Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 34866
Kód EAN: 5995327120294
Kód SÚKL: 83000
Talliton je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku). Přípravek se používá také při léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudi způsobené onemocněním srdečních cév) a městnavého srdečního selhání. Talliton je určen k léčbě dospělých osob.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Talliton a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Talliton užívat.
3. Jak se Talliton užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Uchovávání přípravku Talliton.
6. Další informace.
Talliton 6,25 mg
Talliton 12,5 mg
Talliton 25 mg
(carvedilolum)
tableta
Léčivou látkou je carvedilolum (karvedilol) 6,25 mg, 12,5 mg nebo 25,0 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, krospovidon, sacharosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 25 a magnesium-stearát; Talliton 6,25 mg obsahuje také chinolinovou žluť, Talliton 12,5 mg oranžovou žluť.
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko
Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
Kërmend, Mátyás király u. 65
Maďarsko
1. CO JE TALLITON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Talliton obsahuje léčivou látku karvedilol, který vyvolává rozšiřování cév a tím snižuje periferní (obvodový) odpor v cévách a hromadění tekutin ve tkáních, čímž působí proti otokům. Mírně snižuje tepovou frekvenci. Při léčbě karvedilolem se nemění průtok krve ledvinami a nedochází ke snížení činnosti ledvin. Periferní (obvodový) oběh krve je zachován, a proto lze jen vzácně pozorovat chladné končetiny. U nemocných s poruchou činnosti levé komory srdeční nebo se srdeční nedostatečností má karvedilol příznivý účinek na činnost srdce.
Nejvyšší hladiny karvedilolu v krvi je dosaženo za 1 hodinu po užití přípravku. Průměrný poločas vylučování karvedilolu je 6-10 hodin.
Talliton je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku).
Přípravek se používá také při léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudi způsobené onemocněním srdečních cév) a městnavého srdečního selhání.
Talliton je určen k léčbě dospělých osob.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TALLITON UŽÍVAT
Neužívejte Talliton:
jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Talliton;
jestliže trpíte těžkým srdečním selháním s klidovou dušností, které si vyžaduje nitrožilní podávání léků podporujících činnost srdce;
jestliže trpíte astma bronchiale (průduškové astma, záducha), vleklým zánětem průdušek a plic a současnou dušností;
jestliže máte závažnou poruchu činnosti jater;
jestliže máte síňokomorovou blokádu 2. a 3. stupně, sick-sinus syndrom (poruchy srdečního rytmu);
jestliže máte výraznou bradykardii (zpomalená srdeční činnnost, méně než 50 tepů za minutu);
v případě kardiogenního šoku (stav šoku při selhání srdce jako pumpy);
když máte výraznou hypotenzi (nízký krevní tlak).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Talliton je zapotřebí:
jestliže trpíte těžkou poruchou periferního cévního prokrvení (špatným prokrvením dolních končetin);
jestliže máte lupenku,
jestliže trpíte depresí (duševní stav provázený nadměrným smutkem).
Pokud používáte kontaktní oční čočky, mějte na paměti možné snížení tvorby slz.
Přípravkem Talliton by neměly být léčeny těhotné a kojící ženy, děti a mladiství do 18 let.
Talliton není vhodný k léčbě akutní ataky anginy pectoris (prudký záchvat bolesti na hrudi v důsledku onemocnění srdečních cév).
Užívání přípravku Talliton s jídlem a pitím:
Tablety užívejte při jídle a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny. V průběhu léčby nepožívejte alkoholické nápoje.
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Talliton by neměly užívat těhotné ženy.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Talliton by neměly užívat kojící ženy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
U některých pacientů může dojít při užívání karvedilolu ke zhoršení pozornosti (tj. schopnosti řízení a ovládání vozidel a strojů), zejména na začátku nebo při změně léčby a ve spojení s alkoholem, a proto byste činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů a přístrojů, práce ve výškách apod.) měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku Talliton:
Žádné.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Talliton zvyšuje účinek současně užívaných antihypertenziv (léků k léčbě vysokého krevního tlaku) nebo léků, u nichž lze očekávat snížení krevního tlaku jako nežádoucí účinek.
Při současném užívání přípravku Talliton a léků obsahujících léčivou látku diltiazem nebo verapamil se mohou ojediněle vyskytnout poruchy srdečního vedení, což se projeví poruchou srdečního rytmu.
Pokud užíváte Talliton současně s některým z výše uvedených léků, je nutné, abyste se podrobili pravidelnému sledování srdeční činnosti (EKG) a krevního tlaku. Váš lékař Vám nebude tyto léky podávat současně nitrožilně.
U pacientů s vysokým krevním tlakem, kteří užívají současně Talliton a lék obsahující léčivou látku digoxin může dojít ke zvýšení hladiny digoxinu v krvi, a proto je třeba sledovat hladiny digoxinu v krvi na začátku, v průběhu i při přerušení léčby přípravkem Talliton.
Talliton zvyšuje účinky inzulinu a dalších antidiabetik (léků k léčbě diabetes mellitus, tj. cukrovky), přičemž příznaky hypoglykemie (nízké hladiny cukru v krvi), zejména zvýšená srdeční frekvence, mohou být zkreslené nebo oslabené, a proto se doporučuje pravidelné sledování hladiny cukru v krvi u pacientů s cukrovkou.
Při současném užívání přípravku Talliton a léků obsahujících léčivou látku klonidin (působí proti vysokému krevnímu tlaku) je třeba při ukončení léčby nejprve přestat užívat Talliton, a to několik dnů před postupným snižováním dávek léku s klonidinem.
U pacientů užívajících současně léčivou látku rifampicin (antibiotikum) a Talliton mohou být hladiny karvedilolu v krvi (a tím i jeho účinek) sníženy.
Naopak při současném užívání přípravku Talliton a léčivé látky cimetidinu (k léčbě žaludečních vředů) mohou být hladiny karvedilolu v krvi zvýšeny, a tím se může dostavit vyšší účinek přípravku Talliton.
Opatrnosti je třeba při celkové anestezii (celkové znecitlivění) vzhledem ke společnému tlumivému účinku karvedilolu a anestetik na srdeční rytmus a krevní tlak.
3. JAK SE TALLITON UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování určí vždy lékař. V průběhu zvyšování dávek musí být pacient trvale pod kontrolou ošetřujícího lékaře.
Léčba vysokého krevního tlaku
Přípravek se doporučuje podávat v jedné denní dávce.
Dospělí pacienti: doporučená dávka karvedilolu v prvních dvou dnech na začátku léčby je 12,5 mg (tj. 2 tablety Talliton 6,25 mg nebo 1 tableta Talliton 12,5 mg nebo  tablety Talliton 25 mg) jedenkrát denně. Poté se v léčbě pokračuje dávkou 25 mg (tj. 4 tablety Talliton 6,25 mg nebo 2 tablety Talliton 12,5 mg nebo 1 tableta Talliton 25 mg) jedenkrát denně. Podle potřeby lze dávku postupně zvyšovat ve dvoutýdenních intervalech až na doporučenou nejvyšší dávku 50 mg (tj. 8 tablet Talliton 6,25 mg nebo 4 tablety Talliton 12,5 mg nebo 2 tablety Talliton 25 mg) užívanou jedenkrát denně nebo rozděleně ve dvou dílčích dávkách (tj. 4 tablety Talliton 6,25 mg nebo 2 tablety Talliton 12,5 mg nebo 1 tableta Talliton 25 mg dvakrát denně).
Starší pacienti: doporučená dávka na začátku léčby je 12,5 mg karvedilolu (tj. 2 tablety Talliton 6,25 mg nebo 1 tableta Talliton 12,5 mg nebo  tablety Talliton 25 mg) jedenkrát denně; u některých pacientů bývá dostačující. V případě potřeby lze dávku postupně zvyšovat ve dvoutýdenních intervalech až na doporučenou nejvyšší denní dávku.
Léčba anginy pectoris
Dospělí pacienti: doporučená dávka karvedilolu v prvních dvou dnech na začátku léčby je 12,5 mg (tj. 2 tablety Talliton 6,25 mg nebo 1 tableta Talliton 12,5 mg nebo  tablety Talliton 25 mg) dvakrát denně. Následně se dávka zvýší na 25 mg (tj. 4 tablety Talliton 6,25 mg nebo 2 tablety Talliton 12,5 mg nebo 1 tableta Talliton 25 mg) dvakrát denně. V případě potřeby lze dávku postupně zvyšovat ve dvoutýdenních intervalech až na nejvyšší denní dávku 100 mg užívanou rozděleně ve dvou dílčích dávkách (tj. 8 tablet Talliton 6,25 mg nebo 4 tablety Talliton 12,5 mg nebo 2 tablety Talliton 25 mg dvakrát denně).
Starší pacienti: doporučená dávka je 50 mg denně, užívá se rozděleně ve dvou dílčích dávkách (tj. 4 tablety Talliton 6,25 mg nebo 2 tablety Talliton 12,5 mg nebo 1 tableta Talliton 25 mg dvakrát denně).
Léčba srdečního selhání
Dospělí pacienti: doporučená dávka karvedilolu je 3,125 mg (tj.  tablety Talliton 6,25 mg) dvakrát denně po dobu 2 týdnů. Pokud je tato dávka dobře snášena, lze ji postupně zvyšovat v intervalech, které by neměly být kratší než dva týdny, až na 6,25 mg (tj. 1 tableta Talliton 6,25 mg nebo  tablety Talliton 12,5 mg) dvakrát denně, poté na 12,5 mg (tj. 2 tablety Talliton 6,25 mg nebo 1 tableta Talliton 12,5 mg nebo  tablety Talliton 25 mg) dvakrát denně a konečně na 25 mg (tj. 4 tablety Talliton 6,25 mg nebo 2 tablety Talliton 12,5 mg nebo 1 tableta Talliton 25 mg) dvakrát denně. Dávky lze zvyšovat až na nejvyšší pacientem snášenou dávku.
Nejvyšší denní dávka doporučovaná pro pacienty s tělesnou hmotností nižší než 85 kg je 25 mg karvedilolu (tj. 4 tablety Talliton 6,25 mg nebo 2 tablety Talliton 12,5 mg nebo 1 tableta Talliton 25 mg) dvakrát denně, a pro pacienty s tělesnou hmotností vyšší než 85 kg dávka 50 mg (tj. 8 tablet Talliton 6,25 mg nebo 4 tablety Talliton 12,5 mg nebo 2 tablety Talliton 25 mg) dvakrát denně.
Před každým zvýšením dávky je nutné se podrobit kontrole u Vašeho ošetřujícího lékaře. V případě přechodného zhoršení srdeční nedostatečnosti nebo zadržování tekutin v těle (výskyt otoků) je třeba na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře zvýšit dávky diuretik (léky podporující tvorbu a vylučování moči) nebo dokonce užívání přípravku Talliton přechodně přerušit.
Pokud je léčba karvedilolem přerušena na déle než 2 týdny, doporučuje se obnovit léčbu opět dávkami 3,125 mg (tj.  tablety Talliton 6,25 mg) dvakrát denně a pak dávky postupně zvyšovat dle výše uvedeného schématu. Podrobné pokyny Vám sdělí Váš ošetřující lékař.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Talliton je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Způsob podání
Tablety nebo jejich poloviny polykejte celé a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny.
Talliton je vhodné užívat současně s jídlem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Talliton, než jste měl(a):
Při předávkování dochází k závažné hypotenzi (výrazné snížení krevního tlaku), závažné bradykardii (zpomalení srdeční činnosti), srdečnímu selhání až šoku nebo srdeční zástavě. Také se mohou vyskytnout dechové obtíže (dušnost), zvracení, porucha vědomí a křeče.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Talliton:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Následky přerušení léčby přípravkem Talliton:
Léčba karvedilolem nesmí být přerušena náhle, zvláště u nemocných trpících ischemickou chorobou srdeční. U těchto nemocných musí být karvedilol vysazován postupně (během 1-2 týdnů).
Pokud byla léčba srdečního selhání karvedilolem přerušena na dobu delší než 2 týdny, doporučuje se začít užívat znovu dávku 3,125 mg ( tablety Talliton 6,25 mg) dvakrát denně a pak dávky postupně zvyšovat dle výše uvedeného schématu. Podrobné pokyny Vám sdělí Váš ošetřující lékař.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Talliton nežádoucí účinky.
Nežádoucí účinky u pacientů se srdečním selháním
Centrální nervová soustava: vertigo (závratě).
Kardiovaskulární (srdečně-cévní) systém: častěji se vyskytuje snížení srdeční frekvence při zvýšení dávky, snížení krevního tlaku, mohou se objevit edémy (otoky) na různých místech těla; zřídka se vyskytuje srdeční nedostatečnost (při zvyšování dávky) a poruchy srdečního rytmu.
Trávicí soustava: pocit nevolnosti, zvracení, průjmy.
Krev: Talliton může mít nežádoucí účinky na složení krve, často dochází k trombocytopenii (snížení počtu krevních destiček).
Metabolismus (látková výměna): častěji se může u pacientů ve stadiu před vznikem cukrovky vyskytnout zvýšená hladina glukózy (cukru) v krvi; zvýšení tělesné hmotnosti; zvýšená hladina cholesterolu v krvi.
Dále se mohou vyskytnout i tyto nežádoucí účinky: poruchy vidění při zvýšení dávky; zřídka náhlé selhání ledvin a poruchy činnosti ledvin u pacientů s celkovým postižením cév nebo u pacientů s již porušenou činností ledvin.
Nežádoucí účinky u pacientů s anginou pectoris a hypertenzí (vysokým krevním tlakem)
Centrální nervová soustava: zejména na začátku léčby se může vyskytnout vertigo (závratě), bolesti hlavy a únava, dále špatné nálady, poruchy spánku a nepříjemné pocity (např. mravenčení, trnutí, svírání, pálení) v různých částech těla.
Kardiovaskulární (srdečně-cévní) systém: častěji se vyskytuje snížení srdeční frekvence a snížení krevního tlaku při zvýšení dávky; méně časté jsou poruchy periferního cévního prokrvení (pocit chladných končetin jako následek zhoršeného prokrvení); zřídka edémy (otoky) na různých částech těla; vzácně poruchy srdečního rytmu; vzácně se může zhoršit srdeční selhání.
Dýchací soustava: pocit ucpaného nosu, často dušnost a astma u nemocných, kteří mají k těmto stavům sklon.
Trávicí soustava: často se vyskytuje pocit nevolnosti, bolesti břicha a průjem; zřídka zácpa a zvracení.
Kůže: alergická vyrážka, kopřivka, svědění.
Složení krve: může se vyskytnout trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček) a leukopenie (snížení počtu bílých krvinek).
Látková výměna: zhoršení diabetes mellitus (tj. cukrovky).
Jiné nežádoucí účinky: poměrně časté jsou bolesti v končetinách a snížená tvorba slz; vzácně se vyskytuje sexuální impotence, poruchy zraku a podráždění očí, sucho v ústech, poruchy močení.
Vzhledem k možnosti ovlivnění složení krve karvedilolem budete podstupovat pravidelná vyšetření krve v intervalech určených ošetřujícím lékařem.
V případě výskytu některého z výše uvedených nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o dalším užívání přípravku se svým ošetřujícím lékařem.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU TALLITON
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním, dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Balení
30, 60 nebo 98 tablet.
Datum poslední revize textu
30.10.2009

Recenze

Recenze produktu TALLITON 25 MG 60X25MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TALLITON 25 MG 60X25MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze