Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

TISERCIN INJ 10X1ML/25MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14652

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TISERCIN INJ 10X1ML/25MG

sp.zn. sukls91582/2014 a sp.zn. sukls168307/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tisercin

25 mg/ml injekční roztok levomepromazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Tisercin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tisercin používat
 3. Jak se Tisercin používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Tisercin, uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Tisercin a k čemu se používá

Tisercin je lék působící na centrální nervovou soustavu. Používá se k léčbě akutních psychotických stavů spojených s pohybovým a psychickým neklidem a úzkostí a k léčbě chronických psychóz (schizofrenie, chronické halucinace).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tisercin používat

Nepoužívejte Tisercin

 • jestliže jste alergický(á) na levomepromazin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže se u Vás již dříve vyskytla alergická reakce na léky se stejnými účinky (např. chlorpromazin, thioridazin, flufenazin, pipothiazin, trifluperazin) nebo fotosenzitivita (zvýšená citlivost kůže na sluneční záření) při užívání těchto léků;
 • jestliže máte nízký krevní tlak nebo naopak užíváte přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku;
 • jestliže užíváte IMAO (inhibitory monoaminooxidázy) - přípravky užívané např. k léčbě deprese;
 • jestliže u Vás došlo k předávkování látkami tlumícími centrální nervovou soustavu (např. alkohol, léky na spaní).
 • jestliže máte glaukom s úzkým úhlem (zelený zákal, onemocnění charakterizované zvýšeným nitroočním tlakem);
 • jestliže máte obtíže při močení;
 • jestliže máte Parkinsonovu chorobu, roztroušenou sklerózu (onemocnění centrální nervové soustavy), myastenii gravis (patologická svalová slabost) nebo hemiplegii (úplné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla);
 • jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo jater;
 • jestliže máte závažné problémy se srdcem;
 • jestliže máte poruchu krvetvorby;
 • jestliže máte poruchu metabolismu porfyrinů;
 • jestliže kojíte. Přípravek se nesmí podávat dětem do 12 let.

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Tisercin se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se Vás týká cokoliv z dále uvedeného:

 • jestliže máte onemocnění srdce nebo cév (nízký krevní tlak, nepravidelný srdeční rytmus, poruchy oběhu) nebo jste již dříve prodělal(a) takové onemocnění, zvláště jste-li starší (nad 65 let);
 • jestliže máte cukrovku, protože Tisercin snižuje účinnost přípravků k léčbě cukrovky a může vést ke zvýšení hladin cukru v krvi, proto bude lékař hladinu glukosy pravidelně kontrolovat;
 • jestliže máte epilepsii;
 • jestliže máte i jiné onemocnění centrální nervové soustavy, protože Tisercin může působit i na jeho příznaky nebo můžete být citlivější na některé nežádoucí účinky;
 • jestliže máte lehkou nebo středně těžkou poruchu funkce ledvin a/nebo jater;
 • pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami. (ucpané cévy, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

V případě výskytu alergické reakce (otok rukou, nohou, rtů, úst nebo hrdla, které způsobuje obtíže při polykání nebo dýchání, rozsáhlé svědění) ihned vyhledejte lékaře.

Pokud se u Vás objeví nevysvětlitelná horečka, zvláště je-li spojena s dalšími příznaky (např. svalová ztuhlost, mimovolní pohyby svalů, zrychlená činnost srdeční, nepravidelný tlukot srdce, nestálý krevní tlak, pocení, zmatenost se značnou podrážděností, což může vést až ke kómatu), vyhledejte okamžitě lékaře.

Abyste se vyvaroval(a) poklesu krevního tlaku při napřímení, doporučuje se po podání první dávky klid na lůžku po dobu 30 minut. Jestliže máte po podání přípravku závratě, doporučuje se zajistit klid na lůžku po každém podání léku.

Starší pacienti (nad 65 let) jsou vnímavější k nežádoucím účinkům přípravku Tisercin, a proto se jim přípravek obvykle nepodává.

Před zahájením léčby a pravidelně během léčby bude Váš lékař kontrolovat:

 • krevní tlak, zvláště je-li nestálý či nízký;
 • činnost jater, zvláště v případě existujícího jaterního onemocnění;
 • počty krvinek (v případě horečky nebo zánětu nosohltanu; na začátku léčby a v průběhu dlouhodobé léčby);
 • EKG (v případě existujícího onemocnění srdce a cév, u starších osob (nad 65 let));
 • hladiny draslíku.

U starších pacientů s demencí (ztráta rozpoznávacích schopností nebo poruchy chování), kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

Děti a dospívající

Přípravek se nesmí podávat dětem do 12 let a nedoporučuje se u dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a Tisercin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Uvědomte si, prosím, že možnost vzájemného ovlivnění se může vztahovat i na přípravky užívané před nedávnem nebo někdy v budoucnosti. Informujte svého lékaře, jestliže se chystáte začít užívat

jakýkoliv lék (zvláště působící na centrální nervovou soustavu).

Tisercin se nesmí kombinovat:

 • s přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku vzhledem k riziku závažného snížení krevního tlaku;
 • s některými antidepresivy (inhibitory MAO), protože účinky přípravku Tisercin mohou být prodlouženy a jeho nežádoucí účinky mohou být závažnější;
 • s alkoholem.

Je-li Tisercin používán současně s následujícími přípravky, jsou nutné pečlivé lékařské kontroly a v některých případech i úprava dávky: přípravky působící na centrální nervovou soustavu (např. léky na uklidnění, na spaní, na povzbuzení, proti bolesti, k znecitlivění, k léčbě deprese, epilepsie, Parkinsonovy nemoci), některé přípravky, k léčbě cukrovky (diabetes melitus), některé přípravky k léčbě nepravidelného srdečního rytmu nebo onemocnění srdce, antibiotika (makrolidového typu), přípravky k léčbě plísňových onemocnění, cisaprid, některé přípravky zvyšující tvorbu a vylučování moči, přípravky k léčbě alergii a léky zvyšující citlivost kůže na sluneční záření.

Tisercin s alkoholem

Během léčby tímto přípravkem a rovněž po dobu přetrvávání účinků léku (4 až 5 dnů po ukončení podávání přípravku Tisercin) nesmíte pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

U novorozenců, jejichž matky užívaly Tisercin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Používání přípravku v těhotenství musí být omezeno na výjimečné případy a jen pokud Vám Váš lékař předepíše lék poté, co zvážil, zda ve Vašem případě převáží očekávaný přínos nad možnými riziky.

Kojení

Léčivá látka přípravku je vylučována do mateřského mléka. Proto během léčby tímto přípravkem nesmíte kojit.

Plodnost

Levomepromazin může vyvolat zvýšenou hladinu hormonu prolaktinu, která u žen může být spojena se zhoršením plodnosti. Některé údaje naznačují, že léčba levomepromazinem je u mužů spojena se zhoršenou plodností.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek má vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a může způsobit ospalost, dezorientaci, zmatenost nebo nadměrně nízký krevní tlak. Na začátku léčby - po dobu stanovenou individuálně - je třeba se vyvarovat řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů. Později se musíte poradit se svým lékařem, který rozhodne, jestli jsou nutná další omezení nebo ne.

Tisercin obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce (1 ml), tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. Jak se Tisercin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento lék Vám bude podávat zdravotnický pracovník, a to buď injekcí do svalu, nebo pomalou infuzí do žíly (trvající 1-2 hodiny).

Aby se zamezilo poklesu krevního tlaku při napřímení, je po podání první dávky doporučen klid na lůžku po dobu 30 minut. Jestliže máte po podání přípravku závratě, doporučuje se zajistit klid na lůžku po každém podání léku.

Starší pacienti (nad 65 let) jsou vnímavější k nežádoucím účinkům přípravku Tisercin, a proto se v jejich případě doporučuje nízká úvodní dávka a postupné zvyšování dávky.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek se nesmí používat u děti do 12 let, přičemž u dospívajících do 18 let se používání přípravku nedoporučuje. Jestliže Vám bylo podáno více nebo méně přípravku Tisercin, než mělo

Přípravek Vám bude podávat zdravotnický pracovník a není tedy pravděpodobné, že by Vám podal více přípravku, nebo naopak zapomněl dávku podat. V případě předávkování se může vyskytnout nízký krevní tlak, horečka, poruchy srdečního vedení, poruchy srdečního rytmu, svalová ztuhlost, svalové křeče, ospalost, epileptické záchvaty a tzv. neuroleptický maligní syndrom (těžká reakce s vysokou horečkou, svalovou ztuhlostí, zmateností, nadměrným pocením, změnami srdeční frekvence). Při podezření na předávkování vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Tisercin

 • Neukončujte bez porady s lékařem léčbu přípravkem Tisercin, i když se cítíte lépe.
 • Léčbu se doporučuje ukončovat postupným snižováním dávky přípravku, protože náhlé vysazení může vést k návratu psychotických příznaků, neklidu, zvýšené úzkosti, nespavosti pocitu na zvracení, zvracení, bolesti hlavy, třesu, pocení a zrychlené srdeční činnosti.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek, nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V případě výskytu alergické reakce (otok rukou, nohou, rtů, úst nebo hrdla, které způsobuje obtíže při polykání nebo dýchání, rozsáhlé svědění) vyhledejte okamžitě lékař.

Pokud zjistíte nevysvětlitelnou horečku, zvláště je-li spojena s dalšími příznaky (např. svalová ztuhlost, svalové záškuby, zrychlená činnost srdeční, nepravidelný tlukot srdce, nestálý krevní tlak, pocení, zmatenost se značnou podrážděností, což může vést až ke kómatu), musí se léčba ihned ukončit. Jestliže máte horečku, zavolejte ihned svého lékaře.

Nežádoucí účinky pozorované u přípravku Tisercin jsou zařazeny do tříd orgánových systémů. Informace o frekvenci výskytu nejsou k dispozici.

Poruchy krve a lymfatického systému

Pancytopenie (snížený počet všech krvinek), agranulocytóza (závažné snížení počtu bílých krvinek, což zvyšuje pravděpodobnost infekce), leukopenie (snížený počet bílých krvinek), eozinofilie (vysoký počet eozinofilů - typ bílých krvinek), trombocytopenie (snížený počet krevních destiček).

Poruchy imunitního systému

Anafylaktoidní reakce (závažná alergická reakce projevující se vyrážkou, svěděním, problémy s dýcháním, polykáním nebo i bezvědomí), otok hrdla, otok rukou nebo nohou

Poruchy týkající se hormonů

U některých pacientů dlouhodobě léčených fenothiaziny (skupina, do které patří i Tisercin) byl hlášen nezhoubný nádor podvěsku mozkového (hypofýzy), přímá souvislost s léčbou však nebyla stanovena.

Poruchy metabolismu a výživy

Snížení tělesné hmotnosti, nedostatek vitamínů

Psychiatrické poruchy

Obnovení psychotických příznaků, katatonie (motorická porucha), zmatenost, dezorientace v čase a prostoru, zrakové halucinace.

Poruchy nervového systému

Epileptické záchvaty, zvýšený nitrolební tlak, extrapyramidové symptomy (svalová ztuhlost, svalové křeče a mimovolní pohyby, zvýšené reflexy), abstinenenční příznaky, zastřená řeč, ospalost.

Poruchy oka

Změny na sítnici projevující se poruchou vidění, zákalky v čočce a rohovce.

Srdeční poruchy

Abnormální záznam EKG, nepravidelný tlukot srdce, zrychlená srdeční činnost.

Cévní poruchy

Nejvýznamnějším a nejčastějším nežádoucím účinkem je pokles krevního tlaku při napřímení, který způsobuje závratě, slabost nebo mdloby.

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Poruchy týkající se hrudníku a dýchání

Astmatický záchvat, otok hrtanu. Zvracení, pocit na zvracení, zácpa , nepříjemný pocit v břiše, sucho v ústech.

Poruchy jater a žlučových cest

Porucha funkce jater (žloutenka, městnání žluči).

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Těžký zánět kůže s olupováním, kopřivka, zčervenání, přecitlivělost na sluneční světlo, zvýšená pigmentace kůže.

Poruchy ledvin a močových cest

Změna zbarvení moči, obtíže při močení.

Těhotenství, šestinedělí a období kolem porodu

Syndrom z vysazení léku u novorozenců

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Abnormální vylučování mléka, poruchy menstruace, velmi vzácně poruchy děložních stahů.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

nevysvětlitelná horečka, otoky

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Tisercin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (např. změna barvy).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Tisercin obsahuje

Léčivou látkou je levomepromazinum 25 mg v jedné 1ml ampulce. Pomocnými látkami jsou bezvodá kyselina citronová, thioglycerol, chlorid sodný, voda na injekci.

Jak Tisercin vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled:

čirý, bezbarvý roztok bez zápachu. Velikost balení : 10 bezbarvých 1ml ampulek typu B (třídy I) s rozlišovacími kroužky tmavě červené a královské modré barvy a bílou značkou pro odlamování, krabička.

Postup otevírání (pro praváky): Držte ampulku v levé ruce mezi palcem a ohnutým ukazováčkem. Ampulku držte barevnou značkou směrem nahoru (obr. 1)! Uchopte vrchní část ampulky mezi palcem a ohnutým ukazováčkem druhé (pravé) ruky. Palec musí zakrývat značku na ampulce (obrázek 2). Zatlačte pravým palcem proti levému ukazováčku a středně silným stálým tlakem odlomte ohnutím bez pohybu rukou od sebe nebo k sobě (obr. 3). Hrdlo ampulky může prasknout kdykoliv po počátečním tlaku a nemusíte cítit, kdy je ampule odlomená (obr. 4).

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS PHARMACEUTICALS PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko

Výrobce

EGIS PHARMACEUTICALS PLC H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31.8.2016.


Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

Tisercin, injekční roztok, je určen pro i. m. a i. v. (naředěný pomalou infuzí) podání.

Dávkování a způsob podání

Parenterální podání je indikováno, jestliže není možná perorální léčba. Doporučená denní dávka je 75−100 mg (ve 2−3 dílčích dávkách), při zajištění klidu na lůžku a monitorování krevního tlaku a srdeční frekvence.

Při intramuskulárním podání je nutné přípravek aplikovat jako hlubokou intramuskulární injekci. Při intravenózním podání je třeba přípravek aplikovat výhradně jako velmi naředěnou, pomalou infuzi

(50−100 mg přípravku Tisercin ve 250 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo roztoku glukosy). Doporučená délka intravenózní infuze je 1−2 hodiny. Během podávání je nutné chránit infuzi před světlem.

Starší osoby Doporučená dávka pro starší pacienty je 12,5 mg až 25 mg (0,5 ml až 1 ml) jako intramuskulární nebo pomalá intravenózní infuze (ve 250 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 5% roztoku glukosy). V případě vážné agitovanosti může být použita dávka až 25 mg (1 ml), opakovaná každých 8 hodin.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater Vzhledem k tomu, že u pacientů s poruchou funkce jater a/anebo ledvin je snížený metabolismus a

vylučování levomepromazinu, je třeba dbát zvláštní opatrnosti u těchto pacientů.

Pediatrická populace Tisercin je u dětí mladších 12 let kontraindikován. Bezpečnost a účinnost levomepromazinu u dětí starších 12 let nebyla dosud stanovena. Levomepromazin se u dospívajících do 18 let nedoporučuje kvůli zesíleným známkám hypotenzního a sedativního účinku.

Inkompatibility

Intravenózní mixy heparinu s levomepromazinem by mohly během několika minut vést k vytvoření precipitátu. Přípravek se rovněž nesmí mísit v injekční stříkačce s ranitidinem, neboť během jedné hodiny může vzniknout bílý zákal.

Předávkování

Symptomy předávkování Mohou se vyskytnout změny vitálních funkcí (nejčastěji hypotenze, hypertermie), poruchy srdečního vedení (prodloužený QT interval, ventrikulární tachykardie/fibrilace, „torsade de pointes“, AV blok), extrapyramidové symptomy, sedace, excitace centrálního nervového systému (epileptické záchvaty) a neuroleptický maligní syndrom. Léčba předávkování Doporučuje se monitorovat následující parametry: acidobazickou rovnováhu, rovnováhu tělesných tekutin a elektrolytů, renální funkce, objem moči, hladiny jaterních enzymů, EKG, u pacientů s neuroleptickým maligním syndromem také sérovou kreatinfosfokinázu (CPK) a tělesnou teplotu. Podle nálezů z monitorovaných parametrů je třeba zahájit symptomatickou léčbu. U hypotenze i. v. doplnění tekutin, Trendelenburgova poloha, lze podat dopamin a/nebo norepinefrin (noradrenalin). (Vzhledem k proarytmogennímu účinku levomepromazinu je nutné mít k dispozici resuscitační soupravu a je-li podáván dopamin a/nebo noradrenalin, je nutné monitorování EKG). Pacientům, kteří se předávkovali neuroleptiky, se nesmí podávat epinefrin (adrenalin). Vyhněte se podání lidokainu a pokud je to možné i dlouhodobě působícím antiarytmickým přípravkům. Konvulze lze léčit diazepamem, při jejich recidivě fenytoinem nebo fenobarbitalem. Mannitol by měl být podán v případě rhabdomyolýzy. Není známo žádné specifické antidotum. Forsírovaná diuréza, hemodialýza a ani hemoperfuze nejsou přínosné.

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Kód výrobku: 14652
Kód EAN: 5995327288031
Kód SÚKL: 1845
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá u následujících onemocnění: psychózy, apaticko-abulické syndromy při schizofrenii, paranoidní halucinatorní syndrom, autismus, psychomotorický neklid a vzrušení, které úzkostné a obsedantní stavy nebo agitované deprese. Ke zmírnění bolesti a k potenciaci účinku analgetik. Předoperační příprava. Přípravek je určen pouze pro dospělé pacienty.

Příbalový leták

TISERCIN INJ 10X1ML/25MG – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu TISERCIN INJ 10X1ML/25MG zobrazíte nebo stáhnete zde: TISERCIN INJ 10X1ML/25MG.pdf

Recenze

Recenze produktu TISERCIN INJ 10X1ML/25MG

Diskuze

Diskuze k produktu TISERCIN INJ 10X1ML/25MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám