Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

TRANSTEC 52.5 MCG/H 3X30MG Náplast - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14320

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GRÜNENTHAL GMBH, AACHEN
Kód výrobku: 14320
Kód EAN:
Kód SÚKL: 42757
Držitel rozhodnutí: GRÜNENTHAL GMBH, AACHEN
Je určen k léčbě střední až těžké bolesti při nádorovém onemocnění a silných bolestí, které nereagují na neopioidní analgetika. Transtec není vhodný k léčbě akutní bolesti.

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 2 krozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls6678/2007,
sukls6686/2007, sukls6683/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
TRANSTEC 35 g/h, transdermální náplast
TRANSTEC 52,5 g/h, transdermální náplast
TRANSTEC 70 g/h, transdermální náplast
Buprenorphinum
Čtěte pozorně tuto příbalovou informaci dříve než začnete s používáním tohoto léčivého přípravku.
Uchovejte si příbalovou informaci pro případ, že byste si ji potřebovali přečíst znova.
Pokud budete mít další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento léčivý přípravek byl předepsán pro Vás osobně, a proto ho nesmíte předat někomu
jinému. Mohl by ho poškodit, a to i v případě, že příznaky jsou stejné jako u Vás.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V této příbalové informaci najdete:
1. Co je přípravek TRANSTEC a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost než začnete přípravek TRANSTEC používat
3. Jak se přípravek TRANSTEC používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek TRANSTEC uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek TRANSTEC a k čemu se používá
Přípravek TRANSTEC je analgetikum (lék ulevující od bolesti) a je určen k odstranění středně silné
až silné nádorové bolesti a silné bolesti, která nereaguje na jiné typy léků proti bolesti. Přípravek
TRANSTEC náplasti se aplikuje na kůži a léčivá látka buprenorfin se vstřebává kůží do krve.
Buprenorfin je silný opioid (silný lék proti bolesti), který účinkuje působením na centrální nervový
systém (na určité buňky v mozku a míše). Účinek transdermální náplast trvá až 4 dny. Přípravek
TRANSTEC není vhodný k léčbě akutní bolesti.
2. Čemu musíte věnovat pozornost než začnete používat přípravek TRANSTEC
Nepoužívejte přípravek TRANSTEC
pokud jste přecitlivělí (alergičtí) na léčivou látku buprenorfin nebo na jakoukoli jinou
látku
obsaženou v přípravku TRANSTEC;
pokud jste závislí na silných lécích proti bolesti (opioidech);.
pokud trpíte chorobami, při kterých máte, nebo můžete mít, velké dechové obtíže;
2/9
pokud současně užíváte inhibitory monoamino-oxidázy (MAO -určité léky k léčbě
deprese) nebo pokud jste tyto léky užíval/a během posledních 2 týdnů (viz Užívání
jiných přípravků);
pokud trpíte onemocněním myastenia gravis (určitý typ těžké svalové slabosti);
pokud trpíte deliriem tremens (zmatenost a třes způsobený abstinencí od alkoholu po
notorickém, nadměrném pití nebo během jednorázové, těžké opilosti);
jste-li těhotná
Přípravek TRANSTEC nesmí být používán k léčbě abstinenčních příznaků u drogově závislých osob.
Zvláštní pozornost vyžaduje používání přípravku TRANSTEC
- jestliže jste vypil(a) nadměrné množství alkoholu;
- jestliže trpíte záchvaty nebo křečemi
- jestliže je porušeno Vaše vědomí ( mdloby, závrať) z neznámého důvodu
- jestliže jste v šokovém stavu (studený pot může být jedním z příznaků)
- při zvýšeném nitrolebním tlaku (např. po poraněních hlavy nebo při onemocněních mozku),
když není dostupné umělé dýchání
- jestliže máte dechové obtíže nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou dýchání zpomalovat
nebo zeslabovat. (viz Užívání jiných přípravků)
- jestliže Vaše játra správně nefungují
- jestliže máte sklon ke zneužívání léků nebo drog.
Jestliže se u Vás objeví stavy uvedené v tomto odstavci nebo se u Vás objevily již dříve, informujte
prosím svého lékaře.
Věnujte také, prosím, pozornost následujícím upozorněním:
Někteří lidé se mohou stát závislými, pokud užívají silné léky proti bolesti jako TRANSTEC
dlouhodobě. Při vysazení mohou mít abstinenční příznaky. (viz Účinky po ukončení užívání
přípravku TRANSTEC).
Horečka nebo vnější teplo mohou vést k vyšším hodnotám buprenorfinu v krvi než obvykle.
Vnější teplo může také zabránit náplasti správně přilnout. Nevystavujte se proto působení
vnějšího horka (např. sauna, infračervené lampy, elektrické dečky, pryžové láhve s horkou
vodou) a při horečce se poraďte se svým lékařem.,
Přípravek TRANSTEC nesmí užívat osoby mladší 18 let, protože dosud nejsou zkušenosti
s užíváním v této věkové skupině.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
- přípravek TRANSTEC se nesmí používat současně s inhibitory monoamino-oxidázy
(MAO - určité léky k léčbě deprese), nebo pokud byly tyto léky užívány v posledních 2 týdnech.
- přípravek TRANSTEC může u někoho vyvolat pocit ospalosti, nevolnosti nebo mdloby nebo
může zapříčinit zpomalení nebo oslabení dýchání. Tyto nežádoucí účinky mohou být zesíleny
jsou-li současně užívány další léky, které mohou mít stejný účinek. Mezi tyto další léky patří
ostatní silné léky proti bolesti (opioidy), určité léky na spaní, léky ke znecitlivění a léky používané
při léčbě určitých psychických onemocnění jako jsou tzv. trankvilizéry, antidepresiva a
neuroleptika.
- účinek náplasti může být zesílen, jestliže je přípravek TRANSTEC používán současně např. s léky
proti infekcím (antibiotiky) nebo plísním (antimykotiky) obsahujícími např. erytromycin nebo
ketokonazol) nebo léky proti HIV (obsahující např. ritonavir)
- účinek přípravku TRANSTEC může být zeslaben při současném užívání jiných léků. Mezi tyto
léky patří např. dexamethason, léky na epilepsii (např. obsahující karbamazepin nebo fenytoin)
nebo léky na tuberkulózu (např. rifampicin).
3/9
Používání přípravku TRANSTEC s jídlem a pitím.
Během užívání náplasti TRANSTEC nesmíte pít alkohol. Alkohol může zesílovat určité nežádoucí
účinky přípravku a nemusíte se cítit dobře. Zesílit účinky přípravku TRANSTEC může rovněž pití
šťávy z grapefruitu.
Těhotenství
Dosud není dostatek zkušeností s užíváním přípravku TRANSTEC u těhotných. Z toho důvodu se
nesmí přípravek TRANSTEC během těhotenství užívat
Před užitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kojení
Buprenorfin, léčivá látka obsažená v náplasti, může snižovat tvorbu mléka a vylučuje se do něj. Proto
přípravek TRANSTEC během kojení nepoužívejte.
Řízení motorových vozidel a obsluha strojů
TRANSTEC u Vás může vyvolat závratě a ovlivnit Vaše reakce do té míry, že byste mohli
v neočekávaných nebo náhlých situacích reagovat nepřiměřeně nebo nedostatečně rychle To platí
zejména
- na začátku léčby,
- při změně dávkování,
- při změně analgetika na přípravek TRANSTEC,
- jestliže současně užíváte léky, které působí na mozek (centrální nervový systém),
- jestliže pijete alkohol.
Jste-li takto ovlivněni, nesmíte během používání přípravku TRANSTEC řídit nebo obsluhovat stroje.
To platí rovněž při ukončení léčby přípravkem TRANSTEC. Neřiďte a neobsluhujte stroje nejméně 24
hodin po odstranění náplasti.
Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
3. Jak se přípravek TRANSTEC používá
Přípravek TRANSTEC je dostupný ve 3 silách: TRANSTEC 35 g/h, transdermální náplast;
TRANSTEC 52,5 g/h, transdermální náplast; TRANSTEC 70 g/h, transdermální náplast.
Váš lékař vybere takovou sílu náplasti, která je pro vás nejvhodnější. Během léčby může lékař sílu
změnit na nižší nebo vyšší, pokud je to nutné.
Vždy používejte náplast přípravku TRANSTEC přesně podle doporučení svého lékaře. Pokud máte
pochybnosti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávkování je:
Dospělí
Pokud neurčil lékař jinak, nalepte jednu náplast přípravku TRANSTEC (způsobem, jak je podrobně
popsáno níže) a vyměňujte ji nejpozději po 4 dnech. Pro pohodlné používání můžete měnit náplast
dvakrát týdně ve stejný den, např. vždy v pondělí ráno a ve čtvrtek večer. K lepšímu zapamatování
výměny náplasti si udělejte poznámku na kalendáři na zevním obalu. Pokud Vám lékař předepsal
k náplasti další léky proti bolesti, dodržujte přesně jeho rady a doporučení, jinak prospěch z léčby
přípravkem TRANSTEC nebude úplný.
Pacienti mladší 18 let
4/9
Přípravek TRANSTEC by neměly používat osoby mladší 18 let, protože zatím nejsou s jeho
používáním u této věkové skupiny žádné zkušenosti.
Starší pacienti
U starších pacientů není nutná žádná úprava dávkování přípravku TRANSTEC.
Pacienti s onemocněním ledvin /dialyzovaní pacienti
U pacientů s onemocněními ledvin a pacientů na dialýze nejsou žádné změny v dávkování nutné.
Pacienti s onemocněním jater
U pacientů s onemocněními jater mohou být intenzita a trvání účinku náplasti přípravku TRANSTEC
ovlivněny. Pokud patříte k této skupině pacientů, budete pečlivěji sledováni.
Způsob použití
Než nalepíte náplast
Zvolte si na Vaší horní části těla rovné, čisté a
neochlupené místo, přednostně na hrudníku
pod klíční kostí nebo na horní části zad (viz
obrázek).
Jestliže nemůžete náplast nalepit sami,
požádejte někoho o pomoc. hrudník záda

Jestliže je vybrané místo ochlupené, ostřihejte ochlupení nůžkami. Nesmí se holit!
Vyvarujte se zarudlé, podrážděné nebo jinak poškozené kůže, např. většími jizvami.
Vybraná část kůže musí být suchá a čistá. Je-li zapotřebí, umyjte ji studenou nebo vlažnou
vodou. Nepoužívejte mýdlo nebo jiné prostředky. Po horké koupeli nebo sprše počkejte,
dokud není Vaše kůže úplně suchá a chladná. Nenanášejte na vybrané místo žádné roztoky,
krémy nebo masti. Mohly by zabránit správnému přilnutí náplasti.

Nalepení náplasti
5/9
1. krok
Každá náplast je uzavřena v sáčku. Těsně před použitím otevřete
sáček roztržením v místě zářezu. Vyjměte náplast.
2. krok
Lepicí strana náplasti je opatřena stříbrnou krycí folií. Odstraňte
opatrně polovinu folie.
Přilnavé části se nedotýkejte.
3. krok
Nalepte náplast na vybrané místo na kůži a odstraňte zbytek
krycí folie.

4. krok
Přitiskněte náplast na kůži dlaní asi po dobu 30
sekund. Ujistěte se, že náplast je na kůži nalepena celá, zvláště
na okrajích.


Opotřebení náplasti
Náplast můžete nechat na kůži až 4 dny. Pokud jste náplast správně přitiskli, je riziko jejího uvolnění
malé. Můžete se s ní sprchovat, koupat a plavat. Nevystavujte však náplast působení nadměrného tepla
(např. v sauně, infračervené lampy, elektrické dečky, ohřívací láhve).

V nepravděpodobném případě, že se náplast uvolní dříve než je potřeba její výměna, nepoužívejte
znovu stejnou náplast. Nalepte si rovnou novou náplast (viz odstavec níže Výměna náplasti).
Výměna náplasti
Odstraňte starou náplast
Složte ji napůl přilnavou stranou k sobě.
Pečlivě ji zlikvidujte. Nesmí zůstat v dosahu nebo dohledu dětí!
Nalepte novou náplast na jiné místo na kůži (jak je popsáno výše). Před nalepením náplasti na
stejné místo, nejméně jeden týden vyčkejte.
Trvání léčby
Váš lékař rozhodne, jak dlouho byste měli být léčeni přípravkem TRANSTEC. Nesmíte léčbu ukončit
na základě vlastního uvážení, protože bolest by se mohla vrátit a nemuseli byste se cítit dobře (viz také
Účinky při ukončení léčby přípravkem TRANSTEC).
Pokud máte pocit, že účinek náplastí TRANSTEC je příliš slabý nebo příliš silný, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
6/9
Jestliže jste použil(a) více přípravku TRANSTEC než jste měl(a)
Pokud se to stane, může dojít k předávkování buprenorfinem. Předávkování může zesílit nežádoucí
účinky buprenorfinu jako je ospalost, nevolnost a zvracení. Můžete mít zúžené zornice a dýchání se
může zpomalit a zeslabit. Může rovněž u Vás dojít k oběhovému kolapsu.
Jakmile zjistíte, že jste použili více náplastí než jste měli, odstraňte přebytečné náplasti a poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít náplast přípravku TRANSTEC
Pokud jste si zapomněli náplast nalepit, nalepte novou náplast hned, jakmile to zjistíte. Pak je
zapotřebí změnit dny nalepení, např. jestliže jste obvykle nalepovali náplast v pondělí a čtvrtek, ale
zapomněli jste si novou nalepit do středy, kdy si ji nalepíte, budete od té doby měnit náplasti ve středu
a v sobotu. Poznamenejte si novou dvojici dnů na kalendáři zevního obalu. Pokud si vyměníte náplast
velmi pozdě, bolest se může vrátit. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.
Nikdy nezdvojujte počet náplastí ve snaze nahradit zapomenutou dávku!
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek TRANSTEC
Jestliže přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem TRANSTEC příliš brzy, bolest se vrátí. Pokud si
přejete ukončit léčbu z důvodu nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem. Sdělí Vám, jaké jsou
další možnosti, popř. zda můžete být léčeni jinými přípravky.
Někteří lidé mohou mít po náhlém ukončení dlouhodobého používání silných léků proti bolesti tzv.
abstinenční příznaky (příznaky z vysazení). Riziko těchto účinků po ukončení užívání přípravku
TRANSTEC je velmi nízké. Pokud však cítíte nervozitu, úzkost, roztřesenost, jste-li přehnaně
aktivní, máte obtíže se spaním nebo zažíváním, sdělte to svému lékaři.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TRANSTEC nežádoucí účinky, které se nemusí
vyskytnout u každého
.
Nežádoucí účinky se obvykle hodnotí následujícím způsobem:
Velmi časté:
u více než 1 z 10 léčených osob
Časté:
méně než u 1 z 10, ale více než u 1 ze 100
léčených osob
Méně časté:
méně než u 1 ze 100, ale více než 1 z 1000
léčených osob
Vzácné:
méně než u 1 z 1000, ale více než u 1
z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné:
méně než u 1 z 10 000 léčených osob, včetně ojedinělých případů
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Poruchy imunitního systému
7/9
Velmi vzácné: závažné alergické reakce (viz níže)
Poruchy metabolizmu a výživy
Vzácné: ztráta chuti k jídlu
Psychiatrické poruchy
Méně časté: zmatenost, poruchy spánku, neklid
Vzácné: klamné představy jako halucinace, úzkost a noční děsy, snížený zájem
o pohlavní život
Velmi vzácné: závislost, střídání nálad
Poruchy nervového systému
Časté: závratě, bolesti hlavy
Méně časté: různé stupně útlumu, v rozpětí od únavy po otupělost
Vzácné: obtížné soustředění, poruchy řeči, otupělost, poruchy rovnováhy,
abnormální kožní čití (brnění, svědění, pálení)
Velmi vzácné: svalové záškuby, poruchy vnímání chuti
Oční poruchy
Vzácné: poruchy vidění, rozmazané vidění, otoky víček
Velmi vzácné: špendlíkové zornice (velmi zúžené)
Ušní poruchy
Velmi vzácné: bolesti uší
Poruchy srdce a oběhu krve
Méně časté: poruchy oběhu (jako je nízký krevní tlak nebo vzácněji dokonce i
oběhový kolaps)
Vzácné: návaly horka
Poruchy hrudní a plicní
Časté: dušnost
Vzácné: obtíže dechové, oslabení dýchání
Velmi vzácné: abnormálně rychlý dech, škytavka
Poruchy zažívacího systému:
Velmi časté: nauzea (pocit na zvracení)
Časté: zvracení, zácpa
Méně časté: sucho v ústech
Vzácné: pálení žáhy
Velmi vzácné: říhání
Poruchy kůže a podkožní tkáně (obvykle v místě nalepení)
Velmi časté: zarudnutí, svědění
Časté: změny na kůži (vyrážka,obvykle při opakovaném podání),
pocení
Méně časté: rash (druh vyrážky)
Vzácné: kopřivka
Velmi vzácné: vřídky, puchýřky
Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté: potíže s vylučováním vody, retence moči (méně moči než obvykle)
8/9
Poruchy pohlavních funkcí
Vzácné: potíže s erekcí
Celkové poruchy a reakce v místě podání
Časté: otoky (např. nohou) únava
Méně časté: malátnost
Vzácné: abstinenční příznaky (viz níže), místní reakce v místě aplikace
Velmi vzácné: bolesti na hrudi
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to co nejdříve svému lékaři nebo lékárníkovi.
V některých případech se objeví opožděné alergické reakce s patrnými známkami zánětu. V takovém
případě přestaňte přípravek TRANSTEC používat a navštivte svého lékaře.
Objeví-li se u Vás otok paží, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst nebo v krku, který může způsobit
dýchací nebo polykací potíže, kopřivka, mdloby, zažloutnutí kůže nebo bělma, (nazývané
žloutenka), odstraňte transdermální náplast a navštivte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte
pomoc na pohotovosti nejbližší nemocnice. Mohou to být příznaky velmi vzácné závažné
alergické reakce.
Někteří lidé mohou mít abstinenční příznaky (příznaky z vysazení), po náhlém ukončení
dlouhodobého užívání silných léků proti bolesti Riziko vzniku příznaků z vysazení, při ukončeném
používání náplasti přípravku TRANSTEC užívat, je malé. Avšak cítíte-li se neklidný(á), nervózní
nebo roztřesený(á), nebo jste-li příliš aktivní, máte potíže se spánkem nebo zažíváním, sdělte to
svému lékaři.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak přípravek TRANSTEC uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek TRANSTEC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a sáčku
(Použitelné do: měsíc/rok). Datum se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek TRANSTEC obsahuje
- Léčivou látkou je buprenorfin (buprenorphinum)
- Pomocnými látkami jsou
Adhezivní hmota (obsahující buprenorfin): oleyl-oleát, povidon 360, kyselina levulová, adhezivní
akrylátový kopolymer 387-2054, (se zesíťovacím činidlem) .
Adhezivní hmota (bez buprenorfinu): adhezivní akrylátový kopolymer 387-2051, (bez zesíťovacího
9/9
činidla).
Separační folie mezi adhezivní hmotou s buprenorfinem a adhezivní hmotou bez něj: pegoteratová
fólie 23 UM
Zadní strana: pegoterát.
Krycí vrstva (překrývá adhezivní hmotu obsahující buprenorfin a musí být před aplikací odstraněna)
silikonizovaná pegoterátová fólie 100 UM na jedné straně s hliníkem.
TRANSTEC 35 g/h,
léčivá náplast
Jedna transdermální náplast obsahuje buprenorphinum 20 mg a uvolní
35 mikrogramů buprenorfinu za hodinu.
Plocha obsahující léčivou látku je 25 cm2.
TRANSTEC 52,5 g/h,
léčivá náplast
Jedna transdermální náplast obsahuje buprenorphinum 30 mg a uvolní
52,5 mikrogramů buprenorfinu za hodinu.
Plocha obsahující léčivou látku je 37,5 cm2.
TRANSTEC 70 g/h,
léčivá náplast
Jedna transdermální náplast obsahuje buprenorphinum 40 mg a uvolní
70 mikrogramů buprenorfinu za hodinu.
Plocha obsahující léčivou látku je 50 cm2.
Jakpřípravek TRANSTEC vypadá a co obsahuje toto balení
TRANSTEC jsou transdermální náplasti tělové barvy se zaoblenými rohy, označené
TRANSTEC 35 g/h, buprenorphinum 20 mg
TRANSTEC 52,5 g/h, buprenorphinum 30 mg
TRANSTEC 70 g/h, buprenorphinum 40 mg
Přípravek TRANSTEC je dodáván v balení 3,5,10 transdermáílních náplastí, jednotlivě balených do
zatavených sáčků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Grünenthal GmbH, Aachen, Německo
Výrobce:
Grünenthal GmbH, Aachen, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
28.4.2010

Recenze

Recenze produktu TRANSTEC 52.5 MCG/H 3X30MG Náplast

Diskuze

Diskuze k produktu TRANSTEC 52.5 MCG/H 3X30MG Náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám