Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

SPORANOX 1X150ML Roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20609

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 20609
Kód EAN: 8595006791073
Kód SÚKL: 56067
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Co je perorální roztok Sporanox? Perorální roztok Sporanox je antimykotikum, léčivý přípravek k perorálnímu podání určený: - k léčbě kvasinkových infekcí ústní dutiny, hrdla a jícnu u dospělých pacientů trpících sníženou obranyschopností; - k profylaxi (cílenému zabránění vzniku) plísňových infekcí u pacientů se sníženou obranyschopností způsobenou závažnou krevní poruchou nebo transplantací kostní dřeně; - jako pokračování léčby k přípravku Sporanox I.V. u pacientů trpících horečkou neznámé příčiny, která může souviset s plísňovou infekcí.

Příbalový leták

1/8 

sp. zn. sukls267071/2012 
sp. zn. sukls115130/2014 a sukls205661/2014 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SPORANOX  

10 mg/ml 

 perorální roztok 

itraconazolum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je SPORANOX a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SPORANOX užívat 

3. 

Jak se SPORANOX užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak SPORANOX uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je SPORANOX a k čemu se používá 

 
Perorální roztok SPORANOX je antimykotikum, léčivý přípravek k perorálnímu podání určený 

k léčbě kvasinkových infekcí ústní dutiny, hrdla a jícnu u dospělých pacientů trpících 
sníženou obranyschopností; 

k profylaxi (cílenému zabránění vzniku) plísňových infekcí u pacientů se sníženou 
obranyschopností způsobenou závažnou krevní poruchou nebo transplantací kostní dřeně. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SPORANOX užívat 

 
Neužívejte SPORANOX 

jestliže jste alergický(á) na itrakonazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže jste těhotná (kromě případu, že lékař ví, že jste těhotná a rozhodne, že SPORANOX 
potřebujete). 

jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, zajistěte se v průběhu léčby přípravkem 
SPORANOX proti otěhotnění vhodnými antikoncepčními prostředky. Vzhledem k tomu, 
že léčivá látka přípravku SPORANOX přetrvává v těle ještě delší dobu po ukončení 
užívání, pokračujte v antikoncepčních opatřeních až do příští menstruace, která následuje 
po ukončení užívání přípravku SPORANOX. 

2/8 

jestliže trpíte srdeční slabostí (zvanou rovněž městnavá srdeční slabost), mohl by 
SPORANOX stav zhoršit. Pokud Váš lékař přesto rozhodne, že budete SPORANOX 
užívat, zajistěte si dostupnost rychlé lékařské pomoci pro případ, když by u Vás došlo ke 
zkrácení dechu, neočekávanému zvýšení tělesné hmotnosti, otokům nohou, neobvyklé 
únavě nebo počínajícímu nočnímu probouzení. 

 
Neužívejte přípravek SPORANOX s určitým typem léků. Je mnoho přípravků, které se mohou 
s přípravkem SPORANOX vzájemně ovlivňovat. Prosím, podívejte se také na bod  
Další léčivé přípravky SPORANOX. 
 
Upozornění a opatření  

Pokud užíváte jakékoli další léky. V tomto případě o tom vždy informujte lékaře nebo 
lékárníka, protože jejich současné užívání může být škodlivé. 

Informujte lékaře, pokud trpíte jaterními poruchami. Mohou být důvodem k úpravě 
dávkování perorálního roztoku SPORANOX. 

Ukončete užívání perorálního roztoku SPORANOX a neodkladně vyhledejte lékaře, pokud 
byste zpozoroval(a) některý z těchto příznaků: ztrátu chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, 
únavu, bolesti břicha, žluté zbarvení kůže nebo očního bělma, světlou stolici (střevní 
potíže) nebo velmi tmavé zbarvení moče. Pokud užíváte perorální roztok SPORANOX, 
lékař Vás může vyzvat k pravidelnému vyšetření krve. Důvodem je včasné vyloučení 
jaterních poruch, třebaže se vyskytují jen velmi vzácně. 

Informujte lékaře, pokud trpíte srdečními potížemi. V případě, že se lékař rozhodl Vám 
předepsat SPORANOX, měl by Vás informovat o příznacích, na které máte dávat pozor. 
Na lékaře se obraťte neprodleně vždy, když zpozorujete zkrácení dechu, neočekávaný 
přírůstek tělesné hmotnosti, otoky nohou, neobvyklou únavu nebo počínající noční 
probouzení, protože tyto příznaky mohou znamenat srdeční selhání. 

Informujte lékaře, pokud trpíte ledvinovými poruchami. Mohou být důvodem k úpravě 
dávkování perorálního roztoku SPORANOX. 

Informujte lékaře, nebo vyhledejte neprodleně lékařskou pohotovost, pokud máte vážnou 
alergickou reakci (charakteristickou příznaky kožní vyrážka, svědění, kopřivka, potíže 
s dechem a/nebo otok obličeje), když užijete přípravek SPORANOX. 

Přestaňte užívat přípravek SPORANOX a oznamte ihned lékaři, pokud jste přecitlivělí na 
sluneční světlo. 

Přestaňte užívat přípravek SPORANOX a informujte ihned lékaře, pokud pociťujete vážné 
kožní potíže jako je rozšiřující se vyrážka s odlupováním kůže a puchýři v ústech, očích a 
na genitáliích, nebo vyrážka s malými pustulkami (vřídky) nebo puchýři. 

Přestaňte užívat přípravek SPORANOX a informujte ihned lékaře, pokud se u vás objeví 
pocity brnění, snížená citlivost nebo slabost v končetinách, nebo další potíže s nervy 
v rukou nebo nohou. 

Informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytla alergická reakce (přecitlivělost) na přípravek 
SPORANOX nebo na jiné antimykotikum. 

Informujte lékaře, pokud trpíte cystickou fibrózou (zmnožením vaziva některých orgánů),  

Přestaňte užívat přípravek SPORANOX a informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás 
objeví jakékoli příznaky zhoršeného sluchu. Ve velmi vzácných případech byla hlášena 
dočasná nebo trvalá ztráta sluchu. 

Informujte lékaře, pokud máte rozmazané nebo dvojité vidění, pokud Vám zvoní v uších, 
pokud nemůžete udržet moč nebo máte větší objem moči, než je obvyklé. 

 

Další léčivé 

přípravky a SPORANOX 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  

3/8 

Některé léky nesmějí být užívány současně a u některých léků musí být při současném užívání 
přizpůsobeno dávkování. 
 
Přípravky, které nesmějí být nikdy užívány současně s přípravkem SPORANOX: 
-     léky určené k léčbě alergie: terfenadin, astemizol a mizolastin; 

léky určené k léčbě anginy pectoris (silné bolesti na hrudi) a vysokého krevního tlaku: 
bepridil, felodipin, nisoldipin,lerkanidipin, ivabradin, ranolazin, eplerenon; 

tikaglerol, lék určený ke snížení krevní srážlivosti; 

cisparid, lék určený k léčbě některých zažívacích obtíží; 

léky snižující hladinu cholesterolu: simvastatin a lovastatin; 

léky proti nespavosti: midazolam (perorální) a triazolam; 

léky určené k léčbě poruchy nepravidelného srdečního rytmu: disopyramid, dronedaron, 
chinidin, dofetilid; 

léky určené k léčbě duševních poruch: lurasidon, pimozid a sertindol; 

léky určené k léčbě silné bolesti nebo závislosti na opioidech: levacetylmethadol 
(levomethadyl), methadon; 

halofantrin určený k léčbě malárie; 

irinotekan k léčbě rakoviny; 

léky nazývané námelové alkaloidy: dihydergotamin nebo ergotamin,léky určené k léčbě 
migrény; 

léky nazývané námelové alkaloidy: ergometrin (ergonovin) nebo methylergometrin 
(methylergonovin), léky určené k úpravě krvácení a stažení dělohy po porodu; 

domperidon k léčbě zvracení a nevolnosti. 

Počkejte minimálně 2 týdny po skončení léčby přípravkem SPORANOX, než začněte užívat tyto 
přípravky. 
 
Přípravky, které mohou snižovat účinnost přípravku SPORANOX: 

léky užívané k léčbě epilepsie: karbamazepin, fenytoin, fenobarbital; 

léky užívané k léčbě tuberkulózy: rifampicin, rifabutin, isoniazid; 

přípravky k léčbě HIV/AIDS: efavirenz, nevirapin. 

Jestliže užíváte léky obsahující některé z těchto léčiv, je třeba vždy informovat svého lékaře, aby 
mohl podniknout potřebná opatření. 
Počkejte minimálně 2 týdny po skončení léčby těmito přípravky, než začněte užívat perorální 
roztok SPORANOX. 
 
Přípravky, které nejsou doporučeny, pokud lékař nerozhodne, že to je nezbytně nutné: 

některé léky určené k léčbě rakoviny a to axitinib, dabrafenib, dasatinib, ibrutinib, 
nilotinib, sunitinib, trabektedin; 

aliskiren, lék k léčbě hypertenze; 

sildenafil, lék k léčbě plicní hypertenze (zvýšeného krevního tlaku v plicních cévách); 

rifabutin, lék k léčbě tuberkulózy; 

karbamazepin, lék k léčbě epilepise; 

kolchicin, lék k léčbě dny; 

konivaptan, tolvaptan, k léčbě nízké hladiny sodíku v krvi;  

darifenacin k léčbě hyperaktivního močového měchýře; 

everolimus, lék užívaný po transplantaci orgánů; 

fentanyl, silný lék na léčbu bolesti; 

apixaban, rivaroxaban, lék zpomalující krevní srážlivost; 

salmeterol, lék ke zlepšení dýchání; 

simeprevir, lék k léčbě hepatitidy C (zánětu jater); 

tamsulosin, lék k léčbě funkčních příznaků spojených se zvětšením prostaty; 

4/8 

vardenafil, lék k léčbě poruch erekce; 

Počkejte minimálně 2 týdny po skončení léčby přípravkem SPORANOX, než začněte užívat tyto 
přípravky. 
 
Přípravky, které mohou vyžadovat úpravu dávkování (buď přípravku SPORANOX nebo jiných 
léků) jako jsou: 

antibiotika: ciprofloxacin, klarithromycin, erythromycin, telithormycin; 

některé léky působící na srdce nebo cévní systém: bosentan, digoxin, nadolol, riocigvát a 
některé blokátory kalciových kanálů včetně verapamilu; 

léky, které zpomalují srážení krve: kumariny, cilostazol, dabigatran; 

methylprednisolon, budesonid, ciklesonid, flutikason nebo dexamethason (léky užívané 
ústy, podávané injekčně nebo vdechované při léčbě zánětů, astmatu a alergií); 

cyklosporin takrolimus, temsirolimus nebo rapamycin (zvaný rovněž sirolimus), léky které 
jsou podávané obvykle nemocným po transplantacích orgánů; 

léky užívané k léčně HIV/AIDS: maravirok, a inhibitory proteázy: indinavir, ritonavir, 
darunavir zesílený ritonavirem, fosamprenavir zesílený ritonavirem, sachinavir; 

telaprevir, lék používaný při léčbě virové hepatitidy typu C; 

léky určené k léčbě rakoviny: bortezomib, busulfan, docetaxel, erlotinib, gefitinb, imatinib, 
ixabepilon, lapatinib, ponatinib, trimetrexát, vinka alkaloidy; 

léky užívané k léčbě úzkosti nebo k navození spánku (trankvilizéry): buspiron, perospiron, 
ramelteon, intravenózní midazolam, alprazolam, brotizolam; 

silné léky k léčbě bolesti: alfentanil, buprenorfin, oxykodon, sufentanil; 

­ 

léky určené k léčbě cukrovky: repaglinid, saxagliptin; 

­ 

léky určené k léčbě psychózy: aripiprazol, haloperidol, kvetiapin, risperidon; 

­ 

léky určené k léčbě nauzey a zvracení: aprepitant; 

­ 

léky určené k léčbě hyperaktivního močového měchýře: fesoterodin, imidafenacin, 
solifenacin, tolterodin; 

­ 

léky určené k léčbě poruch erekce: sildenafil, tadalafil; 

­ 

prazikvantel, lék užívaný k léčbě motolice a tasemnice; 

­ 

bilastin, ebastin, léky určené k léčbě alergie; 

­ 

reboxetin, lék určený k léčbě deprese; 

­ 

atorvastatin,lék určený ke snížení cholesterolu; 

­ 

meloxikam, lék určený k léčbě zánětu kloubů a bolesti; 

­ 

cinakalcet, lék určený k léčbě hyperaktivity štítné žlázy; 

­ 

léky určené k léčbě nízkých hladin sodíku v krvi: mozavaptan; 

­ 

alitretinoin lék užívaný (ústy) k léčbě ekzému;  

­ 

eletriptan, lék určený k léčbě migrény a bolestí hlavy; 

Užíváte-li některé léky obsahující výše uvedená léčiva, poraďte se, prosím, se svým lékařem. 
 
Přípravek SPORANOX s jídlem a pitím
 
Perorální roztok SPORANOX užívejte vždy nalačno, neboť jen tak je zajištěno jeho dokonalé 
vstřebávání. Doporučuje se nejíst a nepít ještě hodinu po užití perorálního roztoku. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Perorální roztok SPORANOX neužívejte, jste-li těhotná. 
Jste-li ve věku, kdy můžete otěhotnět, zajistěte se v průběhu léčby přípravkem SPORANOX proti 
otěhotnění vhodnými antikoncepčními prostředky. Vzhledem k tomu, že léčivá látka přípravku 
SPORANOX přetrvává v těle ještě delší dobu po ukončení užívání, pokračujte v antikoncepčních 

5/8 

opatřeních až do příští menstruace, která následuje po ukončení užívání perorálního roztoku 
SPORANOX. 
 
Jestliže kojíte, upozorněte na tuto skutečnost svého lékaře ještě před zahájením užívání 
perorálního roztoku SPORANOX; velmi malá množství léčivé látky mohou totiž proniknout do 
mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
SPORANOX může někdy způsobit ospalost, rozmazané /dvojité vidění nebo ztrátu sluchu. Pokud 
se u Vás vyskytnou tyto příznaky, neprovádějte činnosti jako je řízení vozidel a obsluha strojů.  

 

Přípravek SPORANOX obsahuje sorbitol 
Perorální roztok SPORANOX obsahuje sorbitol. Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se se 
svým lékařem, než začnete užívat tento léčivý přípravek. 
 
 
3. 

Jak se SPORANOX užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jakou dávku a jak dlouho budete SPORANOX užívat, závisí na druhu plísně a místě infekce. Váš 
lékař Vás bude podrobně informovat. 
 
Perorální roztok SPORANOX by neměli užívat děti a starší lidé, lékař však může přípravek 
výjimečně předepsat. 
 
Tyto údaje platí pro SPORANOX, pokud lékař nepředepsal jinak: 
 

Obvyklé dávkování při léčbě kvasinkových infekcí ústní dutiny, hrdla a jícnu: 

2 odměrky roztoku SPORANOX denně a to najednou nebo rozděleně do dvou dávek po dobu 
jednoho týdne. V případě nutnosti může lékař dávku zdvojnásobit nebo prodloužit dobu léčby. 
Před polknutím „poválejte“ roztok asi 20 sekund v ústech, po polknutí nezapíjejte a ústa 
nevyplachujte. 
 
-  Obvyklé dávkování k profylaxi plísňových infekcí: 
0,5 ml perorálního roztoku SPORANOX na kg tělesné hmotnosti denně rozděleno do dvou 
dávek. Váš lékař Vám sdělí přesnou dávku, kterou máte užívat. 
 
 

Pokyny pro otevření lahvičky: 
Lahvička je opatřena víčkem zajišťujícím ochranu před 
dětmi, lze ji otevřít takto: zatlačte plastikový šroubovací 
klobouček směrem dolů a současně jím otáčejte proti směru 
hodinových ručiček. 

 

 
 
 
 
 

6/8 

Jak použít odměrku 
Spolu s perorálním roztokem přípravku 
SPORANOX je dodávána dávkovací odměrka.  
Použijte odměrku tak, jak je umístěna na 
lahvičce. Ujistěte se, že část odměrky 
s vyznačenou stupnicí (ta, která přiléhá 
nejméně k lahvičce) je směrem vzhůru; to je 
část odměrky, kterou máte naplnit. Pokud 
šipka po straně směřuje vzhůru, správná strana 
je nahoře.

 

 

 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku SPORANOX, než jste měl(a) 
V případě požití nadměrného množství perorálního roztoku SPORANOX přivolejte ihned lékaře, 
aby mohl včas zahájit potřebná opatření. 
 
Informace pro lékaře při případném předávkování: 
Dojde-li k náhodnému předávkování, je třeba přistoupit k podpůrným opatřením. Během první 
hodiny po polknutí lze provést výplach žaludku a v případě nutnosti podat aktivní uhlí. 
Itrakonazol nelze odstranit hemodialýzou. Neexistuje specifické antidotum. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SPORANOX 
Vezměte si přípravek, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se však již doba na další dávku, 
zapomenutou dávku vynechejte a pokračujte v užívání, jak Vám bylo předepsáno. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek SPORANOX 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i SPORANOX nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 
-  Bolest hlavy. 
-  Bolest břicha. 
-  Zvracení. 
-  Pocit na zvracení. 
-  Průjem. 
-  Poruchy chuti. 
-  Zvýšení hodnot jaterních enzymů. 
-  Kožní vyrážka. 
-  Horečka. 

Dušnost (pocit nedostatku vzduchu provázený zvýšeným dechovým úsilím

).

 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 
-  Poruchy vidění, rozmazané vidění a dvojité vidění. 

7/8 

-  Snížení citlivosti v končetinách, pocit brnění v končetinách nebo jiné potíže s nervy v rukou a 

nohou. 

-  Změny laboratorních hodnot, jako je snížení granulocytů, snížení počtu bílých krvinek, 

snížení počtu krevních destiček, zvýšení bilirubinu, nebo zvýšení močoviny v krvi. 

-  Snížení hladiny draslíku v krvi. 
-  Zácpa. 
-  Poruchy trávení. 
-  Zánět jater (žloutenka, nechutenství, zvracení, únava, bolest v pravém podžebří, velmi tmavá 

moč a světlá stolice). 

-  Svědění kůže. 
-  Otok. 
-  Závratě. 

 

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) 
-  Přecitlivělost na přípravek vyznačující se například kožní vyrážkou, svěděním, zkrácením 

dechu nebo dechovou nedostatečností a/nebo otoky v obličeji.  

-  Přecitlivělost na sluneční světlo. 
-  Pocit brnění v končetinách nebo závažné kožní poruchy (projevující se vyrážkou s odlupující 

se kůží a puchýřky v ústech, očích a na genitáliích nebo vyrážkou s malými vřídky nebo 
puchýřky. 

-  Zánět slinivky břišní. 
-  Poškození jater (ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, únava, bolesti v břiše, zežloutnutí 

kůže nebo očního bělma, velmi tmavé zbarvení moče a světlá stolice).  

-  Závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů a výrazným olupování kůže. 
-  Stevens-Johnsonův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované kožní vyrážkou, 

horečkou, příznaky podobnými chřipce, puchýřky v ústech, očích, a/nebo na genitáliích). 

-  Vypadávání vlasů. 
-  Svalová slabost nebo bolest, bolest kloubů.  
-  Ušní šelest, přechodná nebo trvalá ztráta sluchu. 
-  Zrychlení srdečního rytmu, zvýšení krevního tlaku, snížení krevního tlak u nebo srdeční 

selhání.   

-  Plicní otok. 
-  Potíže udržet moč nebo časté nucení na moč, provázené vymočením malého množství moči. 
-  Menstruační poruchy. 
-  Poruchy erekce. 
-  Snížení hořčíku v krvi, zvýšení hořčíku v krvi, zvýšení krevního cukru, zvýšení krevní 

kreatin-fosfokinázy, zvýšení jaterních enzymů, zvýšení trigacylycerolů. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 

8/8 

5. 

Jak SPORANOX uchovávat 

 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné 
do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Perorální roztok SPORANOX můžete používat jeden měsíc po prvním otevření. 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co SPORANOX obsahuje 
 

Léčivou látkou je itraconazolum. Jedna plná odměrka (10 ml) obsahuje itrakonazolum 
100 mg. 

Pomocnými látkami jsou

 

hydroxypropylbetadex, sorbitol 70% nekrystalizující, 

propylenglykol, kyselina chlorovodíková 35%, třešňové aroma, karamel, dihydrát sodné 
soli sacharinu, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l a čištěná voda. 

 
Jak SPORANOX vypadá a co obsahuje toto balení 
SPORANOX je perorální roztok, žlutý až světle jantarový čirý s charakteristickou vůní po 
třešních. 
 
Přípravek je dodáván v tmavé lahvičce o obsahu 150 ml s pojistným šroubovacím uzávěrem 
(polypropylen/LDPE), plastovým krytem s odměrkou (2,5 ml, 5 ml, 10 ml). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Janssen Cilag S.p.A., Beerse, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
22.4.2015 

Recenze

Recenze produktu SPORANOX 1X150ML Roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SPORANOX 1X150ML Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám