Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

TENSIOMIN 25 MG 30X25MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18698

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 18698
Kód EAN: 5995327163246
Kód SÚKL: 31215
Kdy se užívá Tensiomin 12,5 mg, 25 mg, 50 mg Tensiomin patří do skupiny přípravků známých jako ACE inhibitory, je používán k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), srdečního selhání a po srdečním infarktu.

Příbalový leták

 

1

 

sp.zn. sukls163432/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Tensiomin 12,5 mg tablety 

Tensiomin 25 mg tablety 

Tensiomin 50 mg tablety 

captoprilum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Tensiomin a k čemu se používá. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tensiomin užívat. 

3. 

Jak se Tensiomin užívá. 

4. 

Možné nežádoucí účinky. 

5. 

Jak Tensiomin uchovávat. 

6. 

Obsah balení a další informace. 

 
 
1. 

Co je Tensiomin a k čemu se používá 

 
Tensiomin patří do skupiny přípravků známých jako ACE inhibitory; používá se k léčbě vysokého 
krevního tlaku (hypertenze), srdečního selhání a po infarktu myokardu. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tensiomin užívat  

 
Neužívejte Tensiomin 

• 

jestliže jste alergický(á) na kaptopril nebo jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

• 

jestliže jste již měl(a) otok obličeje, rtů, hrdla a jazyka (angioneurotický edém) spojený 
s předchozí terapií ACE inhibitory, nebo dědičného či neznámého původu 

• 

pokud jste více než tři měsíce těhotná  

• 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Upozornění a opatření
 

• 

Před užitím přípravku Tensiomin se poraďte se svým lékařem, nebo lékárníkem. Pokud užíváte 
některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB), (také známé jako sartany−například 
valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami 
související s diabetem, 

aliskiren. 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi.  
 
Viz také informace v bodu „Neužívejte přípravek Tensiomin“. 

 

Stránka 2 (celkem 7)

 

 

• 

Pokud máte nebo jste měl(a) nějaké onemocnění ledvin,  

• 

Pokud zvracíte, máte průjem, může u Vás dojít ke snížení krevního tlaku; 

• 

Pokud podstupujete desenzibilizační léčbu, např. pro alergické reakce na vosí nebo včelí 
bodnutí;  

• 

Pokud užíváte přípravky s lithiem (k léčbě některých typů deprese) ; 

• 

Pokud máte poruchu funkce jater; 

• 

Pokud máte onemocnění srdce, zejména onemocnění srdečních chlopní 

• 

Pokud máte poruchu imunity nebo poruchu krvetvorby; 

• 

Pokud máte cukrovku; 

• 

Pokud jste pacient černošské populace, můžete vyžadovat vyšší dávky přípravku Tensiomin, 
aby bylo dosaženo snížení krevního tlaku. 

• 

Pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná, poraďte se se svým lékařem. Tensiomin 
se nedoporučuje v časném stadiu těhotenství a nesmí být užíván, pokud jste těhotná déle než 
3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud se užívá v tomto období (viz 
bod Těhotenství) ; 

• 

Pokud máte podstoupit chirurgický zákrok nebo Vám budou podána anestetika (látky působící 
znecitlivění, anestezii); 

• 

V průběhu léčby ACE inhibitory se může objevit suchý, neproduktivní kašel, který vymizí po 
přerušení léčby (viz. Možné nežádoucí účinky“) ; 

• 

Pokud se chystáte podstoupit léčbu pro odstranění cholesterolu z Vaší krve za pomoci přístroje 
(LDL aferéza); 

• 

Pokud užíváte léky na odvodnění organismu (diuretika), Váš lékař pravděpodobně bude jejich 
dávku snižovat nebo jejich užívání zcela ukončí pro možnost nežádoucího poklesu krevního 
tlaku (závrať, pocit slabosti, poruchy vidění). Tyto příznaky se mohou někdy objevit zejména na 
počátku léčby po podání prvních dávek přípravku. 
Vaše diuretická léčba může být snížena nebo ukončena také pokud máte vážné srdeční selhání, 
poruchu prokrvení srdečního svalu s bolestmi na hrudi po námaze, poruchu prokrvení mozku, 
poruchu funkce ledvin, jestliže u Vás došlo nedávno k významné ztrátě tekutin, např. při 
průjmech nebo zvracení, nebo pokud Váš lékař usoudí, že je to pro Vás vhodné. 

• 

Pokud  užíváte  některý  z následujících  léků  hrozí  zvýšené  riziko  angioedému  (rychlého 
podkožního otoku, např v krku):
 
sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR (užívají se k zamezení 
odmítnutí transplantovaných orgánu). 
 

Bezpečnostní opatření při užívání přípravku Tensiomin 12,5 mg, 25 mg, 50 mg 
Při podávání ACE inhibitorů může dojít u některých nemocných s vážným srdečním selháním nebo 
s onemocněním ledvin ke zhoršení ledvinných funkcí, což se zjistí sledováním krevních testů. Váš 
lékař pak může upravit dávkování přípravku. 
 

• 

U nemocných podstupujících zvláštní formu dialýzy (proces, který nahrazuje přirozenou funkci 
ledvin) pomocí vysoko průtokových polyakrylonitrilových membrán může dojít k alergickým 
reakcím (otok a zarudnutí úst, obličeje, pokles krevního tlaku a dechová tíseň), proto se 
doporučuje použít k dialýze jiný druh membrány. 

 
U nemocných s normální funkcí ledvin se může velmi zřídka objevit v moči bílkovina. Váš lékař Vám 
bude proto pravidelně kontrolovat i moč. 
 
Děti a dospívající 
Kaptopril není určen k léčbě mírné až středně těžké hypertenze v dětském věku. 
Zkušenosti s podáváním kaptoprilu u novorozenců nejsou dostatečné, proto se podávání přípravku 
novorozencům, a to i vzhledem k lékové formě, nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a Tensiomin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

 

Stránka 3 (celkem 7)

 

 

• 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření. Pokud užíváte 
blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě 
Neužívejte přípravek Tensiomin“ a „Upozornění a opatření“). 

• 

Pokud  užíváte  potravinové  doplňky  obsahující  draslík  nebo  náhradu  soli  obsahující  draslík, 
diuretika  (tablety  podporující  močení,  zejména  tzv.  draslík  šetřící  diuretika),  další  léky,  které 
mohou zvyšovat hladinu draslíku v těle (např. heparin nebo kotrimoxazol, označovaný též jako 
trimethoprim/sulfamethoxazol
)  

• 

Pokud užíváte také jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku (včetně klonidinu); 

• 

Pokud užíváte lithium; 

• 

Pokud užíváte některé přípravky ke zmírnění příznaků deprese (tricyklická antidepresiva) a 
přípravky k potlačení psychotických příznaků, především halucinací a bludů (antipsychotika); 

• 

Pokud užíváte některé léky k léčbě dny (alopurinol); 

• 

Pokud užíváte cytostatika; 

• 

Pokud užíváte imunosupresiva; 

• 

Pokud užíváte některé léky k léčbě poruch srdečního rytmu (prokainamid); 

• 

Pokud užíváte léky proti bolesti a protizánětlivé léky k léčbě některých onemocnění kloubů 
(diklofenak, piroxikam, flurbiprofen); 

• 

Pokud užíváte přípravky, které snižují hladinu cukru v krvi (antidiabetika) např. tablety nebo 
inzulin; 

• 

Jestliže užíváte alfablokátory (léky k léčbě příznaků nezhoubného zvětšení prostaty)  

• 

Pokud užíváte léky, které způsobují rozšíření cév (včetně nitroglycerinu a jiných nitrátů) 

• 

Pokud užíváte léky s podobným účinkem jako sympatický nervový systém (sympatomimetika ke 
zvýšení  krevního  tlaku,  zúžení  cév,  zesílení  a  zrychlení srdeční  činnosti  a  rozšíření  průdušek, 
např. efedrin); 

• 

Pokud  užíváte  léky,  které  se  velmi  často  užívají  k zamezení  odmítnutí  transplantovaných 
orgánů (sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění 
a opatření“.
 

 
Tensiomin s jídlem a pitím 
Přípravek je třeba užívat 1 hodinu před jídlem s malým množstvím vody. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství
 
 
Lékař Vám obvykle poradí, abyste přestala užívat přípravek Tensiomin dříve, než otěhotníte, nebo 
jakmile zjistíte, že jste těhotná a poradí Vám místo užívání přípravku Tensiomin jiný lék. Tensiomin 
se nedoporučuje v časném stadiu těhotenství a nesmíte jej užívat, jestliže jste těhotná déle než 
3 měsíce. Pokud je užíván po třetím měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození dítěte, 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Během užívání přípravku 
Tensiomin není doporučeno kojení novorozenců (několik prvních týdnů po porodu) a zejména 
předčasně narozených dětí.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 

Během užívání přípravku Tensiomin můžete zejména na počátku léčby pocítit závrať nebo únavu.  

Činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (např. řízení dopravních prostředků, obsluha strojů) byste měli 
vykonávat na základě souhlasu lékaře. 
 
Tensiomin obsahuje laktosu 
V tabletě 12,5 mg je 26,25 mg, v tabletě 25 mg je 52,5 mg, v tabletě 50 mg je 105 mg monohydrátu 
laktosy. Pokud Vám Vás lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 

 

Stránka 4 (celkem 7)

 

 

 
 
3. 

Jak se Tensiomin užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  
 
Přesné dávkování určí lékař. Léčba začíná nízkou dávkou, kterou lékař postupně zvyšuje až k dosažení 
žádoucího účinku. Běžné dávkování je následující: 
 
 

 

 

 

počáteční dávka 

 

obvyklá udržovací dávka 

__________________________________________________________________________ 
Mírná hypertenze 

 

třikrát denně 12,5 mg   

třikrát denně 25 mg 

__________________________________________________________________________ 
Těžká hypertenze 

 

třikrát denně 12,5 mg   

třikrát denně 25-50 mg 

__________________________________________________________________________ 
Srdeční selhání
 

 

třikrát denně 6,25 mg   

třikrát denně 25-50 mg 

 

 

 

 

nebo 12,5 mg 

__________________________________________________________________________ 
Stav po srdečním 

 

6,25 mg 

 

 

třikrát denně 25-50 mg 

infarktu 
__________________________________________________________________________ 
Děti 

 

 

 

0,3 mg/kg tělesné hmotnosti 

__________________________________________________________________________ 
 
U dospělých pacientů nemá doporučená celková denní dávka překročit 150 mg (tj. 3x50 mg denně), u 
dětí 6 mg/kg tělesné hmotnosti. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Pokud máte poruchu funkce ledvin, Vaše dávkování může být nižší nebo méně časté než je uvedeno. 
Tablety se užívají přibližně 1 hodinu před jídlem, zapíjejí se vodou. 
Užívejte tablety ve stanovených intervalech. Budete-li je užívat každý den ve stejnou dobu, snáze si 
zvyknete na jejich pravidelné užívání.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tensiomin, než jste měl(a) 
Pokud jste omylem užili více tablet a cítíte lehkou závrať, ospalost nebo máte pocit zhoršení zraku, 
zavolejte neprodleně svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Tensiomin 
 
Nezdvojnásobujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Tensiomin  
Přestanete-li užívat Tensiomin, Váš krevní tlak se bude postupně zvyšovat. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se setkáte s některou z následujících reakcí, přestaňte užívat Tensiomin a ihned kontaktujte 
svého lékaře:  
• 

Otoky rukou, obličeje, rtů nebo jazyka.  

• 

Dýchací potíže.  

• 

Náhlá, neočekávaná vyrážka nebo pálení, červená nebo olupující se kůže.  

• 

Bolest v krku nebo horečka.  

• 

Těžká závratě nebo mdloby.  

 

Stránka 5 (celkem 7)

 

 

• 

Velké bolesti břicha.  

• 

Neobvykle rychlý nebo nepravidelný srdeční tep.  

• 

Zežloutnutí kůže a/nebo očí (žloutenka).  

 
Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle následujících kategorií výskytu: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
• 

Závrať.  

• 

Svědění s vyrážkou nebo bez vyrážky. 

• 

Vyrážka.  

• 

Ztráta vlasů.  

• 

Změny ve vnímání chuti.  

• 

Dušnost.  

• 

Sucho v ústech.  

• 

Poruchy spánku.  

• 

Průjem nebo zácpa.  

• 

Suchý dráždivý (neproduktivní) kašel.  

• 

Žaludeční nevolnost, pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
• 

Rychlý, nepravidelný srdeční tep. 

• 

Bušení srdce . 

• 

Bolest na hrudi.  

• 

Nízký krevní tlak (hypotenze) . 

• 

Snížený průtok krve do rukou a nohou projevující se běláním prstů (např. Raynaudův syndrom).  

• 

Zrudnutí. 

• 

Únava.  

• 

Celkový pocit nevolnosti.  

• 

Bledost.  

• 

Otok očí a rtů (angioedém). 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)
• 

Ztráta chuti k jídlu.  

• 

Ospalost.  

• 

Bolest hlavy.  

• 

Brnění a mravenčení, necitlivost nebo palčivost. 

• 

Vředy v ústech.  

• 

Otok střev s příznaky bolesti břicha s nebo bez nevolnosti nebo zvracení (střevní angioedém). 

• 

Porucha funkce nebo selhání ledvin. 

• 

Změny ve frekvenci močení. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob): 
• 

Zmatenost, deprese. 

• 

Cévní mozkové příhody, včetně mrtvice, mdloby. 

• 

Rozmazané vidění. 

• 

Závažné problémy se srdcem (srdeční zástava, kardiogenní šok). 

• 

Zánět v plicích (alergická alveolitida/eosinofilní pneumonie). 

• 

Zánět slinivky břišní. 

• 

Rýma.  

• 

Zánět sliznice jazyka.  

• 

Kopřivka, Stevens-Johnsonův syndrom (závažné onemocnění s puchýři na kůži úst, očí a 
pohlavních orgánů) a další závažné kožní reakce (erythema multiforme, erytrodermie, 
pemfigoidní reakce, exfoliativní dermatitida). 

• 

Poškození jater, zánět jater nebo žloutenka.  

• 

Citlivost kůže na světlo. 

• 

Žaludeční vředy.  

• 

Bolest svalů.  

 

Stránka 6 (celkem 7)

 

 

• 

Bolest kloubů. 

• 

Sípání nebo potíže s dýcháním.  

• 

Zvětšení prsní tkáně u mužů.  

• 

Impotence.  

• 

Horečka.  

• 

Nízká hladina cukru v krvi, zvýšení hladiny draslíku v séru, snížení hladiny sodíku v séru 

• 

Nízký počet bílých a červených krvinek, snížený počet krevních destiček. 

• 

Abnormální imunologické reakce (anti-nukleární protilátky, takzvaný pozitivní titr ANA), 
lymfadenopatie, autoimunitní onemocnění. 

• 

Zrychlená sedimentace erytrocytů. 

• 

Soubor příznaků při onemocnění ledvin (nefrotický syndrom), zvýšení hladiny kreatininu 
v séru. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
• 

Poruchy rovnováhy. 

• 

Srdeční infarkt v souvislosti s nízkým krevním tlakem (hypotenzí) 

• 

Zánět vedlejších nosních dutin. 

• 

Zánět průdušek. 

• 

Zvonění v uších. 

• 

Alergická reakce projevující se bolestmi kloubů, kožními příznaky, ledvinným postižením 
(sérová nemoc) 

• 

Zažívací potíže. 

• 

Porucha rovnováhy kyselin a zásad uvnitř organismu ve prospěch kyselin (acidóza). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Tensiomin uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Tensiomin obsahuje 

Léčivou látkou je captoprilum 12,5 mg, 25 mg nebo 50 mg v jedné tabletě. 

 

Stránka 7 (celkem 7)

 

 

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, 
hydrogenovaný ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát. 

 
Jak Tensiomin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Vzhled 
Tensiomin 12,5 mg: bílé až šedobílé, ploché, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně 
s půlicí rýhou, na druhé straně vyraženo  121se slabým charakteristickým zápachem. Tabletu lze 
rozdělit na stejné dávky. 
Tensiomin 25 mg: bílé až šedobílé, ploché, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně 
s dělicím křížem, na druhé straně vyraženo  122se slabým charakteristickým zápachem. Tabletu lze 
rozdělit na stejné dávky. 
Tensiomin 50 mg: bílé až šedobílé, ploché, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně 
s půlicí rýhou, na druhé straně vyraženo  123se slabým charakteristickým zápachem. Tabletu lze 
rozdělit na stejné dávky. 
 
Balení 
12,5 mg a 25 mg: 30, 90, 200 tablet v OPA/Al/PVC/Al blistru a papírové krabičce. 
50 mg: 20, 30, 90, 200 tablet v OPA/Al/PVC/Al blistru a papírové krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
EGIS Pharmaceuticals PLC. 
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC. 
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 8. 2017. 

Recenze

Recenze produktu TENSIOMIN 25 MG 30X25MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TENSIOMIN 25 MG 30X25MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám