Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 17733
Kód EAN: 8595106400899
Kód SÚKL: 65388
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Tenormin je u dospělých používán k léčbě vysokého krevního tlaku, k předcházení záchvatům anginy pectoris (onemocnění způsobené nedostatečným přívodem kyslíku do srdečního svalu, projevující se bolestí na hrudi), k léčbě některých poruch srdečního rytmu a k ochraně srdečního svalu při akutním srdečním infarktu.

Příbalový leták

Stránka 1 z 6

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79659/2010,
sukls79660/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TENORMIN 50
TENORMIN 100
potahované tablety
atenololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je TENORMIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete TENORMIN užívat
3. Jak se TENORMIN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak TENORMIN uchovávat
6. Další informace


1. CO JE TENORMIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

TENORMIN obsahuje léčivou látku atenololum. Tato léčivá látka patří do skupiny léčiv
označovaných jako betablokátory. TENORMIN se používá k:
- léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).
- léčbě nepravidelného srdečního rytmu (arytmií).
- předcházení bolesti na hrudi (angina pectoris).
- ochraně srdce v časných fázích po infarktu myokardu (infarkt myokardu).

Atenolol zpomaluje srdeční činnost a současně umožňuje, aby srdce pracovalo s menší
námahou.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE
TENORMIN UŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek TENORMIN jestliže:
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo kteroukoliv další složku přípravku
TENORMIN (viz bod 6 Další informace),
- jste alergický/á na jiné betablokátory (např. metoprolol nebo propranolol),
- jste někdy měl/a některý z následujících problémů se srdcem:
- srdeční selhání, které není dobře kontrolováno léčbou (to se obvykle projevuje
dušností a otékáním kotníků).
- druhý nebo třetí stupeň srdeční blokády (tento stav se obvykle léčí voperováním
kardiostimulátoru).
Stránka 2 z 6

- velmi pomalou nebo nepravidelnou srdeční akci, velmi nízký krevní tlak nebo
velmi špatný průtok krve cévami.

- máte nádor dřeně nadledvin, který se označuje jako feochromocytom, který není
léčen. Nádor způsobuje vysoký krevní tlak. Pokud je třeba, aby se feochromocytom
léčil, lékař Vám předepíše jiný lék, který se označuje jako alfablokátor. Tento lék
budete užívat vedle přípravku TENORMIN.
- máte zvýšenou hladinu kyselin ve Vaší krvi (metabolická acidóza).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TENORMIN:
Poraďte se s lékařem ještě předtím než začnete užívat TENORMIN, pokud máte:
- astma, pískoty na průduškách nebo jiné dýchací obtíže nebo se u Vás objevila
alergie na štípnutí hmyzu, na potraviny nebo jiné látky. Pokud jste někdy měl(a)
astma nebo pískoty, nemůžete užívat tento lék bez předchozí porady s lékařem.
- bolest na hrudi označovaný jako Prinzmetalova angina pectoris.
- špatný krevní oběh nebo Vám selhává srdce, které je kontrolováno léčbou.
- srdeční blokádu prvního stupně.
- cukrovku. Vaše léky mohou změnit odpověď srdce na nízkou hladinu cukru v krvi.
Můžete mít pocit, že srdeční akce je rychlejší.
- thyreotoxikózu (stav, kdy štítná žláza produkuje nadbytek hormonů štítné žlázy).
TENORMIN může zakrývat/maskovat příznaky thyreotoxikózy.
- Problémy s ledvinami. V průběhu Vaší léčby může být nutné provádění dodatečných
kontrol krve.

Pokud si nejste jist/a, zda se některá z výše uvedených skutečností vztahuje také na Vás,
poraďte se s lékařem ještě před zahájením léčby přípravkem TENORMIN.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. Tyto informace
jsou důležité, neboť TENORMIN může ovlivňovat účinek jiných léků a také naopak.

Zvláště důležité jsou informace o následujících léčivech:
- klonidin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a nebo migrény). Pokud užíváte
současně klonidin a TENORMIN, nepřestávejte užívat klonidin, dokud tak nerozhodne
lékař. Lékař Vám dá přesné informace o tom, jak léčbu klonidinem nebo přípravkem
TENORMIN ukončit.
- verapamil, diltiazem nebo nifedipin (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo bolesti na
hrudi angina pectoris).
- disopyramid, chinidin nebo amiodaron (k léčbě nepravidelné srdeční akce, arytmií).
- digoxin (k léčbě problémů se srdcem).
- adrenalin, též známý jako epinefrin (k povzbuzení srdeční činnosti).
- ibuprofen nebo indometacin (k léčbě bolesti a zánětů).
- insulin nebo léky k léčbě cukrovky (diabetes mellitus) podávané ústy.
- léky k léčbě opuchlé nosní sliznice nebo léky k léčbě nachlazení (včetně léků volně
prodejných).

Chirurgické zákroky
Jestliže půjdete do nemocnice nebo k zubnímu lékaři k provedení chirurgického výkonu,
řekněte lékaři/lékaři-anesteziologovi/zubnímu lékaři, že užíváte TENORMIN. Důvodem je
skutečnost, že po podání některých anestetik může dojít ke snížení krevního tlaku, když
užíváte současně TENORMIN.

Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Stránka 3 z 6


Předtím než začnete užívat TENORMIN, informujte lékaře, že jste těhotná, můžete být
těhotná a nebo kojíte.

V případě, že otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem TENORMIN, informujte lékaře co
nejdříve.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud pociťujete závratě nebo únavu v průběhu léčby přípravkem TENORMIN, neřiďte
motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku TENORMIN
TENORMIN 100 obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), který může vyvolat alergickou
reakci u citlivých jedinců.


3. JAK SE TENORMIN UŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
- Lékař Vám řekne, kolik tablet budete každý den užívat a v jakou denní dobu.
Dávkování uvedené na krabičce přípravku Vám připomene, co lékař říkal.
- Tablety TENORMIN spolkněte celé a zapijte vodou.
- Užívejte tablety vždy ve stejnou denní dobu.

Dospělí
- Vysoký krevní tlak (hypertenze): obvyklá dávka je 50 mg až 100 mg jednou denně.
- Bolest na hrudi (angina pectoris): obvyklá dávka je 100 mg jednou denně nebo
50 mg dvakrát denně. Při užívání dvakrát denně je časový odstup mezi dávkami
12 hodin.
- Nepravidelná srdeční akce (arytmie): obvyklá dávka je 50 mg až 100 mg jednou
denně.
- Časná léčba po infarktu myokardu (infarkt myokardu): obvyklá dávka je 50 mg až
100 mg jednou denně.

Starší pacienti
Pokud jste již starší, lékař Vám může předepsat nižší dávku, zvláště pokud máte problémy
s ledvinami.

Pacienti se závažnými problémy s ledvinami
Pokud máte závažné problémy s ledvinami, lékař Vám může předepsat nižší dávku.

Děti
Tento přípravek se nesmí podávat dětem.

Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku TENORMIN
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku TENORMIN než Vám předepsal lékař, zavolejte mu
nebo jděte přímo do nemocnice. Vezměte si svůj lék s sebou, aby bylo zřejmé o jaký lék se
jedná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít TENORMIN
Jestliže jste zapomněl(a) na pravidelnou dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud
se již blíží čas na další dávku, vynechte opomenutou dávku a pokračujte další pravidelnou
dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Stránka 4 z 6

Jestliže jste přestal(a) užívat TENORMIN
Nepřestávejte užívat TENORMIN bez vědomí lékaře. V některých případech je nutné, aby
k vysazení přípravku došlo postupně.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i TENORMIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Alergické reakce:
Pokud se objeví alergická reakce, navštivte či volejte lékaře. Příznaky alergie mohou
zahrnovat tvorbu pupínků na kůži (kopřivka), otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Další možné nežádoucí účinky:

Časté (u méně než jednoho pacienta z 10)
- Můžete si všimnout pomalejší srdeční akce, když užíváte TENORMIN. Je to normální,
ale pokud máte nějaké obavy, řekněte o tom lékaři.
- Studené ruce a nohy.
- Průjem.
- Pocit nevolnosti (nauzea).
- Pocit únavy.

Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100)
- Poruchy spánku.

Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1000)
- srdeční blok (může vyvolat závratě, abnormální srdeční akci, únavu nebo slabost).
- necitlivost nebo křeč prstů následované pocitem tepla a bolesti (Reynodův fenomén).
- změny nálady.
- noční můry.
- pocit zmatenosti.
- změny osobnosti (psychózy) a halucinace.
- bolest hlavy.
- závratě (zvláště při změně polohy těla/vzpřímení).
- brnění rukou.
- neschopnost ztopořit penis (impotence).
- sucho v ústech.
- suchost oční sliznice.
- poruchy vidění.
- slábnutí vlasů.
- kožní vyrážka (rash).
- snížení počtu krevních destiček (mohou se snadněji tvořit modřiny).
- purpurové skvrny na kůži.
- žloutenka (projevující se zežloutnutím kůže a očního bělma).

Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 10 000)
- Změny složení krve. Lékař může kontrolovat Vaši krev, aby zjistil, zda nedochází
k těmto změnám při podávání přípravku TENORMIN

Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit

Stránka 5 z 6

Pokud trpíte některou z dále uvedených nemocí, může se stát, že v průběhu léčby dojde
k jejímu zhoršení. Tato okolnost se vyskytuje vzácně a postihuje méně než jednoho pacienta
z 1000.
- lupénka (postižení kůže).
- dušnost a otoky kotníků (při selhávání srdce).
- astma a dýchací obtíže.
- zhoršený krevní oběh.

Neobávejte se tohoto seznamu nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK TENORMIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.

Tenormin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné
do:nebo EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co TENORMIN obsahuje

Léčivou látkou je atenololum.
TENORMIN 50: Jedna potahovaná tableta obsahuje atenololum 50 mg.
TENORMIN 100: Jedna potahovaná tableta obsahuje atenololum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou:
TENORMIN 50: těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát,
želatina, magnesium-stearát, hypromelosa, glycerol 85%, oxid titaničitý (E171).

TENORMIN 100: těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát,
želatina, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 300, oxid titaničitý (E171), mastek,
hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Jak TENORMIN vypadá a co obsahuje toto balení

TENORMIN 50: bílé až našedlé kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně
vyraženo TENORMIN 50.
TENORMIN 100: oranžové kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně vyraženo
TENORMIN, na druhé straně s půlící rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro
snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.


Dodává se v blistrech, v balení obsahujícím 28 tablet.
Stránka 6 z 6


Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie


Výrobce
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci.

AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
Tel.: 222 807 111
Fax: 222 807 221

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
12.10. 2011


PŘEKLAD ZKRATEK UVEDENÝCH NA VNITŘNÍM OBALU:
MON: pondělí
TUE: úterý
WED: středa
THU: čtvrtek
FRI: pátek
SAT: sobota
SUN: neděle
EXP: použitelné do:
LOT: č. šarže
MADE: vyrobeno

Recenze

Recenze produktu TENORMIN 50 28X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TENORMIN 50 28X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze