Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na teplotu, horečku » Teplota u dospělých

TANTOGRIP pomeranč 600 mg/10 mg 10 rozpustných sáčků

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 443148

Pro úlevu od příznaků spojených s nachlazením a chřipkou jako je bolest v krku a hlavy, zduření nosní sliznice a snížení zvýšené tělesné teploty.

Více informací

Běžná cena: 169 Kč
132 Kč
Ušetříte: 22 % (37 Kč)

Skladem zítra

Pozítří odešleme, u vás v pátek 5. 6.

Pozítří odešleme, u vás v pátek 5. 6.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace TANTOGRIP pomeranč 600 mg/10 mg 10 rozpustných sáčků

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

 

sp.zn.sukls136441/2017
Příbalová informace: informace pro uživatele

TANTOGRIP citrón 600 mg/10 mg prášek pro perorální roztok v sáčku
paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek TANTOGRIP a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANTOGRIP užívat
3. Jak se přípravek TANTOGRIP užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek TANTOGRIP uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek TANTOGRIP a k čemu se používá

Přípravek TANTOGRIP obsahuje kombinaci léčivých látek účinných pří úlevě od příznaků spojených
s nachlazením a chřipkou včetně úlevy od různých bolestí, bolesti v krku a bolesti hlavy, zduření
nosní sliznice a snížení zvýšené tělesné teploty.

  • Paracetamol je dobře známý lék proti bolesti (analgetikum). Je účinný proti bolestem včetně bolesti hlavy a také snižuje horečku (antipyretikum).
  • Fenylefrin hydrochlorid (látka snižující zduření nosní sliznice) zmírňuje otok v nose, čímž uvolňuje ucpaný nos a snižuje tak tlak v nose, který může vyvolat bolest hlavy.
  • Přípravek TANTOGRIP je určen k podávání dospělým a dospívajícím od 12 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANTOGRIP užívat

Tak jako ostatní léčivé přípravky i přípravek TANTOGRIP nemusí být vhodný pro každého.
Neužívejte přípravek TANTOGRIP:
- jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin hydrochlorid nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže máte závažné srdeční obtíže,
- jestliže máte vysoký krevní tlak (hypertenzi) nebo zvýšenou činnost štítné žlázy,
- jestliže užíváte nebo jste v posledních 14 dnech užíval(a) léčivo zvané inhibitor
monoaminooxidázy (IMAO), které se obvykle užívá k léčbě depresí,
- jestliže užíváte jiné přípravky určené k odstranění zduření nosní nebo oční sliznice
(sympatomimetika).

Upozornění a opatření

Neužívejte tento léčivý přípravek s jinými přípravky obsahujícími paracetamol, užití více než 6-8 g
paracetamolu za den může poškodit Vaše játra. I když nemáte potíže s játry, může se poškození jater
objevit i při nižších dávkách nebo při krátkodobém užívání, pokud požíváte alkohol nebo jiné léčivé
přípravky, které mohou být pro játra toxické. Dlouhodobé nadměrné požívání alkoholu výrazně
zvyšuje riziko toxicity paracetamolu pro játra. Nejvyšší riziko je u chronických alkoholiků, kteří
krátce abstinují (12 hodin). Během užívání tohoto léčivého přípravku nepožívejte alkohol.

Před užitím přípravku TANTOGRIP se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
• Jestliže máte Raynaudův syndrom (nedostatečný krevní oběh způsobující bledost a necitlivost
prstů na rukou a na nohou) nebo cukrovku.
• Jestliže máte potíže s játry nebo ledvinami.
• Jestliže máte ne-cirhotické onemocnění jater (onemocnění jater, které není spojeno se změnami
jaterní struktury).
• Jestliže máte glaukom s uzavřeným úhlem nebo zvětšenou prostatu.

Další léčivé přípravky a přípravek TANTOGRIP

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je obzvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý
z následujících přípravků:
• Přípravky, které mohou zrychlit vstřebávání paracetamolu (např. metoklopramid a domperidon
užívané proti nevolnosti a zvracení) nebo ho zpomalit/zpozdit (např. cholestyramin užívaný k
úpravě hladin cholesterolu v krvi).
• Přípravky užívané k ředění krve nebo k prevenci srážení krve (např. warfarin a jiné kumariny),
protože užívání vysokých dávek paracetamolu může zvýšit riziko krvácení.
• Přípravky obsahující tricyklická antidepresiva (zvláštní skupina léků k léčbě deprese), jiné
přípravky uvolňující zduření nosní sliznice nebo barbituráty (užívané na problémy se spaním nebo
k léčbě epilepsie).
• Přípravky obsahující inhibitory monoaminooxidázy (viz také bod „Neužívejte přípravek
TANTOGRIP“).
• Přípravky obsahující betablokátory (léky užívané k úpravě vysokého krevního tlaku) nebo
vazodilatátory (léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a bolestí nohou v důsledku potíží
s cévami nebo k léčbě Raynaudova syndromu).
• Přípravky proti selhání srdce (digoxin a srdeční glykosidy).

Těhotenství a kojení

Užívání přípravku TANTOGRIP v těhotenství nebo během kojení se nedoporučuje.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebylo prokázáno, že by přípravek TANTOGRIP ovlivňoval schopnost řídit či obsluhovat stroje.
Přípravek TANTOGRIP obsahuje sacharózu, sodík a glukózu.
Sacharóza: Přípravek obsahuje 1,8 g sacharózy v jednom sáčku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou při užití více než 2 sáčků za den (více než 5 g
sacharózy).
Sodík: Tento přípravek obsahuje 112,9 mg sodíku v jednom sáčku. Nutno vzít v úvahu u pacientů se
zhoršenou funkcí ledvin nebo u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Glukóza: Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek TANTOGRIP užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Dospělí a dospívající od 12 let
1 sáček po 4–6 hodinách, maximálně 4 sáčky během 24 hodin.

Použití u dětí
Přípravek není určen k podávání dětem do 12 let.

Návod k použití
Obsah sáčku rozpusťte ve sklenici (přibližně 150 ml) horké nebo studené vody a přislaďte podle chuti.
Jestliže příznaky nachlazení nebo chřipky přetrvávají více než 3 dny, nebo se zhorší, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem. Neužívejte přípravek TANTOGRIP déle než 5 dnů.
Jestliže jste užil(a) více přípravku TANTOGRIP, než jste měl(a)
Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) příliš velkou dávku přípravku TANTOGRIP, nebo pokud se
domníváte, že dítě požilo přípravek ze sáčku, kontaktujte ihned nejbližší nemocniční pohotovost nebo
svého lékaře.
Nemocnici nebo svého lékaře kontaktujte, i když se cítíte dobře, protože hrozí riziko opožděného
závažného poškození jater. S sebou vezměte tuto příbalovou informaci, zbylé sáčky a krabičku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Velmi vzácné:

mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů
• Kožní reakce
Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit
• Alergická nebo hypersensitivní reakce (jako je vyrážka na kůži)
• Poruchy krve jako je trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček, které může vést
k náchylnosti ke krvácení nebo tvorbě modřin), pancytopenie (snížení počtu červených a bílých
krvinek), agranulocytóza, leukopenie nebo neutropenie (snížení počtu bílých krvinek vedoucí
k větší náchylnosti k infekcím)
• Vysoký krevní tlak
• Bolest hlavy
• Zvracení
• Palpitace (nepravidelný tep nebo silný tlukot srdce)
• Akutní zánět slinivky břišní (zánět slinivky typický přítomností náhlé bolesti břicha)
• Potíže s močením (pouze u mužů)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek TANTOGRIP uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti (EXP) uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Je důležité, abyste vždy měli k dispozici údaje o přípravku. Ponechte si krabičku i příbalovou
informaci.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek TANTOGRIP obsahuje
Jeden sáček obsahuje:
Léčivými látkami jsou: paracetamolum 600 mg a phenylephrini hydrochloridum 10 mg (což odpovídá
phenylephrinum 8,2 mg).
Dalšími složkami jsou sacharosa, bezvodá kyselina citronová, dihydrát natrium-citrátu, kukuřičný
škrob, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, kyselina askorbová, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, citronové aroma, práškový kurkumin 5% (kurkumin E 100 + tekutá glukosa usušená
rozprášením). Viz také bod 2 „Přípravek TANTOGRIP obsahuje sacharosu, sodík a glukosu“.
Jak přípravek TANTOGRIP vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek TANTOGRIP je prášek pro perorální roztok v sáčku.
Přípravek TANTOGRIP je dostupný v baleních po 10 nebo 16 sáčcích.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, Česká republika
Výrobce:
A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona, Itálie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Velká Británie: TANTUMGRIP lemon flavour 600 mg/10 mg powder for oral solution
Rakousko: TACHIFLUDEC mit Zitronengeschmack, 600 mg/10 mg Pulver zur Herstellung einer
Lösung zum Einnehmen
Bulharsko: Тантум Флу с вкус на лимон 600 mg/10mg прах за перорален разтвор в саше
Česká republika: TANTOGRIP citrón
Maďarsko: TANTOGRIP citrom 600mg/10mg por belsőleges oldathoz
Řecko: TANTOGRIP 600mg/10mg κόνις για πόσιμο διάλυμα με γεύση λεμόνι σε φακελίσκο
Polsko: TANTUM FLU o smaku cytrynowym
Portugalsko: TANTUMGRIP sabor a limão 600 mg+10 mg pó para solução oral
Rumunsko: TANTUMGRIP cu gust de lămâie 600 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală
Slovenská republika: TANTUMGRIP 600 mg/10 mg prášok na perorálny roztok s citrónovou
príchuťou


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 9. 2017

Informace o produktu

Výrobce: Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Značka: TANTO GRIP
Kód výrobku: 443148
Kód EAN: 8594044142076
Kód SÚKL: 0225828
ATC skupina: Paracetamol, kombinace kromě psycholeptik
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták TANTOGRIP pomeranč 600 mg/10 mg 10 rozpustných sáčků

Příbalovou informaci k produktu TANTOGRIP pomeranč 600 mg/10 mg 10 rozpustných sáčků zobrazíte nebo stáhnete zde: TANTOGRIP pomeranč 600 mg/10 mg 10 rozpustných sáčků.pdf

Recenze

Recenze TANTOGRIP pomeranč 600 mg/10 mg 10 rozpustných sáčků

Diskuze

Diskuze TANTOGRIP pomeranč 600 mg/10 mg 10 rozpustných sáčků

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Online - Poradíme Vám