Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Kód výrobku: 14652
Kód EAN: 5995327288031
Kód SÚKL: 1845
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Přípravek se užívá u následujících onemocnění: psychózy, apaticko-abulické syndromy při schizofrenii, paranoidní halucinatorní syndrom, autismus, psychomotorický neklid a vzrušení, které úzkostné a obsedantní stavy nebo agitované deprese. Ke zmírnění bolesti a k potenciaci účinku analgetik. Předoperační příprava. Přípravek je určen pouze pro dospělé pacienty.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 6)
sp.zn.sukls109602/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tisercin
injekční roztok
levomepromazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Tisercin, injekční roztok, a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tisercin, injekční roztok, používat.
3. Jak se Tisercin, injekční roztok, používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak Tisercin, injekční roztok, uchovávat.
6. Další informace.


1. CO JE TISERCIN, INJEKČNÍ ROZTOK, A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tisercin je lék působící na centrální nervovou soustavu. Používá se k léčbě akutních psychotických
stavů spojených s motorickým (tělesným) a psychickým neklidem a úzkostí a k léčbě chronických
psychóz (schizofrenie, chronické halucinace).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TISERCIN, INJEKČNÍ
ROZTOK, POUŽÍVAT

Nepoužívejte Tisercin, injekční roztok
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levomepromazin nebo na kteroukoliv další složku
přípravku Tisercin, injekční roztok;
jestliže se u Vás již dříve vyskytla přecitlivělost (alergie) na léky se stejnými účinky (např.
chlorpromazin, thioridazin, flufenazin, pipothiazin, trifluperazin) nebo fotosenzitivita (zvýšená
citlivost kůže na sluneční záření) při užívání těchto léků;
jestliže jste těhotná;
jestliže kojíte;
jestliže užíváte antihypertenziva;
jestliže užíváte inhibitory MAO (monoaminooxidázy) - druh léků na zlepšení nálady;
jestliže máte glaukom (zelený zákal, onemocnění charakterizované zvýšeným nitroočním
tlakem) s úzkým úhlem;
jestliže máte obtíže při močení;
jestliže máte Parkinsonovu chorobu, roztroušenou sklerózu (onemocnění centrální nervové
soustavy), myastenii gravis (patologická svalová slabost) nebo hemiplegii (úplné ochrnutí pravé
nebo levé poloviny těla);
jestliže máte těžké poškození ledvin nebo jater;
Strana 2 (celkem 6)
jestliže máte kardiomyopatii nebo srdeční selhání;
jestliže máte klinicky významnou hypotenzi (nízký krevní tlak);
jestliže máte poruchu krvetvorby;
jestliže máte poruchu metabolismu porfyrinů;
jestliže užíváte jiné látky tlumící centrální nervovou soustavu (alkohol, hypnotika, omamné
látky) v jakémkoliv množství.
Přípravek je kontraindikován u dětí ve věku do 12 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tisercin, injekční roztok, je zapotřebí
V následujících případech věnujte zvláštní pozornost přípravku Tisercin, injekční roztok, a informujte
svého lékaře nebo lékárníka, pokud se Vás týká cokoliv z dále uvedeného:
jestliže máte kardiovaskulární onemocnění (nízký krevní tlak, srdeční arytmie, srdeční selhání,
poruchy oběhu) nebo jste již dříve prodělal(a) takové onemocnění, zvláště jste-li v pokročilém
věku (nad 65 let), abyste se vyvaroval(a) případným závažným komplikacím;
jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku), protože Tisercin snižuje účinnost antidiabetik a může
u Vás vést ke zvýšení hladin cukru v krvi, a proto je nutné na začátku a na konci léčby
vyšetřit hladiny krevního cukru v krvi důkladněji než obvykle;
trpíte-li epilepsií;
jestliže máte i jiné onemocnění centrální nervové soustavy, protože Tisercin může působit i na
jeho příznaky nebo můžete být citlivější na některé nežádoucí účinky.
jestliže máte poškození ledvin a/nebo jater,
pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami
(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou
krevních sraženin v cévách.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Uvědomte si, prosím, že
možnost lékových interakcí se může vztahovat i na přípravky užívané před nedávnem nebo někdy
v budoucnosti. Informujte svého lékaře, jestliže se chystáte začít užívat jakýkoliv lék (zvláště působící
na centrální nervovou soustavu) v průběhu léčby nebo jeden měsíc po léčbě přípravkem Tisercin.

Tisercin se nesmí kombinovat:
s antihypertenzivy;
s některými antidepresivy (inhibitory MAO).

Tisercin byste neměl(a) kombinovat s následujícími léky, pokud Váš lékař neurčí jinak:
Léky působící na centrální nervovou soustavu (např. sedativa, hypnotika, silná analgetika, anestetika,
antidepresiva, antiepileptika, amfetaminy), levodopa, antidiabetika, antiarytmika, antibiotika
(makrolidového typu), antifungální přípravky, antihistaminika (léky proti alergii), dilevalol a léky
způsobující fotosenzitivitu. Je-li Tisercin používán současně s těmito druhy léků, jsou nutné pečlivé
lékařské kontroly a v některých případech úprava dávky.
Ostatní:
Současné podávání vitaminu C by mělo snížit jeho nedostatek způsobený přípravkem Tisercin.
Používání přípravku Tisercin, injekční roztok, s jídlem a pitím
V průběhu léčby a také 4-5 dní po vysazení přípravku Tisercin je přísně zakázáno konzumovat
alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék během
těhotenství nebo kojení.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Tisercin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství)
se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy
s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků,
prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Strana 3 (celkem 6)
Použití přípravku v těhotenství by mělo být omezeno na výjimečné případy a jen pokud Vám Váš
lékař předepíše lék po zvážení, zda ve Vašem případě převáží očekávaný přínos nad možnými riziky.
Léčivá látka přípravku je vylučována do mateřského mléka. Vzhledem k nedostatku adekvátních
klinických údajů je používání přípravku v průběhu období kojení kontraindikováno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Na začátku léčby - po dobu stanovenou individuálně - je třeba se vyvarovat řízení dopravních
prostředků a obsluhy strojů. Později se musíte poradit se svým lékařem, který rozhodne, jestli jsou
nutná další omezení nebo ne.

Důležité informace o některých složkách přípravku Tisercin, injekční roztok
Tisercin, injekční roztok, obsahuje disiřičitan sodný, který vzácně může vyvolat těžké hypersenzitivní
reakce (otoky obličeje, rtů, jazyka nebo krku, generalizované svědění a dýchací obtíže).


3. JAK SE TISERCIN, INJEKČNÍ ROZTOK, POUŽÍVÁ

Tisercin, injekční roztok, by měl být používán pouze tehdy, je-li předepsán. Je nutné přesně dodržovat
způsob podání léku, dávku a trvání léčby předepsané Vaším lékařem.
Léčbu je nutné vždy zahajovat nízkými dávkami, které lze - v závislosti na individuální snášenlivosti -
postupně zvyšovat. Po zlepšení lze dávku snížit na individuálně stanovenou udržovací dávku. U
psychóz je úvodní dávka 25-50 mg denně, podává se rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Je-li třeba,
může být úvodní dávka zvýšena na 150-250 mg denně (podává se ve 2-3 dílčích dávkách) a po
nástupu účinku lze dávku snížit na dávku udržovací.
Léčbu je třeba ihned ukončit, jestliže se vyskytne hypersenzitivní reakce (otoky rukou, nohou,
rtů, úst nebo krku, způsobující obtíže při polykání nebo dýchání, silné svědění).
Z důvodu vyvarování se poklesu krevního tlaku při postavení se, se po podání první dávky
doporučuje po dobu 30 minut klid na lůžku. Jestliže máte po podání injekčního roztoku závratě,
doporučuje se zajistit klid na lůžku po každém podání léku.
Starší pacienti (nad 65 let) jsou vnímavější k nežádoucím účinkům přípravku Tisercin, a proto
se v jejich případě doporučuje nízká úvodní dávka a postupné zvyšování dávky.
Okamžitě přestaňte používat přípravek, pokud zjistíte nevysvětlitelnou horečku, zvláště je-li
spojena s dalšími příznaky (např. zvýšení tělesné teploty, svalová ztuhlost, mimovolní pohyby
svalů, příznaky vegetativní nervové soustavy zrychlená činnost srdeční, nepravidelný tlukot
srdce, nestálý krevní tlak, pocení - náhlé změny životních funkcí, zmatenost se značnou
podrážděností, což může vést až ke kómatu /hluboké bezvědomí/). Okamžitě zavolejte svého
lékaře, jestliže máte horečku.

Před léčbou a pravidelně v jejím průběhu může Váš lékař sledovat následující parametry:
krevní tlak, zvláště je-li nestálý či nízký;
činnost jater, zvláště v případě existujícího jaterního onemocnění;
počet krvinek s diferenciálním rozpočtem (v případě horečky nebo zánětu hrtanu; na začátku
léčby a v průběhu dlouhodobé léčby);
EKG (v případě existujícího kardiovaskulárního onemocnění, u starších osob /nad 65 let/).

Jestliže jste použil(a) více přípravku Tisercin, injekční roztok, než jste měl(a)
V případě předávkování se může vyskytnout nízký krevní tlak, horečka, poruchy srdečního vedení,
poruchy srdečního rytmu, svalová ztuhlost, svalové křeče, ospalost, excitace centrální nervové
soustavy (epileptické záchvaty) a tzv. neuroleptický maligní syndrom (těžká reakce s vysokou
horečkou, svalovou ztuhlostí, zmateností, nadměrným pocením, změnami srdeční frekvence).
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Strana 4 (celkem 6)
Podobně jako všechny léky, může mít i Tisercin, injekční roztok, nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a přechodné, obvykle ustupují v průběhu léčby a nevyžadují
přerušení léčby.
Nežádoucí účinky pozorované u přípravku Tisercin jsou tříděny dle orgánových systémů.
K dispozici nejsou příslušné údaje o frekvenci.

Kardiovaskulární systém: nejvýznamnějším a nejčastějším nežádoucím účinkem je posturální
hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení se vyvolávající závratě, slabost nebo mdloby).
Tachykardie (zrychlená srdeční frekvence), abnormální nálezy na EKG.
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Hematologické: pancytopenie, agranulocytóza, leukopenie, eozinofilie, trombocytopenie (změny
krevního obrazu).

Centrální nervový systém: dezorientace, zmatenost, zrakové halucinace, zastřená řeč, extrapyramidové
symptomy (svalová ztuhlost, svalové křeče a mimovolní pohyby), epileptické záchvaty, reaktivace
psychotických příznaků.

Endokrinní/metabolické: galaktorea (tvorba a vylučování mléka mimo období kojení), menstruační
problémy, úbytek tělesné hmotnosti. U některých pacientů léčených fenothiaziny byl hlášen adenom
hypofýzy (nezhoubný nádor podvěsku mozkového), k průkazu příčinné souvislosti s léčbou jsou však
třeba další studie.

Urogenitální systém: zbarvení moči, obtíže při močení, velmi vzácně poruchy děložních stahů.

Gastrointestinální systém: sucho v ústech, břišní obtíže, nevolnost, zvracení, zácpa, poškození jater
(žloutenka, cholestáza).

Kožní reakce: fotosenzitivita, erytém (zrudnutí kůže), urtikarie (kožní vyrážka), pigmentace,
exfoliativní dermatitida (olupování kůže).

Oční: depozita v čočce a rohovce, pigmentová retinopatie.

Hypersenzitivní reakce: závažná alergická reakce s dýchacími obtížemi, otokem krku, kotníků, nohou
a prstů.

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím: syndrom z vysazení léku u
novorozenců (viz bod 4.6.)

Ostatní: horečka, vitaminový deficit.

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK TISERCIN, INJEKČNÍ ROZTOK, UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Strana 5 (celkem 6)
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Tisercin, injekční roztok, nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Tisercin, injekční roztok, pokud si všimnete viditelných známek snížené
jakosti (např. zbarvení).

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tisercin, injekční roztok, obsahuje
Léčivou látkou je levomepromazinum 25 mg (ve formě levomepromazini maleas 33,8 mg) v jedné
1 ml ampulce.
Pomocnými látkami jsou kyselina citronová, thioglycerol, chlorid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek Tisercin, injekční roztok, vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled: čirý, bezbarvý roztok bez zápachu.
Velikost balení: 10 bezbarvých 1ml ampulek typu B (třídy I) s rozlišovacími kroužky tmavě červené a
královské modré barvy a bílou značkou pro odlamování, krabička.

Postup otevírání (pro praváky):
Držte ampulku v levé ruce mezi palcem a ohnutým ukazováčkem. Ampulku držte barevnou značkou
směrem nahoru (obr. 1)! Uchopte vrchní část ampulky mezi palcem a ohnutým ukazováčkem druhé
(pravé) ruky. Palec musí zakrývat značku na ampulce (obrázek 2). Zatlačte pravým palcem proti
levému ukazováčku a středně silným stálým tlakem odlomte ohnutím bez pohybu rukou od sebe nebo
k sobě (obr. 3). Hrdlo ampulky může prasknout kdykoliv po počátečním tlaku a nemusíte cítit, kdy je
ampule odlomená (obr. 4).
Strana 6 (celkem 6)
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko

Výrobce
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 4.7.2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky
Tisercin, injekční roztok, je určen pro i.m. a i.v. (pouze naředěný, pro pomalou kapací infuzi)
použití.
Dávkování a způsob podání
U psychóz je úvodní dávka 25-50 mg denně podávaná rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Je-li třeba,
lze úvodní dávku zvýšit na 150-250 mg denně (podává se rozděleně ve 2-3 dílčích dávkách), poté je
možné po nástupu účinku dávku snížit na dávku udržovací.
Parenterální podání je indikováno, jestliže není možná perorální léčba. Denní dávka je obvykle 75-
100 mg (ve 2-3 dílčích dávkách), při zajištění klidu na lůžku a monitorování krevního tlaku a srdeční
frekvence.
Při intramuskulárním podání je nutné přípravek aplikovat jako hlubokou intramuskulární injekci. Při
intravenózním podání je třeba přípravek aplikovat výhradně jako velmi naředěnou, pomalou
kapací infuzi (50-100 mg přípravku Tisercin ve 250 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo
roztoku glukózy).
Inkompatibility: intravenózní mixy heparinu s levomepromazinem by mohly během několika minut
vést k vytvoření precipitátu. Přípravek se rovněž nesmí mísit v injekční stříkačce s ranitidinem, neboť
během jedné hodiny může vzniknout bílý zákal.
Předávkování
Symptomy předávkování
Mohou se vyskytnout změny vitálních funkcí (nejčastěji hypotenze, hypertermie), poruchy srdečního
vedení (prodloužený QT interval, ventrikulární tachykardie/fibrilace, torsade de pointes, AV blok),
extrapyramidové symptomy, sedace, excitace centrálního nervového systému (epileptické záchvaty) a
neuroleptický maligní syndrom.
Léčba předávkování
Doporučuje se monitorovat následující parametry: acidobazickou rovnováhu, rovnováhu tělesných
tekutin a elektrolytů, renální funkce, objem moči, hladiny jaterních enzymů, EKG, u pacientů
s neuroleptickým maligním syndromem také sérovou kreatinfosfokinázu (CPK) a tělesnou teplotu.
Podle nálezů z monitorovaných parametrů je třeba zahájit symptomatickou léčbu. U hypotenze i. v.
doplnění tekutin, Trendelenburgova poloha, lze podat dopamin a/nebo noradrenalin. (Vzhledem
k proarytmogennímu účinku levomepromazinu je nutné mít k dispozici resuscitační soupravu a je-li
podáván dopamin a/nebo noradrenalin, je nutné monitorování EKG). Konvulze lze léčit diazepamem,
při jejich recidivě fenytoinem nebo fenobarbitalem. Mannitol by měl být podán v případě
rhabdomyolýzy.
Není známo žádné specifické antidotum. Forsírovaná diuréza, hemodialýza a ani hemoperfuze nejsou
přínosné.

Recenze

Recenze produktu TISERCIN INJ 10X1ML/25MG

Diskuze

Diskuze k produktu TISERCIN INJ 10X1ML/25MG

Přidat nový příspěvek do diskuze