Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG, VIENNA
Kód výrobku: 23603
Kód EAN: 9088882420643
Kód SÚKL: 47614
Držitel rozhodnutí: AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG, VIENNA
Thromboreductin je indikován k léčbě esenciální trombocytémie u pacientů s vysokým rizikem u nichž selhala nebo je neúčinná jiná cytoreduktivní terapie, či tuto terapii pacient netoleruje. Thromboreductin může být podán alternativně pacientům s vysokým rizikem i jako lék první volby. Rozhodnutí k léčbě je u každého pacienta individuální, závislé na počtu krevních destiček, na věku, na klinických příznacích a anamnéze, na rychlosti růstu počtu krevních destiček po určení diagnózy, na průvodních nemocech a rizikových faktorech vzniku tromboembolie a na druhu současné léčby.

Příbalový leták

1/4
Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls135994/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by ji ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V této příbalové informaci naleznete:
1. Co je THROMBOREDUCTIN 0,5 mg a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THROMBOREDUCTIN 0,5 mg užívat
3. Jak se přípravek THROMBOREDUCTIN0,5 mgužívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku THROMBOREDUCTIN 0,5 mg
6. Další informace
THROMBOREDUCTIN 0,5 mg
(anagrelidi hydrochloridum)
tvrdé tobolky
1. CO JE PŘÍPRAVEK THROMBOREDUCTIN 0,5 MG A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Thromboreductin snižuje počet krevních destiček.
Thromboreductin je indikován k léčbě esenciální trombocytémie u pacientů s vysokým rizikem u
nichž selhala nebo je neúčinná jiná cytoreduktivní terapie, či tuto terapii pacient netoleruje.
Thromboreductin může být podán alternativně pacientům s vysokým rizikem i jako lék první volby.
Rozhodnutí k léčbě je u každého pacienta individuální, závislé na počtu krevních destiček, na věku, na
klinických příznacích a anamnéze, na rychlosti růstu počtu krevních destiček po určení diagnózy, na
průvodních nemocech a rizikových faktorech vzniku tromboembolie a na druhu současné léčby.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
THROMBOREDUCTIN 0,5 MG UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Thromboreductin 0,5 mg
- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na léčivou látku anagrelid, laktosu nebo některou další
složku přípravku Thromboreductin
- jestliže máte vážnou srdeční chorobu
- jestliže jste těhotná nebo kojíte.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Thromboreductin 0,5 mg
- jestliže trpíte srdečními chorobami
- jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo jater
Užívání přípravku Thromboreductin 0,5 mg s jídlem a pitím
Normální strava nemá vliv na účinnost přípravku Thromboreductin.
Tobolky se mají polknout celé, bez rozkousání a zapít malým množstvím tekutiny (např. skleničkou
vody), dvakrát denně (každých 12 hodin) nebo třikrát denně (každých 8 hodin).
2/4
Těhotenství
Thromboreductin se nesmí užívat během těhotenství. Během léčby přípravkem Thromboreductin je
nutné užívat příslušnou antikoncepci. Prosím, konzultujte tento problém se svým lékařem. V případě,
že otěhotníte přestože užíváte antikoncepci, nebo plánujete těhotenství, poraďte se svým lékařem. Váš
lékař zvolí pro Vás vhodnou léčbu během těhotenství a pro období kojení.
Kojení
Během léčby přípravkem Thromboreductin není kojení dovoleno.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl zjištěn.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Toto upozornění platí pro léky, které jste užíval(a) nedávno. Neužívejte jiné léky, včetně volně
prodejných, aniž byste o tom informovali svého lékaře.
Nejsou známy žádné interakce.
Některé léky, které obsahují následně uvedené látky, byly podávány současně s přípravkem
Thromboreductin a neměly vliv na jeho účinnost: kyselina acetylosalicylová, acetaminofen,
furosemid, železo, ranitidin, hydroxyurea, allopurinol a digoxin.
Jestliže jste léčen(a) heparinem, informujte o tom, prosím, svého lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK THROMBOREDUCTIN 0,5 MG UŽÍVÁ
Doporučuje se, aby váš lékař během léčby přípravkem Thromboreductin kontroloval hematologické
hodnoty a funkci ledvin v pravidelných týdenních intervalech, dokud nedosáhne vaší cílové dávky.
Týdenní intervaly mohou být pak prodlouženy podle uvážení vašeho lékaře. Po 6 měsíční léčbě je
třeba tyto hodnoty kontrolovat každé 3 měsíce.
Dávkování, způsob podávání a délka trvání léčby
Dávkování je individuální, určí a sleduje ho váš lékař. Prosím, dodržujte určené dávkování, jelikož
jinak by přípravek Thromboreductin neměl příslušný účinek.
Léčba přípravkem Thromboreductin začíná obvykle l tobolkou/den, časem by se měla dávka zvýšit,
podle uvážení lékaře. Udržovací dávka je 1 až 3 mg/den. Dávkování se zvyšuje o 0,5 mg týdně, až se
dospěje ke konečné individuální dávce. Vzhledem ke krátkému poločasu léčivé látky anagrelidu, by se
celková denní dávka měla rozdělit do 2 až 3 dílčích dávek.
Převedení na jiný léčivý přípravek nebo na kombinovanou terapii by mělo být postupné a je nutné se
držet pokynů lékaře.
Thromboreductin je určen pro trvalé užívání. Užívání přípravku se nesmí ukončit bez souhlasu lékaře.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Thromboreductin 0,5 mg než jste měl
Při předávkování se okamžitě spojte se svým lékařem nebo s lékařem na pohotovosti. Je-li potřeba
ukažte balení a příbalovou informaci přípravku. Předávkování může způsobit snížení krevního tlaku
spojené se závratí, bušením srdce a problémy s viděním. Po předávkování nesmíte řídit motorová
vozidla nebo obsluhovat stroje.
Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Thromboreductin 0,5 mg užít
Když jednu dávku vynecháte, neberte dávku dvojnásobnou. To by se mohlo projevit nežádoucími
účinky, zvláště na začátku léčby. Následující dávku vezměte tak, jak ji máte doporučenou Vaším
3/4
lékařem, a dále pokračujte podle dávkovacího režimu, ale svého lékaře informujte, že jste vynechal(a)
dávku.
Následky přerušení léčby
Chcete-li přerušit léčbu konzultujte své rozhodnutí před tím se svým lékařem. Neukončujte léčbu
sami, ale pouze po poradě se svým lékařem. Nekontrolované ukončení léčby přípravkem
Thromboreductin bez porady s lékařem, může způsobit značné komplikace.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Thromboreductin nežádoucí účinky:
Nežádoucí účinky se dělí podle četnosti:
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 uživatelů
Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000
Vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000
Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo: četnost nelze určit z dostupných údajů
Při léčbě přípravkem Thromboreductinmohou být pozorovány následující nežádoucí účinky:
Velmi časté:
Bolest hlavy
Časté:
Chudokrevnost, malé krvavé skvrny na kůži, otok, závrať, neobvyklé pocity na kůži projevující se
jako brnění, nespavost, bušení srdce, zrychlená srdeční akce, vysoký krevní tlak, krvácení z nosu,
nevolnost, průjem, zažívací potíže, ekzém, bolest zad, únava
Méně časté:
Snížené množství krevních destiček, krvácení, krevní výron, deprese, nervozita, sucho v ústech,
migrény, přírůstek na váze, poruchy vidění, zánět spojivek, hučení, pískání v uších, srdeční
nedostatečnost, poruchy srdečního rytmu, mdloby, bušení srdce, dušnost, infekce dýchacích cest,
zvracení, plynatost, zácpa, bolest břicha, plešatost, svědění kůže, bolest svalů, bolest kloubů, ledvinná
nedostatečnost, infekce močového ústrojí, bolesti, slabost
Vzácné:
Poruchy rytmu síní, angina pectoris, srdeční infarkt, náhlý pokles krevního tlaku, výpotek v plicích,
zápal plic, astma, zánět žaludku, nechutenství, kožní vyrážka, noční močení, snížení jaterních enzymů,
příznaky podobné chřipce, zimnice, malátnost
Co je třeba udělat, když se objeví nežádoucí účinky?
V případě bolesti hlavy (hlavně na začátku léčby), Vám lékař může předepsat léky proti bolesti (např.
acetaminofen). Objeví-li se závažné alergické reakce, je nutné podávání přípravku Thromboreductin
okamžitě přerušit. Stejně tak to platí jestliže se zhorší srdeční choroba, ledvinná nebo jaterní
nedostatečnost po terapii přípravkem Thromboreductin. Objeví-li se jeden nebo více nežádoucích
účinků, informujte svého lékaře, který zkontroluje jejich závažnost a učiní nutná opatření.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
4/4
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU THROMBOREDUCTIN 0,5 MG
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
V případě, že jsou tobolky poškozené, mají změněnou barvu nebo konzistenci, přestaňte je užívat i
když doba použitelnosti neuplynula.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Thromboreductin 0,5mg obsahuje
- Léčivou látkou je anagrelidi hydrochloridum 0,57 mg (odpovídá anagrelidum 0,5 mg)
- Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, povidon, krospovidon, mikrokrystalická celulosa,
magnesium-stearát, oxid titaničitý, indigokarmín, želatina.
Jak přípravek Thromboreductin 0,5mg vypadá a co obsahuje toto balení
Velikost balení: 100 tobolek.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH
Purkersdorf
Rakousko
Výrobce
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Vídeň
Rakousko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.7. 2011

Recenze

Recenze produktu THROMBOREDUCTIN 0,5 MG 100X0.5MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu THROMBOREDUCTIN 0,5 MG 100X0.5MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze