Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

TENORMIN 50 28X50MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17733

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 17733
Kód EAN: 8595106400899
Kód SÚKL: 65388
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Tenormin je u dospělých používán k léčbě vysokého krevního tlaku, k předcházení záchvatům anginy pectoris (onemocnění způsobené nedostatečným přívodem kyslíku do srdečního svalu, projevující se bolestí na hrudi), k léčbě některých poruch srdečního rytmu a k ochraně srdečního svalu při akutním srdečním infarktu.

Příbalový leták

1/6 

 

sp.zn.sukls260176/2016 
a sp.zn.sukls260178/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Tenormin 50 

Tenormin 100 

potahované tablety 

atenololum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Tenormin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tenormin užívat 

3. 

Jak se přípravek Tenormin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Tenormin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Tenormin a k čemu se používá 

 
Přípravek  Tenormin  obsahuje  léčivou  látku  atenololum.  Tato  léčivá  látka  patří  do  skupiny 
léčiv označovaných jako betablokátory. Přípravek Tenormin se používá k: 

léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). 

léčbě nepravidelného srdečního rytmu (arytmií). 

předcházení bolesti na hrudi (angina pectoris). 

ochraně srdce v časných fázích po infarktu myokardu (infarkt myokardu). 

 
Atenolol  zpomaluje  srdeční  činnost  a  současně  umožňuje,  aby  srdce  pracovalo  s menší 
námahou. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tenormin užívat 

 
Neužívejte přípravek Tenormin jestliže: 

jste alergický(á) na  atenolol nebo kteroukoli další složku  tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6), 

jste alergický(á) na jiné betablokátory (např. metoprolol nebo propranolol), 

jste někdy měl(a) některou z následujících poruch funkce srdce: 

srdeční  selhání,  které  není  dobře  kontrolováno  léčbou  (to  se obvykle  projevuje 

dušností a otékáním kotníků). 

druhý nebo třetí stupeň srdeční blokády (tento stav se obvykle léčí voperováním 

kardiostimulátoru). 

velmi  pomalou  nebo  nepravidelnou  srdeční  akci,  velmi  nízký  krevní  tlak  nebo  velmi 
špatný průtok krve cévami. 

2/6 

 

 

máte  nádor  dřeně  nadledvin,  který  se  označuje  jako  “feochromocytom”,  který  není 
léčen.  Nádor  způsobuje  vysoký  krevní  tlak.  Pokud  je  třeba,  aby  se  feochromocytom 
léčil,  lékař  Vám  předepíše  jiný  lék,  který  se  označuje  jako  alfablokátor.  Tento  lék 
budete užívat vedle přípravku Tenormin. 

máte zvýšenou hladinu kyselin ve Vaší krvi (metabolická acidóza). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Tenormin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte: 

astma,  pískoty  na  průduškách  nebo  jiné  dýchací  obtíže  nebo  se  u Vás  objevila 
alergie na štípnutí hmyzu, na potraviny nebo jiné látky. Pokud jste někdy měl(a) 
astma nebo pískoty, nemůžete užívat tento lék bez předchozí porady s lékařem

bolest na hrudi označovaná jako Prinzmetalova angina pectoris. 

špatný krevní oběh nebo Vám selhává srdce, které je kontrolováno léčbou. 

srdeční blokádu prvního stupně. 

cukrovku.  Vaše  léky  mohou  změnit  odpověď  srdce  na  nízkou  hladinu  cukru  v krvi. 
Můžete mít pocit, že srdeční akce je rychlejší. 

thyreotoxikózu  (stav,  kdy  štítná  žláza  produkuje  nadbytek  hormonů  štítné  žlázy). 
Přípravek Tenormin může zakrývat/maskovat příznaky thyreotoxikózy. 

Poruchu funkce  ledvin. V průběhu Vaší léčby může být nutné provádění dodatečných 
kontrol krve. 

 
Pokud  si  nejste  jist(a),  zda  se  některá  z výše  uvedených  skutečností  vztahuje  také  na  Vás, 
poraďte se s lékařem ještě před zahájením léčby přípravkem Tenormin. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Tenormin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Tyto informace jsou důležité, neboť přípravek 
Tenormin může ovlivňovat účinek jiných léků a také naopak. 
 
Zvláště důležité jsou informace o následujících léčivech: 

klonidin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a nebo migrény). Pokud užíváte 
současně  klonidin  a  přípravek  Tenormin,  nepřestávejte  užívat  klonidin,  dokud  tak 
nerozhodne lékař. Lékař Vám dá přesné informace o tom, jak léčbu klonidinem nebo 
přípravkem Tenormin ukončit. 

verapamil, diltiazem nebo nifedipin (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo bolesti na 
hrudi – angina pectoris). 

disopyramid, chinidin nebo amiodaron (k léčbě nepravidelné srdeční akce, arytmií). 

digoxin (k léčbě problémů se srdcem). 

adrenalin, též známý jako epinefrin (k povzbuzení srdeční činnosti). 

ibuprofen nebo indometacin (k léčbě bolesti a zánětů). 

insulin nebo léky k léčbě cukrovky (diabetes mellitus) podávané ústy. 

léky  k léčbě  opuchlé  nosní  sliznice  nebo  léky  k léčbě  nachlazení  (včetně  léků  volně 
prodejných). 

 
Chirurgické zákroky 
Jestliže  půjdete  do  nemocnice  nebo  k zubnímu  lékaři  k provedení  chirurgického  výkonu, 
řekněte  lékaři/lékaři-anesteziologovi/zubnímu  lékaři,  že  užíváte  přípravek  Tenormin. 
Důvodem  je  skutečnost,  že  po  podání  některých  anestetik  může  dojít  ke  snížení  krevního 
tlaku, když užíváte současně přípravek Tenormin. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

3/6 

 

Těhotenství 
Předtím  než  začnete  užívat  přípravek  Tenormin,  informujte  lékaře,  že  jste  těhotná  nebo 
můžete být těhotná. 
 
V případě,  že  otěhotníte  až  v průběhu  léčby  přípravkem  Tenormin,  informujte  lékaře  co 
nejdříve. 
 
Kojení 
Atenolol  se  v určitém  množství  nachází  v lidském  mateřském  mléce.  O užívání  přípravku 
Tenormin v době kojení se vždy nejdříve poraďte s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud  pociťujete  závratě  nebo  únavu  v průběhu  léčby  přípravkem  Tenormin,  neřiďte 
motorová vozidla a neobsluhujte stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Tenormin užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Lékař Vám řekne, kolik tablet budete každý den užívat a v jakou denní dobu.  

Tablety  Tenormin  spolkněte  celé  a  zapijte  vodou.  Půlicí  rýha  u přípravku  Tenormin 
100  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší  polykání,  nikoliv  její  rozdělení  na 
stejné dávky. 

Užívejte tablety vždy ve stejnou denní dobu. 

 
Dospělí 

Vysoký krevní tlak (hypertenze): obvyklá dávka je 50 mg až 100 mg jednou denně. 

Bolest  na  hrudi  (angina  pectoris):  obvyklá  dávka  je  100 mg  jednou  denně  nebo 
50 mg  dvakrát  denně.  Při  užívání  dvakrát  denně  je  časový  odstup  mezi  dávkami 
12 hodin. 

Nepravidelná  srdeční  akce  (arytmie):  obvyklá  dávka  je  50 mg  až  100 mg  jednou 
denně. 

Časná léčba po infarktu myokardu (infarkt myokardu): obvyklá dávka je 50 mg až 
100 mg jednou denně. 

 
Starší pacienti 
Pokud  jste  již  starší,  lékař  Vám  může  předepsat  nižší  dávku,  zvláště  pokud  máte  poruchu 
funkce ledvin. 
 
Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin 
Pokud máte závažnou poruchu funkce ledvin, lékař Vám může předepsat nižší dávku. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tento přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tenormin, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku  Tenormin než Vám předepsal lékař, zavolejte mu 
nebo jděte přímo do nemocnice. Vezměte si svůj lék s sebou, aby bylo zřejmé, o jaký lék se 
jedná. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tenormin 
Jestliže jste zapomněl(a) na pravidelnou dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud 
se  již  blíží  čas  na  další  dávku,  vynechte  opomenutou  dávku  a  pokračujte  další  pravidelnou 
dávkou. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

4/6 

 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tenormin 
Nepřestávejte užívat přípravek Tenormin bez vědomí lékaře. V některých případech je nutné, 
aby k vysazení přípravku došlo postupně. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Alergické reakce
Pokud  se  objeví  alergická  reakce,  navštivte  či  volejte  lékaře.  Příznaky  alergie  mohou 
zahrnovat tvorbu pupínků na kůži (kopřivka), otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. 
 
Další možné nežádoucí účinky
 
Časté (u méně než jednoho pacienta z 10) 

Můžete si všimnout pomalejší srdeční akce, když užíváte TENORMIN. Je to normální, 
ale pokud máte nějaké obavy, řekněte o tom lékaři. 

Studené ruce a nohy. 

Průjem. 

Pocit únavy. 

Zvýšené hladiny některých jaterních enzymů zjištěné při laboratorním vyšetření krve. 

 
Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100) 

Poruchy spánku. 

 
Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1000) 

Srdeční blok (může vyvolat závratě, abnormální srdeční akci, únavu nebo slabost). 

Necitlivost nebo křeč prstů následované pocitem tepla a bolesti (Reynodův fenomén). 

Změny nálady. 

Noční můry. 

Pocit zmatenosti. 

Změny osobnosti (psychózy) a halucinace. 

Bolest hlavy. 

Závratě a mdloby (zvláště při změně polohy těla/vzpřímení). 

Brnění rukou. 

Neschopnost ztopořit penis (impotence). 

Sucho v ústech. 

Suchost oční sliznice. 

Poruchy vidění (rozmazané vidění). 

Vypadávání vlasů. 

Kožní vyrážka (rash). 

Snížení počtu krevních destiček (mohou se snadněji tvořit modřiny). 

Purpurové skvrny na kůži. 

Žloutenka (projevující se zežloutnutím kůže a očního bělma). 

Zúžení průdušek u pacientů s astmatem nebo astmatickými obtížemi. 

Zhoršení lupénky nobo kožní projevy podobné lupénce. 

 
Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 10 000) 

Změny  složení  krve.  Lékař  může  kontrolovat  Vaši  krev,  aby  zjistil,  zda  nedochází 
k těmto změnám při podávání přípravku Tenormin. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

5/6 

 

Lupus-like  syndrom  (onemocnění,  kdy  imunitní  systém  vytváří  protilátky,  které 
napadají zejména kůži a klouby). 

 
Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit 
Pokud  trpíte  některou  z dále  uvedených  nemocí,  může  se  stát,  že  v průběhu  léčby  dojde 
k jejímu zhoršení. Tato okolnost se vyskytuje vzácně a postihuje méně než jednoho pacienta 
z 1000. 

lupénka (postižení kůže). 

dušnost a otoky kotníků (při selhávání srdce). 

astma a dýchací obtíže. 

zhoršený krevní oběh. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Tenormin uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 
a vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za 
za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Tenormin obsahuje 
 
Léčivou látkou je atenololum. 
Tenormin 50: Jedna potahovaná tableta obsahuje atenololum 50 mg. 
Tenormin 100: Jedna potahovaná tableta obsahuje atenololum 100 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Těžký  zásaditý  uhličitan  hořečnatý,  kukuřičný  škrob,  natrium-lauryl-sulfát,  želatina, 
magnesium-stearát, hypromelosa, glycerol 85%, oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek Tenormin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tenormin  50:  bílé  kulaté  bikonvexní  potahované  tablety,  na  jedné  straně  vyraženo  50,  na 
druhé  půlicí rýha. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv 
její rozdělení na stejné dávky. 
Tenormin 100: bílé kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně vyraženo  100, na 

6/6 

 

druhé  půlicí rýha. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv 
její rozdělení na stejné dávky. 
 
Dodává se v blistrech, v balení obsahujícím 28 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
AstraZeneca  UK  Limited,  1  Francis  Crick  Avenue,  Cambridge  Biomedical  Campus, 
Cambridge CB2 0AA, Velká Británie 
 
Výrobce 
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie 
 
Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci. 
 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
Tel.: 222 807 111 
infoservis.cz@astrazeneca.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  2. 12. 2016 
 
Další zdroje informací 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách 
Česká republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese 

www.sukl.cz

 

Recenze

Recenze produktu TENORMIN 50 28X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TENORMIN 50 28X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám