Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 97110
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125098
Tritazide je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak, jehož příčina není známá) u pacientů, u kterých je vhodná léčba kombinovaným přípravkem (tj. u těch pacientů, u kterých nedošlo k dostatečnému snížení tlaku krve při užívání pouze jedné léčivé látky). Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls86050/2010, sukls86053/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Tritazide 2,5 mg/12,5 mg, tablety
Tritazide 5 mg/25 mg, tablety
ramiprilum/hydrochlorothiazidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Tritazide a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tritazide užívat
3. Jak se Tritazide užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Tritazide uchovávat
6. Další informace
1. CO JE TRITAZIDE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tritazide je kombinací dvou léčivých látek, ramiprilu a hydrochlorothiazidu.
Ramipril patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího
angiotenzin). Účinkuje takto:
snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak
uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy
ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků zvaných thiazidová diuretika (odvodňovací tablety).
Zvyšuje množství vody (moči), kterou Vaše tělo vyprodukuje. Tímto způsobem se snižuje krevní tlak.
Tritazide se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obě léčivé látky snižují Váš krevní tlak. Používají
se společně v případech, kdy léčba jednotlivými látkami nebyla účinná.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRITAZIDE UŽÍVAT
Neužívejte Tritazide:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další
složku přípravku Tritazide (viz bod 6).
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé přípravky podobné Tritazide (jiné ACE
inhibitory nebo léčivé přípravky odvozené od sulfonamidů).
2/9
Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,
tváře, hrdla nebo jazyka.
jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém. Příznakem může být
svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok
okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.
pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Tritazide pro Vás
nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá
pokud máte závažné potíže s játry
pokud máte abnormální množství solí (vápník, draslík, sodík) v krvi
pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální
arteriální stenóza)
v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže Těhotenství a kojení)
pokud kojíte (viz bod níže Těhotenství a kojení).
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte Tritazide. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se
svého lékaře dříve, než začnete Tritazide užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití Tritazide je zapotřebí
Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:
jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami
jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším
pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou)
jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou
(desenzibilizace)
zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo
zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Tritazide jeden den předem -
poraďte se proto se svým lékařem
zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)
jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus
erythematodes
pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.
Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Tritazide nedoporučuje a jeho
užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže
Těhotenství a kojení).
Děti
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Tritazide nedoporučuje, protože u této
věkové skupiny pacientů nikdy nebyl používán.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než
začnete Tritazide užívat.
Vzájemné působení Tritazide s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných
přípravků). Je to kvůli tomu, že Tritazide může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé
léky mohou ovlivnit způsob účinku Tritazide .
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou
zeslabit účinek přípravku Tritazide
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová)
3/9
Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,
astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám
zkontroluje krevní tlak.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při
současném užívání s přípravkem Tritazide zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová)
Léčivé přípravky, které mohou snížit množství draslíku ve Vaší krvi. To zahrnuje léky na
zácpu, diuretika (odvodňovací tablety), amfotericin B (používá se k léčbě mykotických infekcí)
a ACTH (používá se pro zjištění, zda Vaše nadledviny správně fungují)
Protinádorové léky (chemoterapie)
Léky na srdce, které upravují např. problémy se srdečním tepem
Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin
Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid
Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren,
amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)
Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon
Doplňky vápníku
Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)
Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).
Kolestyramin (pro snížení tuků v krvi)
Karbamazepin (na epilepsii).
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tritazide může mít
vliv na jejich účinek.
Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a
inzulín. Tritazide může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po
dobu užívání léku Tritazide.
Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Tritazide Vám může zvýšit množství
lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.
Léky snižující napětí svalů
Chinin (na malárii)
Léky, které obsahují jód mohou být používány např. v nemocnicích při snímkování (rentgen)
Penicilin (na infekce)
Léky k ředění krve, které se polykají (tzv. perorální antikoagulancia), např. warfarin.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než
začnete Tritazide užívat.
Testy
Konzultujte užívání léku se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže máte podstoupit vyšetření příštítných tělísek. Tritazide může ovlivnit výsledky
vyšetření.
Jestliže sportujete a máte podstoupit dopingový test. Tritazide může pozitivně ovlivnit výsledek
testu.
Užívání Tritazide s jídlem a alkoholem
Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Tritazide může způsobit, že budete pociťovat závrať
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat
v období, kdy užíváte Tritazide, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit
účinek léků snižujících krevní tlak.
4/9
Tritazide se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.
Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se Tritazide nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce
nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé. Otěhotníte-
li během léčby přípravkem Tritazide, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou vhodnou
alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.
Pokud kojíte, nesmíte Tritazide užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě přípravkem Tritazide můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby
přípravkem Tritazide, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať,
neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.
3. JAK SE TRITAZIDE UŽÍVÁ
Vždy užívejte Tritazide přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto léčivého přípravku
Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno.
Tablety spolkněte a zapijte je tekutinou.
Tablety nedrťte ani nežvýkejte.
Jaké množství léku je třeba užívat
Léčba vysokého krevního tlaku
Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.
Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.
Jestliže jste užil(a) více TRITAZIDE, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do
nemocnice neřiďte požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl(a) užít TRITAZIDE
Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Tritazide nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
5/9
Přestaňte užívat Tritazide a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících
závažných nežádoucích účinků možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou
pomoc:
Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Tritazide.
Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:
Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak
na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody
Ztížené dýchání, kašel a horečku trvající 2-3 dny a nechutenství. Může jít o příznaky plicních
problémů včetně zápalu plic.
Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí
než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může
jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět
slinivky břišní).
Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže
nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater)
nebo poškození jater.
Další nežádoucí účinky jsou:
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte
to, prosím, svému lékaři.
Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
Bolest hlavy nebo pocit slabosti a únavy
Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Tritazide nebo když
začnete užívat vyšší dávku.
Suchý, dráždivý kašel nebo zánět průdušek (bronchitida)
Vyšší hladina cukru v krvi, než je obvyklé prokazuje se krevními testy. Pokud máte cukrovku,
může se zhoršit.
Více kyseliny močové nebo větší množství tuků v krvi, než je obvyklé prokazuje se krevními
testy.
Bolestivé, zarudlé a oteklé klouby.
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)
Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže
Zčervenání, mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle
postavíte anebo si rychle sednete
Problémy s rovnováhou (vertigo)
Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na
kůži (parestézie)
Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti
Poruchy spánku
Depresivní, úzkostné pocity, větší nervozita nebo třes než obvykle
Ucpaný nos, zánět dutin (sinusitida), zkrácený dech
Zánět dásní (gingivitida), otok úst
Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení
Zvonění v uších
6/9
Rozmazané vidění
Vypadávání vlasů
Bolest na hrudníku
Bolest svalů
Zácpa, bolest žaludku nebo střev
Špatné trávení nebo pocit na zvracení
Vylučování většího množství tekutiny (moči) za den, než je obvyklé
Intenzivnější pocení než obvykle nebo pocit žízně
Ztráta chuti k jídlu (anorexie) nebo snížení chuti k jídlu, snížený pocit hladu
Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep
Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.
Horečka
Impotence u mužů
Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství
hemoglobinu prokazuje se krevními testy
Změna funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin prokázaná krevním testem
Méně draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů)
Zvracení, průjem nebo pálení žáhy
Červený oteklý jazyk nebo sucho v ústech
Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.
Další hlášené nežádoucí účinky:
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik
dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.
Problémy se soustředěním, pocit neklidu nebo zmatenosti
Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo
jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)
Zvětšení prsů u mužů
Vznik krevních sraženin
Poruchy sluchu
Slzení očí v menší míře než obvykle
Vidění do žluta
Dehydratace
Otok, bolest a zčervenání tváře (zánět slinné žlázy)
Otok střeva, tzv. intestinální angioedém, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a
průjmem
Větší citlivost na sluneční záření než obvykle
Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka nebo jiné kožní reakce, jako
je červená vyrážka na tvářích a na čele
Kožní vyrážka nebo vznik modřin
Skvrny na kůži a studené končetiny
Problémy s nehty ((například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)
Strnulost těla nebo neschopnost hýbat čelistmi (tetanus)
Slabost nebo křeče ve svalech
Snížená sexuální touha u mužů i žen
Krev v moči. Může být příznakem problémů s ledvinami (intersticiální nefritida)
Více cukrů v moči než je obvyklé
Zvýšené množství určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) zjistí se krevními testy
Příliš malé množství krvinek v krvi (pancytopenie) zjistí se krevními testy
7/9
Změny množství iontů (solí), jako je sodík, vápník, hořčík a chlorid v krvi zjistí se krevními
testy
Zpomalené nebo zhoršené reakce
Změny vnímání vůně
Ztížené dýchání nebo zhoršení astmatu
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK TRITAZIDE UCHOVÁVAT
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co TRITAZIDE obsahuje
Každá tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum
Každá tableta obsahuje 5 mg ramiprilum a 25 mg hydrochlorothiazidum
Pomocnými látkami jsou hypromelosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa,
natrium-stearyl-fumarát.
Jak Tritazide vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety 2.5 mg/12,5 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné tablety s půlící rýhou na obou stranách a
vyraženým HNV a logem společnosti. Tabletu lze dělit na stejné poloviny.
Tritazide 2,5 mg/12,5 mg je dodáván v baleních o velikosti 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 60, 98,
99, 100, 300 tablet v PVC/Al blistrech.
Tableta 5 mg/25 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné tablety s půlící rýhou na obou stranách a
vyraženým HNW a logem společnosti. Tabletu lze dělit na stejné poloviny.
Tritazide 5 mg/25 mgje dodáván v baleních o velikosti 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 98, 99, 100,
300 tablet v PVC/Al blistrech.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
sanofi-aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo
sanofi-aventis S.p.A., Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito (LAquila), Itálie
Léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP)
pod následujícími názvy:
Rakousko:
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Tritazide 5 mg/25 mg Tabletten
8/9
Belgie:
Tritazide 5 mg/25 mg tabletten/comprimés/Tabletten
Bulharsko:
Tritace Plus 2.5 mg/12.5 mg , Tritace Plus 5 mg/25 mg
Kypr:
Triatec Plus 5 mg/25 mg
Česká republika
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablety, Tritazide 5 mg/25 mg tablety
Dánsko:
Triatec Comp 5 mg/25 mg tabletter
Estonsko:
Cardace Comp 2.5 mg/12.5 mg tabletid
Cardace Plus 5 mg/25 mg tabletid
Finsko:
Cardace Comp 2.5 mg/12.5 mg tabletit
Francie:
Cotriatec 5 mg/12,5 mg comprimés
Německo:
Delix 2.5 Plus 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Delix 5 Plus 5 mg/25 mg Tabletten
Ramilich Comp 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Ramilich Comp 5 mg/25 mg Tabletten
Řecko:
Triatec Plus 2.5 mg/12.5 mg , Triatec Plus 5 mg/25 mg
Maďarsko:
Tritace HCT 2.5 mg/12.5 mg tabletta, Tritace HCT 5 mg/25 mg tabletta
Ramipril HCT ZENTIVA 2.5 mg/12.5 mg tabletta, Ramipril HCT ZENTIVA HCT 5 mg/25 mg
tabletta
Irsko:
Tritazide tablets 2.5 mg/12.5 g
Itálie:
Triatec HCT 2.5 mg/12.5 mg compresse, Triatec HCT 5 mg/25 mg compresse
Ramipril E Idrocloritiazide sanofi-aventis 2.5 mg/12.5 mg compresse
Ramipril E Idrocloritiazide sanofi-aventis 5 mg/25 mg compresse
Lucembursko:
Tritazide 5/25 mg tabletten/comprimés/Tabletten
Nizozemsko:
Tritazide 5 mg/25 mg tabletten
Polsko:
Tritace 2.5 Comb 2.5 mg/12.5 mg tabletki, Tritace 5 Comb 5 mg/25 mg tabletki
9/9
Portugalsko:
Triatec Composto 2.5 mg/12.5 mg comprimidos, Triatec Composto Forte 5 mg/25 mg comprimidos
Rumunsko:
Tritace 2.5 Plus 2.5 mg/12.5 mg comprimate, Tritace 5 Plus 5 mg/25 mg comprimate
Slovenská republika:
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablety, Tritazide 5 mg/25 mg tablety
Slovinsko:
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablete, Tritazide 5 mg/25 mg tablete
Švédsko:
Triatec Comp Mite 2.5 mg/12.5 mg tabletter, Triatec Comp 5 mg/25 mg tabletter
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.11.2010
Tato příbalová informace neobsahuje všechny údaje o Vašem léku. Pokud máte jakékoli otázky nebo
si něčím nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Recenze

Recenze produktu TRITAZIDE 2,5 MG/12,5 MG 28 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TRITAZIDE 2,5 MG/12,5 MG 28 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze