Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

THIOCTACID 600 T 5X24ML/600MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43381

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 43381
Kód EAN: 4019338600031
Kód SÚKL: 52225
Poruchy čití při diabetické neuropatii.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls226255/2015 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

THIOCTACID  600 T 

injekční roztok 

(Trometamoli tioctas) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Thioctacid 600 T a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Thioctacid 600 T používat  

3. 

Jak se Thioctacid 600 T používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Thioctacid 600 T uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Thioctacid 600 T a k čemu se používá 

 
Charakteristika: 
Thioctacid 600 T obsahuje kyselinu thioktovou, která jako přirozeně se vyskytující, biologicky aktivní 
látka zasahuje do poškozených pochodů látkové výměny. 
 
Indikace: 
Poruchy čití při diabetické neuropatii. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Thioctacid 600 T používat  

 
Nepoužívejte Thioctacid 600 T 
-  jestliže jste alergický(á) na kyselinu thioktovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6).  

 
K rozvoji inzulinového autoimunitního syndromu (porucha hormonů, řídících hladinu glukózy v krvi, 
která se projevuje výrazným snížením hladiny cukru v krvi) při léčbě kyselinou thioktovou jsou 
náchylnější pacienti s určitým genotypem lidských leukocytárních antigenů (který je častější u 
japonských a korejských pacientů, ale vyskytuje se také u pacientů europoidní rasy). 
 
Upozornění a opatření 
Vzhledem k chybějícím zkušenostem s léčbou dětí a dospívajících se nedoporučuje podávat přípravek 
Thioctacid 600 T dětem a dospívajícím. 
 
V souvislosti s injekčním podáním přípravku Thioctacid 600 T byly hlášeny alergické 
reakce včetně život ohrožujícího šoku (náhlé selhání oběhu) (viz bod 4. Možné nežádoucí 

účinky). Proto Vás lékař při podávání přípravku bude sledovat, aby včas zaznamenal možné 
časné příznaky (např. svědění, pocit na zvracení, slabost).  
 
Po podání přípravku Thioctacid 600 T se může objevit abnormální zápach moči, který však nemá 
žádný klinický význam. 
 
Další léčivé přípravky a Thioctacid 600 T 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Při současné terapii Thioctacidem 600 T dochází ke ztrátě účinku cisplatiny.   
 
Může být zesílen hypoglykemizující účinek inzulinu popřípadě perorálních antidiabetik.  Proto je 
zejména na začátku terapie Thioctacidem 600 T žádoucí kontrolovat v krátkých časových intervalech 
glykemii.  V jednotlivých případech si zabránění projevům snížené hladiny glukózy může vyžádat 
snížení dávky inzulinu popřípadě perorálních antidiabetik. 
 
Thioctacid 600 T s jídlem, pitím a alkoholem 
 
Během léčby Thioctacidem 600 T platí přísný zákaz požívání alkoholu. Důvodem je očekávatelné 
zeslabení léčebného účinku Thioctacidu 600 T a jeho metabolity. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Všeobecnou zásadou léčby v těhotenství a při kojení je předepsání léků pouze po pečlivém zvážení 
rizika a přínosu léčby.  
 
V těhotenství a při kojení je léčba kyselinou thioktovou možná pouze pokud ji lékař posoudí jako 
nezbytnou a pacientky budou lékařem pravidelně kontrolovány. O léčbě těhotných a kojících žen 
nejsou k dispozici žádné údaje. Studie na zvířatech nepotvrdily ovlivnění plodnosti ani vývoje plodu. 
 
Kojení 
Není známo, zda kyselina thioktová prochází do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Thioctacid nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

3. 

Jak se Thioctacid 600 T používá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučené dávkování: 
Denní dávkování při silných poruchách čití v rámci diabetické polyneuropatie je 300-600 mg denně 
(což odpovídá 12-24 ml injekčního roztoku Thioctacidu 600 T) po dobu 2-4 týdnů počátečního 
období.  Dále lze v léčbě pokračovat perorálně dávkou 600 mg kyseliny thioktové  denně.  
Intravenózní podání má být pomalé (tzn. ne rychlejší než 50 mg kyseliny thioktové  = 2 ml injekčního 
roztoku za minutu).  
 
Způsob podání 
Upozornění k infúzní aplikaci:  

Thioctacid 600 T lze podat jako infúzi v 250 ml fyziologického roztoku během nejvýše 12 minut 
minut.  Infuzní roztok je nutno chránit před světlem hliníkovou fólií.  Infuzní roztok chráněný před 
světlem je použitelný asi 6 hodin.  Jako nosný roztok pro infuzní aplikaci Thioctacidu 600 T je nutno 
použít výhradně fyziologický roztok. Během aplikace infuzního roztoku je třeba před světlem chránit 
také infuzní sadu! 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Níže uvedené nežádoucí účinky se vyskytly s následující četností: 
 
Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000) 
Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000) 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

Méně časté: změny a/nebo poruchy chuti, pocit na zvracení, zvracení, 
 
Velmi vzácné: porucha funkce krevních destiček, alergické reakce, hypoglykemie (snížení krevního 
cukru), křeče, bolesti hlavy, závratě, zvýšené pocení, dvojité vidění, rozmazané vidění, purpura 
(krvácení do kůže), reakce v místě aplikace 
 
Není známo:
 anafylaktické reakce, alergická kožní reakce, kopřivka, ekzém, vyrážka, svědění. 
Po  rychlé  intravenózní  injekci  se  občas  vyskytují  pocit  tlaku  v  hlavě  a  obtíže  při  dýchání,  které 
spontánně odeznívají. Porucha hormonů řídících hladinu glukózy v krvi, která se projevuje výrazným 
snížením hladiny cukru v krvi (inzulinový autoimunitní syndrom). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo  na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak Thioctacid 600 T uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Thioctacid 600 T obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je: Trometamoli tioctas  952,3 mg, což odpovídá acidum tiocticum 600 mg ve 24 

ml injekčního roztoku 

-  Pomocnými látkami jsou: trometamol, voda na injekci. 

 

Jak Thioctacid 600 T vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. 
Ampule z hnědého skla třídy I (OPC se žlutým bodem) se štítkem, plastová vložka s přepážkami, 
krabička. 

5 ampulí po 24 ml injekčního roztoku 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, Německo 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
 2.12.2015 
 

Recenze

Recenze produktu THIOCTACID 600 T 5X24ML/600MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu THIOCTACID 600 T 5X24ML/600MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám