba kombinovaným přípravkem (tj. u těch pacientů, u kterých nedošlo k dostatečnému snížení tlaku krve při užívání pouze jedné léčivé látky). Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Příbalový leták

sp. zn. sukls174197/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Tritazide 2,5 mg/12,5 mg tablety 

Tritazide 5 mg/25 mg tablety 

 

ramiprilum/hydrochlorothiazidum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Tritazide a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tritazide užívat  
3.  Jak se přípravek Tritazide užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Tritazide uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Tritazide a k čemu se používá 

 
Přípravek Tritazide je kombinací dvou léčivých látek, ramiprilu a hydrochlorothiazidu.  
 
Ramipril patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory angiotenzin konvertujícího 
enzymu). Účinkuje takto: 

• 

snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak 

• 

uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy 

• 

ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle. 

 
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků zvaných thiazidová diuretika („odvodňovací tablety“). 
Zvyšuje množství vody (moči), kterou Vaše tělo vyprodukuje. Tímto způsobem se snižuje krevní tlak.  
 
Přípravek Tritazide se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obě léčivé látky snižují Váš krevní tlak. 
Používají se společně v případech, kdy léčba jednotlivými látkami nebyla účinná.   
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tritazide užívat 

 
Neužívejte přípravek Tritazide 

• 

jestliže jste alergický(á) na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6)  

• 

jestliže jste alergický(á) na léčivé přípravky podobné přípravku Tritazide (jiné ACE inhibitory 
nebo léčivé přípravky odvozené od sulfonamidů) 

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, 
tváře, hrdla nebo jazyka 

• 

jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být 
svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok 
okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním 

• 

pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Tritazide pro Vás 
nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá  

• 

pokud máte závažné potíže s játry 

• 

pokud máte abnormální množství solí (vápník, draslík, sodík) v krvi  

• 

pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální 
arteriální stenóza) 

• 

v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže „Těhotenství a kojení“) 

• 

pokud kojíte (viz bod níže „Těhotenství a kojení“) 

• 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.  

 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Tritazide. Nejste-li si jistý(á), 
zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek Tritazide užívat.  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Tritazide se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:   

• 

pokud máte problém se srdcem, játry nebo ledvinami 

• 

pokud máte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším 
pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik 
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou) 

• 

pokud budete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou 
(desenzibilizace) 

• 

pokud Vám bude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo 
zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Tritazide jeden den předem - 
poraďte se proto se svým lékařem 

• 

pokud máte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se vyšetřením krve)  

• 

pokud užíváte léčivé přípravky nebo máte stav, který může snížit hladinu sodíku v krvi. Váš 
lékař Vám může provést základní vyšetření krve, zejména na zjištění hladiny sodíku v krvi 
především pokud jste vyššího věku 

• 

pokud užíváte léčivé přípravky nazývané mTOR inhibitory (např. temsirolimus, everolimus, 
sirolimus) nebo vildagliptin nebo racekadotril, protože mohou zvýšit riziko angioedému a 
závažných alergických reakcí. 

• 

pokud máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus 
erythematodes 

• 

pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. 
Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Tritazide nedoporučuje a jeho 
užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže 
„Těhotenství a kojení“) 

• 

pokud se Vám zhoršil zrak nebo Vás bolí oči, především pokud existuje riziko, že onemocníte 
tzv. glaukomem nebo trpíte alergií na léky s obsahem penicilinu nebo sulfonamidu 

• 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  

o

  blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například 

valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami 
související s diabetem,  

o

  aliskiren. 

 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Tritazide“. 

Děti a dospívající 
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Tritazide nedoporučuje, protože u této 
věkové skupiny pacientů nikdy nebyl tento přípravek používán.  
 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než 
začnete přípravek Tritazide užívat.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Tritazide
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to kvůli tomu, že přípravek Tritazide může ovlivnit 
způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Tritazide. 
 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, sdělte to svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek 
přípravku Tritazide 

• 

Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní 
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina 
acetylsalicylová) 

• 

Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě  nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, 
astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám bude 
muset zkontrolovat krevní tlak.  

 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, sdělte to svému lékaři. Tyto léky mohou při současném 
užívání s přípravkem Tritazide zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. 

• 

Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní 
protizánětlivé léky (tzv. NSAID), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina 
acetylsalicylová) 

• 

Léčivé přípravky, které mohou snížit množství draslíku ve Vaší krvi. To zahrnuje léky na 
zácpu, diuretika (odvodňovací tablety), amfotericin B (používá se k léčbě plísňových infekcí) a 
ACTH (používá se pro zjištění, zda Vaše nadledviny správně fungují) 

• 

Protinádorové léky (chemoterapie) 

• 

Léky na srdce, které upravují např. problémy se srdečním tepem 

• 

Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin 

• 

Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid 

• 

Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, 
amilorid, draselné soli, trimethoprim samostatně nebo v kombinaci se sulfamethoxazolem 
(k léčbě infekcí způsobených bakteriemi) a heparin (proti nežádoucímu srážení krve) 

• 

Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon 

• 

Doplňky vápníku 

• 

Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)  

• 

Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem). 

• 

Kolestyramin (pro snížení tuků v krvi) 

• 

Karbamazepin (na léčbu epilepsie) 

• 

Heparin (užívá se  proti nežádoucímu srážení krve) 

• 

Temsirolimus (k léčbě rakoviny) 

• 

Sirolimus, everolimus (používaný k prevenci odmítnutí transplantovaného štěpu) 

• 

Vildagliptin (používá se k léčbě diabetu 2. typu) 

• 

Racekadotril (užívaný k léčbě průjmu) 

• 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud užíváte 
blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě 
„Neužívejte přípravek Tritazide“ a „Upozornění a opatření“). 

 

Jestliže užíváte některý z následujících léků, sdělte to svému lékaři. Přípravek Tritazide může mít vliv 
na jejich účinek.  

• 

Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a 
inzulin. Přípravek Tritazide může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru 
v krvi po dobu užívání přípravku Tritazide. 

• 

Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Přípravek Tritazide Vám může zvýšit 
množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi. 

• 

Léky snižující napětí svalů 

• 

Chinin (na malárii) 

• 

Léky, které obsahují jód – mohou být používány např. v nemocnicích při snímkování (rentgen) 

• 

Penicilin (na infekce) 

• 

Léky  proti nežádoucímu srážení krve, které se polykají (tzv. perorální antikoagulancia), např. 
warfarin. 

 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného [nebo si nejste jistý(á)], řekněte to svému lékaři dříve, než 
začnete přípravek Tritazide užívat.  
 
Testy 
Konzultujte užívání léku se svým lékařem nebo lékárníkem.  

• 

Jestliže máte podstoupit vyšetření příštítných tělísek. Přípravek Tritazide může ovlivnit 
výsledky vyšetření. 

• 

Jestliže sportujete a máte podstoupit dopingový test. Přípravek Tritazide může pozitivně 
ovlivnit výsledek testu.   

 
Přípravek Tritazide s jídlem a alkoholem 

• 

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Tritazide může způsobit, že budete pociťovat závrať 
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat 
v období, kdy užíváte přípravek Tritazide, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může 
znásobit účinek léků snižujících krevní tlak. 

• 

Přípravek Tritazide se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.  

 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.  
Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se přípravek Tritazide nemá užívat a od 13. týdne těhotenství jej 
dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé. 
Otěhotníte-li během léčby přípravkem Tritazide, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou 
vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.  
 
Kojení 
Pokud kojíte, nesmíte přípravek Tritazide užívat.  
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při léčbě přípravkem Tritazide můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby 
přípravkem Tritazide, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, 
neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Tritazide užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

Jaké množství léku je třeba užívat  
Léčba vysokého krevního tlaku 
Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou. 
 
Starší pacienti 
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.  
 
Užívání tohoto léčivého přípravku  

• 

Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno. 

• 

Tablety spolkněte a zapijte je tekutinou. 

• 

Tablety nedrťte ani nežvýkejte. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tritazide, než jste měl(a) 
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do 
nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení 
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tritazide 

• 

Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.  

• 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte užívat přípravek Tritazide a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli 
z následujících závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout Vám 
neodkladnou lékařskou pomoc: 

• 

Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako 
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Tritazide.   

• 

Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního 
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, 
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém). 

 
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:   

• 

Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak 
na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody  

• 

Ztížené dýchání, kašel a horečku trvající 2-3 dny a nechutenství. Může jít o příznaky plicních 
problémů včetně zápalu plic. 

• 

Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. 
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí 
než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může 
jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.  

• 

Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět 
slinivky břišní). 

• 

Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže 
nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) 
nebo poškození jater. 

• 

Závažnou bolest očí, rozmazané vidění nebo vidění kruhů okolo světel, bolesti hlavy, zvýšené 
slzení nebo nevolnost a zvracení, které mohou být projevem tzv. glaukomu; zhoršení zraku, 
krátkozrakost, které mohou být projevem tzv. myopie.  

 
Další nežádoucí účinky jsou: 
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, sdělte to 
svému lékaři.  
 
Časté 
(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

• 

Bolest hlavy nebo pocit slabosti a únavy 

• 

Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Tritazide nebo když 
začnete užívat vyšší dávku. 

• 

Suchý, dráždivý kašel nebo zánět průdušek (bronchitida) 

• 

Vyšší hladina cukru v krvi, než je obvyklé – prokazuje se vyšetřením krve. Pokud máte 
cukrovku, může se zhoršit. 

• 

Více kyseliny močové nebo větší množství tuků v krvi, než je obvyklé – prokazuje se 
vyšetřením krve. 

• 

Bolestivé, zarudlé a oteklé klouby. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

• 

Kožní vyrážka, která může i nemusí vystupovat na povrch kůže  

• 

Zčervenání, mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle 
postavíte anebo si rychle sednete  

• 

Problémy s rovnováhou (vertigo) 

• 

Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na 
kůži (parestezie) 

• 

Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti  

• 

Poruchy spánku 

• 

Depresivní, úzkostné pocity, větší nervozita nebo třes než obvykle 

• 

Ucpaný nos, zánět dutin (sinusitida), zkrácený dech  

• 

Zánět dásní (gingivitida), otok úst 

• 

Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení 

• 

Zvonění v uších 

• 

Rozmazané vidění 

• 

Vypadávání vlasů  

• 

Bolest na hrudníku 

• 

Bolest svalů 

• 

Zácpa, bolest žaludku nebo střev 

• 

Špatné trávení nebo pocit na zvracení 

• 

Vylučování většího množství tekutiny (moči) za den, než je obvyklé 

• 

Intenzivnější pocení než obvykle nebo pocit žízně 

• 

Ztráta chuti k jídlu (anorexie) nebo snížení chuti k jídlu, snížený pocit hladu 

• 

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep  

• 

Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.  

• 

Horečka 

• 

Impotence u mužů 

• 

Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství 
hemoglobinu – prokazuje se vyšetřením krve  

• 

Změna funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin prokázaná vyšetřením krve 

• 

Méně draslíku v krvi (prokázané vyšetřením krve) než obvykle. 

 
 
 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

•  Zvracení, průjem nebo pálení žáhy 

•  Červený oteklý jazyk nebo sucho v ústech 

•  Více draslíku v krvi (prokázané vyšetřením krve) než obvykle. 
 
Další hlášené nežádoucí účinky: 
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik 
dní, sdělte to svému lékaři.  

•  Problémy se soustředěním, pocit neklidu nebo zmatenosti 

•  Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo 

jsou bolestivé (může se jednat o Raynaudův fenomén) 

•  Zvětšení prsů u mužů 

•  Vznik krevních sraženin 

•  Poruchy sluchu 

•  Slzení očí v menší míře než obvykle 

•  Vidění do žluta 

•  Dehydratace 

•  Otok, bolest a zčervenání tváře (zánět slinné žlázy) 

•  Otok střeva, tzv. „intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a 

průjmem  

•  Větší citlivost na sluneční záření než obvykle 

•  Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka nebo jiné kožní reakce, jako 

je červená vyrážka na tvářích a na čele  

•  Kožní vyrážka nebo vznik modřin 

•  Skvrny na kůži a studené končetiny 

•  Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka) 

•  Strnulost těla nebo neschopnost hýbat čelistmi (tetanus) 

•  Slabost nebo křeče ve svalech 

•  Snížená sexuální touha u mužů i žen 

•  Krev v moči. Může být příznakem problémů s ledvinami (intersticiální nefritida) 

•  Více cukrů v moči než je obvyklé 

•  Zvýšené množství určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) – zjistí se vyšetřením krve 

•  Příliš malé množství krvinek v krvi (pancytopenie) – zjistí se vyšetřením krve 

•  Změny množství iontů (solí), jako je sodík, vápník, hořčík a chlorid v krvi – zjistí se vyšetřením 

krve 

•  Koncentrovaná moč (tmavé barvy), nevolnost, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které mohou 

být způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu). Máte-li tyto příznaky, co 
nejdříve kontaktujte svého lékaře. 

•  Zpomalené nebo zhoršené reakce 

•  Změny vnímání vůně 

•  Ztížené dýchání nebo zhoršení astmatu 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Tritazide uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Tritazide obsahuje 
 
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. 
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou hypromelosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa a 
natrium-stearyl-fumarát. 
 
Jak přípravek Tritazide vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tablety 2.5 mg/12,5 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné tablety o velikosti 8 x 4,4 mm s půlicí rýhou na 
obou stranách a vyraženým „HNV“ a logem společnosti. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Tritazide 2,5 mg/12,5 mg je dodáván v baleních o velikosti 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 60, 98, 
99, 100, 300, 320 tablet v PVC/Al blistrech. 
 
Tableta 5 mg/25 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné tablety 10 x 5,6 mm s půlicí rýhou na obou 
stranách a vyraženým „HNW“ a logem společnosti. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Tritazide 5 mg/25 mg je dodáván v baleních o velikosti 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 98, 99, 100, 
300, 320 tablet v PVC/Al blistrech. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 
 
Výrobce: 
sanofi-aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo 
Sanofi S.p.A., Scoppito, Itálie 
S.C. Zentiva S.A., 50 Theodor Pallady Blvd., 032266 Bukurešť, Rumunsko 
 
 
 
 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko: 
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Tritazide 5 mg/25 mg Tabletten 
 
Belgie: 
Tritazide 5 mg/25 mg tabletten/comprimés/Tabletten 
 
Bulharsko: 
Tritace Plus 5 mg/25 mg таблетки 
 
Kypr: 
Triatec Plus 5 mg/25 mg δισκία 
 
Česká republika 
Tritazide 2,5 mg/12,5 mg tablety, Tritazide 5 mg/25 mg tablety  
 
Estonsko: 
Cardace Comp 2.5 mg/12.5 mg tabletid 
Cardace Plus 5 mg/25 mg tabletid 
 
Finsko: 
Cardace Comp 2.5 mg/12.5 mg tabletit 
 
Německo: 
Delix 2.5 Plus 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Delix 5 Plus 5 mg/25 mg Tabletten 
Ramilich Comp 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Ramilich Comp 5 mg/25 mg Tabletten 
 
Řecko: 
Triatec Plus 5 mg/25 mg δισκία 
 
Maďarsko: 
Tritace HCT 2.5 mg/12.5 mg tabletta, Tritace HCT 5 mg/25 mg tabletta 
Ramipril HCT – ZENTIVA 2.5 mg/12.5 mg tabletta 
 
Itálie: 
Triatec HCT 2.5 mg/12.5 mg compresse, Triatec HCT 5 mg/25 mg compresse 
Ramipril E Idrocloritiazide sanofi-aventis 2.5 mg/12.5 mg compresse 
Ramipril E Idrocloritiazide sanofi-aventis 5 mg/25 mg compresse 
 
Lucembursko: 
Tritazide 5/25 mg tabletten/comprimés/Tabletten 
 
Polsko: 
Tritace 2.5 Comb 2.5 mg/12.5 mg tabletki, Tritace 5 Comb 5 mg/25 mg tabletki 
 
Portugalsko: 
Triatec Composto 2.5 mg/12.5 mg comprimidos, Triatec Composto Forte 5 mg/25 mg comprimidos 
 
Rumunsko: 
Tritace 5 Plus 5 mg/25 mg comprimate 
 
Slovenská republika: 
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablety, Tritazide 5 mg/25 mg tablety 
 

10 

Slovinsko: 
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablete, Tritazide 5 mg/25 mg tablete 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 9. 2017

 

Recenze

Recenze produktu TRITAZIDE 2,5 MG/12,5 MG 28 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TRITAZIDE 2,5 MG/12,5 MG 28 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám