Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

SULFASALAZIN K 50X500MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11698

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SULFASALAZIN K 50X500MG Potahované tablety

sp.zn. sukls209259/2009

Příbalová informace: informace pro pacienta

Sulfasalazin K 500 mg potahované tablety

sulfasalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Sulfasalazin K a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sulfasalazin K užívat
 3. Jak se přípravek Sulfasalazin K užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Sulfasalazin K uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Sulfasalazin K a k čemu se používá

Přípravek se užívá k léčbě zánětlivých onemocnění tlustého střeva (tj. ulcerózní kolitidy, proktitidy, Crohnovy choroby) a zánětlivého onemocnění kloubů revmatického původu (revmatoidní artritidy), které dostatečně nereagují na léčbu nesteroidními protizánětlivými léky nebo nemohou být těmito přípravky léčeny. Přípravek se také užívá k předcházení opakujících se vzplanutí zánětlivých onemocnění střeva. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti s hmotností vyšší než 35 kg.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sulfasalazin K užívat

Neužívejte přípravek Sulfasalazin K:

 • jestliže jste alergický(á) na sulfasalazin, sulfonamidy (léky užívané k léčbě bakteriálních onemocnění), salicyláty (léky proti horečce a bolesti), thiazidová diuretika (močopudné léky), sulfonylureu (léky proti cukrovce), inhibitory karboanhydrázy (močopudný lék a lék při epilepsii) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při akutní porfyrii (onemocnění s poruchou látkové výměny porfyrinů) a granulocytopenii (snížený počet určitého typu bílých krvinek).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Sulfasalazin K se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před začátkem léčby a občas během léčby Vám bude lékař dělat vyšetření krve a moči, aby se přesvědčil, že je léčivý přípravek pro Vás bezpečný. Jestliže máte poškození ledvin nebo jater, průduškové astma, alergii nebo nedostatek enzymu glukosa-6-fosfát dehydrogenázy, může lékař rozhodnout, že léčivý přípravek pro Vás není vhodný nebo Vám dá další pokyny. Rovněž pokud se u Vás v průběhu léčby objeví infekce nebo jste náchylný(á) k infekci.

Kontaktujte lékaře v jakýchkoli případech výskytu horečky, bolesti v krku, malátnosti, kožní purpury (kožní výsev drobných tečkovitých krvácení), žloutenky nebo neočekávané nespecifické nemoci, neboť se může jednat o potlačení funkce kostní dřeně, rozpad červených krvinek nebo poškození funkce jater.

Během léčby pijte větší množství tekutin.

Po použití přípravku Sulfasalazin K byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens- Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby. Pokud se u Vás po použití přípravku Sulfasalazin K vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Sulfasalazin K nikdy znovu zahájit. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.

Pokud zaznamenáte vyrážku nebo horečku nebo zvětšené lymfatické uzliny během užívání přípravku Sulfasalazin K, měl(a) byste se poradit se svým lékařem, protože to může být příznak DRESS (polékové vyrážky s eozinofilií a celkovými projevy). Lékař Vám může doporučit, abyste přestal(a) užívat přípravek Sulfasalazin K.

Další léčivé přípravky a přípravek Sulfasalazin K

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek snižuje vstřebávání digoxinu (lék užívaný při srdeční nedostatečnosti) a kyseliny listové (vitamin skupiny B). Dále se mohou objevit žaludeční obtíže při současném podání methotrexátu, útlum kostní dřeně a leukopenie (snížený počet bílých krvinek) při současném podání merkaptopurinu nebo jeho proléčiva azathioprinu. Při současném podávání s léky proti cukrovce (ze skupiny sulfonylmočoviny), léky ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia), s některými přípravky určenými k léčbě epilepsie nebo s léky, které mohou poškodit jaterní funkce, se zvyšuje účinek těchto léků. Antibiotika (léky užívané při infekčních onemocněních) mohou ovlivnit přirozenou střevní flóru a tím ovlivnit účinek přípravku Sulfasalazin K.

Přípravek Sulfasalazin K s jídlem a pitím

Užívejte Sulfasalazin K během jídla. Během léčby pijte větší množství tekutin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotné ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře a to v nejnižších možných dávkách při současném ústupu obtíží. Přípravek by neměly užívat ženy v posledních třech měsících těhotenství (může být příčinou žloutenky u novorozenců nebo ji zhoršit). Přípravek se vylučuje do mateřského mléka, proto se doporučuje během léčby přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje nebylo u přípravku Sulfasalazin K hlášeno.

3. Jak se přípravek Sulfasalazin K užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ulcerózní kolitida, proktitida a Crohnova choroba Akutní vzplanutí

Dospělí a dospívající starší než 16 let: Doporučená denní dávka při akutním vzplanutí nebo zhoršení chronického zánětu tlustého střeva je 2 až 4 tablety 4x denně až do ústupu obtíží. Poté je dávka postupně snižována. Děti s tělesnou hmotností vyšší než 35 kg: Doporučená denní dávka při akutním vzplanutí nebo zhoršení chronického zánětu tlustého střeva je 1 tableta 3 až 4x denně (3-4x 500 mg). Předcházení opětovného vzplanutí choroby

Dospělí a dospívající starší než 16 let: Udržovací dávka pro předcházení opětovného vzplanutí

choroby

je 1 tableta 4x denně. Děti a dospívající do 16 let: Doporučená udržovací dávka pro děti je 20 až 30 mg sulfasalazinu na kg tělesné hmotnosti denně, rozdělená do 3 až 4 dávek. Léčba může trvat po neomezené časové období.

Revmatoidní artritida Dospělí: Léčba obvykle začíná 1 tabletou denně a postupně se dávka zvyšuje tak, že po 4 týdnech léčby se užívají 2 tablety 2x až 3x denně. Zlepšení se zpravidla projeví po 6 až 10 týdnech léčby. Léčba by měla trvat nejméně po dobu 6 měsíců.

Tablety užívejte při jídle. Polykejte je vcelku, nedrťte je ani nerozkousávejte a zapijte trochou tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sulfasalazin K, než jste měl(a)

Vysoké dávky přípravku mohou vyvolat nevolnost, zvracení, bolest břicha a ospalost. Velmi vysoké dávky mohou vyvolat poruchy močení, tvorbu krystalů v moči a/nebo přítomnost krve v moči, křeče a nervové postižení. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se pokuste vyvolat zvracení (pouze v případě, že pacient je při vědomí), v každém případě ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sulfasalazin K

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Vynechanou dávku musíte užít co nejdříve, pokud se již neblíží čas na další dávku. V případě, že je již čas na další dávku, užijte jen následující dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sulfasalazin K

Předtím, než přestanete užívat přípravek Sulfasalazin K, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Sulfasalazin K a ihned informujte svého lékaře

, pokud se u Vás vyskytne po užití tohoto léku některý z následujících příznaků. I když jsou velmi vzácné, mohou být tyto příznaky závažné.

 • Alergická reakce, jako je náhlá dýchavičnost, potíže s dýcháním, otok očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zejména postihující celé tělo).
 • Žloutenka (zežloutnutí očí nebo kůže).
 • Pokud se u Vás objeví závažná kožní vyrážka způsobující puchýře (může zasáhnout ústa a jazyk). Potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) byly hlášeny velmi vzácně (viz bod 2). Váš lékař v těchto případech ukončí Vaši léčbu.
 • Pokud máte závažné kožní onemocnění s vyrážkou (někdy omezené na tváře a nos), odlupováním kůže nebo puchýři. Mohou být vyvolána nebo zhoršena slunečním zářením. Pokud k tomuto dojde, přestaňte užívat tento lék, vyhněte se silnému slunečnímu záření a kontaktujte okamžitě svého lékaře .
 • Pokud se celkově necítíte dobře, máte horečku, máte bolesti v kloubech, kopřivku, otok žláz, vyrážku a svědění. Může se jednat o příznaky onemocnění známého jako sérová nemoc. V těchto případech lékař ukončí Vaši léčbu. Pokud kojíte, přestaňte užívat tento lék, pokud zaznamenáte krev ve stolici nebo průjem Vašeho dítěte.

Informujte okamžitě svého lékaře

, jestliže se u Vás po užití tohoto léku objeví některý z následujících příznaků, protože v těchto případech se léčba ukončí:

 • Pokud si všimnete neobjasněného krvácení.
 • Pokud zaznamenáte modřiny, horečku, vyrážku, bledost, vážnou bolest v krku nebo únavu. Může se jednat o první příznaky abnormality krve, včetně snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček. Lékař Vám může pravidelně odebírat vzorky krve kvůli testům na tyto nežádoucí účinky.

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou:

Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob

 • zažívací potíže, pálení žáhy,
 • pocit na zvracení (nauzea).

Časté: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob

 • závratě,
 • snížení počtu bílých krvinek,
 • bolest hlavy,
 • změny v chuti,
 • zvonění v uších,
 • kašel,
 • svědění kůže,
 • fialové zbarvení na kůži,
 • bolest kloubů,
 • bílkovina v moči,
 • horečka.

Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob

 • deprese,
 • dušnost,
 • bolesti břicha,
 • průjem,
 • nevolnost,
 • vypadávání vlasů,
 • kopřivka,
 • otoky kolem očí a obličeje,
 • zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka).

Není známo: četnost nelze určit z dostupných údajů

 • alergické reakce (vyrážka, svědění, šok),
 • zánět mozkových blan,
 • těžký průjem,
 • další poruchy krve, včetně anemie, zvětšených žláz (lymfatických uzlin), mononukleóza, přetrvávající bolest v krku,
 • zánět krevních cév,
 • ztráta chuti k jídlu,
 • halucinace,
 • potíže se spaním,
 • křeče, trhavé, nekontrolované pohyby,
 • změny duševního stavu, ztráta paměti,
 • změny čichu,
 • nástřik spojivky a skléry,
 • zánět vaku obklopujícího srdce (perikarditida),
 • zánět srdečního svalu (myokarditida),
 • modravý nádech nebo bledost pokožky v důsledku špatného krevního oběhu,
 • plicní komplikace s dušností,
 • zánět slinných žláz na obou stranách obličeje,
 • zánět v ústech (stomatitida),
 • zánět ledvin a bolest ledvin, ledvinové kameny,
 • onemocnění jater (hepatitida),
 • zánět slinivky břišní - pankreatitida,
 • vyrážka, zarudnutí nebo tvorba puchýřů na kůži, ekzém,
 • brnění, necitlivost, bolest v rukou a nohou,
 • krev v moči,
 • moč nebo stolice mohou získat žlutou/oranžovou barvu, která je normální a neškodná. (Viz bod 6.),
 • dočasná neplodnost u mužů. Plodnost se vrátí po ukončení léčby. Normální antikoncepce by ale měla být stále používána.
 • nedostatek kyseliny listové (může způsobit únavu).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Sulfasalazin K uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Sulfasalazin K obsahuje

 • Léčivou látkou je sulfasalazinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje sulfasalazinum cum povidono 535 mg, což odpovídá sulfasalazinum 500 mg.
 • Dalšími složkami jsou předbobtnalý škrob, magnesium-stearát (E572) a koloidní bezvodý oxid křemičitý v jádru tablety a hypromelosa (E464) a propylenglykol (E1520) v potahové vrstvě.

Jak přípravek Sulfasalazin K vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou kulaté, hnědo-žluté, nepatrně bikonvexní tablety se zkosenými hranami, potažené bezbarvým filmem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 5. 2017

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 11698
Kód EAN: 3838989541675
Kód SÚKL: 2159
Držitel rozhodnutí: KRKA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá při léčbě zánětlivých onemocnění tlustého střeva (tj. ulcerózní kolitidy, proktitidy, Crohnovy choroby) a zánětlivého onemocnění kloubů revmatického původu (revmatické artritidy), které dostatečně nereagují na léčbu nesteroidními protizánětlivými léky nebo nemohou být těmito přípravky léčeny. Přípravek se také užívá pro předcházení opakujících se vzplanutí zánětlivých onemocnění střeva. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a při onemocnění tlustého střeva i děti od 3 let.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

SULFASALAZIN K 50X500MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SULFASALAZIN K 50X500MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: SULFASALAZIN K 50X500MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu SULFASALAZIN K 50X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SULFASALAZIN K 50X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám