Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

STRATTERA 25 MG 56X25MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 42930

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Kód výrobku: 42930
Kód EAN: 5909990568697
Kód SÚKL: 23867
Držitel rozhodnutí: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Přípravek Strattera je lék, který nepůsobí stimulačně a používá se k léčbě nedostatku pozornosti a hyperkinetické poruchy (HKP - ADHD) u dětí ve věku 6 let a starších a u dospívajících, jako součást komplexního léčebného programu, který může zahrnovat také psychologická, vzdělávací a sociální opatření.

Příbalový leták

1/14 

sp.zn. sukls32089/2015 

Příbalová informace – informace pro uživatele 

 

STRATTERA 10 mg 
STRATTERA 18 mg 
STRATTERA 25 mg 
STRATTERA 40 mg 
STRATTERA 60 mg  
STRATTERA 80 mg 

STRATTERA 100 mg 

tvrdé tobolky 
atomoxetinum 

 

Důležité informace, které byste měl(a) znát o Vašem léčivém přípravku 
 
Tento léčivý přípravek je určen k léčbě ADHD 

  ADHD je zkratka pro onemocnění, které se česky nazývá "hyperkinetická porucha" anebo "porucha 

pozornosti s hyperaktivitou" (anglicky Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 

  Tento přípravek pomáhá Vaší mozkové aktivitě. Může Vám pomoci zlepšit pozornost, lépe se 

soustředit a jednat méně impulzivně. 

  Společně s tímto přípravkem potřebujete při léčbě ADHD také další pomoc. 
 
Více informací naleznete v bodu 1. 
 
Před zahájením užívání tohoto přípravku informujte svého lékaře, pokud: 

  máte duševní problémy 

  máte potíže se srdcem nebo krevním oběhem 

  máte závažné problémy s cévami v mozku, jako je cévní mozková příhoda  
 
Více informací naleznete v bodu 2. 
 
Při užívání tohoto přípravku: 

  Pravidelně navštěvujte svého lékaře. Je to nutné, aby lékař mohl zkontrolovat, jak přípravek účinkuje. 

  Nepřestávejte přípravek užívat, aniž byste o tom nejdříve promluvil(a) se svým lékařem. 

  Pokud užíváte přípravek déle než jeden rok, může lékař přípravek vysadit, aby vyzkoušel, jestli jej 

ještě stále potřebujete. 

  Nejčastější nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou: 

bolest hlavy, bolest břicha, ztráta pocitu hladu, nevolnost nebo zvracení, pocit ospalosti, zvýšený 
krevní tlak, zrychlený srdeční tep (pulz). 

  Nejčastější nežádoucí účinky u dospělých jsou: 

nevolnost, sucho v ústech, bolest hlavy, ztráta pocitu hladu, nespavost, zvýšený krevní tlak, zrychlený 
srdeční tep (pulz). 
 

Více informací naleznete v bodech 3 a 4. 
 
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud: 

  u Vás dojde ke změnám nálady nebo toho, jak se cítíte 

  cítíte jakýkoli problém se srdcem, např. rychlý nebo neobvyklý srdeční rytmus 
 
Více informací naleznete v bodech 2 a 4. 

2/14 

 
Příbalová  informace  dále  obsahuje  podrobné  údaje  a  další  důležité  informace  týkající  se 
bezpečného a účinného užívání tohoto přípravku. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Tato příbalová informace je rozdělena do několika částí: 
Části 1 až 6 jsou určeny rodičům a opatrovníkům.  
Poslední část je určena speciálně pro děti a dospívající.  
Nicméně všechny části jsou  napsány tak, aby si je mohly přečíst i děti a dospívající, kteří užívají tento 
přípravek. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
 
1. 

Co je přípravek Strattera a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Strattera užívat 

3. 

Jak se přípravek Strattera užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Strattera uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Strattera a k čemu se používá 

 
K čemu se přípravek používá 
Přípravek Strattera obsahuje atomoxetin a používá se k léčbě hyperkinetické poruchy, také zvané porucha 
pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Používá se: 

- u dětí ve věku 6 let a starších 
- u dospívajících 
- u dospělých 

Přípravek se používá pouze jako součást celkové léčby onemocnění, která vyžaduje také léčbu bez užívání 
léků, jako je poradenství a psychoterapie.  
 
Není určen k léčbě ADHD u dětí mladších 6 let, protože není známo, jestli je tento lék u takto malých dětí 
účinný a bezpečný. 
 
U dospělých je přípravek Strattera užíván k léčbě ADHD, pokud jsou příznaky tohoto onemocnění velmi 
obtěžující  a  ovlivňují  Váš  pracovní  nebo  společenský  život,  a  pokud  jste  měl(a)  příznaky  tohoto 
onemocnění již v dětství.  
 
Jak přípravek účinkuje 
Přípravek Strattera zvyšuje množství noradrenalinu v mozku. Noradrenalin je tělu vlastní chemická látka 
zvyšující pozornost a snižující impulzivitu a nadměrnou aktivitu u pacientů s ADHD. Tento přípravek byl 
předepsán  s cílem  pomoci zvládat  projevy  ADHD.  Tento  přípravek  není stimulant (psychoaktivní látka, 
která vyvolává dočasné zlepšení duševních nebo tělesných funkcí), a proto není návykový. 
 

3/14 

Po  zahájení  léčby  tímto  přípravkem  může  trvat  několik  týdnů,  než  dojde  k úplnému  zlepšení  Vašich 
příznaků. 
 
O ADHD  
Děti a dospívající s ADHD mají problém: 

-  zůstat klidně sedět 
-  soustředit se 

Není to jejich vina, že mají tyto potíže. Mnoho dětí a dospívajících s tím má problémy. V případě ADHD 
to však může způsobit problémy v každodenním životě. Děti a dospívající s ADHD mohou mít potíže 
s učením a domácími úkoly. Mají problémy s chováním doma, ve škole i na dalších místech. ADHD však 
neovlivňuje inteligenci dítěte nebo dospívajícího. 
 
Dospělí s ADHD mají stejné potíže jako děti, což se může projevit v oblastech, jako je: 

  práce  

  vztahy 

  nízká sebedůvěra 

  problémy se vzděláváním 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Strattera užívat 

 
NEUŽÍVEJTE přípravek Strattera jestliže: 
-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

-  jste  v posledních  dvou  týdnech  užíval(a)  lék  nazývaný  inhibitor  monoaminoxidázy  (IMAO,  např. 

fenelzin).  IMAO  se  někdy  používají  k léčbě  deprese  a  dalších  psychických  problémů.  Společné 
užívání přípravku Strattera a IMAO by mohlo vyvolat závažné nežádoucí účinky, které mohou být i 
život  ohrožující.  Rovněž  je  třeba  vyčkat  nejméně  14  dní  poté,  co  jste  přestal(a)  užívat  přípravek 
Strattera, než začnete užívat některý IMAO. 

-  máte oční onemocnění zvané glaukom s uzavřeným úhlem (zelený zákal - zvýšený nitrooční tlak). 
-  máte závažné problémy se srdcem, které mohou být ovlivněny zvýšením krevního tlaku a/nebo pulzu, 

což může být způsobeno přípravkem Strattera. 

-  máte závažné problémy s cévami v mozku - jako jsou cévní mozková příhoda, výduť a zeslabení části 

cévy (aneurysma) nebo úzké či ucpané cévy. 

-  máte nádor nadledvin (feochromocytom). 
 
Neužívejte  přípravek  Strattera,  pokud  se  Vás  týká  cokoli  z výše  uvedeného.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
promluvte před zahájením užívání přípravku Strattera se svým lékařem nebo lékárníkem. Je to proto, že 
přípravek Strattera by mohl tyto problémy zhoršit. 
 
Upozornění a opatření 
Dospělí  i  děti  mají  být  seznámeni  s  následujícími  upozorněními  a  opatřeními.  Před  užitím  přípravku 
Straterra se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 
-  uvažujete o sebevraždě, nebo pokusu o sebevraždu. 
-  máte problémy se srdcem (včetně srdečních vad) nebo máte zrychlený srdeční tep. Přípravek Strattera 

může  zrychlovat  srdeční  tep  (pulz).  U  pacientů  se  srdečními  vadami  byly  hlášeny  případy  náhlého 
úmrtí.  

-  máte vysoký krevní tlak. Přípravek Strattera může zvyšovat krevní tlak. 
-  máte nízký krevní tlak. Přípravek Strattera může u osob s nízkým krevním tlakem způsobovat závratě 

nebo mdloby. 

-  máte potíže s náhlými změnami krevního tlaku nebo tepové frekvence. 

4/14 

-  trpíte onemocněním srdce nebo oběhové soustavy nebo jste prodělal(a) v minulosti cévní mozkovou 

příhodu. 

-  máte potíže s játry. Můžete potřebovat nižší dávku. 
-  máte psychotické příznaky zahrnující halucinace (jako například slyšení hlasů nebo vidění věcí tam, 

kde nejsou), víra v nepravdivé věci (bludy), nebo podezíravost. 

-  máte mánii (pocit povznesené nálady nebo nadměrné vzrušení, které způsobuje nezvyklé chování) a 

neklid. 

-  máte agresivní pocity. 
-  máte nepřátelské a zlostné pocity. 
-  trpíte  nebo  jste  v minulosti  trpěl(a)  epilepsií  nebo  jste  prodělal(a)  záchvaty  (křeče)  z jakýchkoli 

důvodů. Přípravek Strattera může vést ke zvýšení četnosti záchvatů. 

-  máte neobvyklé nálady (střídání nálad) nebo pocity smutku. 
-  máte obtížně kontrolovatelné opakované záškuby různých částí těla, anebo opakujte zvuky a slova. 
 
Před  zahájením  léčby  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka,  pokud  se  Vás  týká  kterýkoli  z výše 
uvedených stavů. Je to proto, že Strattera může tyto problémy zhoršit. Váš lékař bude chtít sledovat, jak na 
Vás přípravek působí. 
 
Vyšetření, která provede lékař před zahájením užívání přípravku Strattera  
Tato vyšetření mají pomoci rozhodnout, zda je přípravek Strattera pro Vás vhodný. 
 
Váš lékař bude měřit: 
-  krevní tlak a tepovou frekvenci (pulz) před zahájením a dále v průběhu léčby přípravkem Strattera  
-  u dětí a dospívajících tělesnou výšku a tělesnou hmotnost v průběhu léčby přípravkem Strattera 

 

Váš lékař s Vámi probere: 
-  jaké další léčivé přípravky užíváte 
-  zda ve Vaší rodině došlo k náhlému nevysvětlitelnému úmrtí 
-  zda Vy nebo někdo ve Vaší rodině má jiný zdravotní problém (jako jsou potíže se srdcem) 
 
Je důležité, abyste poskytl(a) co nejvíce informací. Pomůže to Vašemu lékaři rozhodnout, zda je přípravek 
Strattera pro Vás vhodný. Před zahájením užívání tohoto přípravku se může Váš lékař rozhodnout provést 
další vyšetření. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Strattera: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. To zahrnuje také léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Váš 
lékař  rozhodne,  zda  můžete  užívat  přípravek  Strattera  s ostatními  svými  léky  a  v některých  případech 
může lékař chtít upravit dávku, nebo ji zvyšovat mnohem pomaleji. 
 
Neužívejte  přípravek  Strattera  společně  s přípravky  nazývanými  IMAO  (tzv.  inhibitory 
monoaminoxidázy), které se používají k léčbě deprese. Viz část 2 „Neužívejte přípravek Strattera“. 
 
Pokud užíváte další léčivé přípravky, Strattera může ovlivnit jejich účinek nebo může způsobit nežádoucí 
účinky.  Před  zahájením  užívání  přípravku  Strattera  zkontrolujte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem,  zda 
užíváte některý z následujících přípravků: 

 

léky zvyšující krevní tlak nebo léky používané ke kontrole krevního tlaku 

 

léky jako jsou antidepresiva, např. imipramin, venlafaxin a mirtazapin, fluoxetin a paroxetin 

 

některé léky určené k léčbě rýmy nebo nachlazení, které mohou ovlivnit krevní tlak. Je důležité se 
při jejich pořízení poradit s lékárníkem. 

 

některé léky používané k léčbě duševních poruch  

5/14 

 

léky, u kterých je známo, že zvyšují riziko záchvatů 

 

některé léky mohou způsobit, že Strattera zůstává v těle déle, než je obvyklé (jako je chinidin a 
terbinafin) 

 

salbutamol (lék určený k léčbě astmatu), pokud je podaný ústy, nebo ve formě injekce může 
způsobit pocit rychlého tlukotu srdce. To však nezhorší astma. 
 

Léky uvedené níže mohou vézt ke zvýšení rizika abnormálního (neobvyklého) srdečního rytmu, pokud se 
užívají společně s přípravkem Strattera: 
-  léky používané ke kontrole srdečního rytmu  
-  léky měnící koncentraci solí v krvi  
-  léky pro léčbu a prevenci malárie 
-  některá antibiotika (jako jsou erythromycin a moxifloxacin)  
 
Pokud  si  nejste  jisti,  zda  lék,  který  užíváte,  patří  mezi  uvedené  přípravky,  kontaktujte  před  zahájením 
užívání přípravku Strattera svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Těhotenství a kojení 
Není známo, zda tento léčivý přípravek může ovlivnit nenarozené dítě, nebo zda přechází do mateřského 
mléka.  
-  tento přípravek by v těhotenství neměl být užíván, pokud to tak nedoporučí lékař. 
-  jestliže kojíte, měla byste se buď užívání tohoto přípravku vyvarovat, nebo přerušit kojení.  
 
Pokud: 
-  jste těhotná nebo kojíte 
-  se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujte otěhotnět 
-  plánujete kojit své dítě 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po užití přípravku Strattera se můžete cítit unavený(á), ospalý(á) nebo mít závratě. Při řízení auta nebo při 
práci  se  stroji  musíte  být  opatrný(á)  do  doby,  než  budete  vědět,  jak  na  Vás  přípravek  Strattera  působí. 
Pokud se cítíte unavený(á), ospalý(á), nebo máte závratě, neměl(a) byste řídit ani obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Strattera 
Tobolky přípravku Strattera neotevírejte, jejich obsah může dráždit oči. Pokud se obsah tobolky dostane 
do kontaktu s okem, postižené oko ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Co nejdříve 
by měly být omyty vodou také ruce a jakékoli další části těla, které mohly být přípravkem zasaženy. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Strattera užívá 

 
-  vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. To je obvykle jednou nebo dvakrát denně (ráno 
a pozdě odpoledne nebo časně večer). 

-  Děti by neměly tento lék užívat bez pomoci dospělého. 
-  pokud  užíváte  přípravek  Strattera  jednou  denně  a  pociťujete  nespavost  nebo  nevolnost,  Váš  lékař 

může dávkování změnit na dvakrát denně. 

-  tobolky mají být užity vcelku, s jídlem nebo bez jídla. 
-  tobolky  se  nesmí  otevírat  a  obsažený  prášek  se  nesmí  z tobolek  vysypat  a  užívat  žádným  jiným 

způsobem. 

-  pravidelné užívání přípravku vždy v určitou denní dobu Vám pomůže na dávku nezapomenout. 

6/14 

 
Jak velkou dávku užívat 
Děti a dospívající (6 let a starší) 
Váš lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku Strattera budete užívat - tuto dávku vypočítá z Vaší tělesné 
hmotnosti.  Léčbu  zahájí  obvykle  nejprve  nižší  dávkou,  kterou  bude  postupně  zvyšovat  až  na  dávku 
přípravku Strattera, kterou potřebujete, podle Vaší tělesné hmotnosti 
 
-  Tělesná hmotnost do 70 kg: celková denní zahajovací dávka je 0,5 mg na 1 kg tělesné hmotnosti po 

dobu nejméně 7 dnů. Lékař se potom  může rozhodnout dávku  zvýšit na  obvyklou udržovací dávku 
přibližně 1,2 mg na kg tělesné hmotnosti za den. 

-  Tělesná hmotnost nad 70 kg: celková denní zahajovací dávka je 40 mg po dobu nejméně 7 dnů. Lékař 

se  potom  může  rozhodnout  dávku  zvýšit  na  obvyklou  udržovací  dávku  80  mg  za  den.  Maximální 
denní dávka, kterou Vám lékař předepíše, je 100 mg. 

 
Dospělí: 
-  podávání přípravku Strattera by mělo být zahájeno celkovou denní dávkou 40 mg po dobu nejméně 7 

dnů. Lékař se potom může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací dávku 80 mg až 100 mg 
za den. Maximální denní dávka, kterou Vám lékař předepíše, je 100 mg. 

 
Lékař Vám může předepsat nižší dávku, pokud máte problémy s játry. 
 
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Strattera,  než  jste  měl(a),  kontaktujte  ihned  svého  lékaře  nebo 
pohotovost  nejbližšího  zdravotnického  zařízení  a  oznamte  jim,  kolik  tobolek  jste  si  vzal(a).  Nejčastěji 
hlášené  příznaky  spojené  s předávkováním  jsou  zažívací  a  trávicí  příznaky,  spavost,  závratě,  třes  a 
abnormální chování.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Strattera 
Jestliže jste zapomněl(a) vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve. Nesmíte si však vzít během 24 hodin 
větší  dávku,  než  je  Vaše  celková  denní  dávka.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Strattera 
Při přerušení léčby přípravkem Strattera obvykle nedochází k žádným nežádoucím účinkům, ale mohou se 
znovu objevit příznaky Vašeho ADHD. Než léčbu ukončíte, měl(a) byste to konzultovat se svým lékařem.  
 
Vyšetření, které provede lékař v průběhu užívání přípravku Strattera  
Váš lékař provede některá kontrolní vyšetření 
-  před zahájením užívání – aby mohl ověřit, že je přípravek Strattera bezpečný a bude pro Vás přínosem. 
-  po zahájení léčby – budou prováděny nejméně každých 6 měsíců, pravděpodobně častěji. 
 
Kontrolní vyšetření budou prováděna také vždy při změně dávky. Tato vyšetření budou zahrnovat: 
-  měření tělesné výšky a tělesné hmotnosti u dětí a dospívajících 
-  měření krevního tlaku a tepové frekvence 
-  kontrola, zda máte nějaký problém, nebo zda u Vás při užívání přípravku Strattera nedošlo ke zhoršení 

nežádoucích účinků 

 
Dlouhodobá léčba 
Přípravek Strattera není nutné užívat navždy. Pokud užíváte přípravek Strattera déle než jeden rok,  Váš 
lékař zkontroluje léčbu a posoudí, zda je užívání přípravku nadále nutné.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

7/14 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u  každého.  Ačkoli  u  některých  jedinců  dojde  k výskytu  nežádoucích  účinků,  většině  lidí  přípravek 
Strattera pomáhá. Váš lékař s Vámi tyto nežádoucí účinky probere. 
 
Některé  nežádoucí  účinky  mohou  být  závažné.  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  některý  z níže  uvedených 
nežádoucích účinků, vyhledejte ihned svého lékaře.
 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)  
-  velmi rychlý tlukot srdce nebo podobné pocity, abnormální srdeční rytmus 
-  sebevražedné myšlenky nebo pocity 
-  agresivní pocity 
-  nepřátelské nebo zlostné pocity 
-  rychlé kolísání nebo změny nálad 
-  závažné alergické reakce s příznaky, jako jsou: 

-  otok obličeje a hrdla 
-  ztížené dýchání 
-  kopřivka (malé vyvýšené a svědivé skvrny na kůži) 

-  záchvaty 
-  psychotické  příznaky  včetně  halucinací  (slyšení  hlasů  nebo  vidění  věcí,  tam  kde  nejsou),  víry  v 

nepravdivé věci (bludy), nebo podezíravosti 

 
Děti a dospívající mladší 18 let mají zvýšené riziko nežádoucích účinků, jako jsou: 
-  sebevražedné myšlenky nebo pocity (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 
-  rychlé kolísání nebo změny nálad (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 
 
Dospělí mají snížené riziko (
mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000) nežádoucích účinků, jako jsou: 
-  záchvaty 
-  psychotické  příznaky  včetně  halucinací  (slyšení  hlasů  nebo  vidění  věcí,  tam  kde  nejsou),  víry  v 

nepravdivé věci (bludy), nebo podezíravosti 

 
Vzácně (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)  
-  poškození jater 
 
Přestaňte  užívat  přípravek  Strattera  a  kontaktujte  ihned  svého  lékaře,  jestliže  máte  některý 
z následujících příznaků:  
-  tmavá moč 
-  zažloutlá kůže nebo zažloutlé bělmo očí 
-  bolestivá citlivost na tlak v pravé horní části břicha pod žebry 
-  nevysvětlitelná nevolnost (pocit na zvracení) 
-  unavenost 
-  svědění 
-  příznaky podobné počátku chřipky  
 

8/14 

Další hlášené nežádoucí účinky zahrnují následující. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud 
dojde k jejich zhoršení. 
 

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10) 

DĚTI STARŠÍ 6 LET A DOSPÍVAJÍCÍ 

DOSPĚLÍ 

bolest hlavy 

bolest břicha  

snížení chuti k jídlu (ztráta pocitu hladu) 

nevolnost nebo zvracení  

ospalost 

zvýšení krevního tlaku 

zrychlení tepové frekvence (pulz) 

 

U  většiny  pacientů  tyto  účinky  po  nějaké  době 
vymizí. 

 

nevolnost  

sucho v ústech  

bolest hlavy 

snížení chuti k jídlu (ztráta pocitu hladu) 

problémy s usínáním, nespavost a brzké 

probouzení se 

zvýšení krevního tlaku 

zrychlení tepové frekvence (pulz) 

 

9/14 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

 

DĚTI STARŠÍ 6 LET A DOSPÍVAJÍCÍ

 

DOSPĚLÍ

 

- podrážděnost a neklid 
- problémy se spánkem včetně časného probouzení 

se 

- deprese 
- pocit smutku a beznaděje 
- pocit úzkosti 
- tiky 
- rozšířené zorničky (tmavý střed oka) 
- závratě 
- zácpa 
- nechutenství 
- žaludeční nevolnost, trávicí potíže 
- oteklá, zarudlá a svědivá kůže 
- vyrážka 
- pocit lenosti (letargie) 
- bolest na hrudi  
- únava 
- úbytek tělesné hmotnosti 
 

- pocit neklidu 
- snížení zájmu o sex 
- poruchy spánku 
- deprese 
- pocit smutku a beznaděje 
- pocit úzkosti 
- závratě 
- abnormální chuť, nebo změny chuti, které 

přetrvávají  

- třes 
- brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou 
- spavost, ospalost, pocit únavy 
- zácpa 
- bolest žaludku 
- trávicí potíže 
- plynatost 
- zvracení 
- návaly horka nebo zrudnutí 
- velmi rychlý tlukot srdce nebo takový pocit 
- oteklá, zarudlá a svědivá kůže 
- zvýšené pocení 
- vyrážka 
- problémy s močením, jako je neschopnost močit, 

časté nebo opožděné močení, či bolest při močení 

- zánět prostaty (prostatitida) 
- bolesti třísel u mužů 
- neschopnost dosáhnout erekce 
- obtížné dosažení erekce 
- opožděný orgasmus  
- obtížné udržení erekce 
- křeče při menstruaci 
- nedostatek síly nebo energie 
- únava 
- pocit lenosti (letargie) 
- zimnice  
- pocity podrážděnosti, nervozity 
- pocit žízně 
- úbytek tělesné hmotnosti 

 

10/14 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

 

DĚTI STARŠÍ 6 LET A DOSPÍVAJÍCÍ

 

DOSPĚLÍ

 

-  mdloby 
-  třes 
-  migréna 
-  rozmazané vidění 
-  abnormální pocity na kůži, jako je pálení, svědění, 

svědění, nebo brnění  

-  brnění nebo pocit znecitlivění rukou nebo nohou 
-  záchvaty 

- velmi rychlý tlukot srdce nebo takový pocit 

(prodloužení QT intervalu) 

- dušnost 

-  zvýšená míra pocení 
-  svědění kůže 

- nedostatek síly nebo energie 
 

-  neklid 
-  tiky 
-  mdloby 
-  migréna 
-  rozmazané vidění  
-  abnormální srdeční rytmus (prodloužení QT 

intervalu) 

-  pocity chladu prstů na rukou a nohou 
-  bolest na hrudi 
-  dušnost 
-  vyvýšená červená svědivá vyrážka (kopřivka) 
-  svalové křeče 
-  nucení na močení 
-  abnormální orgasmus nebo neschopnost dosáhnout 

orgasmu  

-  nepravidelná menstruace 
-  selhání ejakulace 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

 

DĚTI STARŠÍ 6 LET A DOSPÍVAJÍCÍ

 

DOSPĚLÍ

 

špatný krevní oběh způsobující zblednutí a 
znecitlivění prstů na rukou a nohou (Raynaudův 
syndrom)

 

-  problémy s močením, jako je časté nebo 

zadržované močení, bolest při močení 

-  prodloužená a bolestivá erekce 

bolesti v tříslech u chlapců

 

špatný krevní oběh způsobující zblednutí a 
znecitlivění prstů na rukou a nohou (Raynaudův 
syndrom)

 

-  prodloužená a bolestivá erekce 

 

Účinky na růst 
U některých dětí došlo po zahájení léčby přípravkem Strattera ke zpomalení růstu (tělesné výšky a tělesné 
hmotnosti). Při dlouhodobé léčbě nicméně děti dosáhly  opět tělesné výšky a tělesné hmotnosti normální 
pro jejich  věk.  Lékař  bude  v průběhu léčby  sledovat  tělesnou  výšku  a  tělesnou hmotnost Vašeho dítěte. 
Pokud Vaše dítě neroste nebo nepřibývá na váze podle předpokladu, Váš lékař může změnit dávku, nebo 
léčbu přípravkem Strattera dočasně přerušit. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

11/14 

5. 

Jak přípravek Strattera uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  krabičce  a  blistru  za 
"Použitelné do:" nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Strattera 10, 18, 25, 40, 60, 80 a 100 mg tvrdé tobolky obsahuje: 

-  léčivou látkou v tobolkách přípravku Strattera je atomoxetini hydrochloridum. Jedna tvrdá tobolka 

obsahuje atomoxetini hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 10 mg, 18, mg, 25 mg, 40 mg, 
60 mg, 80 mg, nebo 100 mg. 

-  Pomocnými látkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob a dimetikon. 
-  Pouzdro  tobolky  obsahuje  natrium-lauryl-sulfát  a  želatinu.  Barviva  použitá  na  pouzdro  tobolky 

jsou: 

žlutý oxid železitý E172 (18 mg, 60 mg, 80 mg  a 100 mg) 
oxid titaničitý E171 (10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg  a 100 mg) 
indigokarmín E132 (25 mg, 40 mg a 60 mg) 
červený oxid železitý E172 (80 mg a 100 mg) 
černý inkoust (obsahující šelak a černý oxid železitý E172) 

 
Jak přípravek Strattera vypadá a co obsahuje toto balení 
Tvrdé tobolky 10 mg (bílé, s potiskem Lilly 3227/10 mg, dlouhá přibližně 15,5-16,1 mm) 
Tvrdé tobolky 18 mg (zlaté/bílé, s potiskem Lilly 3238/18 mg, dlouhá přibližně 15,5-16,1 mm) 
Tvrdé tobolky 25 mg (modré/bílé, s potiskem Lilly 3228/25 mg, dlouhá přibližně 15,5-16,1 mm) 
Tvrdé tobolky 40 mg (modré, s potiskem Lilly 3229/40 mg, dlouhá přibližně 15,5-16,1 mm) 
Tvrdé tobolky 60 mg (modré/zlaté, s potiskem Lilly 3236/60 mg, dlouhá přibližně 17,5-18,1 mm) 
Tvrdé tobolky 80 mg (hnědé/bílé, s potiskem Lilly 3250/80 mg, dlouhá přibližně 17,5-18,1 mm) 
Tvrdé tobolky 100 mg (hnědé, s potiskem Lilly 3251/100 mg, dlouhá přibližně 19,2-19,8 mm) 
 
Tobolky přípravku Strattera jsou k dispozici v baleních se 7, 14, 28 nebo 56 tobolkami. Na trhu nemusí 
být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, 18600 Praha 8, Česká republika 
 
Výrobce: 
Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španělsko 
 
Strattera je obchodní známka společnosti Eli Lilly and Company Limited. 
 
Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy: 

12/14 

Belgie,  Dánsko,  Estonsko,  Finsko,  Chorvatsko,  Island,  Irsko,  Itálie,  Kypr,  Lotyšsko,  Lichtenštejnsko, 
Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie: Strattera. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.5.2015. 

 
 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv na adrese:

 http://www.sukl.cz. 

13/14 

<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

 
Informace pro děti a dospívající 
Tato informace ti pomůže získat hlavní informace o léku, který se jmenuje Strattera. 
Pokud tě nebaví číst, někdo z dospělých, jako třeba tvoje matka, otec nebo opatrovník, ti ji může přečíst a 
odpovědět ti na otázky.  
Může pro tebe také být jednodušší, když si to přečteš postupně po menších částech.  
 
Proč jsem dostal tento lék?  
Tento lék pomáhá dětem a dospívajícím, kteří mají poruchu nazývanou „ADHD“.  

  ADHD u tebe může způsobit, že:  

- příliš pobíháš  
- nemůžeš udržet pozornost  
- děláš věci příliš rychle bez přemýšlení, co se pak stane 

  ovlivňuje to učení, jak se přátelíš s kamarády a jak o sobě přemýšlíš. Za tuto poruchu nemůžeš.  

 
Když užíváš tento lék  

  kromě užívání tohoto léku dostaneš také další podporu, abys lépe zvládal(a) svoje ADHD – jako třeba 

možnost promluvit si s odborníkem na léčbu ADHD  

  tento lék by ti měl pomoci, ale ADHD nevyléčí.  

  několikrát za rok budeš muset jít ke svému lékaři na kontrolu. Ten se ujistí, zda lék účinkuje správně 

a zda rosteš a vyvíjíš se tak, jak máš.  

  děvčata musí svému lékaři ihned říct, pokud si myslí, že mohou být těhotné. Nevíme totiž, jak tento 

lék působí na nenarozené dítě. Pokud jsi sexuálně aktivní, prober se svým lékařem užívání 
antikoncepce.  

 
Někteří lidé tento lék užívat nemohou  
Tento lék nemůžeš užívat, pokud:  

  v posledních dvou týdnech užíváš léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), např. 

fenelzin  

  máš nemoc oka nazývanou glaukom s uzavřeným úhlem (zvýšený tlak v oku) 

  máš závažné problémy se srdcem  

  máš závažné problémy s cévami v mozku  

  máš nádorové onemocnění nadledvin 

 
Někteří lidé musí prodiskutovat se svým lékařem, než začnou tento lék užívat  
Budeš potřebovat probrat se svým lékařem, pokud:  

  jsi těhotná, nebo kojíš  

  užíváš jiné léky – tvůj lékař musí vědět o všech lécích, které užíváš 

  máš myšlenky, že ublížíš sobě nebo někomu jinému 

  máš problémy s příliš rychle anebo nepravidelně tlukoucím srdcem, i když se zrovna nenamáháš 

  slyšíš hlasy nebo vidíš věci, které ostatní lidé nevidí a neslyší 
  máš problém s tím, že se rychle rozčílíš 

Jak budu svůj lék (tobolky) užívat?  

  Lék celý zapij trochou vody, lze ho užívat jak s jídlem, tak bez jídla.  

  Neotvírej tobolky. Pokud se tobolka rozbije a její obsah se ti dostane na kůži nebo do očí, vyhledej 

ihned pomoc dospělého. 

  Lékař ti řekne, kolikrát denně máš svůj lék užívat.  

  Svůj lék užívej pravidelně každý den ve stejnou dobu, pomůže ti to na něj nezapomenout. 

14/14 

  Nepřestávej svůj lék užívat, pokud jsi o tom nehovořil(a) se svým lékařem 

 
Možné nežádoucí účinky 
 
Nežádoucí účinky jsou nechtěné účinky, ke kterým může dojít, když užíváš nějaký lék. Pokud se ti přihodí 
některý  z následujících,  řekni  to  hned  dospělému,  kterému  důvěřuješ.  Může  být  nutné  to  pak  oznámit 
lékaři. Hlavní příhody, ke kterým může dojít, jsou: 

  tvoje srdce tluče rychleji než obvykle  

  pocit deprese a smutku, nebo úmysl si ublížit 

  cítíš se být agresivní  

  cítíš se velmi nešťastný(á) nebo máš jinou náladu než obvykle (střídání nálad) 

  máš příznaky alergické reakce, jako je vyrážka, svědění nebo puchýře na kůži, otékání obličeje, rtů, 

jazyka nebo jiných částí těla, rychle se zadýcháš, sípeš nebo máš potíže s dýcháním  

  záchvaty křečí 

  pozoruješ, cítíš nebo slyšíš věci, které ostatní lidé nevnímají 

  poškození jater: bolest břicha, které je citlivé na dotek (tlak) na pravé straně, hned pod žebry 

 

Protože tento lék může také způsobovat ospalost, je důležité se vyhýbat sportům jako jízda na koni,  na 

kole, plavání, nebo lezení po stromech. Mohl(a) bys ublížit sobě nebo ostatním.  
 
Pokud  se  při  užívání  tohoto  léku  kdykoli  necítíš  dobře,  řekni  to  ihned  dospělému,  kterému 
důvěřuješ. 
 
Další věci k zapamatování  

  svůj lék uchovávej na bezpečném místě tak, aby jej nemohl vzít někdo jiný, zvláště mladší bratři nebo 

sestry.  

  tento lék je pouze pro tebe – nikdy jej nikomu jinému nedávej. Tobě může pomoc, ale někomu 

jinému by mohl ublížit.  

  pokud si lék zapomeneš vzít, neber si příště dvě tobolky. Vezmi si příště pouze jednu tobolku, jako 

obvykle.  

  Pokud si vezmeš více tablet, než máš, ihned to řekni svým rodičům nebo opatrovníkům.  

  Je důležité neužívat příliš mnoho léku, mohl(a) bys onemocnět.  

  Nepřestávej užívat svůj lék, pokud ti to neřekne tvůj lékař. 

 
Koho se mám zeptat, pokud něčemu nerozumím?  
Tvoje matka, otec, opatrovník, lékař, zdravotní setra nebo lékárník ti budou schopni pomoci.  
 

Recenze

Recenze produktu STRATTERA 25 MG 56X25MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu STRATTERA 25 MG 56X25MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám