Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 20418
Kód EAN: 5997001310762
Kód SÚKL: 76233
Suprax se používá k léčbě infekcí, vyvolaných vnímavými mikroby: - infekce horních a dolních dýchacích cest; - infekce v oblasti nosu, krku a uší (např. zánět středního ucha, vedlejších nosních dutin, mandlí, hltanu, hrtanu); - infekce ledvin a vývodných močových cest; - infekce žlučových cest; - akutní kapavka. Suprax potahované tablety mohou užívat dospělí, mladiství i děti starší než 12 let, suspenze může být podána i dětem od věku jednoho měsíce.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls58169/2008


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Suprax 200 mg potahované tablety
(cefiximum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Suprax 200 mg potahované tablety (dále jen Suprax potahované tablety nebo
Suprax) a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Suprax potahované tablety užívat
3. Jak se přípravek Suprax potahované tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Suprax potahované tablety uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK SUPRAX POTAHOVANÉ TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Cefixim, léčivá látka přípravku Suprax, je antibiotikum, které zabraňuje množení bakterií nebo je
zabíjí.
Suprax se užívá hlavně k léčbě určitých bakteriálních infekcí horních a dolních cest dýchacích (např.
záněty hltanu, hrtanu, mandlí, středního ucha, dutin - sinusitida, infekční zánět průdušek -bronchitida,
zánět plic), infekce močových i žlučových cest, také k léčbě kapavky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SUPRAX
POTAHOVANÉ TABLETY UŽÍVAT
Neužívejte přípravek SUPRAX potahované tablety
Suprax potahované tablety se nesmí užívat v případě přecitlivělosti (alergie) na cefixim či jiná
cefalosporinová antibiotika, penicilin nebo kteroukoli další složku přípravku.
Pro děti mladší 12ti let se doporučuje podávání přípravku Suprax suspenze.

2/4
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Suprax potahované tablety je zapotřebí
Informujte svého lékaře o jakémkoli onemocnění, kterým trpíte (např. plicní astma).
Pokud jste přecitlivělý/á na jakýkoli lék.
Suprax se musí podávat s opatrností v případě závažného postižení ledvin.
Informujte lékaře, pokud jste těhotná nebo kojíte a požádejte jej o radu dříve, než lék užijete.
Oznamte ihned lékaři, pokud by se v průběhu léčby vyskytl, znovu objevil nebo zhoršil
průjem nebo se projevily příznaky přecitlivělosti.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, měla byste o tom informovat svého lékaře a požádat o radu dříve, než
začnete přípravek Suprax užívat. V průběhu těhotenství nebo při kojení se přípravek Suprax smí užívat
pouze na výslovný pokyn lékaře. Kojení se má po dobu léčby přípravkem Suprax přerušit, pokud lékař
nerozhodne jinak.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známý žádný škodlivý účinek přípravku Suprax na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SUPRAX POTAHOVANÉ TABLETY UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Suprax potahované tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety užívejte v dávce, způsobem a tak
dlouho, jak určil lékař.
Tablety se mohou podat v jedné dávce, kdykoli v průběhu dne, ale ve stejnou dobu, případně ve dvou
dílčích dávkách (ráno a večer). Tablety se mají zapít dostatečným množstvím tekutiny. Jídlo nemá vliv
na vstřebávání léčivé látky.
V případě vážného postižení funkcí ledvin se dávka snižuje o polovinu.
Důležité! I když se Vaše potíže výrazně zmírní nebo ustoupí, musíte pokračovat v léčbě tak dlouho,
jak určil lékař.

Jestliže jste užil/a více přípravku Suprax potahované tablety, než jste měl/a
Pokud jste náhodně užili příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře.
Předávkování může zapříčinit žaludeční a střevní (gastrointestinální) příznaky, jako jsou průjem,
zvracení a bolest žaludku nebo bolest hlavy. Výplach žaludku se doporučuje do 2 hodin po požití
vysoké dávky léku.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Suprax potahované tablety
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Suprax potahované tablety nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.
Většina z nich je jen mírná a přechodná.
3/4
Nejčastěji se vyskytuje průjem, nevolnost, potíže se zažíváním, bolest žaludku. Vzácně kožní vyrážka,
svědění a zánět sliznic. Velice vzácně byly pozorovány poruchy centrálního nervového systému
(bolest hlavy, závratě), přechodné změny v krevním obraze a odchylky ve funcích jater a ledvin,
žloutenka.
Na jakýkoli lék mohou vzniknout reakce přecitlivělosti . Z toho důvodu, pokud pozorujete kterýkoli
z následujících příznaků, jako je kožní vyrážka, kopřivka, otoky končetin, rtů, víček, pocit zkráceného
dechu a pocit na omdlení, okamžitě vyhledejte lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK SUPRAX POTAHOVANÉ TABLETY UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Suprax potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na
krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Suprax 200 mg potahované tablety obsahuje
Léčivou látkou je 200 mg cefiximum (odpovídá 223,84 mg cefiximum trihydricum) v jedné
potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: magnesium-stearát, předbobtnalý škrob (kukuřičný), mikrokrystalická celulosa, dihydrát
hydrogenofosforečnanu vápenatého.
Potahová vrstva: natrium-lauryl-sulfát, lehký tekutý parafín, oxid titaničitý (E171),
hydroxypropylmethylcelulosa.

Jak přípravek Suprax 200 mg potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, bikonvexní, potahované tablety elipsovitého tvaru, s naznačenou dělící rýhou na jedné straně,
označené EM vlevo od této rýhy, 72 vpravo od naznačené dělící rýhy na druhé straně tablety bez
označení.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoli za účelem dělení dávky.
10 nebo 20 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Al blistru, krabička.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21,
1103 Budapešť,
Maďarsko
4/4

Vyrobeno ve spolupráci s firmou Astellas Pharma Inc., Osaka, Japonsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Na Strži 65
140 00 Praha 4
Tel: +420 261 141 200
e-mail: richtergedeon@richtergedeon.cz

Poslední revize textu:
26.10. 2011

Recenze

Recenze produktu SUPRAX 10X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SUPRAX 10X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze