Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

TRIASYN 5/5 MG 30 Tabl. s řízeným uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 39716

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Kód výrobku: 39716
Kód EAN: 8595187810075
Kód SÚKL: 50117
Držitel rozhodnutí: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Triasyn je určen k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů.

Příbalový leták

 

1/8 

sp.zn. sukls164003/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Triasyn 2,5/2,5 mg 

Triasyn

 

5/5 mg 

tablety s řízeným uvolňováním 

 

felodipinum/ramiprilum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:
  
1. 

Co je přípravek Triasyn a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triasyn užívat  

3. 

Jak se přípravek Triasyn užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Triasyn uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Triasyn a k čemu se používá 

 
Přípravek Triasyn je složen ze dvou léčivých látek: felodipinu a ramiprilu. Felodipin patří do skupiny 
léčiv označovaných jako blokátory vápníkového kanálu a ramipril do skupiny označované jako 
inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, nebo zkráceně ACE inhibitory. 
 
Přípravek Triasyn se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Pacienti s hypertenzí mají 
vyšší riziko, že jim onemocní srdce, ledviny nebo dostanou mozkovou mrtvici. Pravidelná léčba 
přípravkem Triasyn vede ke snížení vysokého krevního tlaku a snížení rizika komplikací vznikajících 
v důsledku vysokého krevního tlaku. 
 
Přípravek Triasyn je určen k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triasyn užívat  

 
Neužívejte přípravek Triasyn 

jestliže jste alergický(á) na ramipril, felodipin, jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další 
složku přípravků (uvedenou v bodě 6); 

jestliže jste měl(a) v minulosti náhle vzniklý otok rtu, očí, jazyka a krku (tzv. angioneurotický 
edém);  

jestliže máte poruchu cév zásobujících krví ledviny, např. značné zúžení ledvinných cév, může 
podávání přípravku Triasyn stav ještě zhoršit; 

-  

jestliže podstupujete dialýzu; 

jestliže onemocníte akutním infarktem, centrální mozkovou příhodou, nemáte dostatečně léčené 
srdeční selhání nebo anginu pectoris či jiné poškození srdce; 

 

2/8 

-  

jestliže trpíte závažnou poruchou srdečního rytmu (tzv. AV blok II. nebo III. stupně); 

-  

jestliže jste těhotná, můžete otěhotnět nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, protože 
tento přípravek může být škodlivý pro Vaše dítě. Jestliže máte podezření, že byste mohla být 
těhotná v průběhu užívání přípravku Triasyn, kontaktujte ihned svého lékaře 

-  

jestliže kojíte; 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Přípravek Triasyn by neměli užívat pacienti s velmi těžkým poškozením ledvin a jater. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Triasyn se poraďte se svým lékařem. 

v průběhu léčby přípravkem Triasyn může dojít k otokům obličeje, končetin, rtů, jazyka, 
hrtanové záklopky a hrtanu. Dále byly hlášeny případy edému střev, projevující se bolestí břicha 
(s pocitem na zvracení nebo zvracením, ale i bez něj). Pokud zaznamenáte některý z těchto 
stavů, ihned kontaktujte svého lékaře, 

jestliže užíváte léčivé přípravky nazývané inhibitory mTOR (inhibitory „mammalian target of 
rapamycin“, neboli látky zabraňující aktivaci savčího rapamycinového cíle, tzn. enzymu, který 
má významnou roli v rozkladných buněčných procesech, při dělení, přežívání buňky apod., 
např. temsirolimus, everolimus, sirolimus), DPP-IV inhibitory (inhibitory dipeptidyl 
peptidasy 4, např. vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin nebo linagliptin) nebo racekadotril 
(užívaný k léčbě průjmu), protože mohou zvýšit riziko angioneurotického edému (otoků) a 
závažných alergických reakcí, 

jestliže máte výrazně zvýšený krevní tlak, srdeční selhání nebo poruchu funkce ledvin či jater, 
budete pravděpodobně zváni k častějším kontrolám krevního tlaku, krve, funkce ledvin nebo 
moči, 

častější kontroly mohou být potřebné také při poruchách cévního zásobení mozku nebo srdce, 
pokud užíváte diuretika (zvyšují tvorbu moči) nebo jste ztratil(a) velký objem tekutin, např. při 
úporném zvracení, průjmech nebo nadměrném pocení, 

léčba přípravkem Triasyn vyžaduje častější kontroly hladin draslíku v krvi, zvláště pokud máte 
poruchu funkce ledvin; mohou být kontrolovány i počty bílých krvinek, 

jestliže užíváte léčivé přípravky nebo máte stavy, které mohou snížit hladinu sodíku v krvi. Váš 
lékař Vám může provést obvyklé krevní testy, především pro zjištění hladiny sodíku v krvi, 
zejména pokud jste vyššího věku, 

jestliže trpíte onemocněními srdce (s poškozením ledvin nebo bez něj) může po podání 
přípravku dojít ke snížení tlaku krve. Podávání přípravku Triasyn by mělo být pečlivě zváženo,  

při léčbě přípravkem Triasyn může dojít k poruchám počtu krevních komponent. Pokud se 
objeví příznaky jako je horečka, otok mízních uzlin a/nebo zánět v krku v průběhu léčby, ihned 
kontaktujte svého lékaře, 

v průběhu léčby ACE inhibitory se může objevit suchý kašel, který odezní po vysazení léčby, 

pokud užíváte přípravky k léčbě onemocnění diabetes mellitus, může být zvýšen jejich efekt a 
dojít k výraznému snížení hladin cukru v krvi. Tento efekt se objevuje zejména na začátku léčby 
a u pacientů s poškozením funkce ledvin, 

jestliže užíváte lithium, protože tato kombinace není doporučena, 

jestliže máte podstoupit chirurgický zákrok, 

užívání přípravku Triasyn může vést k zesílení reakce na hmyzí jed (bodnutí vosy či včely), 

důslednou zubní hygienou lze předejít či odstranit zbytnění dásní, ke kterému může při užívání 
přípravků s felodipinem dojít, 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  

o

  blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například 

valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami 
související s diabetem.  

o

  aliskiren. 

 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 

 

3/8 

elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Triasyn“. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Triasyn není určen pro podání dětem a dospívajícím do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Triasyn 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
Přípravek Triasyn může mít vliv na jiné léčivé přípravky, ale také jiné léčivé přípravky mohou mít vliv 
na přípravek Triasyn.  
 
Poraďte se se svým lékařem, zejména pokud užíváte nebo jste léčeni následujícími: 

 

inzulin, glibenklamid, metformin, vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin nebo linagliptin a jiné 
léčivé látky užívané na léčbu onemocnění diabetes mellitus, 

 

trimethoprim a kotrimoxazol (k léčbě infekce způsobené bakteriemi), 

 

temsirolimus (k léčbě nádorových onemocnění), 

 

sirolimus, everolimus (k prevenci odmítnutí štěpů), 

 

racekadotril (k léčbě průjmu). 

 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 

 

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace 
v bodě „Neužívejte přípravek Triasyn“ a „Upozornění a opatření“). 

 
Přípravek Triasyn by neměl být podáván společně s následujícími látkami: 

 

draselné soli, draslík šetřící diuretika (např. spironolakton, amilorid nebo triamteren) a další 
léčivé přípravky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi: současné podávání s ACE 
inhibitory může způsobit zvýšení draslíku v krvi, 

 

lithium (užívá se k léčbě depresí), protože se může zvyšovat obsah lithia v krvi. 

 
Účinnost přípravku Triasyn může být zesílena, a proto by mělo být zamezeno současnému podávání: 

 

fungicidních azolů (např. itrakonazolu), telithromycinu, inhibitorů HIV proteázy,  

 

makrolidových antibiotik (např. erytromycinu) pro léčbu infekčních onemocnění. 

 

grapefruitu a grapefruitové šťávy (viz bod „Přípravek Triasyn s jídlem, pitím a alkoholem“). 

 
Účinnost přípravku Triasyn může být snížena a proto by mělo být zamezeno současnému podávání: 

 

karbamazepinu, fenytoinu, fenobarbitalu, rifampicinu, barbiturátů,  

 

látek obsažených v třezalce tečkované. 

 
Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání přípravku Triasyn společně s následujícími látkami: 

 

jiná antihypertenziva (snižují zvýšený krevní tlak) a přípravků, které snižují krevní tlak svým 
vedlejším účinkem (např. nitráty, antipsychotika, narkotika, anestetika), protože může dojít ke 
zvýšení hypotenzivního účinku (nadměrné snížení krevního tlaku), 

 

nesteroidní antiflogistika (např. kyseliny acetylsalicylové, ibuprofenu a jiných léků pro zmírnění 
zánětu a bolesti kloubů a svalů), protože může být zvýšeno riziko poškození funkce ledvin a 
zvýšena hladina draslíku v krvi, 

 

takrolimus (přípravek na potlačení imunity), 

 

heparin (proti srážlivosti krve), protože může zvyšovat hladinu draslíku v krvi, 

 

zvýšený příjem solí z potravy, protože může snížit vliv přípravku Triasyn na krevní tlak. 

 

 

4/8 

Přípravek Triasyn může mít vliv na složení krve, pokud se užívá spolu s: 

 

allopurinolem (pro léčbu dny), 

 

imunosupresivy (užívané po transplantaci orgánů a při revmatoidní artritidě - vleklé 
onemocnění vedoucí k nehybnosti kloubů), 

 

kortikosteroidy (steroidní hormony), 

 

prokainamidem (pro léčbu nepravidelného srdečního rytmu), 

 

cytostatiky (pro léčbu nádorů). 

 
Pokud se účastníte desenzibilizační léčby (snižování neúměrné reaktivity organismu), např. před 
pylovou sezónou nebo kvůli neúměrným reakcím na štípnutí hmyzu, a současně užíváte přípravek 
Triasyn, může být riziko náhlé alergické reakce zvýšeno. 
 
Přípravek Triasyn s jídlem, pitím a alkoholem 
Tablety s řízeným uvolňováním spolkněte celé a zapijte je dostatečně vodou nebo jinou tekutinou. 
Tablety s řízeným uvolňováním nedělte, nedrťte ani nekousejte. Můžete je užívat nezávisle na jídle. 
V průběhu léčby přípravkem Triasyn nejezte grapefruit, nepijte grapefruitovou šťávu a alkoholické 
nápoje. Mohlo by tak dojít k zesílení účinku přípravku, včetně účinků nežádoucích. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Přípravek Triasyn se nesmí v těhotenství a během kojení užívat (viz bod „Neužívejte přípravek 
Triasyn“). 
Užívání přípravku Triasyn může způsobit komplikace při porodu a může být škodlivé pro plod, 
novorozence i kojence, jejichž matky užívají tyto přípravky.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Zvláště na počátku léčby nebo při zvýšení dávky přípravku Triasyn můžete pociťovat závratě nebo 
únavu v důsledku snížení krevního tlaku. Tyto účinky snižují Vaši schopnost se plně koncentrovat a 
přiměřeně reagovat a představují riziko při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů. Tyto 
činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. 
 
Přípravek Triasyn obsahuje laktosu a hydrogenricinomakrogol 
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým 
lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek obsahuje hydrogenricinomakrogol, který může způsobit podráždění žaludku a průjem. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Triasyn užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.   
 
Přesné dávkování přípravku Triasyn vždy určí lékař. Obvyklá počáteční dávka je jedna tableta 
přípravku Triasyn 2,5/2,5 mg jednou denně. Po určité době může lékař dávku zvýšit.  
 
Maximální denní dávka jsou 2 tablety přípravku Triasyn 5/5 mg. 
 
Pokud užíváte diuretika (zvyšují tvorbu moči), může lékař před zahájením léčby přípravky Triasyn 
2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg snížit jejich dávku nebo podávání dočasně zcela přerušit. 
 

 

5/8 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Triasyn, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Předávkování může 
vyvolat závažné zdravotní obtíže. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Triasyn 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
Pokud si zapomenete vzít svoji pravidelnou dávku přípravku a zjistíte to ještě týž den, užijte svoji 
pravidelnou dávku okamžitě. Následující den pokračujte podle pravidelného dávkového režimu.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Většina pacientů snáší přípravek Triasyn velmi dobře. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou setříděny podle frekvence výskytu následovně: velmi časté (může 
se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů); časté (může se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů); méně časté 
(může se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů); vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů); 
velmi vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů); není známo (z dostupných údajů nelze 
určit).  
 
Velmi časté: 

otoky kotníků a nohou. 

 
Časté: 

bolest hlavy, závrať, 

zčervenání, 

zvýšení hladiny draslíku v krvi, 

nízký krevní tlak, krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným zásobením mozku 
kyslíkem, 

neproduktivní suchý kašel, zánět průdušek, zánět vedlejších nosních dutin, dušnost, 

zánět žaludku a střev, poruchy trávení, břišní dyskomfort, trávicí obtíže, průjem, pocit na 
zvracení, zvracení, 

vyrážka, zejména vyrážka mající současně charakter skvrn a pupínků, 

svalové křeče, bolest svalů, 

bolest na hrudi, únava. 

 
Méně časté: 

mravenčení, brnění, svrbění, 

zrychlený srdeční tep, bušení srdce, 

bolest břicha, 

svědění, 

zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek v krvi (eozinofilie), 

nechutenství, pokles chuti k jídlu, 

depresivní nálada, úzkost, nervozita, neklid, poruchy spánku včetně spavosti (somnolence), 

ztráta chuti k jídlu, porucha chuti k jídlu, 

poruchy zraku včetně rozmazaného vidění, 

nedokrevnost srdečního svalu včetně anginy pectoris nebo infarktu myokardu, nepravidelný 
srdeční tep, 

zúžení průdušek (bronchospasmus) včetně zhoršení astmatu, překrvení nosní sliznice, 

zánět slinivky břišní (hlášeny i fatální případy), zvýšení enzymů slinivky břišní, otok sliznice 
tenkého střeva, bolest horní poloviny břicha včetně zánětu žaludku, zácpa, sucho v ústech, 

 

6/8 

zvýšení jaterního enzymů a/nebo konjugovaného bilirubinu, 

otok (ojediněle může mít otok dýchacích cest fatální průběh), nadměrné pocení, 

bolest kloubů,  

poškození ledvin včetně akutního selhání ledvin, zvýšené vylučování moči, zhoršení již 
existující přítomnosti bílkovin v moči, zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení hladiny 
kreatininu v krvi, 

přechodná erektilní impotence, pokles libida, 

horečka. 

 
Vzácné: 

impotence, sexuální dysfunkce, 

kopřivka, 

pokles počtu určitých typů bílých krvinek (neutropenie, agranulocytóza), pokles počtu 
červených krvinek, pokles hladiny hemoglobinu, pokles počtu krevních destiček, 

stav zmatenosti, 

třes, poruchy rovnováhy, 

zánět spojivek, 

zhoršení sluchu, hučení v uších, 

abnormální zúžení cév, snížené prokrvení tkáně, zánět cév, 

zánět sliznice jazyka, 

zánět jater způsobený městnáním žluči (cholestatická hepatitida), poškození jaterních buněk, 

zánět kůže vyznačující se výrazným odlupováním, oddělení nehtu od nehtového lůžka, 

tělesná slabost. 

 
Velmi vzácné: 

reakce z přecitlivělosti,  

zvýšení cukru v krvi, 

zvětšení dásní, zánět dásní, 

kožní reakce na slušení záření, zánět cév spojený s poškozením s jejich stěny, 

časté nucení na močení. 

 
Není známo: 

selhání funkce kostní dřeně, chudokrevnost způsobená rozpadem červených krvinek 
(hemolytická anemie), 

akutní stav způsobený závažnou reakcí z přecitlivělosti (anafylaktické nebo anafylaktoidní 
reakce), 

snížení hladiny sodíku v krvi, 

poruchy pozornosti, 

nedokrevnost mozku (mozková ischemie), včetně ischemické mozkové příhody a transitorní 
ischemické ataky, zhoršení psychomotorické dovednosti, pocit pálení, odlišné vnímání zápachu 
a vůně (parosmie), 

špatné prokrvení prstů (tzv. Raynaudův fenomén), 

afty na sliznici dutiny ústní (aftózní stomatitida), 

akutní selhání  

zánět jater způsobený městnáním žluči nebo rozpadem buněk (cholestatická hepatitida, 
cytolytická hepatitida; ve velmi výjimečných případech s fatálním následkem), 

závažná kožní onemocnění (toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, 
multiformní erytém), puchýřky, zhoršení lupénky, zánět kůže připomínající lupínku, červené 
zbarvené kůže, ztráta vlasů, 

koncentrovaná moč (tmavé barvy), nevolnost, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které 
mohou být způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu – látka, která se 
podílí na správném udržování vnitřního prostředí v těle). Máte-li tyto příznaky, co nejdříve 
kontaktujte svého lékaře. 

zvětšení prsních žláz u mužů. 

 

 

7/8 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Triasyn uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Triasyn
 obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou felodipium a ramiprilum 
Triasyn 2,5/2,5 mg: jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje felodipinum 2,5 mg a 
ramiprilum 2,5 mg,   
Triasyn 5/5 mg: jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje felodipinum 5,0 mg a 
ramiprilum 5,0 mg. 

Pomocnými látkami jsou hyprolosa, hypromelosa 2910/5, hypromelosa 2910/50, laktosa, 
předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, 
hydrogenricinomakrogol 2000, propyl-gallát, hlinitokřemičitan sodný, natrium-stearyl-fumarát, 
žlutý oxid železitý (E172), červenohnědý oxid železitý (E 171/172), oxid titaničitý (E171) a 
tvrdý parafin. 

 
Jak přípravek Triasyn vypadá a co obsahuje toto balení 
Triasyn 2,5/2,5 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety s řízeným uvolňováním meruňkové 
barvy, na jedné straně vyraženo H nad OD a na druhé 2.5. 
Triasyn 5/5 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety řízeným uvolňováním červenohnědé barvy, 
na jedné straně vyraženo H nad OE a na druhé 5. 
 
Velikost balení: 30 a 100 tablet s řízeným uvolňováním v jednom balení. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

 

8/8 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 
 
Výrobce: 
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.9.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu TRIASYN 5/5 MG 30 Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TRIASYN 5/5 MG 30 Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám