Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 11698
Kód EAN: 3838989541675
Kód SÚKL: 2159
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek se užívá při léčbě zánětlivých onemocnění tlustého střeva (tj. ulcerózní kolitidy, proktitidy, Crohnovy choroby) a zánětlivého onemocnění kloubů revmatického původu (revmatické artritidy), které dostatečně nereagují na léčbu nesteroidními protizánětlivými léky nebo nemohou být těmito přípravky léčeny. Přípravek se také užívá pro předcházení opakujících se vzplanutí zánětlivých onemocnění střeva. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a při onemocnění tlustého střeva i děti od 3 let.

Příbalový letákPříloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls120675/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

SULFASALAZIN K
potahované tablety
sulfasalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Sulfasalazin K a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sulfasalazin K užívat
3. Jak se přípravek Sulfasalazin K užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Sulfasalazin K uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Sulfasalazin K a k čemu se používá

Přípravek se užívá k léčbě zánětlivých onemocnění tlustého střeva (tj. ulcerózní kolitidy, proktitidy,
Crohnovy choroby) a zánětlivého onemocnění kloubů revmatického původu (revmatické artritidy),
které dostatečně nereagují na léčbu nesteroidními protizánětlivými léky nebo nemohou být těmito
přípravky léčeny.
Přípravek se také užívá pro předcházení opakujících se vzplanutí zánětlivých onemocnění střeva.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a při onemocnění tlustého střeva i děti od 3 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sulfasalazin K užívat

Neužívejte přípravek Sulfasalazin K:
- jestliže jste alergický(á) na sulfasalazin, sulfonamidy (léky užívané k léčbě bakteriálních
nemocí), salicyláty (léky proti horečce a bolesti), thiazidová diuretika (močopudné léky),
sulfonylureu (léky proti cukrovce), inhibitory karboanhydrázy (močopudný lék a lék při
epilepsii) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- při akutní porfyrii (onemocnění s poruchou látkové výměny porfyrinů) a granulocytopénii
(snížený počet určitého typu bílých krvinek).
Přípravek se nesmí podávat dětem do 3 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Sulfasalazin K se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Před začátkem léčby a občas během léčby Vám bude lékař dělat vyšetření krve a moči, aby se
přesvědčil, že je léčivý přípravek pro Vás bezpečný. Jestliže máte poškození ledvin nebo jater,
bronchiální astma, alergii nebo nedostatek glukoso-6-fosfát dehydrogenázy, může lékař rozhodnout,
že léčivý přípravek pro Vás není vhodný nebo Vám dá další pokyny.


Léčivý přípravek se nedoporučuje u systémové formy juvenilní revmatoidní artritidy, protože je často
spojen s nežádoucími účinky, jako je stav podobný sérové nemoci (horečka, nauzea, zvracení, bolest
hlavy, vyrážka a zhoršení jaterních funkcí). Tento stav je často vážný.
Během léčby pijte větší množství tekutin.

Po použití přípravku Sulfasalazin K byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-
Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité
skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu.
Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích
(zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči).
Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými
chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže.
Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.
Pokud se u Vás po použití přípravku Sulfasalazin K vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo
toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Sulfasalazin K nikdy znovu zahájit.
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a
informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.

Další léčivé přípravky a přípravek Sulfasalazin K
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek snižuje vstřebávání digoxinu (lék užívaný při srdeční nedostatečnosti) a kyseliny listové
(vitamin skupiny B).
Při současném podávání s léky proti cukrovce (ze skupiny sulfonylmočoviny), léky ovlivňující krevní
srážlivost (antikoagulancia), s některými přípravky určenými k léčbě epilepsie nebo s léky, které
mohou poškodit jaterní funkce, se zvyšuje účinek těchto léků.
Antibiotika (léky užívané při infekčních onemocněních) mohou ovlivnit přirozenou střevní flóru a tím
ovlivnit účinek přípravku Sulfasalazin K.

Přípravek Sulfasalazin K jídlem a pitím
Užívejte Sulfasalazin K během jídla. Během léčby pijte větší množství tekutin.

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná nebo kojíte, myslíte si, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, zeptejte se
svého lékaře nebo lékárníka na radu, dříve než budete tento přípravek užívat.
Těhotné ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře a to v nejnižších možných
dávkách při současném ústupu obtíží. Přípravek by neměly užívat ženy v posledních třech měsících
těhotenství (může být příčinou žloutenky u novorozenců nebo ji zhoršit).
Přípravek se vylučuje do mateřského mléka, proto se doporučuje během léčby přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje nebylo u přípravku Sulfasalazin K hlášeno.


3. Jak se přípravek Sulfasalazin K užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ulcerózní kolitida, proktitida a Crohnova choroba
Dospělí:
Doporučená denní dávka při akutním vzplanutí je 2 až 4 tablety 4krát denně až do ústupu obtíží. Poté
je dávka postupně snižována. Udržovací dávka pro předcházení opětovného vzplanutí choroby je
1 tableta 4x denně. Léčba může trvat po neomezené časové období.
Děti starší 3 let:


Doporučená denní dávka při akutním vzplanutí nebo opětovném vzplanutí choroby je 40 až 60 mg/kg
tělesné hmotnosti dítěte rozdělená do 3 až 4 dávek. Udržovací denní dávka při předcházení
opětovného vzplanutí onemocnění je 20 až 30 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte rozdělená do 4 dávek.

Revmatoidní artritida
Doporučená dávka je 4 až 6 tablet denně. Léčba obvykle začíná 1 tabletou denně a postupně se dávka
zvyšuje tak, že po 4 týdnech léčby se užívají 2 tablety 2x až 3x denně. Zlepšení se zpravidla projeví po
4 až 10 týdnech léčby. Léčba by měla trvat nejméně po dobu 6 měsíců.
Přípravek se nedoporučuje pro léčbu dětí se zánětlivým onemocněním kloubů, protože bezpečnost a
účinnost přípravku při této léčbě nebyla dostatečně prozkoumána.

Tablety užívejte při jídle. Polykejte je celé, nedrťte je ani nerozkousávejte a zapijte trochou tekutiny.
V případě, že zapomenete užít jednu dávku, užijte ji co nejdříve a dále pokračujte v dávkovacím
režimu. Pokud je téměř čas pro další dávku, přípravek užijte podle rozpisu (dávku nezdvojujte).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sulfasalazin K, než jste měl(a)
Vysoké dávky přípravku mohou vyvolat nevolnost, zvracení, bolest břicha a ospalost.
Velmi vysoké dávky mohou vyvolat poruchy močení, tvorbu krystalů v moči a/nebo přítomnost krve
v moči, křeče a nervové postižení.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se pokuste vyvolat zvracení (pouze
v případě, že pacient je při vědomí), v každém případě ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sulfasalazin K
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Vynechanou dávku musíte užít co nejdříve, pokud se již neblíží čas na další dávku. V případě, že je již
čas na další dávku, užijte jen následující dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sulfasalazin K
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří poruchy zažívání, zvýšená tělesná teplota, bolesti hlavy,
zrudnutí kůže a svědění.
Vzácně, zejména při užívání dávek vyšších než 8 tablet denně se mohou vyskytnout změny
v laboratorních hodnotách krve, poruchy centrálního nervového systému (závratě, ušní šelest, poruchy
hybnosti, křeče, poruchy spánku a halucinace), komplikace ledvinové (projev selhávání, bílkovina
v moči, krev v moči, krystaly v moči nebo zánět ledvin).
Někdy se během léčby může vyskytnout neškodné žluté zabarvení kůže, moči a některých typů
měkkých kontaktních čoček.
Velmi vzácně a bez ohledu na dávku se mohou vyskytnout poruchy krve, zánět jater, zánět slinivky,
onemocnění nervů, kopřivka, zánět kůže, onemocnění ledvin, plicní poruchy (dušnost, kašel) a
potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální
nekrolýza) (viz bod 2). Může též dojít k přechodné poruše plodnosti u mužů, která se upraví po
vysazení léku.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí, zvláště pak při výskytu
horečky, bolestí v krku, zvýšené tělesné teploty nebo změn kůže, se o dalším užívání (podávání dětem)
poraďte neprodleně s lékařem.Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek Sulfasalazin K uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Sulfasalazin K obsahuje

- Léčivou látkou je sulfasalazinum cum povidono 535 mg ( což odpovídá sulfasalazinum 500 mg)
v jedné tabletě.
- Dalšími složkami jsou, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát (E572) a koloidní bezvodý oxid
křemičitý v jádru tablety a hypromelosa (E464) a propylenglykol (E1520) v potahové vrstvě
tablety.

Jak přípravek Sulfasalazin K vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou kulaté, hnědo-žluté, nepatrně konvexní tablety se zkosenými hranami,
potažené bezbarvým filmem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
19.9.2012

Recenze

Recenze produktu SULFASALAZIN K 50X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SULFASALAZIN K 50X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze