Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

STADAPRESS 20/12,5 MG 50 Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 35674

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 35674
Kód EAN:
Kód SÚKL: 16623
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u pacientů, jejichž krevní tlak nemohl být dostatečně snížen samotným quinaprilem. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

 

1/11 

sp. zn. sukls161636/2014 
  

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

STADAPRESS 10/12,5 mg  
STADAPRESS 20/12,5 mg 

potahované tablety  

quinaprilum a hydrochlorothiazidum 

 
 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-        Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  nebo   

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Stadapress a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stadapress užívat  

3. 

Jak se přípravek Stadapress užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Stadapress uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Stadapress a k čemu se používá   

 
Přípravek Stadapress
 obsahuje dvě léčivé látky (substance, které mohou zlepšit Vaše příznaky):  

  chinapril  

a  

  hydrochlorothiazid. 

 
Chinapril patří do skupiny léků nazývaných antihypertenziva. Antihypertenziva jsou léky užívané na 
léčbu vysokého krevního tlaku. 
 
Chinapril  je  typ  antihypertenziva  nazývaný  ACE  inhibitor  (inhibitor  angiotenzin  konvertujícího 
enzymu).  ACE  inhibitor  snižuje  krevní  tlak  zablokováním  substance  nazývané  angiotenzin. 
Angiotenzin zužuje krevní cévy.  Zablokování angiotenzinu způsobí, že cévy se mohou roztáhnout a 
tak se sníží krevní tlak. 
 
Hydrochlorothiazid  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  diuretika.  Diuretika  působí  močopudně  a  tak 
snižují krevní tlak. 
 
Obě  léčivé  látky  v přípravku  Stadapress  současně  snižují  krevní  tlak.  Přípravek  s těmito  dvěma 
léčivými látkami má lepší účinek než léčivé látky samotné. 
 
Přípravek Stadapress se užívá: 
-  K léčbě esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak bez známé příčiny). 
-  Přípravek Stadapress se neužívá při léčbě esenciální hypertenze jako lék první volby. Přípravek se 

užívá u pacientů, jejichž krevní tlak nemohl být dostatečně snížen samotným chinaprilem.  

 

 

2/11 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stadapress užívat  

 
Neužívejte přípravek Stadapress 

  jestliže jste alergický(á) na  

o

  chinapril-hydrochlorid,  

o

  jiné inhibitory ACE (např. enalapril, ramipril, lisinopril) 

o

  hydrochlorothiazid  

o

  léky obsahující sulfonamidy  

o

  nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

  jestliže  se  u Vás  v minulosti  v souvislosti  s léčbou inhibitorem  ACE  vyskytla  závažná  alergická 

reakce. Tato reakce zahrnuje otok obličeje, paží nebo dolních končetin, rtů, jazyka nebo hrdla – to 
může způsobit dušnost nebo potíže při polykání (angioedém)  

  jestliže trpíte vrozeným nebo nevysvětlitelným otokem kůže (angioedém) 
  jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo máte problémy s močením (tzv. anurie) 
  jestliže máte těžkou poruchu funkce jater  
  jestliže jste těhotná déle než 3  měsíce. (Je ale lepší neužívat přípravek Stadapress ani v časném 

těhotenství viz bod Těhotenství a kojení) 

  jestliže máte onemocnění srdce, které způsobuje překážku výtoku krve ze srdce a tok krve v srdci 

zpomaluje. 

  jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a užíváte-li léky obsahující aliskiren 

na snížení krevního tlaku 

 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Stadapress se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem: 
 

  jestliže máte některé z níže uvedených onemocnění: 

 

   lehké nebo středně závažné onemocnění ledvin. Váš lékař Vám upraví dávku, jelikož by mohl být 

přípravek Stadapress při poruše ledvinné funkce pro Vás škodlivý. 

  zúžení cév, které zásobují krví Vaše ledviny (renální arteriální stenóza) 
  zúžení cév, které vedou krev ze srdce (stenóza srdečních chlopní) 
  obstrukční  hypertrofická  kardiomyopatie.  To  je  ztluštění  srdečního  svalu,  které  omezuje  průtok 

krve srdcem. 

  ischemická choroba srdeční (zásobování srdce krví je omezené) 
  nízký krevní tlak 
   ischemická cerebrovaskulární choroba (zásobování mozku krví je omezené) 
  závažně vysoký krevní tlak závisející na hladině reninu (zvláštní typ vysokého krevního tlaku) 
  porucha funkce jater 
  nerovnováha solí (elektrolytů) a tekutiny. To zahrnuje zejména: 

o

  abnormálně nízký objem tělesné tekutiny 

o

  nízkou hladinu sodíku, draslíku, hořčíku a chloridů, nebo vysokou hladinu draslíku a 

vápníku v krvi 

o

  pokud  trpíte  nerovnováhou  elektrolytů  nebo  tekutiny,  Váš  lékař  tuto  nerovnováhu 

napraví  ještě  před  zahájením  léčby  přípravkem  Stadapress.  K takové  nerovnováze 
může  dojít  při  velkém  zvracení  nebo  dlouhodobém  průjmu.  Jiné  příznaky  této 
nerovnováhy  mohou  být  sucho  v ústech,  žízeň,  slabost,  letargie,  ospalost,  neklid, 
bolest  svalů  nebo  křeče,  svalová  únava,  nízký  krevní  tlak,  snížená  tvorba  moči  a 
rychlý srdeční tep.  

  velmi nízký počet bílých krvinek (neutropenie/agranulocytóza) 
  dna (porucha způsobující velmi bolestivé záněty kloubů) 
  cukrovka (zvýšená hladina cukru v krvi) 

 

3/11 

  závažné srdeční selhávání (toto selhávání vyžaduje pečlivou lékařskou kontrolu). Pokud srdečním 

selháváním trpíte, Váš lékař rozhodne, zda je pro Vás léčba přípravkem Stadapress vhodná. 

  dlouhodobý suchý kašel 
  onemocnění  pojivové  tkáně  (systémové  autoimunitní  onemocnění jako je lupus  erythematodes). 

Při tomto onemocnění napadá imunitní systém různé orgány, tkáně a buňky celého těla. Závažné 
alergické reakce způsobují otok kůže (angioedém) nebo otok sliznice v ústech 

  Při  užívání  přípravku  Stadapress  se  může  objevit  náhlý  otok  střevní  stěny.  Pacienti  mohou 

pociťovat bolest břicha se zvracením nebo bez něj.  
 

Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás náhle objeví zamlžené vidění nebo ztráta 
zraku  nebo  intenzivní  bolest  oka/očí.  Tyto  obtíže  jsou  příznaky  neobvyklé  reakce,  která  má  za 
následek  poruchy  zraku  a  zvýšení  nitroočního  tlaku,  a  která  je  způsobena  jednou  z léčivých  látek 
tohoto přípravku, hydrochlorothiazidem. Pokud nejsou tyto obtíže léčeny, mohou vést k trvalé ztrátě 
zraku.  
 
 

  Jestliže podstupujete následující léčbu: 

  transplantace ledvin 
  hemodialýza (čištění krve pomocí dialyzačního přístroje) 
  vyšetření funkce příštítných tělísek 
  aferéza (odstraňuje tuk z krve) 
  imunosupresivní léčba (léky potlačující imunitní systém, např. cyklosporin). Tato léčba se užívá 

po transplantaci pro zabránění odhojení transplantovaného orgánu) 

  desenzitizační léčba (snižuje alergické reakce, např. po bodnutí vosou) 
  užívání  doplňků  draslíku  (vitamíny  a  minerály  obsahující  draslík)  nebo  stolní  sůl  obsahující 

draslík 

  užívání draslík šetřících diuretik (močopudné léky zvyšující množství vylučované moči) 
  užívání jakýchkoli léků zvyšujících hladinu draslíku v krvi (např. heparin) 
  užívání  lithia  (lék  na  psychické  poruchy)  (viz  také  bod  „Další  léčivé  přípravky  a  přípravek 

Stadapress“) 

  užívání přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku jako jsou blokátory receptorů pro angioenzin II 

(ARBs),  (také  známy  jako  sartany,  například  valsartan,  telmisartan,  irbesartan),  zejména  tehdy, 
jestliže máte problémy s ledvinami, které souvisí s cukrovkou (diabetem). 

  aliskiren 

  
Váš  lékař  by  měl  v pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů v krvi (například draslík). Viz také „Neužívejte přípravek Stadapress“. 
Vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc, jestliže se u Vás objeví následující příznaky: 

  otok obličeje, končetin, rtů, sliznic, jazyka a/nebo hrtanu, potíže s polykáním nebo dušnost. 
  zežloutnutí kůže a sliznic. 
  horečka, otoky lymfatických uzlin a/nebo zánět hrdla. 
  těžká kožní reakce (např. vyrážka s tvorbou puchýřů nebo olupováním kůže) během užívání 

přípravku Stadapress. 

 
V těchto výše uvedených případech musíte přípravek Stadapress přestat užívat a Váš lékař učiní 
příslušná léčebná opatření. 
 
 
Symptomatický nízký krevní tlak 
V některých  případech  přípravek  Stadapress  způsobí  příliš  velký  pokles  krevního  tlaku.  To  je 
pravděpodobnější,  pokud  se  Vás  týká  některý  ze  stavů  uvedených  výše.  V tomto  případě  Váš  lékař 
rozhodne o opatření ke zvýšení krevního tlaku na bezpečnou hodnotu. 
 
 

 

4/11 

Etnické rozdíly 
Pokud jste černošské rasy, přípravek Stadapress může být u Vás méně účinný, nebo se u Vás s větší 
pravděpodobností mohou objevit závažné nežádoucí účinky (např. angioedém).  
 
 
Chirurgické zákroky 
Před chirurgickými zákroky a podáním narkózy (totéž platí pro stomatologické zákroky) by měl být 
lékař/zubní  lékař  informován,  že  užíváte  přípravek  Stadapress,  neboť  v tomto  případě  existuje 
nebezpečí, že během anestezie u Vás dojde k prudkému snížení tlaku krve.  
 
Těhotenství 
Pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo že byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého 
lékaře. 
Přípravek Stadapress se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí se užívat po 3. měsící těhotenství, 
neboť by mohl, pokud byste jej v tomto období užívala, způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz 
bod Těhotenství a kojení). 
 
Antidopingový test 
Přípravek Stadapress může způsobit pozitivní výsledek antidopingového testu. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Stadapress nesmějí užívat děti a dospívající. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Stadapress 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka    o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
 
Účinek  přípravku  Stadapress  může  být  ovlivněn  nebo  sám  Stadapress  může  ovlivnit  účinek 
následujících léků: 

  tetracyklíny, trimetoprim (antibiotika) 
  léky zvyšující hladinu draslíku v krvi: 

o

  léky ředící krev (např. heparin) 

o

  doplňky draslíku nebo soli obsahující draslík 

  diuretika  (močopudné  léky,  např.  furosemid,  thiazidy,  amilorid,  spironolakton,  triamteren  a 

sulfonamidy) 

  antihypertenziva (snižují krevní tlak, např. beta-blokátory nebo ACE inhibitory) 
  nitráty (užívají se při angině pectoris, např. glyceryltrinitrát) 
  vasodilatátory (léky rozšiřující cévy) 
  lithium (léčí psychiatrické poruchy jako je bipolární porucha) 
  tricyklická antidepresiva (léčí depresi, např. amitriptylin, trimipramin) 
  anestetika (např.barbituráty  jako fenobarbital) 
  antipsychotika k léčbě duševních onemocnění (např. fenothiaziny jako chlorpromazin, thioridazin) 
  narkotika (silně působící léky proti bolesti) 
  nesteroidní  antirevmatika  (NSAID,  např.  indometacin,  ibuprofen,  kyselina  acetylosalicylová 

v dávce ≥ 3 g/den) 

  sympatomimetika  (léky  působící  na  sympatický  nervový  systém,  včetně  např.  adrenalinu, 

noradrenalinu a dopaminu) 

  inzulín (na cukrovku), perorální antidiabetika (tablety na snížení hladiny krevního cukru) 
  antacida (léky na pálení žáhy) 
  amfotericin B (na houbové infekce) 
  karbenoxolon,  glukokortikoidy  (protizánětlivé  léky,  steroidy  jako  např.  hydrokortizon, 

dexametazon nebo prednisolon) 

  adrenokortikotropní hormon (ACTH, hormon stimulující steroidy) 

 

5/11 

  projímadla (zvyšují pohyb střev) 
  vápníkové soli 
  srdeční glykosidy (léčí srdeční choroby, např. digoxin) 
  cholestyramin nebo kolestipol (snižují hladinu cholesterolu v krvi) 
  kurarový  typ  svalových  relaxancií  (např.  chlorid  tubokurarinu)  užívaných  při  chirurgických 

operacích 

  léčiva  ovlivňující  srdeční  rytmus  (prodloužení  QT  intervalu  na  EKG),  které  mohou  způsobit 

některé arytmie, včetně antiarytmik na léčbu poruch srdečního rytmu. 

  prokainamid  (podávaný  k úpravě  nepravidelného  srdečního  rytmu),  cytostatika  (k  léčbě 

zhoubných nádorů), imunosupresiva (k léčbě autoimunitních onemocnění jako Crohnova nemoc a 
revmatoidní artritida), alopurinol (k léčbě chronické dny) 

 
 
Váš lékař Vám možná bude muset změnit dávkování/nebo učinit jiná opatření: 
pokud užíváte blokátory receptorů pro angioenzin II (ARBs) nebo aliskirenu (viz také bod „Neužívejte 
přípravek Stadapress“ a  „Upozornění a opatření“. 
 
 
Přípravek Stadapress s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Stadapress lze užívat s jídlem i nalačno. 
 
Nekonzumujte  při  léčbě  přípravkem  Stadapress  alkoholické  nápoje,  jelikož  alkohol  zvyšuje  účinek 
přípravku a Váš krevní tlak může poklesnout příliš. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotenství 
Pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo že byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat.  
Za normálních okolností Vám lékař doporučí, abyste přípravek Stadapress přestala užívat dříve, než 
otěhotníte, nebo jakmile se dozvíte, že jste těhotná, a místo přípravku Stadapress Vám doporučí užívat 
jiný léčivý přípravek. Přípravek Stadapress se v těhotenství nedoporučuje užívat a nesmí se užívat po 
3.  měsíci  těhotenství,  neboť  by  mohl,  pokud  byste  jej  v  tomto  období  užívala,  způsobit  závažné 
poškození Vašeho dítěte. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte nebo že budete kojit. Kojícím matkám se užívání přípravku 
Stadapress nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  používání  přípravku  Stadapress  můžete  příležitostně  pociťovat  závratě  nebo  únavu.  V tomto 
případě neřiďte ani neovládejte stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Stadapress užívá  

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře    nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Jestliže Vám lékař předepíše užívání poloviny tablety, můžete tablety rozpůlit na 2 stejné dávky. 
 
Tablety i poloviny tablet musíte polknout celé, bez žvýkání, a zapít je sklenicí vody. Tablety můžete 
užívat před jídlem, při jídle i po jídle. Prosím, nekonzumujte při užívání přípravku současně potraviny 
s extrémně vysokým podílem tuku, ten by mohl snížit vstřebávání chinapril-hydrochloridu. 

 

6/11 

Doporučené dávkování 
Přípravek Stadapress užívejte jednou denně, ráno. 
 
Léčba esenciální hypertenze 
Přípravek Stadapress se nikdy neužívá jako první lék při léčbě esenciální hypertenze (viz bod 1). Při 
zahajování léčby Vám lékař předepíše nejdříve 2 léky (chinapril a hydrochlorothiazid) odděleně. To 
mu umožní určit, jakou dávku potřebujete. Teprve potom Vám předepíše přípravek Stadapress. 
 
Tablety přípravku Stadapress 10/12,5 mg mohou být rozděleny na 2 poloviny. Každá obsahuje 5 mg 
chinaprilu a 6,25 mg hydrochlorothiazidu. 
 
Tablety přípravku Stadapress 20/12,5 mg mohou být rozděleny na 2 poloviny. Každá obsahuje 10 mg 
chinaprilu a 6,25 mg hydrochlorothiazidu. 
 
Pokud trpíte porušenou ledvinnou funkcí, lékař Vám předepíše nižší dávku. Pokud je funkce Vašich 
ledvin narušena závažně (clearance kreatininu   30 ml/min), nesmíte přípravek Stadapress užívat (viz 
bod 2. Neužívejte přípravek Stadapress). 
 
U  starších  pacientů  je  třeba  užívat  přípravek  Stadapress  užívat  s opatrností.  Váš  lékař  Vám  může 
předepsat nižší dávku. 
 
Přípravek Stadapress nesmějí užívat děti a dospívající (viz bod 2- „Čemu musíte věnovat pozornost, 
než začnete přípravek Stadapress užívat“). 
 
Délka léčby 
O délce užívání přípravku Stadapress rozhodne Váš lékař. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Stadapress, než jste měl/a 
Obraťte se ihned na lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu: 
-  pokud jste užili příliš mnoho tablet 
-  pokud máte podezření, že jste užili příliš mnoho tablet (např. pokud se po užití přípravku necítíte 

dobře). 

 
Vezměte s sebou zbývající tablety v jejich originálním balení. 
 
Můžete pociťovat následující příznaky předávkování: 
-  zvýšenou tvorbu moči (diuréza) 
-  elektrolytovou nerovnováhu (nerovnováhu solí v organizmu) 
-  velmi nízký krevní tlak (závažná hypotenze) 
-  snížené vědomí, včetně kóma (stav bezvědomí, ze kterého nelze probudit) 
-  křeče 
-  omezenou pohyblivost (paréza) 
-  nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) včetně pomalého rytmu (bradykardie) 
-  selhání ledvin 
 
Váš lékař bude Vaše příznaky předávkování léčit. Může Vám předepsat užívání živočišného uhlí, které 
zastaví  vstřebávání  přípravku  ve  střevě.  Může  Vám  podat  také  sulfát  sodný,  který  má  projímavý 
účinek a tak vyloučí přípravek z Vašeho trávicího traktu. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Stadapress 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokračujte  normálně  ve 
Vašem užívání.  
 
 
 

 

7/11 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Stadapress 
Nepřerušujte  léčbu  přípravkem  Stadapress,  pokud  Vám  to  Váš  lékař  nedoporučí.  Pokud  přerušíte 
užívání  přípravku  náhle,  Vaše  příznaky  se  zhorší.  Váš  lékař  Vám  předepíše  snižování  dávkování  a 
potom ukončí léčbu.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se u Vás objeví následující příznaky, přerušte léčbu přípravkem Stadapress a okamžitě 
informujte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost: 

  příznaky alergické reakce (angioedému) jako: 

o

  otok kůže, tváře a rtů nebo hrdla 

o

  otok jazyka a hrdla způsobující problémy při dýchání a polykání 

pokud jste černošské rasy, je u Vás vyšší riziko vzniku angioedému 

 

silná bolest břicha doprovázená nevolností či zvracením (intestinální angioedém) 

 

infarkt  myokardu  (srdeční  infarkt),  jehož  příznaky  jsou  bolest  na  hrudi,  tíseň/stažení  na  hrudi, 
dušnost nebo potíže s dýcháním 

 

slabost  horních  nebo  dolních  končetin,  problémy  s mluvením,  což  mohou  být  příznaky  cévní 
mozkové příhody  

 

silná vyrážka s pupínky, silným svěděním, tvorbou puchýřů, olupováním a otoky kůže, zánětem 
sliznic (Stevens- Johnsonův syndrom) 

 
Časté (postihují  až 1 z 10 pacientů): 

 

 

únava, potíže s usínáním (nespavost), spavost (somnolence) 

 

pocit slabosti (astenie) 

 

závratě 

 

kašel, zánět průdušek 

 

infekce nosohltanu (horních cest dýchacích, zánět hltanu), rýma a svědění v nose 

 

nevolnost, zvracení, průjem, poruchy trávení (dyspepsie) 

 

bolest hlavy 

 

bolesti břicha, bolesti zad, bolesti svalů (myalgie) 

 

bolest na hrudi, pocit stažení hrudi a bolesti na hrudi (angina pectoris) 

 

velmi vysoké hladiny kyseliny močové v krvi (hyperurikémie) 

 

velmi vysoké hladiny draslíku v krvi (hyperkalémie) 

 

 zvýšení hladiny kreatininu a močoviny v krvi (podle jejich hladin se posuzuje funkce ledvin) 

 

vysoké hladiny kyseliny močové v krvi způsobující otoky a bolestivost kloubů (dna) 

 

rychlejší tep srdce (tachykardie), bušení srdce (palpitace) 

 

uvolnění/rozšíření krevních cév (vazodilatace) 

 

 
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): 

 

  porucha glukózové tolerance (zvýšení hladiny cukru v krvi) 
  snížení tlaku krve (hypotenze) 
  nervozita 

 

8/11 

  nenormální  pocity  na  kůži,  mravenčení,  svědění  nebo  pálení  (pruritus,  parestézie),  vyrážka, 

přecitlivělost na sluneční světlo (fotosenzitivita) 

  mdloby, pocit na omdlení nebo točení hlavy (vertigo) 
  malá  cévní  mozková  příhoda  (tranzitorní  ischemická  ataka  neboli  TIA),  krátce  trvající  (od 

několika  minut  po  jednu  hodinu)  porucha  funkce  mozku,  která  je  cévního  původu  a  která 
nezanechá žádné trvalé neurologické následky  

  nadměrné nadýmání, změny vnímání chuti (dysgeuzie) 
  sucho v ústech 
  nadměrné pocení (hyperhidróza) 
  vypadávání vlasů 
  poruchy erekce  

 

 

virová infekce, infekce močových cest 

 

zánět nosních dutin (sinusitida) 

 

horečka 

 

stavy zmatenosti 

 

deprese 

 

tupozrakost (amblyopie)  

 

zvonění v uších  

 

dušnost 

 

sucho v hrdle 

 

hromadění tekutiny v tkáních (generalizovaný/celkový otok), otoky okolo kotníků, otoky nohou 
nebo prstů (periferní otoky)  

 

bolesti kloubů (artralgie) 

 

porucha funkce ledvin 

 

zvýšené množství bílkovin ze séra v moči (proteinurie) 

 

 
Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů): 

 

 

otok kůže, obličeje a rtů nebo hlasivek, otok jazyka a hrdla způsobující dušnost nebo potíže při 

polykání (zúžení horních cest dýchacích způsobené angioedémem)  

  zánět plic, který může způsobit dušnost, kašel nebo zvýšenou teplotu (eozinofilní pneumonie)  
  poruchy rovnováhy 
  onemocnění  kůže,  které  mohou  být  spojeny  s    horečkou,  zánětem  cév  (vaskulitida),  svalovou 

bolestí  (myalgie),  bolestí  kloubů,  zánětem  kloubů  (artralgie/artritida),  různými  zánětlivými 
kožními  onemocněními  (psoriasiformní  dermatitida)  a  změnami  v několika  laboratorních 
hodnotách 

  zácpa 
  zánět jazyka (glositida) 

 
Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů)
 

  svědivá vyrážka 
  přechodně rozmazané vidění 
  snížení pohyblivosti střeva (ileus) 

 

 
Frekvence není známa (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 
 

   purpurové  nebo  červené  tečky  (velikosti  špendlíkové  hlavičky)  na  kůži  nebo  na  sliznicích, 

způsobené drobným krvácením (purpura) 

  vyrážka ve formě červených kožních skvrn (erythema multiforme) 

 

9/11 

  zanícená a olupující se kůže (exfoliativní dermatitida) 
  tvorba kožních puchýřů (pemfigus), těžká, až život ohrožující kožní reakce (toxická epidermální 

nekrolýza) 

   alergická  reakce  způsobující  bolest  kloubů,  kožní  vyrážku  a  horečku  (systémový  lupus 

erythematodes) 

  zánět tkání (serositida) 
   výrazné zvýšení počtu eozinofilů (druh bílých krvinek) 
  mírné snížení počtu červených krvinek v krvi (snížení hematokritu) 
  zvýšení hladin jaterních enzymů v krvi 
  zvýšení hladin bilirubinu v krvi 
  zvýšení hladiny antinukleární protilátky (ANA) (protilátka proti buněčnému jádru) v krvi 
  zvýšení rychlosti sedimentace červených krvinek (nespecifický ukazatel zánětu) 
  zvýšení hladiny cholesterolu a triglyceridů (typ tuků) v krvi 
  zánět ledvin (intersticiální nefritida) 
  zánět jater (hepatitida) 
  zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka, způsobená překážkou v odtoku žluči z jater) 
  zánět slinivky břišní (pankreatitida) 
  stažení/zúžení dolních cest dýchacích (bronchospasmus) 
  snížení tlaku krve při změně polohy do stoje, které způsobuje závrať, točení hlavy nebo mdloby 

(ortostatická hypotenze) 

  nepravidelný srdeční tep (arytmie) 
  alergické (anafylaktické) reakce 
  snížení počtu bílých krvinek v krvi (neutropenie) 
  velmi nízký počet bílých krvinek, což má za následek zvýšený sklon k infekcím (agranulocytóza) 
  snížení počtu červených krvinek, což má za následek bledé zbarvení kůže a způsobuje slabost a 

dušnost (hemolytická anémie) 

  snížení  počtu  krevních  destiček,  což  zvyšuje  riziko  vzniku  krvácení  nebo  tvorbu  modřin 

(trombocytopenie) 

  zrychlení sedimentace červených krvinek (což je nespecifickou známkou zánětu) 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 
 
5. 

Jak přípravek Stadapress uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

10/11 

 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co obsahuje přípravek Stadapress 
Léčivými látkami jsou:  
-  quinaprilum (jako quinaprili hydrochloridum) a  
-  hydrochlorothiazidum. 
 
Stadapress 10/12,5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje quinaprilum 10 mg a hydrochlorothiazidum 
12,5 mg 
 
Stadapress 20/12,5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje quinaprilum 20 mg a hydrochlorothiazidum 
12,5 mg 
 
Dalšími složkami jsou: 
Jádro tablety: Těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, hydrogenfosforečnan vápenatý, předbobtnalý škrob, 
sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát 
Potahovací vrstva: Hyprolosa, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý 
(E172), červený oxid železitý (E172) 
 
 
Jak přípravek Stadapress vypadá a co obsahuje toto balení 
Stadapress  10/12,5  mg  jsou  oválné  růžové  bikonvexní  tablety  s  půlící  rýhou  na  obou  stranách  a 
vytištěným "I" na straně jedné. Velikost 4,5 x 8,7 mm. 
 
Stadapress  20/12,5  mg  jsou  oválné  růžové  bikonvexní  tablety  s  půlící  rýhou  na  obou  stranách  a 
vytištěným "I" na straně jedné. Velikost 5,8 x 11,3 mm. 
 
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
 
Velikosti balení 
a) OPA-ALU-PVC/ALU blistry: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 100, 500 potahovaných tablet.  
 
b) PP kontejner: 250 potahovaných tablet.  
 
Ne všechny velikosti balení musí být na trhu. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Stada Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
 
 

 

11/11 

Výrobce 
ACTAVIS Ltd.,  
Hafnarfjodur, 
Island 
 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.11.2014 
 
 

Recenze

Recenze produktu STADAPRESS 20/12,5 MG 50 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu STADAPRESS 20/12,5 MG 50 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám